Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

U S N E S E N Í
z 24. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 16. června 2022 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ s c h v a l u j e :
1) Žádost o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný hospodařit SPÚ a to parcelu p.č. 769 k.ú. Karlovice.
2) Žádost o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný hospodařit SPÚ a to parcelu p.č. 804 k.ú. Karlovice.
3) Závěrečný účet obce Karlovice za rok 2021 bez výhrad
4) Účetní závěrku obce Karlovice za rok 2021 v předloženém znění.
5) Rozpočtovou změnu č. 1/2022.
6) V souladu s ust. §67 a §68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, stanovení počtu členů zastupitelstva Obce Karlovice na volební období 2022 – 2026 na 15 členů.
7) Dodatek smlouvy o pronájmu nebytových prostor – Sedmihorky č.p. 52, změny bodu 4.1. Nájemné je stanovena na 1 000 Kč / měsíc.

b / b e r e n a v ě d o m í :
1) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2021
2) Účetní závěrku MŠ Sedmihorky za rok 2021
3) Schválený závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2021 včetně příloh.

c/ u k l á d á R a d ě o b c e a s t a r o s t o v i:
1) Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
2) Vypsat záměr směny pozemku p.p.č. 790 k.ú. Karlovice
3) Vybrat na základě hodnocení výběrové komise nejvhodnějšího dodavatele na dopravní automobil pro JSDH a podepsat s ním smlouvu.

Olga Richterová,  Jana Segečová, Mgr. Ondřej Havrda

 

                                                                   Zápis

z 24. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 16.června 2022 na Obecním úřadě Karlovice

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny byl zjištěno, že je přítomno 10 zvolených zastupitelů obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: p.Mgr. Havrda, p.ing. Šťastný, p.Špačková, p.Šafář ml., p.Segečová, p.Vítková,p. Šafář st., p.Richterová, p.Kobrle, p. Richter
Omluveni: p.Hájková, p.ing.Švejda, p. Drahoňovský, p.Staněk
Neomluveni: 0
Přítomni: 6 občanů

Pro jednání byl navržen následující program doplněn o body 13,14

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Smlouva o pronájmu s SPÚ
 4. Závěrečný účet obce za rok 2021
 5. Účetní závěrku za rok 2021 v předloženém znění
 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2021
 7. Závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2021
 8. Účetní závěrka MŠ Sedmihorky za rok 2021
 9. Rozpočtové opatření č.1/2022
 10. Volby do ZO 2022
 11. Diskuze
 12. Dotace obchod Sedmihorky
 13. Šimánek směna cesta
 14. Usnesení, závěr

Pro  10   proti  0   zdržel se  0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p.ing. Šťastný a p. Šafář ml.
Ověřovateli zápisu budou: p.Segečová, p.Richterová

Pro schválení   10  proti  0    zdržel  0

 1. Zpráva o činnosti rady obce
 • Byl dostavěn vodovod Polní cesta, výstavba komunikace proběhne v srpnu a září 2022
 • 7.2022 se bude konat Rally Bohemia
 • MŠ Sedmihorky – školka se bude moc rozšířit v bytě vedle OÚ po ukončení nájmu ke konci r. 2022
 • ŽŠ Turnov – kapacity turnovských škol jsou plné, je zde možnost přestavba učňovské školy v Turnově u nádraží
 • Budou se provádět opravy komunikací Vrabčina, u pečovatelského domu v Radvánovicích, na Roudném
 • DA auto pro hasiče , cena cca 3.100 tis s DPH, dotace 450 tis. od MV, 300 Lib.kraj
 • Byla provedena kolaudace mokřadů Sedmihorky
 • Seno – nemá někdo zájem o posekání a usušení trávy pod úřadem
 • Pro děti je opět připravena letní hra
 1. Smlouva o pronájmu s SPÚ

Žádost o užívání nemovité věci ve vlastnictví státu, se kterou je příslušný hospodařit SPÚ

p.p.č. 769 k.ú. Karlovice – pro výstavbu komunikace

p.p.č. 804 k.ú. Karlovice – obnova historické cesty

schvální pro podání žádosti   10     proti  0  zdržel  0

 

 1. Závěrečný účet obce za rok 2021

Vyvěšen na úřední desce

Pro schválení   10  proti  0    zdržel  0

 

 1. Účetní závěrka za rok 2021 v předloženém znění

Schválení    pro  10     proti   0     zdržel se 0

 

     6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2021

Zastupitelstvo bere zprávu na vědomí
Pro  9    proti  0       zdržel se 1

     7. Závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2021

Schválení  pro  10     proti  0    zdržel   0

 

 1. Účetní závěrka MŠ Sedmihorky za rok 2021

– bereme na vědomí
Pro  10   proti  0  zdržel  0

 

 1. Rozpočtové opatření č.1/2022

    Pro   10   proti   0   zdržel   0

 

 1. Volby do ZO 2022

Odevzdat petiční archy do 19.7.2022 do 16 hod (úterý)  není úřední den.

Každý, kdo chce kandidovat si musí opatřit 32 podpisů, aby mohl podat kandidátku.

Naše obec má 15 členné zastupitelstvo.

Pro  10   proti  0  zdržel  0

 

 1. Dotace pro obchod Sedmihorky

– bude udělán dodatek smlouvy o snížení nájmu na 1000,- Kč měsíčně
Pro   10   proti  0    zdržel  0

 1. p.Šimánek – směna cesta

Nelze projednat, neboť toto musí být vyvěšeno 15 dnů na vývěsce

 

 1. Diskuse:

– 29.6.2022  bude výběrové řízení  na hasičské auto

– Komise ve složení: p.  ing. Švejda, p.Šafář P. ml., p. Vítková

– odpadkový koš odpočívadlo Valdštejnsko – je tam velký nepořádek, požádat TS Turnov o uklizení, nejlepší řešení koš odstranit

– příští zastupitelstvo – 1. týden v září

 1. Usnesení, závěr

p.ing. Štastný přečetl usnesení

Pro  10   proti  0    zdržel  0

Zastupitelstvo ukončeno: 20:00
Mgr. Ondřej Havrda     starosta
Ověřovatelé zápisu:    p. Segečová, p. Richterová
Zapsala: p. Vítková