Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

U S N E S E N Í

z  21. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne  9. prosince 2021 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za:

 

a/  s c h v a l u j e : 

 1. Rozpočtové opatření 4/2021 ve výši změn 1 201 334,58.- Kč.
 2. Obecně závaznou vyhlášku 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v předloženém znění.
 3. Smlouvu o spolupráci při vybudování místní komunikace v obci na parcelách 694/5 a 769 obě k.ú. Karlovice v předloženém znění.
 4. Zrušení usnesení ZO a/3 ze dne 9.5.2019.
 5. Směnnou smlouvu s paní ……………………. na směnu parcel p.p.č. 811/2 a 209/1 k.ú. Karlovice dle GP 901-18/2019 v navrženém znění.
 6. Nájemné v obecních bytech s účinností od 1.1.2022 ve výši 55 Kč/m2.
 7. Dodatek č. 1 k dohodě o úpravě vzájemných vztahů práv a povinností mezi dvěma vlastníky provozně souvisejících vodovodů ze dne 30. 12. 2020 v předloženém znění.
 8. Vodné s účinností od 1.1.2022 pro všechny odběratele ve výši 35,- Kč/m3 bez DPH.
 9. Podání žádosti o dotaci ,,Oprava místní komunikace v Karlovicích” z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj.
 10. Smlouva o poskytnutí dotace ve výši 147 620.- Kč s Mikroregionem Český ráj.
 11. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnost č. j. OLP/3760/2021 s Libereckým krajem
 12. Rozpočtové provizorium na rok 2022 v předloženém znění.
 13. Rozpočet Mateřské školy Sedmihorky p.o.na rok 2022 v předloženém znění.
 14. Zrušení usnesení ZO a/7 ze dne 2.9.2021.
 15. Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemena s Libereckým krajem č.j.  OLP/3764/2021 na parcely 1598 a 827/1 obě k.ú. Karlovice.
 16. Dodatek č. 4 Místní program obnovy vesnice Strategický rozvojový dokument na období 2008-2013.
 17. Přijetí daru ve výši 5 115,-Kč od paní ………………….
 18. Smlouva o poskytnutí daru ve výši 50 000.- Kč s Římskokatolickou církví – Děkanství Turnov.
 19. Konání Rally Bohemia v roce 2022 přes osadu Roudný.

b/ v o l í:  
        1. Dle § 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších zákonů do funkce místostarosty Obce Karlovice pana
            Ing. Davida Šťastného od 1.1.2022.

c/  b e r e  n a v ě d o m í : 

 1. Kontrolní zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2021.
 2. Protokol: Kontrola vykonaná u Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v roce 2021.
 3. Odstoupení z funkce místostarostky paní Vlasty Špačkové a to k 31.12.2021.

 

d/  u k l á d á   R a d ě  o b c e  a  s t a r o s t o v i:

 1. Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
 2. Schválit rozpočtové opatření č.5/2021 s potřebnými úpravami zahrnující skutečný stav k 31.12.2021. Výše jednotlivých úprav nesmí přesáhnout 100 000.- Kč.
 3. Vytyčit hranici obecního pozemku p.p.č. 767/2 k.ú. Karlovice a vyjednat hranici s vlastníkem sousedících nemovitostí.

 

 Jaroslava Vítková                                                                             Olga Richterová   

                                                     Mgr. Ondřej Havrda

Zápis

z 21. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 9. prosince 2021 na Obecním úřadu Karlovice

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.
Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 13 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni
: p. Mgr. Havrda, p. Kobrle, pí.Bc. Hájková, p. Šafář st., pí. Vítková, pí. Richterová, p. Staněk, p. Richter, p. Hlubuček, pí. Špačková, p. Šafář ml., pí. Segečová,                             p. Ing. Šťastný (přišel v 17:20)

Omluveni:      p.Ing. Švejda, p. Drahoňovský

Neomluveni:  

Přítomni:        11 občanů

 

Pro jednání byl navržen následující program, doplněn p. Havrdou o body 14-23:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Rozpočtové opatření č.4/2021
 4. Prodej části pozemku p.p.č. 767/1 k.ú. Karlovice
 5. Obecně závazná vyhláška 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
 6. Smlouva o spolupráci – výstavba cesty 769 k.ú. Karlovice
 7. Revokace usnesení a/3 z 5. zasedání ZO Karlovice
 8. Stanovení ceny nájemného v obecních bytech v roce 2022
 9. Stanovení ceny vodného a stočného v roce 2022
 10. Podání žádosti o dotaci MMR
 11. Schválení dotace pro Mikroregion Český ráj
 12. Volba místostarosty/místostarostky obce Karlovice
 13. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/3760/2021
 14. Rozpočtové provizorium na rok 2022
 15. Rozpočet MŠ Sedmihorky na rok 2022
 16. Kontrolní zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2021
 17. Protokol o výsledku kontroly Kontrola vykonaná u Obecně prospěšné společnosti pro    Český ráj v roce 2021
 18. Revokace usnesení a/7 ze dne 2.9.2021 nově Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/3764/2021
 19. Informace o studii proveditelnosti rozvoje vodovodů v obci Karlovice
 20. Prodloužení platnosti „Plánu obnovy venkova“
 21. Rally Bohemia
 22. Dar církev
 23. Dar pí. …………..
 24. Diskuse, usnesení, závěr

  pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Kobrle, p. Staněk
Ověřovateli zápisu budou: pí. Vítková, pí. Richterová
Zapisovatelkou bude pí. Hájková

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti rady obce

      – vyvěšeno na webu a na vývěskách

      – obchod Karlovice má nového nájemníka

      – rušení přejezdů od Turnova

      – pokuty za vjezd do lesa

 

 1. Rozpočtové opatření č.4/2021

Příjmy:

– navýšení daňových příjmů

– příspěvek ze státního rozpočtu

– dotace na herní prvky v MŠ – 393 588 Kč

– dotace pro SDH – 40 335 Kč

 – dotace z Úřadu práce – 15 000 Kč

– příjmy za vodné – 130 000 Kč

– příjmy za stočné – 15 000 Kč

– dar zeleň – 5 115 Kč

Výdaje:

– dotace Mikroregionu Český ráj – sypač a radlice na sníh (147 620 Kč)

– investiční dotace VHS Turnov – dorovnání platby – oprava ve Václaví (24 000 Kč)

– zateplení ČOV v Radvánovicích – převedeno z položky na dotace občanům na ČOV (300 000 Kč)

– zatrubnění na Roudném (40 000 Kč)

– průtoková dotace na MŠ (237 402 Kč)

– herní prvky MŠ

– výměna koberce, vymalování v klubovně (42 000 Kč)

– dar Římskokatolické farnosti na opravu vrat a sloupů (50 000 Kč)

– lavička s přístřeškem k obchodu v Karlovicích (27 000 Kč)

– převod mezi položkami Motorest (500 000 Kč)

– zaměstnanec z Úřadu práce

– právnické služby (13 000 Kč)

– geometrické plány (24 000 Kč)

– správní poplatky katastr. úřadu (14 000 Kč)

– SDH – náhrada za ušlý výdělek, pohonné hmoty (44 335 Kč)

– volby do Poslanecké sněmovny (923 Kč)

– zvýšení rezervy (544 789,58 Kč)

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Prodej části pozemku p.p.č. 767/1 k.ú. Karlovice

– prodej části obecní cesty vedoucí areálem ZEA v Radvánovicích

– záměr společně odkoupit mají firmy ZEA Sedmihorky, ZEA-LAND a UN-COM, firma Světlosoft žádá věcné břemeno na tuto část s odůvodněním, že z druhé strany od Tomových parků vede cesta po cizích pozemcích

– věcné břemeno zmíněné firmy odmítají s tím, že cestu si opravili a v uzavřeném areálu mají spoustu strojů, ke kterým nechtějí přístup někoho dalšího

– schvalování prodeje bude přesunuto na další zastupitelstvo, až bude vytyčena cesta směrem k Tomovým parkům

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Informace o studii proveditelnosti rozvoje vodovodů v obci Karlovice

      – byli jsme seznámeni s možnostmi propojení vodovodů

– např. vybudováním přečerpávací stanice v Karlovicích u obchodu a vodojemu ve Svatoňovicích vznikne propojení Sedmihorek, Drážek a Svatoňovic

– propojení Radvánovic se Sedmihorkami není schopen zdroj Alois pokrýt, pokud počítáme s novou výstavbou v Sedmihorkách a Radvánovicích

 

 1. Obecně závazná vyhláška 2/2021 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci

      – minimální základ dílčího poplatku – 40 litrů / měsíc

sazba poplatku – 0,8 Kč / litr

– popelnice budou pouze pronajaté v různých velikostech a zůstane možnost zakoupení pytlů, ale musí splňovat minimum 40 l/měsíc na osobu

Příklad: 4 členná rodina – 4*40 l = 160 l/ měsíc = 80 l popelnice 1x 14 dnů je minimum, ale může si pronajmout popelnici větší

–  všechno bude vysvětleno v informačním letáku, který přijde každému během týdne

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o spolupráci – výstavba cesty 769 k.ú. Karlovice

