Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji
admin

admin

Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.1/2016

o užívání plakátovacích ploch

Zastupitelstvo obec Karlovice se na svém zasedání dne 25.2.2016  usnesením č. 5  usneslo vydat na základě ust. § 10 písm. a) a c) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl.1
Úvodní ustanovení

1.1. Cílem a účelem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je stanovení pravidel pro užívání plakátovacích ploch v majetku obce.
1.2. Plakáty se pro účely této vyhlášky rozumí mimo plakátů i reklamní a propagační letáky, inzeráty, obchodní nabídky a další obdobné tiskoviny určené k vylepení.
1.3. Vylepováním plakátů se pro účel této vyhlášky rozumí jakýkoliv způsob přichycení plakátu, ať už připíchnutím nebo přilepením.

Čl.2
Podmínky pro vylepování plakátů

2.1. Vylepování lze provádět pouze na plakátovacích plochách obce, kterými jsou tyto:

– plakátovací plocha u vjezdu k Motorestu Even                      č.p. 1088 k.ú. Karlovice
– plakátovací plocha u obchodu Karlovice                               č.p. 256 k.ú. Karlovice
– plakátovací plocha hasičská zbrojnice Svatoňovice                č.p. 601 k.ú. Karlovice
– plakátovací plocha hasičská zbrojnice Roudný                       č.p. 463 k.ú. Karlovice
– plakátovací plocha obchod Radvánovice                               č.p.295 k.ú. Karlovice

2.2. Vylepování si provádí jednotlivé subjekty individuálně a bezúplatně.

2.3. Výlep plakátů na jiných zařízeních obce a to zejména na zařízení obce, která slouží potřebám veřejnosti, na stavby a stromy tvořící veřejnou zeleň nebo veřejně prospěšná zařízení je zakázán.

Čl.3
Sankce

3.1. Porušování této vyhlášky bude posuzováno jako přestupek a bude řešeno ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 4
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Karlovice č. 3/2015, o užívání plakátovacích ploch, ze dne 1. prosince 2015.

Čl. 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti k 1.4.2016

Vlasta Špačková                                                  Mgr. Ondřej Havrda
místostarostka                                                               starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.2.2016

Sejmuto z úřední desky dne: …………..

 

Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.2/2015

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Karlovice

Zastupitelstvo obce Karlovice se na svém zasedání dne 26. února 2015 usnesením č. 3 usneslo vydat podle ustanovení § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Základní ustanovení

Tato vyhláška stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Karlovice.

Čl. 2
Třídění komunálního odpadu

 1. Komunální odpad se třídí na složky:
  a) papír,
  b) sklo, které se třídí na:
     1) sklo barevné,
     2) sklo bílé,
  c) plasty, které se třídí na:
     1)PET lahve,
     2) směsné plasty,
  d) kovy,
  e) nápojové kartony,
  f) biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu,
  g) nebezpečný odpad
  h) objemný odpad,
  i) směsný odpad
 2. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných nádob a pytlů (např. koberce, matrace, nábytek).
 3. Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a) až h).
 4. Oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu se provádí prostřednictvím sběrných nádob (zvláštních a typizovaných), velkoobjemových kontejnerů a pytlů, do kterých mohou být odkládány pouze složky komunálního odpadu, pro který jsou určeny.

Čl. 3
Oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu

  1. Zvláštní sběrné nádoby (kontejnery) označené logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy jsou určené k odkládání:
   a) papíru – barva modrá,
   b) skla barevného – barva zelená,
   c) skla bílého – barva bílá,
   d)PET lahví – barva žlutá.
  2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
  3. Pytle označené logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy jsou určené k odkládání:
   a) směsných plastů – barva žlutá,
   b) nápojových kartonů – barva oranžová,
   c) kovů – barva šedá.
  4. Pytle je možné vyzvednout na obecním úřadě. Naplněné a zavázané pytle se odkládají na stanoviště Sedmihorky – prodejna.
  5. Oddělené soustřeďování kovů je dále zajišťováno minimálně jednou ročně mobilním svozem. Kovy jsou odebírány na předem vyhlášených přechodných stanovištích, a to přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Obec o termínech a místech sběru informuje vyvěšením oznámení na úřední desce obecního úřadu, na webových stránkách obce a prostřednictvím SMS zpráv.
  6. Oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu je zajišťováno v období od 1. dubna do 31. října každého roku, a to jejich odkládáním do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na stanovištích uvedených v příloze č. 2, která je nedílnou součástí této vyhlášky.
  7. Oddělené soustřeďování nebezpečného odpadu je zajišťováno dvakrát ročně mobilním svozem. Nebezpečný odpad je odebírán na předem vyhlášených přechodných stanovištích, a to přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Obec o termínech a místech sběru informuje vyvěšením oznámení na úřední desce obecního úřadu, na webových stránkách obce a prostřednictvím SMS zpráv.

