Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

U S N E S E N Í
z 11. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 12. března 2020 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ s c h v a l u j e :
1) Schodkový rozpočet na rok 2020 – příjmy ve výši 19 411 580,- Kč
– příjmy včetně dotací 21 375 191,-Kč
  příjmy celkem včetně financování 30 876 700,- Kč
– výdaje ve výši 28 927 241,- Kč
   výdaje celkem včetně financování 30 876 700,- Kč
2) Dotační titul dle předložených dokumentů určený k poskytování individuálních dotací na výstavbu DČOV, financovaný z rozpočtu obce Karlovice.(max. výše dotace 40 000,-Kč/ )
3) Prodej pozemku st.p.č. 273/3 k.ú Karlovice za cenu 500 Kč/m2. Kupujícím je Autocamp – Sedmihorky veřejná obchodní společnost.
4) Přistoupení obce Karlovice do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv ČR.
5) Dotační titul dle předložených dokumentů určený k poskytování individuálních dotací na hygienické rozbory a vyčištění studní sloužících k zásobení domácností pitnou vodou, financovaný z rozpočtu obce Karlovice. (max. výše dotace 50 000,-Kč/ )
6) Přijetí daru od pana Aloise Trakala, Radvánovice 34 a to parcely p.č. 1141/55 v k.ú. Karlovice dle GP č. 903-9/2020.
7) Předloženou cenovou nabídku na akci „Výměna oken v domě č.p. 107 Radvánovice“. Vzhledem k typu zakázky je využito možnosti popsané ve vnitřní směrnici obce č. 15 a není poptáváno více uchazečů.
8) Předloženou cenovou nabídku na akci „Projektová dokumentace Zelená cesta“. Vzhledem k typu zakázky je využito možnosti popsané ve vnitřní směrnici obce č. 15 a není poptáváno více uchazečů.

b/ bere na vědomí :
1) Všeobecné informace a informace o probíhajících akcích.

c/ u k l á d á Radě obce a starostovi:
1) Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
2) Vypsat dotační titul na DČOV dle schválené dokumentace.
3) Podepsat smlouvu na prodej pozemku p.st.č. 273/3 k.ú. Karlovice.
4) Vyplnit a podepsat přihlášku SMS ČR.
5) Vypsat dotační titul na rozbory a vyčištění studní dle schválené dokumentace.
6) Podepsat darovací smlouvu na pozemku p.p.č. 1141/55 k.ú. Karlovice.
7) Podepsat smlouvu na provedení prací „Výměna oken v domě č.p. 107 Radvánovice“ s vybranými dodavateli.
8) Podepsat smlouvu na provedení prací „Projektová dokumentace Zelená cesta“ s vybraným dodavatelem

Vítězslav Hlubuček                                                                   Miroslav Kobrle

                                                  Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis

z 11. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 12. března 2020 na Obecním úřadu Karlovice

 

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 11 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: p. Mgr. Havrda, p. Kobrle, pí.Bc. Hájková, pí. Špačková, p. Hlubuček, p. Ing. Šťastný, p. Šafář st., pí. Vítková, pí. Richterová, pí. Segečová,  p. Richter, p. Drahoňovský (přišel 17:20) 

Omluveni:  p. Staněk, p. Šafář ml., p. Ing. Švejda

Neomluveni:  

Přítomni:         2 občani

 

Pro jednání byl navržen následující program (program doplněn p. Havrdou o body 6-10):

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Rozpočet na rok 2020
 4. Dotační titul ČOV
 5. Prodej pozemku 273/3 k.ú. Karlovice
 6. Členství obce v Sdružení místních samospráv ČR
 7. Dotační titul „Studna“
 8. Darovací smlouva pozemek p.p.č. 1141/55 k.ú. Karlovice
 9. Oprava oken bytového domu Radvánovice 107
 10. Projektová dokumentace „Zelená cesta“
 11. Diskuse, usnesení, závěr

 

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: pí. Richterová, p. Šafář st.

Ověřovateli zápisu budou: p. Hlubuček, p. Kobrle

Zapisovatelkou bude pí. Hájková

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti rady obce

      – byl vyvěšen na vývěskách a na webových stránkách

 

 1. Rozpočet na rok 2020

– bude vyvěšen na vývěskách a na webových stránkách

      – zastupitelstvo schvaluje schodkový rozpočet na rok 2020:

            příjmy včetně financování ve výši     30.876.700 Kč

                  výdaje ve výši                                    28.927.241 Kč

                  financování                                          1.949.459 Kč

      pro 12     proti 0     zdržel se 0

 1. Dotační titul ČOV

– dotační titul k poskytování individuálních dotací na výstavbu domácích čistíren odpadních vod

– dotace nebude určena pro novostavby a domy, kde se lze napojit na kanalizaci

– dotace ve výši 40 000 Kč bude proplacena po kolaudaci

– podmínky ČOV v dokumentaci

      pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Prodej pozemku 273/3 k.ú. Karlovice

– pozemek pod garáží v Autokempu, Autokemp nabídl cenu 500Kč/m2, rada doporučuje prodat

      pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Členství obce v Sdružení místních samospráv ČR

– poplatek OSA (Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním)

– cena 2500 Kč paušál + 2 Kč * 750 osob

       pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Dotační titul „Studna“

– dotační titul k poskytování individuálních dotací na hygienické rozbory a vyčištění studní sloužících k zásobení domácností pitnou vodou – max. 5 000Kč za rok

– tam, kde není veřejný vodovod

      pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Darovací smlouva pozemek p.p.č. 1141/55 k.ú. Karlovice

– přijetí daru

      pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Oprava oken bytového domu Radvánovice 107

– zastupitelstvo schvaluje cenovou nabídku na výměnu oken, je využito možnosti popsané ve vnitřní směrnici obce č.15 a není poptáváno více uchazečů

      pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Projektová dokumentace „Zelená cesta“

      – schvaluje cenovou nabídku, je využito možnosti popsané ve vnitřní směrnici obce č.15 a           není poptáváno více uchazečů

       pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Diskuse, usnesení, závěr

– p. Jakubec – u Sv. Jána zajistit skálu, jestli nepraská

– obnova aleje Volavec – Černý Háj

– p. Richter  se ptá na cenu vody – p. Plichta ještě nedodal

 

Usnesení přečetla pí. Richterová.

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

Zastupitelstvo ukončeno v 19:40.                                             Karlovice dne 12.3.2020

Mgr. Ondřej Havrda – starosta

Ověřovatelé zápisu:     p. Hlubuček,  p. Kobrle

Zapsala: pí. Hájková