Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

U S N E S E N Í

z  13. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne  30. července 2020 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 

 1. Výběr nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce na služby s názvem „Služby provozovatele na akci – Provozování Obecního vodovodu v obci Karlovice“, která byla dne 29.6.2020 zveřejněna jako zakázka malého rozsahu na služby mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). ZO souhlasí s doporučením hodnotící komise, která vzhledem k tomu, že v zadávacím řízení je pouze jediný účastník řízení, navrhla vybrat tohoto jediného účastníka, který zároveň splnil kvalifikaci a požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci, bez provedení hodnocení v souladu  s ust. § 122 odst. 2 zákona. Tímto jediným účastníkem je společnost  AQUA ČR, s.r.o., IČ: 481 50 495.
 2. Rozpočtové opatření č. 2/2020

 b/  u k l á d á   R a d ě  o b c e  a  s t a r o s t o v i:

 1. Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
 2. Vydat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky s tím, že odvolací lhůty stanovuje, zadavatel na 5 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v souladu se zákonem  č. 134/2016 Sb.
 3. Podepsat Služební provozní smlouvy se zhotovitelem ihned po uplynutí odvolacích lhůt, případně poté co se jediný dodavatel vzdá práva podat námitky.
 4. Zajistit vypracování cenové nabídky na akci „Chodník Sedmihorky“. Vzhledem k typu zakázky je využito možnosti popsané ve vnitřní směrnici obce č. 15 a není poptáváno více uchazečů. S vybraným uchazečem podepsat smlouvu o dílo.

 

Jana Segečová         Ing. David Šťastný      Mgr. Ondřej Havrda

Zápis

z 13. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 30. července 2020 na Obecním úřadu Karlovice

 

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 12 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: p. Mgr. Havrda, p. Kobrle, pí.Bc. Hájková, p. Ing. Šťastný, p. Šafář st., pí. Vítková, pí. Richterová, pí. Segečová, p. Ing. Švejda, p. Drahoňovský, p. Staněk,  p. Richter

 Omluveni:      p. Šafář ml.,  p. Hlubuček,  pí. Špačková

Neomluveni:  

Přítomni:        5 občanů

 

Pro jednání byl navržen následující program:

 1. Zahájení
 2. Smlouva o provozování vodovodu Karlovice
 3. Rozpočtové opatření č.3 – chodník Sedmihorky
 4. Diskuse, usnesení, závěr

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Kobrle, p. Staněk

Ověřovateli zápisu budou: pí. Segečová, p. Šťastný

Zapisovatelkou bude pí. Hájková

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o provozování vodovodu Karlovice

      – nabídka od f. AQUA ČR, s.r.o.

      – obec chce být vlastníkem, aby sama mohla určovat cenu vody

      – zastupitelstvo schaluje výběr nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce na služby s názvem „Služby provozovatele na akci – Provozování Obecního vodovodu v obci Karlovice“, která byla dne 29.6.2020 zveřejněna jako zakázka malého rozsahu na služby mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Zastupitelstvo souhlasí s doporučením hodnotící komise, která vzhledem k tomu, že v zadávacím řízení je pouze jediný účastník řízení, navrhla vybrat tohoto jediného účastníka, který zároveň splnil kvalifikaci a požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci, bez provedení hodnocení v souladu s ust. § 122 odst. 2 zákona. Tímto jediným účastníkem je společnost AQUA ČR, s.r.o., IČ: 481 50 495.

       pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Rozpočtové opatření č.3 – chodník Sedmihorky

      – 71 tis. Kč – dotace z MPSV na odměny zaměstnancům soc.služeb v souvislosti s výkonem povolání v období koronaviru

      – 29 tis. Kč – dotace z Lib. kraje pro SDH – doplnění výstroje

      – 1 200 tis. Kč – chodník Sedmihorky

       pro 12     proti 0     zdržel se 0

      – zastupitelstvo ukládá radě obce a starostovi zajistit vypracování cenové nabídky na akci „Chodník Sedmihorky“. Vzhledem k typu zakázky je využito možnosti popsané ve vnitřní směrnici obce č. 15 a není poptáváno více uchazečů. S vybraným uchazečem podepsat smlouvu o dílo.

 

 1. Diskuse, usnesení, závěr

– oznámení od ČEZu – končí s vylepováním plakátů ohledně přerušení dodávek elektřiny, přechází na elektronickou formu oznámení, proto je třeba se zaregistrovat na www.cezdistribuce.cz/sluzba – informace o přerušení dodávek elektřiny budou dostávat jen ti, kterých se to bude týkat

– ohledně Polní cesty bude svoláno pracovní zasedání zastupitelstva 10.9.2020

 

Usnesení přečetl p. Havrda.

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

Zastupitelstvo ukončeno v 17:55.
Karlovice dne 30.7.2020

Mgr. Ondřej Havrda – starosta

Ověřovatelé zápisu:  pí. Segečová    Ing. Šťastný

Zapsala: pí. Hájková