Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

U S N E S E N Í
ze 17. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 25. března 2021 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ s c h v a l u j e :
1) Dotační titul na podporu individuální výstavby domovních ČOV v obci Karlovice dle předloženého návrhu.
2) Dotační titul na podporu kvalitní pitné vody v soukromých studních sloužící jako jediný zdroj pitné vody v domácnostech v obci Karlovice dle předloženého návrhu.
3) Schodkový rozpočet na rok 2021 – příjmy včetně dotací ve výši 20 458 248 ,-Kč
– výdaje včetně rezervy ve výši 39 159 043,-Kč
– rezerva činí 14 553 866,95 Kč
– financování 18 700 795,- Kč
4) Ponechání Územního plánu Obce Karlovice ze dne 15.7.2009 beze změny. Žádosti o změny budou i nadále evidovány.
5) Střednědobý výhled rozpočtu Obce Karlovice na období 2021 – 2025 v předloženém znění.
6) Smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci rekonstrukce vodojemu a jímacího zařízení s firmou Photon Water Technology s.r.o. v hodnotě 562 198,- Kč včetně DPH.
7) Smlouvu o dílo na nákup herních prvků a jejich instalaci s firmou Hřiště hrou s.r.o v hodnotě 492 571,64 Kč včetně DPH.
8) Smlouvu o dílo na výměnu oken a zateplení Motorestu Zavadilka s panem Jaroslavem Špínou v hodnotě 380 466,- Kč bez DPH.
9) Pronájem traktoru od Mikroregionu český ráj za 10 000Kč ročně.
10) Rekonstrukci objektu č.p. 47 Radvánovice a to: rekonstrukce střechy, statické zabezpečení objektu, zateplení (podkrovní prostor nebude využit pro další byt a skladovací prostor)

b/ b e r e n a v ě d o m í :
1) Připomínky a podněty zaznamenané v zápise.

c/ u k l á d á R a d ě o b c e a s t a r o s t o v i:
1) Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
2) Podepsat smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci rekonstrukce vodojemu a jímacího zařízení s firmou Photon Water Technology s.r.o. v hodnotě 562 198,- Kč včetně DPH.
3) Podepsat smlouvu o dílo na nákup herních prvků a jejich instalaci s firmou Hřiště hrou s.r.o v hodnotě 492 571,64 Kč včetně DPH.
4) Podepsat smlouvu o dílo na výměnu oken a zateplení Motorestu Zavadilka s panem Jaroslavem Špínou v hodnotě 380 466,- Kč bez DPH.
5) Uveřejnit záměr směny pozemku p.p.č. 788 k.ú. Karlovice.
6) Uveřejnit záměr prodeje pozemku p.p.č. 653/48 k.ú. Karlovice.

Petr Šafář ml.                        Jana Segečová

Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis

ze 17. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 25. března 2021 na Obecním úřadu Karlovice

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.
Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 14 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni
: p. Mgr. Havrda, p. Kobrle, pí.Bc. Hájková, p. Šafář st., pí. Vítková, pí. Richterová, p. Ing. Švejda, p. Staněk,  p. Richter, p. Hlubuček, pí. Špačková, p. Šafář ml.,                                p. Drahoňovský, pí. Segečová

Omluveni:      p. Ing. Šťastný

Neomluveni:  

Přítomni:        4 občani

 

Pro jednání byl navržen následující program, doplněn p. Havrdou o body 5-9:

 1. Zahájení
 2. Dotační tituly 2021
 3. Rozpočet 2021
 4. Změna územního plánu obce Karlovice
 5. Střednědobý výhled rozpočtu obce Karlovice na roky 2021-2025
 6. Smlouva na projektovou dokumentaci rekonstrukce vodojemu a jímacího zařízení
 7. Smlouva na nákup hracích prvků k MŠ
 8. Smlouva na výměnu oken a zateplení Motorestu Zavadilka
 9. Úkoly starosty
 10. Diskuse, usnesení, závěr