Čl. 4
Oddělené soustřeďování objemného odpadu

Oddělené soustřeďování objemného odpadu je zajišťováno minimálně jedenkrát ročně mobilním svozem. Objemný odpad je odebírán na předem vyhlášených přechodných stanovištích, a to přímo do velkoobjemového kontejneru k tomuto sběru určenému. Obec o termínech a místech sběru informuje vyvěšením oznámení na úřední desce obecního úřadu, na webových stránkách obce a prostřednictvím SMS zpráv.

Čl. 5
Oddělené soustřeďování směsného odpadu

 1. Směsný odpad se shromažďuje do:
  a) typizovaných sběrných nádob  – popelnice a kontejnery označené logem oprávněné osoby,
  b) pytlů označených logem oprávněné osoby a příslušnými nápisy, určených ke shromažďování směsného odpadu produkovaného v nemovitostech, které nejsou trvale obydleny, v místech těžko přístupných svozové technice a dále pro případy, kdy pro odložení směsného odpadu nepostačuje typizovaná sběrná nádoba.
 2. Stanoviště sběrných nádob a pytlů je místo, kde jsou trvale nebo přechodně umístěny za účelem odstranění směsného odpadu oprávněnou osobou. Stanoviště jsou individuální nebo společná pro více uživatelů.
 3. Pytle je možné vyzvednout na obecním úřadě. Po jejich naplnění a zavázání se odkládají v den svozu na svozovou trasu.

Čl. 6
Zrušovací ustanovení  

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška obce Karlovice č. 4/2014, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Karlovice, ze dne 11. prosince 2014.

Čl. 7
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

………………………………..

…………………………………

Mgr. Ondřej Havrda
místostarosta

Vlasta Špačková
starostka

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

Příloha č. 1
k obecně závazné vyhlášce č. 1/2015

Stanoviště a počet zvláštních sběrných nádob na oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu

Lokalita číslo

Stanoviště

PET lahve

Papír 

Sklo barevné        

Sklo bílé  

Nápojové kartony
(pytle)   

Směsné plasty
(pytle)  

1

Sedmihorky – prodejna

2

2

1

1

sběrné stanoviště

sběrné stanoviště

2

Autocamp Sedmihorky – recepce celoroční provoz

1

2

1

1

   

3

Autocamp Sedmihorky-letní provoz ( duben – září)

5

4

1

     

4

Sedmihorky – sport. areál bowling  

1

       

5

Svatoňovice

1

 

1

     

6

Roudný

1

1

1

1

   

7

Radvánovice – atriové domky

2

2

1

1

   

8

Radvánovice – prodejna

3

2

1

1

   

9

Radvánovice – č.p. 107

1

1

1

1

   

Příloha č. 2
k obecně závazné vyhlášce č. 1/2015

Seznam stanovišť pro oddělené soustřeďování biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu v době od 1. dubna do 31. října

Lokalita číslo

Stanoviště

Umístění

1

Karlovice – Přáslavice

u hřbitovní zdi vedle místa shromažďování odpadu ze hřbitova

2

Radvánovice – č.p. 107

vedle parkoviště a trafostanice proti č.p. 107

3

Sedmihorky – sport. areál

v zadní části za fotbalovým hřištěm

4

Roudný

nad nově  upravenou částí mostku u místní komunikace

 

Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.1/2015

o poplatku za komunální odpad

Zastupitelstvo obce Karlovice se na svém zasedání dne 26. února 2015 usnesením č. 3 usneslo vydat na základě § 17a odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Obec Karlovice touto obecně závaznou vyhláškou (dále jen „vyhláška“) stanoví poplatek za komunální odpad, který vzniká na území obce (dále jen „poplatek“).
 2. Správu poplatku vykonává obec Karlovice. Na řízení ve věcech poplatku se vztahují zvláštní právní předpisy)

Čl. 2
Poplatník a plátce

 1. Poplatníkem je každá fyzická osoba, při jejíž činnosti vzniká komunální odpad.
 2. Plátcem poplatku je vlastník nemovitosti na území obce Karlovice, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona, je plátcem toto společenství. Plátce poplatek rozúčtuje na jednotlivé poplatníky).

Čl. 3
Sazba poplatku 

Na základě předpokládaných oprávněných nákladů obce Karlovice na rok 2015, vyplývajících z režimu nakládání s komunálním odpadem rozvržených na jednotlivé poplatníky, podle počtu a objemu nádob, určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti a frekvenci svozu činí sazba poplatku na kalendářní rok:
Vlastní nádoba:

Velikost nádoby

Frekvence svozu

Poplatek

60 l

Týdenní/52

1 824 Kč

14-denní/26

1 289 Kč

Kombinovaný

1 556 Kč

80 l

Týdenní/52

2 113 Kč

14-denní/26

1 470 Kč

Kombinovaný

1 791 Kč

110 l
120 l

Týdenní/52

2 551 Kč

14-denní/26

1 734 Kč

Kombinovaný

2 142 Kč

Pronajatá nádoba:

