Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji
admin

admin

1 2 3 8

Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.1/2016

o užívání plakátovacích ploch

Zastupitelstvo obec Karlovice se na svém zasedání dne 25.2.2016  usnesením č. 5  usneslo vydat na základě ust. § 10 písm. a) a c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1
Úvodní ustanovení

1.1. Cílem a účelem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je stanovení pravidel pro užívání plakátovacích ploch v majetku obce.
1.2. Plakáty se pro účely této vyhlášky rozumí mimo plakátů i reklamní a propagační letáky, inzeráty, obchodní nabídky a další obdobné tiskoviny určené k vylepení.
1.3. Vylepováním plakátů se pro účel této vyhlášky rozumí jakýkoliv způsob přichycení plakátu, ať už připíchnutím nebo přilepením.

Čl.2
Podmínky pro vylepování plakátů

2.1. Vylepování lze provádět pouze na plakátovacích plochách obce, kterými jsou tyto:

– plakátovací plocha u vjezdu k Motorestu Even                      č.p. 1088 k.ú. Karlovice
– plakátovací plocha u obchodu Karlovice                               č.p. 256 k.ú. Karlovice
– plakátovací plocha hasičská zbrojnice Svatoňovice                č.p. 601 k.ú. Karlovice
– plakátovací plocha hasičská zbrojnice Roudný                       č.p. 463 k.ú. Karlovice
– plakátovací plocha obchod Radvánovice                               č.p.295 k.ú. Karlovice

2.2. Vylepování si provádí jednotlivé subjekty individuálně a bezúplatně.

2.3. Výlep plakátů na jiných zařízeních obce a to zejména na zařízení obce, která slouží potřebám veřejnosti, na stavby a stromy tvořící veřejnou zeleň nebo veřejně prospěšná zařízení je zakázán.

Čl.3
Sankce

3.1. Porušování této vyhlášky bude posuzováno jako přestupek a bude řešeno ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Karlovice č. 3/2015, o užívání plakátovacích ploch, ze dne 1. prosince 2015.

Čl. 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti k 1.4.2016

Vlasta Špačková                                                  Mgr. Ondřej Havrda
místostarostka                                                               starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.2.2016

Sejmuto z úřední desky dne: …………..

 

Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.2/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Karlovice

Zastupitelstvo obce Karlovice se na svém zasedání dne 26. února 2015 usnesením č. 3 usneslo vydat podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Základní ustanovení

Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Karlovice.

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

 1. Komunální odpad se třídí na složky:
  a) papír,
  b) sklo, které se třídí na:
     1) sklo barevné,
     2) sklo bílé,
  c) plasty, které se třídí na:
     1)PET lahve,
     2) směsné plasty,
  d) kovy,
  e) nápojové kartony,
  f) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu,
  g) nebezpečný odpad
  h) objemný odpad,
  i) směsný odpad
 2. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob a pytlů (např. koberce, matrace, nábytek).
 3. Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a) až h).
 4. Oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu se provádí prostřednictvím sběrných nádob (zvláštních a typizovaných), velkoobjemových kontejnerů a pytlů, do kterých mohou být odkládány pouze složky komunálního odpadu, pro který jsou určeny.

Čl. 3
Oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu

  1. Zvláštní sběrné nádoby (kontejnery) označené logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy jsou určené k odkládání:
   a) papíru – barva modrá,
   b) skla barevného – barva zelená,
   c) skla bílého – barva bílá,
   d)PET lahví – barva žlutá.
  2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
  3. Pytle označené logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy jsou určené k odkládání:
   a) směsných plastů – barva žlutá,
   b) nápojových kartonů – barva oranžová,
   c) kovů – barva šedá.
  4. Pytle je možné vyzvednout na obecním úřadě. Naplněné a zavázané pytle se odkládají na stanoviště Sedmihorky – prodejna.
  5. Oddělené soustřeďování kovů je dále zajišťováno minimálně jednou ročně mobilním svozem. Kovy jsou odebírány na předem vyhlášených přechodných stanovištích, a to přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Obec o termínech a místech sběru informuje vyvěšením oznámení na úřední desce obecního úřadu, na webových stránkách obce a prostřednictvím SMS zpráv.
  6. Oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu je zajišťováno v období od 1. dubna do 31. října každého roku, a to jejich odkládáním do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích uvedených v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
  7. Oddělené soustřeďování nebezpečného odpadu je zajišťováno dvakrát ročně mobilním svozem. Nebezpečný odpad je odebírán na předem vyhlášených přechodných stanovištích, a to přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Obec o termínech a místech sběru informuje vyvěšením oznámení na úřední desce obecního úřadu, na webových stránkách obce a prostřednictvím SMS zpráv.

Čl. 4
Oddělené soustřeďování objemného odpadu

Oddělené soustřeďování objemného odpadu je zajišťováno minimálně jedenkrát ročně mobilním svozem. Objemný odpad je odebírán na předem vyhlášených přechodných stanovištích, a to přímo do velkoobjemového kontejneru k tomuto sběru určenému. Obec o termínech a místech sběru informuje vyvěšením oznámení na úřední desce obecního úřadu, na webových stránkách obce a prostřednictvím SMS zpráv.

