Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

U S N E S E N Í

z  14. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne  24. září 2020 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 

 1. Rozpočtové opatření č.3/2020. Rozpočtové opatření v částce 106 000.-Kč.
 2. Dodatek č. 1 Stanov Mikroregionu Český ráj
 3. Prodej pozemku p.p.č. 768/9 k.ú. Karlovice dle GP č. 916-128/2019 za 94 840.- Kč firmě ZEA Sedmihorky spol. s r.o., Roudný 53, IČO 150 447 51. Cena stanovena dle znaleckého posudku.
 4. Nákup pozemku p.p.č. 1224/21 k.ú. Karlovice od pana Ing. Stanislava Padrůňka, Sedmihorky 91 za 57 150.- Kč. Cena stanovena dle znaleckého posudku.
 5. Nákup pozemku p.p.č. 1165, 470, 472/1, 653/41, 1349 vše k.ú. Karlovice od pana Petra Havelky, Roudný 35 za 275 650.- Kč. Cena stanovena domluvou.
 6. Zřízení věcného břemene práva jízdy a chůze na parcelách p.č. 480/1 k.ú. Karlovice a 476/16 k.ú. Karlovice, kde panující nemovitostí je parcela stavební číslo 119 k.ú. Karlovice.
 7. Zřízení věcného břemene práva jízdy a chůze na parcelách p.č. 480/1 k.ú. Karlovice a 476/16 k.ú. Karlovice, kde panující nemovitostí je parcela stavební číslo 123 k.ú. Karlovice.
 8. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby na p.p.č. 653/10 k.ú. Karlovice, kde panující nemovitostí je parcela stavební číslo 170 k.ú. Karlovice.
 9. Podání žádosti o stavební povolení a vodoprávní řízení na stavební akci „Výstavba místní obslužné komunikace v lokalitě Karlovice – Hrobka“
 10. Nákup služeb, tvorba projektové dokumentace na provedení stavby silnice, vodovodu a kanalizace „Výstavba místní obslužné komunikace v lokalitě Karlovice – Hrobka“
 11. Dodatek č. 2 Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Český ráj
 12. Smlouvu o dílo na akci „Vodní řad pro Autocamp Sedmihorky“ s firmou Ještědská stavební společnost spol s r.o.
 13. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemen a dohoda o umístění stavby č.: IV-12-4019302/VB1
 14. Smlouva o řízení věcného břemene – služebnosti IV-12-4017312/VB/02
 15. Smlouva o řízení věcného břemene – služebnosti IV-12-4017488/VB/02
 16. Podání žádosti v 15.VÝZVĚ OPS PRO ČESKÝ RÁJ-IROP-SOCIÁLNÍ SLUŽBY 4 na automobil pro terénní pečovatelskou službu a předfinancování z rozpočtu obce Karlovice.
 17. Smlouva o řízení věcného břemene – služebnosti IV-12-4017576/001

 b/  u k l á d á   R a d ě  o b c e  a  s t a r o s t o v i:

 1. Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
 2. Připravit výběrové řízení na dodavatele stavby „Výstavba místní obslužné komunikace v lokalitě Karlovice – Hrobka“. Výběrové řízení bude připraveno s několika variantami položkového rozpočtu. 

 Ondřej Staněk                                                                                  Jana Segečová   

                                                     Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis ze 14.zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 24.září 2020 na Obecním úřadě Karlovice

 

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda

Přítomni: p. Mgr. Havrda, p. Špačková, p. Šafář ml., p. Šafář st., p. Richterová, p. Segečová, p. Kobrle, p. Staněk, p. Vítková, p. Richter, p. Hlubuček

Omluveni: p. ing. Šťastný, p. ing. Švejda, p. Bc. Hájková

Neomluveni: p. Drahoňovský

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 11 členů zastupitelstva a zasedání je usnášeníschopné.

Pro jednání byl navržen následující program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Rozpočtové opatření č.3
 4. Zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy p.p.č.476/16 a 480/1 k.ú.Karlovice
 5. Zřízení věcného břemene práva stavby 653/10 k.ú.Karlovice
 6. Výstavba „Polní cesta“
 7. Zřízení věcného břemene IV-12-4017576/VB3
 8. Dodatek č.1 Stanov Mikroregionu Český ráj
 9. Dodatek č.2 Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Český ráj
 10. Smlouva o dílo „vodovodní řád pro Autocamp Sedmihorky“
 11. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č.IV-12-4019302/VB1
 12. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-4017312/02
 13. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti IV -12-4017488/VB02
 14. Kupní smlouva na pozemky p.p.č.1165,470,472/1,653/41,1349 vše k.ú.Karlovice

