Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

U S N E S E N Í
ze 23. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 17. března 2022 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ s c h v a l u j e :
1) Schodkový rozpočet na rok 2022 – příjmy včetně dotací ve výši 23 516 204,-Kč
– výdaje včetně rezervy ve výši   44 473 395,-Kč
– rezerva činí                                 15 370 836,- Kč
– financování                                  20 957 191,- Kč
2) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene p.p.č. 1141/44 a 1141/27 k.ú. Karlovice IV-12-4022138/SM
3) Smlouva o zřízení věcného práva služebnosti č. IV-12-4019302/002 na parcele p.č. 1115 k.ú. Karlovice.
4) Žádost o dotaci ze státního rozpočtu na nákup nového dopravního automobilu pro JSDH Karlovice, která je poskytovaná v rámci programu Ministerstva vnitra „Dotace pro jednotky SDH obcím“. Garanci plného dofinancování akce z vlastních zdrojů.
5) Dotační titul na podporu kvalitní pitné vody v soukromých studních sloužící jako jediný zdroj pitné vody v domácnostech v obci Karlovice dle předloženého návrhu.
6) Uvolnění finanční prostředků ve výši 1 000 000,- Kč na pomoc řešení krize vyvolané velkým počtem migrantů z válkou zasažené Ukrajiny.

b/ n e s ch v a l u j e:
1) Rozšíření MŠ Sedmihorky o druhou třídu v prostorách OÚ Karlovice.

c/ b e r e n a v ě d o m í :
2) Připomínky a podněty zaznamenané v zápise.

d/ u k l á d á R a d ě o b c e a s t a r o s t o v i:
1) Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
2) Pracovat na využití finanční prostředků, na katastru obce, uvolněných na migrační krizi spojenou s válkou na Ukrajině.

Petr Šafář st.                                                                                                                                Jana Segečová
                                                                         Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis
z 23. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 17. března 2022 na Obecním úřadu Karlovice

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.
Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 15 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: p. Mgr. Havrda, p. Staněk, p. Kobrle, pí.Bc. Hájková, p. Šafář st., pí. Vítková, pí. Richterová (přišla 18:05), p. Richter, p. Hlubuček, pí. Špačková, p. Šafář ml., pí. Segečová, p. Ing. Šťastný, p.Ing. Švejda, p. Drahoňovský
Omluveni:     
Neomluveni:  
Přítomni:        8 občanů

 

Pro jednání byl navržen následující program, doplněn o body 8,9:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Rozpočet na rok 2022
 4. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene p.p.č. 1141/44 a 1141/27 k.ú. Karlovice
 5. Smlouva o zřízení věcného práva služebnosti č. IV-12-4019302/002 na parcele p.č. 1115 k.ú. Karlovice
 6. Nákup dopravního auto pro JSDH Karlovice
 7. Ukrajina – pomoc
 8. MŠ Sedmihorky
 9. Dotační titul STUDNA
 10. Diskuse, usnesení, závěr

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Ing Šťastný, pí. Vítková
Ověřovateli zápisu budou: p. Šafář st., pí. Segečová
Zapisovatelkou bude pí. Hájková

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Ukrajina – pomoc

      – koordinátorka paní Prošková z Autocampu Sedmihorky – v kempu a na Podháji je momentálně 55 uprchlíků (pouze ženy a děti), všichni jsou zaregistrovaní, hledají si
         práci a některé děti už nastupují do škol; hledá se pro ně trvalejší ubytování

      – p. Rákosník – poděkoval za dovážené jídlo pro uprchlíky z Motorestu; po dohodě s majitelem lázní se bude pro uprchlíky upravovat budova Pramen v lázních

      – zastupitelstvo schvaluje uvolnění finančních prostředků ve výši 1 000 000 Kč na pomoc řešení krize vyvolané velkým počtem uprchlíků z válkou zasažené Ukrajiny, 
         tyto financi budou využity na katastru obce

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti rady obce

        – dotace na auto do DPS 695 922,50 Kč
        – odpuštění poplatku z ubytování
        – schůze Honebního společenství 25.3.2022 od 16 hod
        – cesta od seníku v Radvánovicích je vyměřena a je tam jeden sporný bod, bude se řešit na dalším zastupitelstvu

 1. Rozpočet na rok 2022
 •    komunikace Polní cesta
 •    projektová dokumentace Zelená cesta + I/35
 •    projektová dokumentace chodník Radvánovice od Zavadilky přes koleje, napojení na   chodník do Doubravic
 •    vodovod Polní cesta
 •    vodojem projektové práce + výběrové řízení
 •    vodovod studie
 •    oprava výpusť za Hurtíkem
 •    dotace na ČOV
 •    revitalizace potoka
 •    kiosek u fotbalového hřiště
 •    pošta projekt čp. 47, výběrové a stavební řízení
 •    nové veřejné osvětlení, výměna lamp
 •    opravy hřbitova
 •    trkač Roudný – oprava
 •    auto DPS – bude dorovnáno dotací
 •    přestavba hasičské zbrojnice, projekt
 •    nákup dopravního auta JSDH
 •    oslavy hasiči 100 let – 3. – 4. 9.2022
 •    humanitární pomoc
 •    bowling údržba

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Nákup dopravního auto pro JSDH Karlovice

      – náhrada za Avii – 2 200 000 Kč

      – zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci ze státního rozpočtu na nákup nového dopravního       automobilu pro JSDH Karlovice, která je poskytovaná v rámci programu
         Ministra vnitra „Dotace pro jednotky SDH obcím“. Garanci plného financování akce z vlastních zdrojů.

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene p.p.č. 1141/44 a 1141/27 k.ú. Karlovice    

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 1. Smlouva o zřízení věcného práva služebnosti č. IV-12-4019302/002 na parcele p.č. 1115 k.ú. Karlovice

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. MŠ Sedmihorky

– paní ředitelka Bc. Eliška Jandová prezentovala situaci ve školce

– letos do školy budou nejspíš odcházet jen 4 děti, tudíž 4 děti můžou být přijaty od září, proto přišla s návrhem rozšířit školku o další třídu, jelikož se předpokládá, že žádostí o přijetí bude kolem 15 a není tudíž možné všechny děti přijmout

– vzhledem k udržitelnosti nové budovy školky do ní není možné zasáhnout (přistavět, probourat,…)

– návrh udělat třídu z klubovny OÚ a vytvořit „tunel“ mezi školkou a klubovnou (vytvoření příčky za výčepem a záchodky z pánského WC, jak to bylo v prvním roce fungování MŠ)

– další návrh byl pořízení kontejnerů na přechodnou dobu než se bude moci zasáhnout do budovy MŠ

rozšíření MŠ Sedmihorky o druhou třídu v prostorách OÚ Karlovice

 pro 4     proti 7     zdržel se 4

– bude se hledat řešení na rozšíření školky mimo budovu OÚ

 

 1. Dotační titul STUDNA na rok 2022

pro 14     proti 0     zdržel se 1

 

 1. Diskuse, usnesení, závěr

      – zhasínání veřejného osvětlení dříve a to v 23:00

      – dotační titul ČOV – lze rozšířit o 3komorový septik? – pokud Odbor životního prostředí          povolí, tak bude v dalším dotačním titulu na ČOV od příštího roku

 

Usnesení přečetl p. Ing. Šťastný

pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

Zastupitelstvo ukončeno v 22:15.
Karlovice dne 17.3.2022
Mgr. Ondřej Havrda – starosta
Ověřovatelé zápisu: p. Šafář st., pí. Segečová
Zapsala: pí. Hájková