Čl. 5
Oddělené soustřeďování směsného odpadu

 1. Směsný odpad se shromažďuje do:
  a) typizovaných sběrných nádob  – popelnice a kontejnery označené logem oprávněné osoby,
  b) pytlů označených logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy, určených ke shromažďování směsného odpadu produkovaného v nemovitostech, které nejsou trvale obydleny, v místech těžko přístupných svozové technice a dále pro případy, kdy pro odložení směsného odpadu nepostačuje typizovaná sběrná nádoba.
 2. Stanoviště sběrných nádob a pytlů je místo, kde jsou trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
 3. Pytle je možné vyzvednout na obecním úřadě. Po jejich naplnění a zavázání se odkládají v den svozu na svozovou trasu.

Čl. 6
Zrušovací ustanovení  

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Karlovice č. 4/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Karlovice, ze dne 11. prosince 2014.

Čl. 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

………………………………..

…………………………………

Mgr. Ondřej Havrda
místostarosta

Vlasta Špačková
starostka

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

Příloha č. 1
k obecně závazné vyhlášce č. 1/2015

Stanoviště a počet zvláštních sběrných nádob na oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu

Lokalita číslo

Stanoviště

PET lahve

Papír 

Sklo barevné        

Sklo bílé  

Nápojové kartony
(pytle)   

Směsné plasty
(pytle)  

1

Sedmihorky – prodejna

2

2

1

1

sběrné stanoviště

sběrné stanoviště

2

Autocamp Sedmihorky – recepce celoroční provoz

1

2

1

1

   

3

Autocamp Sedmihorky-letní provoz ( duben – září)

5

4

1

     

4

Sedmihorky – sport. areál bowling  

1

       

5

Svatoňovice

1

 

1

     

6

Roudný

1

1

1

1

   

7

Radvánovice – atriové domky

2

2

1

1

   

8

Radvánovice – prodejna

3

2

1

1

   

9

Radvánovice – č.p. 107

1

1

1

1

   

Příloha č. 2
k obecně závazné vyhlášce č. 1/2015

Seznam stanovišť pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu v době od 1. dubna do 31. října

Lokalita číslo

Stanoviště

Umístění

1

Karlovice – Přáslavice

u hřbitovní zdi vedle místa shromažďování odpadu ze hřbitova

2

Radvánovice – č.p. 107

vedle parkoviště a trafostanice proti č.p. 107

3

Sedmihorky – sport. areál

v zadní části za fotbalovým hřištěm

4

Roudný

nad nově  upravenou částí mostku u místní komunikace

 

Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.1/2015

o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo obce Karlovice se na svém zasedání dne 26. února 2015 usnesením č. 3 usneslo vydat na základě § 17a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Obec Karlovice touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká na území obce (dále jen „poplatek“).
 2. Správu poplatku vykonává obec Karlovice. Na řízení ve věcech poplatku se vztahují zvláštní právní předpisy)

Čl. 2
Poplatník a plátce

 1. Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.
 2. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti na území obce Karlovice, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky).

Čl. 3
Sazba poplatku 

Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce Karlovice na rok 2015, vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky, podle počtu a objemu nádob, určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti a frekvenci svozu činí sazba poplatku na kalendářní rok:
Vlastní nádoba:

Velikost nádoby

Frekvence svozu

Poplatek

60 l

Týdenní/52

1 824 Kč

14-denní/26

1 289 Kč

Kombinovaný

1 556 Kč

80 l

Týdenní/52

2 113 Kč

14-denní/26

1 470 Kč

Kombinovaný

1 791 Kč

110 l
120 l

Týdenní/52

2 551 Kč

14-denní/26

1 734 Kč

Kombinovaný

2 142 Kč

Pronajatá nádoba:

Velikost nádoby

Frekvence svozu

Poplatek

60 l

Týdenní/52

1 946 Kč

14-denní/26

1 411 Kč

Kombinovaný

1 678 Kč

80 l

Týdenní/52

2 234 Kč

14-denní/26

1 592 Kč

Kombinovaný

1 912 Kč

110 l
120 l

Týdenní/52

2 681 Kč

14-denní/26

1 864 Kč

Kombinovaný

2 272 Kč

Pytlový svoz:

Plastové pytle 110l

Poplatek

3 ks

311 Kč

6 ks

621 Kč

9 ks

932 Kč

12 ks

1 242 Kč

15 ks

1 553 Kč

18 ks

1 863 Kč

21 ks

2 174 Kč

 
Čl. 4
Splatnost poplatku

 1. Poplatek, je splatný)
  a) jednorázově nejpozději do 15. dubna příslušného kalendářního roku, pokud jeho celková výše nečiní více než 500 Kč,
  b) ve dvou shodných splátkách, a to vždy nejpozději do 15. dubna a 15. srpna příslušného kalendářního roku, pokud jeho celková výše činí 500 Kč a více. I v tomto případě lze poplatek zaplatit jednorázově nejpozději do 15. dubna příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 5
Sankce

V případě včas nebo ve správné výši nezaplaceného poplatku se postupuje podle zvláštních právních předpisů).

Čl. 6
Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 5/2014 o poplatku za komunální odpad vznikající na území Obce Karlovice ze dne 11. prosince 2014.
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

………………………………..

…………………………………

Mgr. Ondřej Havrda
místostarosta

Vlasta Špačková
starostka

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

 

 

1 2 3 8