Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

U S N E S E N Í

z  10. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne  13. února 2020 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 

 1. Výzva k podání nabídky s názvem „Služby provozovatele na akci Provozování Obecního vodovodu v obci Karlovice“
 2. Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů s obcí Hrubá Skála
 3. Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů s Vodohospodářským sdružením Turnov.
 4. Návrh Služební provozní smlouvy k provozování obecního vodovodu v obci Karlovice.
 5. Úpravu rozpočtového provizoria v bodě 3. c) jsou doplněny následující akce.
  výstavba odpady …………………950 000.- Kč
  materiál fotbal ……………………100 000.- Kč
  plot …………………………………………40 000.- Kč
  doplnění projektu Hrobka…………50 000.- Kč
  oprava voda Bowling ………………..30 000.- Kč
 6. Dohodu o změně katastrální hranice města Rovensko pod Troskami a obce Karlovice, ve které dochází ke zmenšení katastrálního území Štěpánovice u Rovenska pod Troskami o parcely p.č. 507/2, 500/2 a 944/8. Výměra katastrálního území obce Karlovice bude o parcely p.č. 507/2, 500/2 a 944/8 zvětšena.
 7. Smlouva o zřízení věcného břemena služebnosti p.p.č. 1293/61 a 1594/15 k.ú. Karlovice se Státním pozemkovým úřadem.
 8. Trasu průjezdu Rally Bohemia 2020.

b /  b e r e  n a v ě d o m í : 

 1. Rozpočtové opatření 6/2019

 c/  u k l á d á   R a d ě  o b c e  a  s t a r o s t o v i:

 1. Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
 2. Zveřejnit návrh prodeje pozemku p. st. č. 273/3 k.ú. Karlovice
 3. Připravit na další Zastupitelstvo obce prodej p.p.č. 768/9 k.ú. Karlovice.

 Jiří Drahoňovský                                                                              Václav Švejda  
                                                    Mgr. Ondřej Havrda

Zápis

z 10. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 13. února 2020 na Obecním úřadu Karlovice

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 15 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: p. Mgr. Havrda, p. Kobrle, pí.Bc. Hájková, pí. Špačková, p. Hlubuček, p. Ing. Šťastný, p. Drahoňovský, p. Šafář st., pí. Vítková, pí. Richterová, pí. Segečová, p. Staněk, p. Šafář ml., p. Ing. Švejda,  p. Richter 

Omluveni:   

Neomluveni:  

Přítomni:         5 občanů

Pro jednání byl navržen následující program (program doplněn p. Havrdou o body 7-10):

 1. Zahájení
 2. Výběrové řízení na provozovatele vodovodu
 3. Pozemek p.p.č. 768/7 k.ú. Karlovice
 4. Úprava rozpočtového provizoria 2020 (výdaje)
 5. Úprava katastrálního území Karlovice / Rovensko p.T.
 6. Smlouva o zřízení věcného břemene 1293/61 a 1594/15 k.ú. Karlovice
 7. Rally Bohemia
 8. Rozpočtové opatření 6/2019
 9. Komunikace „Polní cesta“
 10. Pozemek číslo st.p. 273/3
 11. Diskuse, usnesení, závěr

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: pí. Špačková, p. Richter

Ověřovateli zápisu budou: p. Švejda, p. Drahoňovský

Zapisovatelkou bude pí. Hájková

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Rally Bohemia

– 12.7.2020, stejná trasa jako loňský rok

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Výběrové řízení na provozovatele vodovodu

