Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

U S N E S E N Í
z 12. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 11. června 2020 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ s c h v a l u j e :
1) Bez výhrad Závěrečný účet Obce Karlovice za rok 2019.
2) Účetní závěrku za rok 2019 v předloženém znění.
3) Rozpočtovou změnu č. 1/2020.
4) Smlouvu IV-12-4016187 SM Karlovice o zřízení věcného břemene služebnosti.
5) Schvaluje Plán financování obnovy vodovodu v majetku Obce Karlovice na období 2020 – 2030.
6) Zařazení území obce Karlovice do územní působnosti Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj – Místní akční skupiny (MAS) Český ráj a Střední Pojizeří na období 2021 – 2027“

b/ n e s c h v a l u j e
1) Smlouva o budoucí smlouvě darovací komunikace III/2824 s Libereckým krajem.

b / b e r e n a v ě d o m í :
1) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2019
2) Závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2019.
3) Účetní závěrka MŠ Sedmihorky za rok 2019.

c/ u k l á d á R a d ě o b c e a s t a r o s t o v i:
1) Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
2) Stanovit hodnotící komisi a vypsat výběrové řízení na Provozování Obecního vodovodu
v obci Karlovice.
3) Stanovit hodnotící komisi a vypsat výběrové řízení na Vodovodní řad pro Autocamp Sedmihorky.
4) Svolat schůzku vlastníků nemovitostí v zástavbové lokalitě Z11 Územního plánu a seznámit je s pozicí obce týkající se této lokality. Bude jednáno s vlastníky o spolufinancování infrastruktury.

Ing. Václav Švejda                                                          Jaroslava Vítková

                                              Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis
z 12. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 11. června 2020 na Obecním úřadu Karlovice

 

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 13 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: p. Mgr. Havrda, p. Kobrle, pí.Bc. Hájková, pí. Špačková, p. Hlubuček, p. Ing. Šťastný, p. Šafář st., pí. Vítková, pí. Richterová, pí. Segečová, p. Ing. Švejda, p. Drahoňovský, p. Staněk, p. Šafář ml. (přišel v 18:45), p. Richter (přišel v 18:10)

Omluveni:  

Neomluveni:  

Přítomni:         12 občanů

 

Pro jednání byl navržen následující program (program doplněn p. Havrdou o body 11-15):

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Závěrečný účet obce za rok 2019
 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice v roce 2019
 5. Rozpočtová změna č.1
 6. Smlouva IV-12-4016187 SM Karlovice o zřízení věcného břemene služebnosti
 7. Plán financování obnovy vodovodu v majetku obce Karlovice
 8. Výběrové řízení vodovod Autocamp Sedmihorky
 9. Výběrové řízení provozovatel vodovodu
 10. Výstavba v lokalitě Polní cesta
 11. Zařazení obce Karlovice do územní působnosti i na příští období Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj – Místní akční skupiny (MAS) Český ráj a Střední Pojizeří
 12. Smlouva o budoucí smlouvě darovací komunikace III/2824
 13. Závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2019
 14. Účetní závěrka za rok 2019 v předloženém znění
 15. Účetní závěrka MŠ Sedmihorky za rok 2019
 16. Diskuse, usnesení, závěr

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

Pan starosta poděkoval všem občanům v rámci pomoci při nouzovém stavu.

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Šťastný, p. Šafář ml.

Ověřovateli zápisu budou: pí. Vítková, p. Ing. Švejda

Zapisovatelkou bude pí. Hájková

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti rady obce (rada se sešla 22.4., 4.5., 3.6.)

byla vyvěšena na vývěskách a na webových stránkách

 

 1. Závěrečný účet za rok 2019

 – schvaluje zastupitelstvo bez výhrad

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Účetní závěrka za rok 2019 v předloženém znění

– schvaluje zastupitelstvo v předloženém znění a stvrzuje podpisem

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice v roce 2019

– bez závad

– zastupitelstvo bere na vědomí

 

 1. Závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2019

– bez závad

– zastupitelstvo bere na vědomí

 

 1. Účetní závěrka MŠ Sedmihorky za rok 2019

– schvaluje rada obce

– zastupitelstvo bere na vědomí

 

