Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

U S N E S E N Í

z  22. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne  10. února 2022 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za:

 

a/  s c h v a l u j e : 

 1. Na základě doporučení výběrové komise rozhodlo Zastupitelstvo o výběr na dodavatele stavby ve výběrovém řízení „Výstavba veřejného vodovodu a komunikace v Karlovicích“ a to v části a) vodovod firmu Ještědská stavební společnost spol. s r.o., IČ: 18382550, neboť firma předložila nejvýhodnější cenovou nabídku, v části b) komunikace firmu Ještědská stavební společnost spol. s r.o., IČ: 18382550, neboť firma předložila nejvýhodnější cenovou nabídku.
 2. Úhradu kauce spojenou se smlouvo o pronájmu Bowlingového centra do 31.10.2022.
 3. Zřízení rozptylové loučky na hřbitově (dle návrhu pana ……………).

b/ o d v o l á v á
      1. Zastupitele obce Karlovice pana Ing. Davida Šťastného z funkce člena kontrolní komise ke dni 10.2.2022.
c/ v o l í:
      1. Zastupitele obce paní Vlastu Špačkovou členkou  kontrolního výboru s platností od 11.2.2022.

d/  b e r e  n a v ě d o m í : 

 1. Rozpočtové opatření 5/2021 ve výši změn 52 000,- Kč.
 2. Přípravu rozpočtu na rok 2022.

e/  u k l á d á   R a d ě  o b c e  a  s t a r o s t o v i:

 1. Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
 2. Podepsat smlouvu s dodavatele stavby ve výběrovém řízení „Výstavba veřejného vodovodu a komunikace v Karlovicích“ a to v části a) vodovod firmu Ještědská stavební společnost spol. s r.o., IČ: 18382550, neboť firma předložila nejvýhodnější cenovou nabídku, v části b) komunikace firmu Ještědská stavební společnost spol. s r.o., IČ: 18382550, neboť firma předložila nejvýhodnější cenovou nabídku.
 3. Projednat žádost o snížení nájmu podané panem ……………. a s přihlédnutím ke COVID situaci doporučuje jeho žádosti VYHOVĚT a snížit nájemné na oba měsíce o 50 %. Obdobným případem postupovat i u nájmu za Motorest Zavadilka, kde nájemcem je pan ……………….

        Miroslav Kobrle                                                                               Jiří Drahoňovský     
            Ing. David Šťastný                                                          Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis

z 22. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 10. února 2022 na Obecním úřadu Karlovice

 

Zasedání obce řídil pan místostarosta Ing. David Šťastný.
Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 13 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni
:, p. Kobrle, pí.Bc. Hájková, p. Šafář st., pí. Vítková, pí. Richterová, p. Richter, p. Hlubuček, pí. Špačková, p. Šafář ml., pí. Segečová, p. Ing. Šťastný, p.Ing. Švejda, p. Drahoňovský

Omluveni:      p. Mgr. Havrda, p. Staněk

Neomluveni:  

Přítomni:        4 občané

 

Pro jednání byl navržen následující program, doplněn o body 5-7:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Úprava rozpočtového provizoria
 4. Smlouva s dodavatelem na výstavbu vodovodu a komunikace v osadě Sedmihorky akce „Polní cesta“
 5. Žádost pana Bajera o snížení nájmu za prosinec 2021 a leden 2022
 6. Odvolání pana Ing. Davida Šťastného z pozice člena kontrolního výboru
 7. Jmenování nového člena kontrolního výboru
 8. Diskuse, usnesení, závěr

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan místostarosta Ing. David Šťastný.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Ing Švejda, pí. Špačková

Ověřovateli zápisu budou: p. Kobrle, p. Drahoňovský

Zapisovatelkou bude pí. Hájková

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti rady obce

      – vyvěšeno na webu a na vývěskách

 

 1. Úprava rozpočtového provizoria

      – všechny akce budou realizovány až po schválení rozpočtu

      – bod stažen z jednání

 

 1. Smlouva s dodavatelem na výstavbu vodovodu a komunikace v osadě Sedmihorky akce „Polní cesta“
 2. a) voda – ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o. – 1,493 mil. Kč                                               (nedodal potřebné doklady a odstoupil)

                              Ještědská stavební společnost spol. s r.o. – 2,176 mil. Kč

                              MIZERA – STAVBY, a.s. – 2,193 mil. Kč

 

 1. b) komunikace – Ještědská stavební společnost spol. s r.o. – 2,291 mil. Kč

                                          MIZERA – STAVBY, a.s. – 3,470 mil. Kč

                                          EUROVIA CS, a.s. – 4,444 mil. Kč

 

– výběrová komise doporučila vybrat:

 1. a) na výstavbu veřejného vodovodu firmu Ještědská stavební společnost spol. s r.o., která podala nejvýhodnější cenovou nabídku

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 1. b) na výstavbu komunikace firmu Ještědská stavební společnost spol. s r.o., která podala nejvýhodnější cenovou nabídku

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Žádost pana ……………… o snížení nájmu za prosinec 2021 a leden 2022

– pan ………… požádal o snížení nájmu za prosinec 2021 a leden 2022 kvůli Covid situaci

– pan Ing. Švejda navrhl snížit nájem o 50% a stejné snížení i pro Motorest Radvánovice

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

– dále požádal pan ………… o posunutí zaplacení kauce na říjen 2022

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Odvolání pana Ing. Davida Šťastného z pozice člena kontrolního výboru k 10.2.2022

– člen kontrolního výboru nemůže být místostarostou

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Jmenování nového člena kontrolního výboru

– paní Špačková od 11.2.2022

pro 12     proti 0     zdržel se 1

 

příprava akcí na rok 2022:

oslava hasiči 100 let + prapor 10.-11.9.2022 (200 000Kč)

úřad práce dotace na VPP (100 000Kč)

vodojem projektové práce + výběrové řízení (500 000Kč)

komunikace a vodovod Polní cesta (5 500 000Kč)

pošta projekt č.p.47 + stavební řízení a výběrové (500 000Kč)

přestavba hasičské zbrojnice projekt (500 000Kč)

kiosek fotbalové hřiště (300 000Kč)

nové veřejné osvětlení, výměna některých lamp (500 000Kč)

trkač Roudný oprava (100 000Kč)

projektová dokumentace Zelená cesta – rozšíření + I35 (500 000 Kč)

auto DPS – bude dorovnáno dotací (860 000Kč)

oprava výpusť Podoubský, revitalizace potoka(Hurtík) (500 000Kč)

elektrocentrála – dotace z mikroregionu (50 000Kč)

projektová dokumentace chodník Radvánovice od Zavadilky přes trať (100 000Kč)

nákup dopravního auta hasiči (2 200 000Kč) bude dotace

 

 1. Diskuse, usnesení, závěr

      – pan …………….. navrhl rozptylovou loučku na hřbitově

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

– p. Ing. Švejda – potřeba opravit zeď u hřbitova, kam se hází odpad

– p. Ing. Šťastný – nové osvětlení hřbitova

 

Usnesení přečetl p. Ing. Švejda
pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

Zastupitelstvo ukončeno v 19:00
Karlovice dne 10.2.2022
Mgr. Ondřej Havrda – starosta
Ověřovatelé zápisu:  p. Kobrle   a  p. Drahoňovský
Zapsala: pí. Hájková