Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může ode dne vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (dále jen „PS PČR“) požádat obecní úřad, který vede stálý seznam voličů o vydání voličského průkazu. Žádost lze podat ode dne vyhlášení voleb do PS PČR tj. od 31. prosince 2020:
a) v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo
b) v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky nejpozději 7 dnů tj. 01. 10. 2021 do 14:00 přede dnem voleb do PS PČR
c) osobně do 06. 10. 2021 do 16:00 hodin

http://www.karlovice-sedmihorky.cz/wp-content/uploads/2021/08/zadost-o-vp-20210531.pdf