 1. Rozpočtová změna č.1

      příjmy:      90 tis. Kč – dotace z Úřadu práce

                        696 tis. Kč – dotace z Lib. Kraje na sociální služby

                     – 200 tis. Kč – odpuštění nájemného čp. 80 Bowling Sedmihorky

                       – 48 tis. Kč – ospuštění nájemného čp. 99 Motorest Radvánovice

      výdaje:      30 tis. Kč – střešní krytina na parkovací přístřešek u OÚ

                       360 tis. Kč – zpracování dotace na stavbu MŠ Sedmihorky

                       520 tis. Kč – oprava čp.80 Bowling (rozvod vody, dlažba, výměna kotlů,..)

                        40 tis. Kč – Motorest Radvánovice – elektrika oprava

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva IV-12-4016187 SM Karlovice o zřízení věcného břemene služebnosti

                 pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Plán financování obnovy vodovodu v majetku obce Karlovice

– slouží k tomu, aby v průběhu životnosti vodohosp. infrastrukturního majetku byla vytvářena  finanční rezerva na jeho obnovu v takové výši, aby byla zajištěna udržitelnost této vodohosp. infraktruktury a tím vytvořeny podmínky pro zajištění jeho plynulého a bezpečného provozování

– doporučená životnost vodovodních řádů, převaděčů a vodovodní síť je 80 let, úpravny vody, případně zdroje 45 let – za tuto teoretickou dobu je potřeba nastřádat finanční prostředky na jejich obnovu

– roční potřeba prostředků na obnovu je vypočítána na 895 tis. Kč

– za současného stavu nejsou z výběru vodného získávány prostředky nutné na budoucí obnovu

pro 14     proti 0     zdržel se 0  

      19:50 odešla pí. Segečová

 

 1. Výběrové řízení provozovatel vodovodu

      – zastupitelstvo ukládá starostovi a radě obce stanovit hodnotící komisi a vypsat výběrové řízení na Provozování obecního vodovodu v obci Karlovice

      pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Výběrové řízení vodovod Autocamp Sedmihorky

      – říjen 2020 až duben 2021, technický dozor investora Fr. Zikuda, bude vypsáno na začátku července, předpokládaná cena 2 
         557 tis. Kč s DPH

      –  zastupitelstvo ukládá starostovi a radě obce stanovit hodnotící komisi a vypsat výběrové řízení na Vodovodní řád pro   Autocamp Sedmihorky

     pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zařazení obce Karlovice do územní působnosti i na příští období Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj – Místní akční skupiny (MAS) Český ráj a Střední Pojizeří

      – 2021-2027
      pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o budoucí smlouvě darovací komunikace III/2824

       pro 0     proti 14     zdržel se 0

 

 1. Výstavba v lokalitě Polní cesta

      – zahájeno územní řízení – schůzka 14.7. v 8:30 na OÚ Karlovice

      – cena za vybudování                   vody –              3 516 254 Kč

                                                  kanalizace –                 8 865 265 Kč

                                                             cesta –               6 171 000 Kč

                                                                                     18 552 519 Kč

      – pokud by polovinu spolufinancovali vlastníci pozemků, tak dle výměry – 108 Kč/m²

      – hlasování zastupitelstva, aby celou akci financovala pouze obec

      pro 0     proti 14     zdržel se 0

– zastupitelstvo ukládá starostovi a radě obce, aby svolalo schůzku vlastníků nemovitostí v zástavbové lokalitě Z11 Územního plánu a seznámit je s pozicí obce týkající se této lokality, bude jednáno s vlastníky o spolufinancování infrastruktury

 

 1. Diskuse

– pí. Špačková poděkovala p. Jiřímu Špínovi za vybudování cesty na Roudném

 

Usnesení přečetl p, Ing. Šťastný.

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

Zastupitelstvo ukončeno v 22:10.
Karlovice dne 12.3.2020

Mgr. Ondřej Havrda – starosta
Ověřovatelé zápisu:    pí. Vítková ,  Ing. Švejda
Zapsala:  pí. Hájková