        15.Diskuse, usnesení, závěr

Pro 11    proti 0    zdržel   0

 1. Zasedání zahájil pan. Mgr. O. Havrda

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Kobrle, p. Hlubuček

Ověřovateli zápisu budou: p. Segečová, p. Staněk

Zapisovatelkou bude p. Vítková

Pro 11     proti 0     zdržel se 0

 1. Zpráva o činnosti rady obce

Zprávu přednesl p. Mgr. Havrda

Přišel p. Drahoňovský

Nyní je přítomno 12 zastupitelů

 1. Rozpočtové opatření č.3

Příjem:

 • 978 750 Kč – obec obdržela od MF– vyrovnání za COVID
 • 71 363 Kč – obec obdržela dotaci  pro pracovníky sociálních služeb – rouškovné
 • 94 840 Kč- za prodej pozemku p.pč. 768/9 k.ú. Karlovice firmě ZEA Sedmihorky

    Výdej:

 • 186 tis Kč – platba za služby AQUA Turnov
 • 200 tis Kč – zatrubnění potoka – Roudný – u Dědků
 • 20 tis. Kč – knihy „Semilsko z oblaků“
 • 70 tis. Kč – nová myčka Motorest Zavadilka
 • 44 tis. Kč – oprava hrobu mecenáše p.Horáčka
 • 275 650 Kč -odkup pozemků od p.Havelky 10 986 m2
 • 11 665 Kč peníze za sběr železa hasiči – obec jim převede jako dar
 • 100 tis. Kč – proškolení všech zaměstnanců, kontrola všech objektů, revize všech elektro spotřebičů , vyhotovení ke všemu dokumentace
 • 57 150 Kč – odkup pozemku p.p.1224/21 k.ú. Karlovice od p. ing. Padrůňka

 

Pro  12     zdržel   0     proti  0

 1. Zřízení věcného břemene práva stavby chůze a jízdy p.p.č.476/16 a 480/1 k.ú.Karlovice pro st.p.č.119

Pro  12     proti  0     zdržel  0

 1. Zřízení věcného břemene práva stavby 653/10 k.ú. Karlovice

Pro  12     proti  0     zdržel 0

 1. Výstavba polní cesta
 • Územní rozhodnutí vydáno
 • Projektant dodělá potřebné , aby se mohlo dát na st.úřad k vydání stav.povolení
 • Provede se výběrové řízení na dodavatele
 • Realizace

Zastupitelstvo schvaluje:

7. Strategii postupu v rámci akce Karlovice – Hrobka zadání DSP, DPS, Položkový rozpočet.

Pro  11        proti 0     zdržel 1

8. Podání žádosti o stavební povolení a vodoprávní řízení na stavební akci „Výstavba místní obslužné komunikace c lokalitě Karlovice-Hrobka“

Pro  11     proti  0     zdržel  1

9. Nákup služeb, tvorba projektové dokumentace na provedení stavby silnice, vodovodu a kanalizace „Výstavba místní obslužné komunikace v lokalitě Karlovice-Hrobka

Pro  11     proti  0     zdržel  1

10. Zřízení věcného břemene IV -12 4017576/VB3

Pro  12     proti  0     zdržel  0

11. Dodatek č.1 Stanov Mikroregionu Český ráj

Pro  12     proti  0     zdržel  0

12. Dodatek č.2 smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Český ráj

Pro  12     proti  0     zdržel  0

13. Smlouva o dílo „vodovodní řád pro Autocamp Sedmihorky“

Provedení stavby vyhrála společnost Ještědská stavební

Cena provedení 1 730 268,54 Kč

Pro  12     proti  0     zdržel  0

14. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby IV-12-4019302/VB1 smlouva s ČEZ

Pro  12     proti  0     zdržel  0

15. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-4017312/02

Pro  12     proti  0     zdržel  0

16. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-4017488/VB02

Pro  12    proti  0     zdržel  0

17. Kupní smlouva na pozemky p.p. 1165, 470, 472/1, 653/41, 1349 vše v k.ú.Karlovice za cenu 275 650 Kč

Pro  12    proti  0     zdržel  0

18. Žádost OPS pro Český ráj – sociální služby na nákup terénního automobilu pro pečovatelskou službu, dotace 95%, předfinancování z rozpočtu obce Karlovice

Pro  12    proti  0     zdržel  0

19. Smlouva o řízení věcného břemene – služebnosti IV-12-4017576/001

Pro  12    proti  0     zdržel  0
20. Diskuse

 • Zdolecká cesta – zaslána žádost o platbu
 • Školka – již proběhlo 7 kontrol pro přiznání dotace
 • Poděkování p. Švejdové, udělala pro děti prázdninovou hru, které se zúčastnilo asi 40 dětí

Usnesení přečetl p.Kobrle

Pro  12     proti  0     zdržel  0

Zastupitelstvo skončeno v 19 hod.            Karlovice 24.9.2020

Starosta                                Mgr. Ondřej Havrda

Ověřovatelé zápisu            p.Segečová    p.Staněk

Zapsala:                                 p.Vítková