Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

U S N E S E N Í
z 15. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 19. listopadu 2020 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ s c h v a l u j e :
1) Rozpočtové opatření 4/2020 ve výši změn 15 265.- Kč.
2) Rozpočtové provizorium na rok 2021
3) Vodné s účinností od 1.1.2021 pro všechna odběratele ve výši 33,- Kč/m3 bez DPH.
4) Stočné, kdy odběratel je napojen na obecní ČOV s účinností od 1.1.2021 ve výši 15,- Kč/m3 bez DPH.
5) Stočné, kdy odběratel není napojen na obecní ČOV s účinností od 1.1.2021 ve výši 8 Kč/m3 bez DPH.
6) Nájemné v obecních bytech s účinností od 1.1.2021 ve výši 50 Kč/m2.
7) Podání žádosti o dotaci na projekt ,,Obnova propustku v obci Karlovice” z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2021 – podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj.
8) Obecně závaznou vyhlášku 1/2020 o poplatku za komunální odpad v předloženém znění.
9) Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy Sedmihorky p.o. na roky 2022 a 2023.
10) Rozpočet Mateřské školy Sedmihorky p.o.na rok 2021.
11) Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-4017902/VB/3
12) Doplnění zápisu ZO ze dne 24.9.2020 bod 6.

b/ b e r e n a v ě d o m í :
1) Kontrolní zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2020.
2) Protokol o výsledku kontroly : Kontrola vykonaná u Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v roce 2020.
3) Rozpočet Mikroregionu Český ráj na rok 2021.

c/ u k l á d á R a d ě o b c e a s t a r o s t o v i:
1) Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
2) Schválit rozpočtové opatření č.5/2020 s potřebnými úpravami zahrnující skutečný stav k 31.12.2020. Výše jednotlivých úprav nesmí přesáhnout 100 000.- Kč.

Ing. David Šťastný                Ondřej Staněk                                              Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis

z 15. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 19. listopadu 2020 na Obecním úřadu Karlovice

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 13 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: p. Mgr. Havrda, p. Kobrle, pí.Bc. Hájková, p. Ing. Šťastný, p. Šafář st., pí. Vítková, pí. Richterová, p. Ing. Švejda, p. Drahoňovský, p. Staněk,  p. Richter, p. Hlubuček, pí. Špačková

Omluveni:      p. Šafář ml., pí. Segečová

Neomluveni:  

Přítomni:        4 občani

Pro jednání byl navržen následující program, doplněn p. Havrdou o body 8-13:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Rozpočtové opatření č. 4/2020
 4. Rozpočtové provizorium na rok 2021
 5. Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2021
 6. Úprava cen nájemného na rok 2021
 7. Dotace na propustek
 8. Obecně závazná vyhláška 1/2020
 9. Dokumenty Mikroregionu Český ráj
 10. Střednědobý výhled MŠ
 11. Rozpočet MŠ Sedmihorky
 12. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-4017902-VB/3
 13. Úprava zápisu z 14. zasedání zastupitelstva obce bod 6
 14. Diskuse, usnesení, závěr

 

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Drahoňovský, p. Richter

Ověřovateli zápisu budou: p. Ing. Šťastný, p. Staněk

Zapisovatelkou bude pí. Hájková

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti rady obce

      – zápis vyvěšen na vývěskách a na webových stránkách

 

 1. Rozpočtové opatření č. 4/2020

– příjmy:    dotace pro SDH z Ministerstva vnitra – 15 265Kč

– výdaje:    pitná voda (předávaná)

                  rozúčtování – volby do zastupitelstev krajů

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

– schválení rozpočtového opatření č.5/2020 s potřebnými úpravami zahrnující skutečný stav k 31.12.2020, výše jednotlivých úprav nesmí přesáhnout 100 000Kč

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Rozpočtové provizorium na rok 2021           

      pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Stanovení ceny vodného a stočného na rok 2021

– zvýšení ceny vodného je nutné k vytvoření finanční rezervy na opravy, kterou máme ve smlouvě (100 000 Kč)

– nyní je vodné 27 Kč bez DPH

      – návrh na zvýšení ceny vodného na 35 Kč bez DPH

      pro 7     proti 1     zdržel se 5  – návrh nebyl schválen

     

      – návrh na zvýšení ceny vodného na 33 Kč bez DPH

      pro 8     proti 5     zdržel se 0 – návrh schválen

 

      – stočné nyní bez připojení na ČOV – 5,50 Kč, připojení na ČOV – 13 Kč

       – návrh na zvýšení ceny stočného    – bez připojení na ČOV – 8 Kč

          pro 13     proti 0     zdržel se 0

                                                                        – připojení na ČOV – 15 Kč

         pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Úprava cen nájemného na rok 2021

      – návrh na zvýšení ceny nájemného na 50 Kč/m2 (navýšení o 8 Kč oproti nynější ceně) 

      pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Dotace na propustek

      – zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Obnova propustku v obci Karlovice“ z programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na rok 2021 – podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj

      pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Obecně závazná vyhláška 1/2020

      – v cenách za komunální odpad (popelnice) se promítne navýšení cca 3,3% od svozové firmy

      pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Dokumenty Mikroregionu Český ráj

      – Kontrolní zpráva o finanční činnosti Mikrooregionu Český ráj v roce 2020

      – Protokol o výsledku kontroly: Kontrola vykonaná u Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v roce 2020

– Rozpočet Mikroregionu Český ráj na rok 2021

– zastupitelstvo bere na vědomí

 

 1. Střednědobý výhled MŠ

      pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Rozpočet MŠ Sedmihorky

      pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-4017902-VB/3

      pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Úprava zápisu z 14. zasedání zastupitelstva obce bod 6

      – v bodě 6 – Výstavba polní cesta doplněno o:

 Realizace bude etapizována, jednotlivé etapy vzejdou ze zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby, kterou bude schvalovat zastupitelstvo obce.        

        pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Diskuse, usnesení, závěr

      – polní cesta z Janova Koutu ke sv. Františku byla zorána a zaseta, příští rok po sklizni se           nechá obecní pozemek zatravnit a cestička se obnoví

      – 6.12. proběhne rozsvícení vánočního stromu u OÚ

      – p. Švejda – po nové silnici v Sedmihorkách překračuje spousta aut rychlost – dohodnout s  policií, aby měřili rychlost, případně přidat radar

      – stížnost na hluk z projíždějícího kamionu (veterána) přes Radvánovice na Roudný hlavně v nočních hodinách

-stížnost na občany, kteří dlouhodobě parkují svoje auta na silnici před domem a nedodržují tím stanovenou minimální šířku vozovky 6m; v případě opětovného blokování silnice, bude zavolána Policie ČR

 

Usnesení přečetl p. Drahoňovský.

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

Zastupitelstvo ukončeno v 19:40.
Karlovice dne 19.11.2020

Mgr. Ondřej Havrda – starosta
Ověřovatelé zápisu: Ondřej Staněk, David Šťastný
Zapsala: Jana Hájková