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: pí. Špačková, pí. Vítková
Ověřovateli zápisu budou: p. Šafář ml., pí. Segečová
Zapisovatelkou bude pí. Hájková

pro 13     proti 0     zdržel se 1

 

 1. Dotační tituly 2021

      Dotační titul ČOV

dle požadavků, tam, kde není možné se napojit na veřejnou ČOV (netýká se novostaveb)

– pro trvale bydlící v obci Karlovice (netýká se chatařů)

–  dotováno bude 70% z projektu do maximální výše 70 000Kč

 objekty kolaudované od 1.1.2020

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

      Dotační titul Rozbor vody

      – pro trvale bydlící, tam, kde není možnost napojení na veřejný vodovod

      rozbor a čištění

      – ve výši 5000Kč/rok a nemovitost

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

      Dotační titul Studny

      – bude rozhodnuto dle studie proveditelnosti výstavby vodovodu do Karlovic a Svatoňovic

     

 1. Rozpočet 2021

      – návrh vyvěšen

      – Příjmy :        pracovník od ÚP 87 500 Kč

dotace na DPS 696 000 Kč

                              vodné 1 100 000 Kč

– Výdaje:         opravy silnic 4 380 000 Kč (Roudný, propustek u rybníka, oprava zámkové dlažby v Radvánovicích,…)

                        vodovod 2 650 000 Kč (studie vody, jímací zařízení, provoz vodovodu,…)

                        odvádění a čištění odp. vod 1 535 000 Kč (dotace ČOV, lapol Bowling)

                        MŠ Sedmihorky – dotace na hřiště

                        sochy do kostela 100 000 Kč

                        radlice a sypač na traktor

                        požární ochrana – kontejner, studie na hasičárnu

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Změna územního plánu

      – evidováno 9 žádostí (žadatelé se mohli účastnit tvorby územního plánu a při tvorbě jim nebyly požadavky akceptovány nebo získali majetek již v době schváleného územního plánu s již stanovenými omezeními)

      – zastupitelstvo schvaluje ponechání Územního plánu beze změn

      pro 14     proti 0     zdržel se 0

      – pro budoucí vývoj obce otevřeme Studii rozvoje obce

 

 1. Střednědobý výhled rozpočtu obce Karlovice na roky 2021-2025

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 

 1. Smlouva na projektovou dokumentaci rekonstrukce vodojemu a jímacího zařízení

      – s firmou Photon Water Technology s.r.o. – 562 198 Kč

      pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva na nákup hracích prvků k MŠ

– s firmou Hřiště hrou s.r.o. – 492 571,64 Kč

      pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva na výměnu oken a zateplení Motorestu Zavadilka

– s Jaroslavem Špínou – 380 466 Kč

      pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Úkoly starosty

      – oznámení záměru obce o pronájmu Bowlingu

– pozemek p. …………..  na Roudném p.p.č. 788 k.ú. Karlovice – zastupitelstvo schvaluje uveřejnění záměru směny pozemku

pro 14     proti 0     zdržel se 0

      – pozemek pí. …………. ve spodních Radvánovicích p.p.č. 653/48 k.ú. Karlovice – zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje pozemku

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Diskuse, usnesení, závěr

      – pronájem traktoru od Mikroregionu Český ráj na 6 let za 10 000Kč/rok

      – přehodnocení fotbalistů u koupě lodního kontejneru na pomůcky, postačí menší chatička

– pošta v Radvánovicích – zastupitelstvo schvaluje rekonstrukci střechy, statického zabezpečení objektu, zateplení, podkrovní prostor nebude použit pro další byt ani jako skladovací prostor

      pro 14     proti 0     zdržel se 0

      – kontejnery v Radvánovicích u nádraží budou kvůli nepořádku a využívání občanů okolních obcí přesunuty na jiné místo

 

Usnesení přečetla pí. Vítková.

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

Zastupitelstvo ukončeno v 19:50.
Karlovice dne 25.3.2021

Mgr. Ondřej Havrda -starosta

Ověřovatelé zápisu:   pí. Segečová   p.Šafář ml.
Zapsala: pí. Hájková