Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

U S N E S E N Í
z 1. ustanovujícího zasedání zastupitelstva Obce Karlovice,
Karlovice 12, 511 01 Karlovice, IČO 00275824, konaného dne 20. října 2022 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy.

1) Zastupitelstvo obce Karlovice určuje ověřovateli zápisu pana Vítězslava Hlubučka a paní Jaroslavu Vítkovou. Členy návrhové komise budou pan Ondřej Staněk a pana           Miroslav Kobrle a zapisovatelkou paní Jana Hájková.
2) Zastupitelstvo obce Karlovice schvaluje předložený program ustavujícího zasedání doplněný o bod 10.
3) Zastupitelstvo obce Karlovice schvaluje veřejné hlasování, při hlasování o starostovi, místostarostovi a všech ostatních orgánech obce Karlovice.
4) Zastupitelstvo obce Karlovice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn.
5) Zastupitelstvo obce Karlovice volí dle § 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích starostou pana Mgr. Ondřeje Havrdu nar. …………..
6) Zastupitelstvo obce Karlovice stanovuje, že obec bude mít jednoho místostarostu.
7) Zastupitelstvo obce Karlovice volí dle § 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích místostarostou pana Petra Šafáře, nar. ……………..
8) Zastupitelstvo obce Karlovice schvaluje způsob volby tří zbývajících členů rady obce. Bude hlasováno o všech třech členech najednou.
9) Zastupitelstvo obce Karlovice volí dle § 84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích za členy rady obce pana Aleše Pařízka, nar. …………….., pana Ing. Davida Šťastného,                     nar. ……………, pana Ing. Václava Švejdu, nar. …………………..
10) Zastupitelstvo obce Karlovice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
11) Zastupitelstvo obce Karlovice volí předsedou finančního výboru pana Vítězslava Hlubučka.
12) Zastupitelstvo obce Karlovice volí členem finančního výboru paní Janu Segečovou.
13) Zastupitelstvo obce Karlovice volí členem finančního výboru paní Kateřinu Kouckou.
14) Zastupitelstvo obce Karlovice volí předsedou kontrolního výboru paní Vlastu Špačkovou.
15) Zastupitelstvo obce Karlovice volí členem kontrolního výboru paní Jaroslavu Vítkovou.
16) Zastupitelstvo obce Karlovice volí členem kontrolního výboru pana Mgr. Tomáše Illicha.
17) Zastupitelstvo obce Karlovice stanovuje neuvolněným členům Zastupitelstva obec Karlovice za výkon funkce odměny od 1.11.2022, za měsíc v následujících částkách:
místostarosta: 15 000,- Kč
člen rady: 3 500,- Kč
předseda výboru/komise/zvláštního orgánu obce: 2 000,- Kč
člen výboru/komise/zvláštního orgánu obce: 2 000,- Kč
člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 1 500,- Kč
18) Zastupitelstvo obce Karlovice v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
19) Zastupitelstvo obce Karlovice stanovuje členovi výboru/komise který není neuvolněným členem Zastupitelstva obec Karlovice za výkon funkce odměny od 1.11.2022, ve výši 2 000,- Kč za měsíc.

Vítězslav Hlubuček, Jaroslava Vítková, Mgr. Ondřej Havrda
Toto Usnesení je vyhotovena v deseti výtiscích, všechny s platností originálu.

 

Zápis
z 1. ustanovujícího zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 20. října 2022 na Obecním úřadu Karlovice

Zasedání obce řídila do zvolení starosty paní Olga Richtrová.

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezentaci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 15 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: pí Bc. Hájková, p. Mgr. Havrda, p. Hlubuček, p. Mgr. Illich, p. Kobrle, pí Koucká, p. Pařízek, p. Staněk, p. Šafář st, p. Šafář ml., pí Špačková, p. Špína, p. Ing. Šťastný,  p. Ing. Švejda, pí Vítková     
Omluveni:
Neomluveni:
Přítomni: 10 občanů

 1. Zasedání zastupitelstva slavnostně zahájila paní Olga Richtrová.
 2. Místopředsedkyně okrskové volební komise přednesla zprávu o konání voleb.
 3. Předsedkyně konstatuje, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůtt pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování. Lhůta uplynula dne 9.10.2022 a žádný návrh nebyl podán, což potvrdil Krajský soud v Hradci Králové dne 10.10.2022. Informace o konání ustanovujícího zastupitelstva byla podle § 93 odst. 1 zákona o obcích zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 11.10.2022 do 20.10.2022 na úřední desce obce Karlovice. Současně byla zveřejněna i na elektronické úřední desce.
 4. Podle § 69 odstavce 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, složili členové obecního zastupitelstva slib. Text slibu přednesla paní Jana Hájková. Jednotliví zastupitelé složili slib do rukou předsedající paní Olgy Richtrové a potvrdili jej podpisem. 
 5. Schválení programu jednání

Pro jednání byl navržen následující program:

 1. Zahájení zasedání zastupitelstva
 2. Složení slibu zastupitelů
 3. Zvolení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele
 4. Schválení programu
 5. Volba starosty/starostky
 6. Volba místostarosty/místostarostky
 7. Volba dalších členů rady obce
 8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
 9. Diskuse, usnesení, závěr

Pan Havrda navrhl doplnit o bod 10 – Zřízení finančního a kontrolního výboru, volba členů těchto výborů.