      – nová výstavba v Radvánovicích

      – obec zaštítí výstavbu cesty –

objednatel – Obec Karlovice

investor – Petr Zikuda

zhotovitel – ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Revokace usnesení a/3 z 5. zasedání ZO Karlovice
  zrušení usnesení a/3 z 5. ZO Karlovice

pro 13     proti 0     zdržel se 0

– Směnná smlouva s paní ………….. na směnu parcel p.p.č. 811/2 a 209/1 v k.ú. Karlovice dle GP 901-18/2019 v navrženém znění

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Stanovení ceny nájemného v obecních bytech v roce 2022

      – stávající nájemné je 50 Kč/m2, cena lze zvýšit max. o 10% každý rok

      – ceny v okolí jsou podstatně vyšší a je třeba i kvůli případným opravám cenu navýšit

     

      – nezvyšovat ceny nájemného na rok 2022

      pro 0     proti 12     zdržel se 1

 

      – zvýšení ceny nájemného na rok 2022 o 5 Kč, tzn. na 55 Kč/m2

      pro 12     proti 0     zdržel se 1

 

 1. Stanovení ceny vodného a stočného v roce 2022

– předávaná voda z Václaví pro osadu Roudný od SČVK požaduje navýšení ceny

– navýšení v roce 2022 o 8 Kč, v roce 2023 o 10 Kč a v roce 2024 o 12 Kč od SČVK

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

– cena vodného nyní je 33 Kč bez DPH/m3

– stočné pro napojené do obecní ČOV 15 Kč bez DPH/m3

– stočné bez napojení do obecní ČOV 8 Kč bez DPH/m3

 

– navýšení vodného na 35 Kč bez DPH/m3 (je nutné zohlednit navýšení ceny nakupované od SČVK)

 

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

– stočné se zvyšovat nebude

 

 1. Podání žádosti o dotaci MMR

– oprava silnice Roudný – 1,5 mil. Kč dotace 1,1 mil. Kč

– zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o dotaci „Oprava místní komunikace v Karlovicích“ z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Ministerstva pro místní rozvoj

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Schválení dotace pro Mikroregion Český ráj

– pluh a sypač na traktor – 147 620 Kč

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Volba místostarosty/místostarostky obce Karlovice

– 9.11.2021 paní Špačková informovala o odstoupení z funkce místostarostky k 31.12.2021

– p. starosta navrhuje setrvání pí. Špačkové v radě obce a do funkce místostarosty navrhuje p. Ing. Šťastného

pro 12     proti 0     zdržel se 1

 

 1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/3760/2021

– přípojka pro vodojem

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Rozpočtové provizorium na rok 2022

– stanovuje se na 3 měsíce než bude schválen rozpočet na rok 2022

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Rozpočet MŠ Sedmihorky na rok 2022

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Kontrolní zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2021

– zastupitelstvo bere na vědomí

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Protokol o výsledku kontroly Kontrola vykonaná u Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v roce 2021

– zastupitelstvo bere na vědomí

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Revokace usnesení a/7 ze dne 2.9.2021 nově Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti č.j. OLP/3764/2021

– zrušení usnesení a/7 ze dne 2.9.2021

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

– Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene s Libereckým krajem č.j. OLP/3764/2021 na parcely 1598 a 827/1 v k.ú. Karlovice

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Prodloužení platnosti „Plánu obnovy venkova“

– dodatek č. 4 – zastupitelstvo prodloužilo platnost „Místního programu obnovy vesnice“ Strategického rozvojového dokumentu do 31.12.2022 a upravilo text: Kapitola 10 – Oprava propustků a mostů na místních komunikacích

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Rally Bohemia

– 16.července 2022

– prodloužení trati – od rybníka Roudného, přes Roudný, okolo sila zpět k rybníku a dále klasicky okolo hasičárny,..

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Dar církvi

– smlouva o poskytnutí daru 50 000 Kč na opravu sloupů a vrat na hřbitově

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Dar pí. …………….. 5 115 Kč

pro 13     proti 0     zdržel se 0

__________________________

Zastupitelstvo ukládá radě obce schválit rozpočtové opatření č.5/2021 s potřebnými úpravami zahrnující skutečný stav k 31.12.2021. Výše jednotlivých úprav nesmí přesáhnout 100 000Kč.

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Diskuse, usnesení, závěr

      – pí. Špačková poděkovala zastupitelům a popřála další úspěchy a zdraví.

 

Usnesení přečetl p. Kobrle a p. Staněk
pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

Zastupitelstvo ukončeno v 21:30
Karlovice dne 9.12.2021

Mgr. Ondřej Havrda – starosta
Ověřovatelé zápisu: pí. Vítková pí. Richterová
Zapsala: pí. Hájková