Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

U S N E S E N Í
z 20. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 2.září 2021 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za:

a/ s c h v a l u j e :
1) Rozpočtové opatření č.3 v upraveném znění viz. Příloha
2) Smlouva zakládající právo stavby veřejné účelové komunikace a jejího následného užívání p.p.č. 1192, 1201/1, 752/10 a 1202 vše k.ú. Karlovice, kde investorem je pan …………..
3) Smlouva o zřízení věcného břemena služebnosti č.j. 2021/09/43 na p.p.č. 1596/1 k.ú. Karlovice s Libereckým krajem
4) Smlouva o zřízení věcného břemena služebnosti č. 2005C21/40 na p.p.č. 1293/61 k.ú. Karlovice se Státním pozemkovým úřadem.
5) Smlouva o zřízení věcného břemena služebnosti č. 2006C21/40 na p.p.č. 1594/15 k.ú. Karlovice se Státním pozemkovým úřadem.
6) Směnnou smlouvu č. PU-03/10169/SVSL/19 s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky.
7) Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemena s Libereckým krajem č.j. 2021/09/042 na parcely 1598 a 827/1 obě k.ú. Karlovice.
8) Darovací smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví k nemovitostem a smlouvu o zřízení věcného břemene na parcelu p.č. 1129/5 dle GP č. 942-84/2020 s ………………

b/ u k l á d á R a d ě o b c e a s t a r o s t o v i:
1) Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
2) Zjistit právní možnosti řešení volného pobíhání zvířat pana ……….. . Podniknout právní kroky vedoucí k vyřešení situace.
3) Realizovat nákup traktůrku pro sekání fotbalového hřiště Sedmihorky.
4) Realizovat výběrové řízení na výstavbu vodovodu a silnice v rámci akce „Polní cesta“. Smlouva s dodavatelem podléhá schválení ZO.
5) Vést jednání s ŘSD a Policií ČR o odbočovacím pruhu na silnici I/35 v křížení se „Zelenou cestou“
6) Vést jednání ohledně sítí v lokalitě Pozdníček -Lukeš a navržení možných variant pro realizaci kanalizace v této lokalitě.

Vlasta Špačková                                        Miroslav Kobrle                                      Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis

z 20. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 2. září 2021 na Obecním úřadu Karlovice

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.
Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 13 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.
Přítomni: p. Mgr. Havrda, p. Kobrle, pí.Bc. Hájková, p. Šafář st., pí. Vítková, pí. Richterová, p. Staněk,  p. Richter, p. Hlubuček, pí. Špačková, p. Šafář ml., p.Ing. Švejda , p. Ing. Šťastný
Omluveni:      pí. Segečová, p. Drahoňovský
Neomluveni:  
Přítomni:        4 občani

Pro jednání byl navržen následující program, doplněn p. Havrdou o body 6-10:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Rozpočtové opatření č.3/2021
 4. Smlouva o právu stavby p.p.č. 1201/1 k.ú. Karlovice
 5. Výběrové řízení „Polní cesta“
 6. Smlouva o zřízení věcného břemene č.j. 2021/09/43 s LK p.p.č. 1596/1
 7. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 2005C21/40 se Státním pozemkovým úřadem p.p.č.1293/61
 8. Smlouva o zřízení věcného břemene č. 2006C21/40 se Státním pozemkovým úřadem p.p.č. 1594/15
 9.      Směnná smlouva č. PU-03/10169/SVSL/19 s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky
 10. Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene č.j. 2021/09/042 s LK na parcely 1598 a 827/1
 11. Smlouva darovací + věcné břemeno p.p.č. 1129/5
 12. Diskuse, usnesení, závěr

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: pí. Vítková, p. Staněk
Ověřovateli zápisu budou: p. Kobrle, pí. Špačková
Zapisovatelkou bude pí. Hájková
pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti rady obce

      – vyvěšeno na webu a na vývěskách

      – volně pobíhající zvířata na Roudném – řeší se s příslušnými úřady

      – vrt Bukovina
      –  Rada obce schválila smlouvu na nákup vozidla pro pečovatelskou službu s vybranou firmou  
         AUTOTREND, spol s.r.o. v hodnotě 855 813 Kč.

 

 1. Rozpočtové opatření č.3/2021

– sekačka pro FK Sedmihorky (400 tis. Kč)

– refundace mezd hasičům, kteří pomáhali na Moravě po tornádu (33 tis. Kč)

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o právu stavby p.p.č. 1201/1 k.ú. Karlovice

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Výběrové řízení „Polní cesta“

zastupitelstvo ukládá radě a starostovi realizovat výběrové řízení na výstavbu vodovodu a silnice v rámci akce „Polní cesta“, smlouva s dodavatelem podléhá schválení zastupitelstva

 pro 13     proti 0     zdržel se 0

     

– zastupitelstvo ukládá radě a starostovi vést jednání s ŘSD a Policií ČR o odbočovacím pruhu na silnice I/35 v křížení se Zelenou cestou

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

zastupitelstvo ukládá radě a starostovi vést jednání ohledně sítí v lokalitě Pozdníček – Lukeš a navržení možných variant pro realizaci kanalizace v této lokalitě

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o zřízení věcného břemene s LK p.p.č. 1596/1

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o zřízení věcného břemene se Státním pozemkovým úřadem p.p.č.1293/61

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o zřízení věcného břemene se Státním pozemkovým úřadem p.p.č. 1594/15

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Směnná smlouva č. PU-03/10169/SVSL/19 s Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s LK na parcely 1598 827/1

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva darovací + věcné břemeno p.p.č. 1129/5

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Diskuse, usnesení, závěr

      – p. Hlubuček – dotace na venkovské prodejny

      – kontejnery v Radvánovicích budou přemístěny od nádraží k Lesům ČR (pod garáž)

      – přístřešek na školku před hlavní vchod

– p. Švejda – hasiči budou žádat o dotaci na hasičárnu a auto typu Crafter na převoz osob – větší šance na úspěšné dosažení dotace je podat pouze jednu žádost o dotaci na budovu a auto bude řešeno na dalším zastupitelstvu

– p. starosta zmínil dopis od pana a paní Plecháčových, kteří v něm děkují panu Václavu Richterovi za pomoc na Moravě po tornádu

 

Usnesení přečetl p. Staněk.
pro 13     proti 0     zdržel se 0
Zastupitelstvo ukončeno v 19:15

Karlovice dne 2.9.2021

Mgr. Ondřej Havrda -starosta
Ověřovatelé zápisu: pí. Špačková  p.Kobrle
Zapsala: pí. Hájková