Hlasování o doplněném programu.
pro    15        proti     0        zdržel se 0

 1. Zvolení návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatele. Navrženi:

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Kobrle, p. Staněk.
Ověřovateli zápisu budou: p. Hlubuček, pí. Vítková.
Zapisovatelkou bude pí. Hájková.
pro    15        proti     0        zdržel se 0

 1. Volba starosty/starostky 

  Návrhová komise navrhuje veřejné hlasování, při hlasování o starostovi, místostarostovi a všech orgánů obce Karlovice.
  pro    15        proti     0        zdržel se 0
  Hlasování zastupitelů proběhne veřejně u všech orgánů.

 

Návrhová komise navrhuje, aby členové zastupitelstva obce byli uvolněni pouze pro výkon funkce starosty obce.
pro    15        proti     0        zdržel se 0
Uvolněný pro výkon funkce bude pouze starosta obce.

 

Návrhová komise navrhla do funkce starosty pana Mgr. Ondřeje Havrdu.
pro    14        proti     0        zdržel se 1
Mgr. Ondřej Havrda byl volbou potvrzen do funkce starosty.

 

 1. Volba místostarosty/místostarostky

Stanovení počtu místostarostů. Předložen je návrh na jednoho místostarostu.
pro    15        proti     0        zdržel se 0
Je přijato usnesení, že obec Karlovice bude mít jednoho místostarostu.

 
Návrhová komise navrhla do funkce místostarosty pana Petra Šafáře mladšího.
pro    14        proti     0        zdržel se 1
Petr Šafář mladší byl volbou potvrzen do funkce místostarosty.

 

 1. Volba dalších členů rady obce.


Protože podle § 99 odst. 3) zákona č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších zákonů, může být rada naší obce pětičlenná a ze zákona jsou členy rady starosta a místostarosta, je přistoupeno k volbě dalších tří členů rady obce.

Návrhová komise navrhuje hlasovat o všech třech členech rady najednou.
pro    15        proti     0        zdržel se o
Rada obce je 5ti členná, starosta a místostarostka jsou členy rady přímo.

Jako další tři členy rady navrhla komise
Aleše Pařízka, Ing. Davida Šťastného a Ing. Václava Švejdu
pro    13        proti     0        zdržel se 2
Členy rady byly jmenováni Aleš Pařízek, Ing. David Šťastný a Ing. Václav Švejda.

 

 1. Finanční a kontrolní výbor a volba jejich členů.

Starosta navrhuje zřídit finanční a kontrolní výbor. Povinnosti zřídit tyto výbory ukládá § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích. Funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva. Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obec­ního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu.

 

Návrh usnesení je, zastupitelstvo zřizuje finanční výbor a kontrolní vý­bor, přičemž každý z nich bude mít tři členy.
pro    15        proti     0        zdržel se 0
Návrhová komisi navrhuje členy komisí vzešlých z pracovního jednání zastupitelů.

Do funkce předsedy finanční komise pana Vítězslava Hlubučka.
pro    14        proti     0        zdržel se 1

 Do funkce člena finanční komise paní Janu Segečovou.
pro    15        proti     0        zdržel se 0

 Do funkce člena finanční komise paní Kateřinu Kouckou.
pro    14        proti     0        zdržel se 1

 Do funkce předsedy kontrolního výboru Vlastu Špačkovou.
pro    14        proti     0        zdržel se 1

 Do funkce člena kontrolní  komise paní Jaroslavu Vítkovou.
pro    14        proti     0        zdržel se 1

 Do funkce člena finanční komise pana Mgr. Tomáše Illicha.
pro    14        proti     0        zdržel se 1

  

 1. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva

Jsou předneseny intervaly, ve kterých se odměny mohou pohybovat na základě usnesené vlády 202/2019 Sb.

 Starosta navrhuje v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanovit odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolně­ných členů zastupitelstva takto:

 

Místostarosta              15 000 Kč (částky v hrubém)
Člen rady                     3 500 Kč
Předseda komise          2 000 Kč
Člen komise                2 000 Kč
Zastupitel                     1 500 Kč

 S platností od 1.11.2022.

 pro    15        proti     0        zdržel se 0

Předsedající dále navrhl, aby zastupitelstvo obce v souladu s § 74 odst. 3 zá­kona o obcích určilo, že v případě souběhu výkonu více funkcí neuvolněným členem zastupitelstva obce nebudou poskytovány odměny v souhrnné výši.

 

Zastupitelstvo obce Karlovice v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích stanoví, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí zastupitelstva náleží nejvyšší odměna.
pro    15        proti     0        zdržel se 0

Zastupitelstvo obce Karlovice stanovuje členovi výboru/komise který není neuvolněným členem Zastupitelstva obec Karlovice za výkon funkce odměny od 1.11.2022, ve výši 2 000,- Kč za měsíc.
pro    15        proti     0        zdržel se 0

  

 1. Diskuse, usnesení, závěr

– zastupitelstva budou ve čtvrtek

– další výjimečně v úterý 22.11.2022

– sběr elekro v neděli

– výběrové řízení na pozici úředníka OÚ

 

Usnesení přečetl p. Ondřej Staněk
pro    15        proti     0        zdržel se 0

Zastupitelstvo ukončeno v 19:15.                                                   Karlovice dne 20.10.2022

 

Mgr. Ondřej Havrda – starosta
Ověřovatelé zápisu:                p. Hlubuček                                 pí. Vítková
Zapsala:   Jana Hájková