Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

U S N E S E N Í
z 3. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice,
Karlovice 12, 511 01 Karlovice, IČO 00275824, konaného dne 16. února 2023 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zpráv a:

a/ schvaluje :
1) Ověřovateli zápisu pana Vítězslava Hlubučka a paní Kateřinu Kouckou. Členy návrhové komise paní Vlastu Špačkovou a Jaroslavu Vítkovou a zapisovatelkou paní Jana Hájková.
2) Smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-4022138 na parcely p.p.č. 1141/44 a 1141/27 k.ú. Karlovice v navrženém znění.
3) Smlouvu o smlouvě budoucí p.p.č. 1141/52 k.ú. Karlovice na věcné břemeno v navrženém znění.
4) ZADÁNÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ
vedené pod názvem „Sběr, přeprava a odstranění odpadu – sdružení obcí“

b/ bere na vědomí
1) Informaci o dění v obci.

c/ ukládá Radě a starostovi
1) Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
2) Připravit rozpočet na rok 2023 dle navržených investičních priorit.
3) Připravit podklady pro směnu pozemku u hasičské zbrojnice.
4) Připravit podklady na přijetí daru p.p.č. 1059 k.ú. Karlovice.
5) Připravit podklady pro spolufinancování vodovodního a kanalizačního řádu v Sedmihorkách.

Vítězslava Hlubučka         Kateřina Koucká          Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis

z 3. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 16. února 2023 na Obecním úřadu Karlovice

 

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.
Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 12 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.
Přítomni: pí Bc. Hájková, p. Mgr. Havrda, p. Hlubuček, p. Mgr. Illich, p. Kobrle, pí Koucká, p. Pařízek, p. Šafář st,,  pí Špačková, p. Špína, p. Ing. Šťastný, p. Ing. Švejda, pí Vítková
Omluveni:  p. Staněk, p. Šafář ml., p. Ing. Šťastný
Neomluveni:  

Přítomni:        4 občani

Pro jednání byl navržen následující program, doplněn o body 6-10:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady
 3. Smlouva o zřízení věcného břemene IV-12-4022138 na parcely p.p.č. 1141/44 a 1141/27 k.ú. Karlovice
 4. Smlouva o smlouvě budoucí p.p.č. 1141/52 k.ú. Karlovice
 5. Investiční priority v roce 2023
 6. Směna pozemku
 7. Rally Bohemia
 8. Výběrové řízení odpady
 9. p.č. 1059 k.ú. Karlovice (cesta, přijetí daru)
 10. Pouť
 11. Diskuse, usnesení, závěr

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Vítková, p. Špačková
Ověřovateli zápisu budou: p. Hlubuček, p. Koucká
Zapisovatelkou bude p. Hájková

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti obce

– schůze honebního společenstva na OÚ 24.2.2023

– zkolaudován vodovod Polní cesta

– MŠ Sedmihorky – začala se budovat nová třída

– projektová dokumentace voda nad poštou

– smlouvy pozemky – Polní cesta

– výběrové řízení vodojem rekonstrukce, upravují se parametry, začátek po turistické sezoně

– příští zastupitelstvo 23.3.2023

 

 1. Smlouva o zřízení věcného břemene IV-12-4022138 na parcely p.p.č. 1141/44 a 1141/27 k.ú. Karlovice

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o smlouvě budoucí p.p.č. 1141/52 k.ú. Karlovice

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Investiční priority 2023

      – oprava silnice na Roudném

      – přeložka vodovodu nad poštou

      – projekt hasičárna

      – byt nad obchodem v Radvánovicích ?

      – obchod v Radvánovicích – oprava (omítka, zateplení stropu,..)

      – dotační titul septik

      – projekt voda Karlovice – Svatoňovice

      – cesta v Radvánovicích mezi „átriáky“ (bez chodníku – je třeba se dohodnout s dotčenými        občany)

      – lapol u Bowlingu – přidat nádrž

      – mostky Karlovice, Roudný – nejsou dotace

      – natřít trkač Roudný

      – zábradlí a schody u DPS v Radvánovicích

      – rozsypová louka – štuk

      – oprava dětských prvků

      – veřejné osvětlení

 

 1. Směna pozemku u hasičárny

      – zastupitelstvo ukládá starostovi a radě obce připravit podklady pro směnu pozemku     

      pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Rally Bohemia

      – Policie ČR navrhuje zahřívání pneumatik skrz Sedmihorky s otočkou u obchodu

 

 1. Výběrové řízení

      – vážení každé popelnice zvlášť

      – nová smlouva

      – 14ti denní svoz

      – cena se bude vypočítávat z paušálu + cena za kila

      – ceny pro 2023 zůstávají stejné jako v roce 2022

      pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. P.p.č. 1059 k.ú. Karlovice

      – cesta má 5 majitelů, chtějí ji darovat obci

      – majitelé dodají projektovou dokumentaci a obec se bude spolufinancovat na její vybudování

      – zastupitelstvo ukládá starostovi a radě obce připravit podklady na přijetí daru p.p.č. 1059         k.ú. Karlovice

      pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

      – zastupitelstvo ukládá starostovi a radě obce připravit podklady pro spolufinancování    vodovodního a kanalizačního řádu v Sedmihorkách

      pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Pouť

      – u kostela 21.4.-23.4.

 

 1. Diskuse, usnesení, závěr

      – promítání z obecních akcí – 4.3. od 14 hodin

      – 23.3. zastupitelstvo

      – 25.3. maškarní bál

      – 1.4. prodejní výstava

      -21.-23.4. pouť

      – letní provoz MŠ Sedmihorky – bude zavřena 7 týdnů

 

      pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

Usnesení přečetla p. Vítková

pro 12     proti 0     zdržel se 0

Zastupitelstvo ukončeno v 20:45.
Karlovice dne 16.2.2023
Mgr. Ondřej Havrda – starosta

Ověřovatelé zápisu: p.Hlubuček, pí. Koucká
Zapsala: pí. Hájková