Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

U S N E S E N Í
z 16. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 18. února 2021 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za:

a/ s c h v a l u j e :
1) Úpravu Rozpočtového provizoria obce Karlovice na rok 2021 v bodě 3) odst.c kde se doplňuje
– zeď Motorest Zavadilka + okna              300 000 Kč
– kiosek sportovní areál Sedmihorky      300 000 Kč
– chodník sportovní areál Sedmihorky   200 000 Kč
– Lodní kontejner                                         100 000 Kč
– traktor                                                          250 000 Kč
– sezení obchod Karlovice                              50 000 Kč
– LAPOL – Bowling                                       100 000 Kč

2) Vypsání výběrového řízení na prostory sloužící podnikání Bowling Sedmihorky, Sedmihorky 80.
3) Obecně závaznou vyhlášku 1/2021 o místním poplatku z pobytu.
4) Kupní smlouvu o koupi nemovité věci a to pozemků p.p.č. 310/1, 311/8, 311/7, 311/5, 311/9 vše k.ú. Karlovice za 20 350 Kč od Římskokatolické farnosti – děkanství Turnov.
5) V souladu s ust. § 76 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, mimořádnou odměnu starostovi ve výši 150% jednoho měsíčního platu za mimořádné úsilí při přípravě, administraci a realizaci dotačního projektu Mateřská škola Sedmihorky 2018 a přípravu a podání žádostí o dotaci na Vybavení hřiště MŠ Sedmihorky herními prvky a Automobil pro Pečovatelskou službu Radvánovice.
6) Prohlášení stavebníka pro ŘSD ČR v rámci žádosti o stanovisko ve věci výstavby místní komunikace, veřejného vodovodu a dešťové kanalizace Hrobka.
7) Schvaluje právo provést stavbu na parcele p.č. 1201/1 k.ú. Karlovice.

c/ b e r e n a v ě d o m í :
1) Rozpočtové opatření 5/2020 ve výši změn 10 293 756,97 Kč.
2) Podání závěrečné zprávy o realizaci Mateřská škola – Sedmihorky – 2018

d/ u k l á d á R a d ě o b c e a s t a r o s t o v i:
1) Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
2) Připravit na příští jednání ZO dotační tituly Rozbor vody, DČOV, Studna.
3) Jednat s Mikroregionem Český ráj o odprodeji jejich traktoru.
4) Jednat s investorem výstavby v lokalitě Z14b o realizaci výstavby vodojemů a napojení na veřejný vodovod. Připravit podmínky případné realizace na další jednání ZO

Ing. Václav Švejda                                          Vlasta Špačková                  Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis

z 16. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 18. února 2021 na Obecním úřadu Karlovice

 

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.
Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 13 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: p. Mgr. Havrda, p. Kobrle, pí.Bc. Hájková, p. Ing. Šťastný, p. Šafář st., pí. Vítková, pí. Richterová, p. Ing. Švejda, p. Staněk,  p. Richter, p. Hlubuček, pí. Špačková, p. Šafář ml.,  p. Drahoňovský (přišel v 17:10)

 Omluveni:      pí. Segečová
Neomluveni:  
Přítomni:        7 občanů

 

Pro jednání byl navržen následující program, doplněn p. Havrdou o body 9-12:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Úprava rozpočtového provizoria na rok 2021
 4. Výběrové řízení Bowling Sedmihorky
 5. Změna územního plánu Obce Karlovice
 6. Obecně závazná vyhláška 1/2021 o místním poplatku z pobytu
 7. Koupě pozemku p.p.č. 310/1, 311/8, 311/7, 311/5, 311/9 k.ú. Karlovice
 8. Mimořádná odměna starostovi obce
 9. Rozpočtová změna 5/2020
 10. Smlouva s ŘSD
 11. Cesta Mazánek
 12. Úkoly pro starostu
 13. Diskuse, usnesení, závěr

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Drahoňovský, pí. Vítková

Ověřovateli zápisu budou: p. Ing. Švejda, pí. Špačková

Zapisovatelkou bude pí. Hájková

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti rady obce

– zápis vyvěšen na vývěskách a na webových stránkách

 

 1. Rozpočtové opatření 5/2020

      zastupitelstvo bere na vědomí

      – MŠ Sedmihorky – Závěrečná zpráva o realizaci – zastupitelstvo bere na vědomí

 

 1. Úprava rozpočtového provizoria na rok 2021

– provoz MŠ Sedmihorky  – 500 000 Kč
– havárie – dveře obchod Karlovice, boiler Bowling (schválila rada obce)
– oprava dřevěné zdi a oken, izolace na Motorestu Zavadilka – 300 000 Kč
– kiosek sportosního areálu – 300 000 Kč
– chodník od sportovního areálu na hřiště s umělým povrchem – 200 000 Kč
– domeček na nářadí fotbalistů (lodní kontejner) – 100 000 Kč
– traktor Zetor – 250 000 Kč
– sezení u obchodu v Karlovicích – 50 000 Kč
– LAPOL Bowling – 100 000 Kč

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 1. Výběrové řízení Bowling

– smlouva na dobu určitou do 31.1.2022, smlouva uzavřena 7.1.2007

– bude vypsáno výběrové řízení s patřičným předstihem  

     pro 12     proti 0     zdržel se 2

 

 1. Změna územního plánu

– 5 žádostí na otevření územního plánu

– vzhledem k tomu, že otevření územního plánu je velmi závažné rozhodnutí, po přednesení všech kladů a záporů se o něm bude jednat až na dalším zastupitelstvu

 

 1. Obecně závazná vyhláška 1/2021 o místním poplatku z pobytu

      pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Koupě pozemku p.p.č. 310/1, 311/8, 311/7, 311/5, 311/9 k.ú. Karlovice

      – pozemky Římskokatolické farnosti pod OÚ Karlovice, 407m² za 20 350Kč

      pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Mimořádná odměna starostovi obce

– p. starosta Mgr. Havrda a Ing. Švejda se zdrželi hlasu, jsou ve střetu zájmu

– zastupitelstvo schvaluje mimořádnou odměnu starostovi ve výši 150% jednoho měsíčního platu za mimořádné úsilí při přípravě, administraci a realizaci dotačního projektu Mateřská škola Sedmihorky a přípravu a podání žádostí o dotaci na vybavení hřiště MŠ Sedmihorky herními prvky a automobil pro Pečovatelskou službu Radvánovice

      pro 12     proti 0     zdržel se 2

 

 1. Smlouva s ŘSD

      – požadavky ŘSD před zahájení výstavby „Hrobka“

      pro 13     proti 1     zdržel se 0

 

 1. Cesta Mazánek

      – schvaluje právo provést stavbu (cestu) na p.p.č. 1201/1

      pro 12     proti 1     zdržel se 1

 

 1. Úkoly pro starostu

– připravit dotační tituly na rozbor vody, domovní čistírny vod a studny

– jednat s Mikroregionem o odkoupení traktoru

– jednat s investorem výstavby v lokalitě Z14b o realizaci výstavby vodojemů a napojení na veřejný vodovod (propojení vody Sedmihorky – Radvánovice)

 

 1. Diskuse, usnesení, závěr

      – hřiště v Radvánovicích – nutná přeložka el.vedení

Usnesení přečetl p. Drahoňovský.

pro 14     proti 0     zdržel se 0

Zastupitelstvo ukončeno v 20:40.

Karlovice dne 18.2.2021

Mgr. Ondřej Havrda – starosta

Ověřovatelé zápisu:   pí. Špačková    Ing. Švejda
Zapsala: pí. Hájková