– p. Plichta nás seznámil s výběrovým řízením

– tři dokumenty

 1. a) Výzva k podání nabídky (sektorová veřejná zakázka, bude zaslána min. 3 vybraným uchazečům + bude vyvěšena, 5 let provozovatel, kritérium – cena, můžeme zrušit bez udání důvodů )
 2. b) Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů (zajištění plynulé dodávky pitné vody, hlavní vodoměr – měření vody, jakost dodávané vody, cena předávané vody)
 3. c) Služební provozní smlouva (Vlastník – stanoví cenu vodného a stočného, vybírá vodné a stočné na obecní účet, ale provozovatele ekonom/ka připraví faktury, schvaluje plán obnovy na rok ve výši 100tis Kč, poskytuje součinnost, realizuje na své náklady plán obnov dle plánu, realizuje investice, platí provozovateli; Provozovatel (firma) – předkládá nabídku, zajišťuje dodávku vody, provádí údržbu+řeší havárie+zajištění náhradní dodávky vody, vede majetkovou evidenci, navrhuje provozní řád, provádí kontrolu kvality vody, komunikace s odběrateli, spolupracuje na tvorbě plánu obnov a investic, výměna vodoměrů, stanovisko ke stavbám (i vlastník), napojování za dohledu provozovatele)

      Výzva k podání nabídky

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

      Dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů

      s obcí Hrubá Skála

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

      s Vodohospodářským sdružením Turnov

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

      Služební provozní smlouva

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Pozemek p.p.č. 768/7 k.ú. Karlovice

– cesta v areálu sila k nové prodejně

– rozdělen geometrickým plánem – 945 m2

– původně zamýšlena směna za pozemky 1224/21 (tréninkové hřiště u Bowlingu) a část cesty v Janově Koutě

– do příštího zastupitelstva zjistit ceny pozemků a poté nebude směna, ale prodej a koupě

 

 1. Úprava rozpočtového provizoria

– 950 tis. Kč – přístřešek na odpad za obchodem v Sedmihorkách

– 440 tis. Kč – provoz MŠ

– 100 tis. Kč – materiál na fotbal ( střídačky, sítě, lajnovačka)

– 40 tis. Kč – plot (mobilní okolo hasičárny, aby se zamezilo navážení nevhodného materiálu na čarodejnice)

– 50 tis. Kč – doplnění projektu na Hrobka

– 30 tis. Kč – oprava vodovodu Bowling

 

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Úprava katastrálního území

– zastupitelstvo schvaluje dohodu o změně katastrální hranice města Rovensko p.T. a obce Karlovice, ve které dochází ke zmenšení katastrálního území Štěpánovice u Rovenska pod Troskami o parcely p.č. 507/2, 500/2 a 944/8, katastrální území obce Karlovice bude o tyto parcely zvětšeno

 

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti p.p.č. 1293/61 a 1594/15 k.ú. Karlovice s Pozemkovým fondem

     

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Rozpočtové opatření 6/2019

– příjmy:    25 tis. Kč pojístná náhrada za poničený mostek a obrubníky v Sedmihorkách

                  16 200 Kč pojístná náhrada a doplatek za služební vozidlo

– výdaje:    6 tis. Kč peněžní dary – vítání občánků

                  22 tis. Kč veřejné osvětlení – el. energie

                  36 800 Kč snížení rezervy

                              3 965 923 Kč ČOV Radvánovice, změna zaúčtování-technické zhodnocení

                              50 tis. Kč zálohy na plyn a el. energii (bude přefakturováno MŠ)

 

– rada schválila a zastupitelstvo bere na vědomí

 

 1. Komunikace „Polní cesta“

– jednání s Policií ČR

– 3 etapy (odbočovací pruhy na Zelenou cestu, narovnání a rozšíření Zelené cesty na 8m, cesty „Polní“ široké 8m)

      – řešení – Polní cesta omezena rychlostí 30, bude jednosměrná, souběžná cesta s I35 nebude u    křižovatky na Zelenou cestu ústit, ale bude zaslepena

 

 1. Pozemek číslo st.p. 273/3 k.ú. Karlovice

      – v areálu autokempu, restitucí nevráceno, kvůli postavené garáži na tomto pozemku, proto         dostala pozemek obec

      – zveřejní se návrh prodeje pozemku

 

 1. Diskuse, usnesení, závěr

– 28.2. 2020 Honební společenstvo na myslivně

– 4.4. 2020 od 17 hodin bude promítání z cest pana Padrůňka

 

Usnesení přečetla pí. Špačková.

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

Zastupitelstvo ukončeno v 21:00.
Karlovice dne 13.2.2020
Mgr. Ondřej Havrda – starosta

Ověřovatelé zápisu: Ing. Švejda , Drahoňovský
Zapsala: pí. Hájková