Velikost nádoby

Frekvence svozu

Poplatek

60 l

Týdenní/52

1 946 Kč

14-denní/26

1 411 Kč

Kombinovaný

1 678 Kč

80 l

Týdenní/52

2 234 Kč

14-denní/26

1 592 Kč

Kombinovaný

1 912 Kč

110 l
120 l

Týdenní/52

2 681 Kč

14-denní/26

1 864 Kč

Kombinovaný

2 272 Kč

Pytlový svoz:

Plastové pytle 110l

Poplatek

3 ks

311 Kč

6 ks

621 Kč

9 ks

932 Kč

12 ks

1 242 Kč

15 ks

1 553 Kč

18 ks

1 863 Kč

21 ks

2 174 Kč

 
Čl. 4
Splatnost poplatku

 1. Poplatek, je splatný)
  a) jednorázově nejpozději do 15. dubna příslušného kalendářního roku, pokud jeho celková výše nečiní více než 500 Kč,
  b) ve dvou shodných splátkách, a to vždy nejpozději do 15. dubna a 15. srpna příslušného kalendářního roku, pokud jeho celková výše činí 500 Kč a více. I v tomto případě lze poplatek zaplatit jednorázově nejpozději do 15. dubna příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 5
Sankce

V případě včas nebo ve správné výši nezaplaceného poplatku se postupuje podle zvláštních právních předpisů).

Čl. 6
Závěrečná ustanovení

 1. Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 5/2014 o poplatku za komunální odpad vznikající na území Obce Karlovice ze dne 11. prosince 2014.
 2. Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.

………………………………..

…………………………………

Mgr. Ondřej Havrda
místostarosta

Vlasta Špačková
starostka

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:
Zveřejnění vyhlášky bylo shodně provedeno na elektronické úřední desce.

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:

 

 

Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.1/2012

o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Karlovice se na svém 12. zasedání dne 30. srpna 2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

ČI. 1
Úvodní ustanovení

  1. Obec Karlovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
  2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).

ČI. 2
Poplatník a předmět poplatku

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Karlovice.
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

ČI. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
 2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
 3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

ČI. 4
Ohlašovací povinnost

 1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 3. V ohlášení držitel psa uvede
 • jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor,   byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě
  další adresy   pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
  jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
 • čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
 • další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.

4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

ČI. 5
Sazba poplatku

 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 

a)

za prvního psa …………………………………………………………………………….

75,- Kč

b)

za druhého až pátého psa téhož držitele……………………………………….

300,- Kč

c)

za šestého a každého dalšího psa téhož držitele……………………………….

2.250,-Kč

d)

za šestého a každého dalšího psa téhož držitele, pokud držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,

 
 

anebo poživatel sirotčího důchodu………………………………………………….

300,-Kč

Čl. 6
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 15. dubna příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 7
Osvobození

Od poplatku ze psu je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

ČI. 8
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

ČI. 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku ze psů ze dne 3. března 2011.

ČI. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem 1. ledna 2013.

 

 

                  ………………………………………                                                  …………………………………………………..             
                      Alena Cvrčková                                                                      Vlasta Špačková 
                       místostarostka                                                                              starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.10.2012
Sejmuto z úřední desky dne: …………..

 

Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.6/2011

o místním poplatku z ubytovací kapacity

Zastupitelstvo obce Karlovice se na svém zasedání dne 3.3.2011 usnesením č. 3 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Obec Karlovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“). 1

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. 2
 2. Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu
 2. V ohlášení poplatník (ubytovatel) uvede 3
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
 3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 4
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 5
 5. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. 6

Čl. 4
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den ………. 4,-

Čl. 5
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný měsíčně, nejpozději do 20 dnů po uplynutí měsíce.
 2. Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek správci poplatku po termínu splatnosti, odvede ubytovatel poplatek do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

 1. Poplatku nepodléhá:
  a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
  b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení
  c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

Pozn: Úlevou se rozumí snížení poplatkové povinnosti vyjádřené procenty nebo pevnou částkou. Osvobozením se rozumí úplné vyjmutí z poplatkové povinnosti. Úleva či osvobození musí respektovat zásadu zákazu diskriminace, aby nedocházelo k nedůvodnému zvýhodňování jedné skupiny poplatníků před druhou.

Čl. 7
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem. 7
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 8

Čl. 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2003 – o místním poplatku z ubytovací kapacity,  ze dne 4.12.2003.

Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

                                                                                             
Alena Cvrčková                                                        Vlasta Špačková
 místostarostka                                                               starostka

  1. § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
 
 2. § 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích
  3. § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
  4. § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
  5. § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
  6. § 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích
  7. § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
  8. § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.3/2011

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Zastupitelstvo obce Karlovice se na svém zasedání dne 3.3.2011 usnesením č. 3 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Obec Karlovice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 1 (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“). 2

Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník

 1. Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podléhá každý
 2. povolený hrací přístroj nebo
 3. jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí. 3
 4. Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje (dále jen „VHP“) nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí (dále jen „jiné THZ“). 4

Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatek za VHP se platí ode dne, kdy byl VHP uveden do provozu.  Za jiné THZ se poplatek platí ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo jiné THZ povoleno.
 2. Poplatková povinnost za VHP zaniká dnem ukončení provozu VHP. Poplatková povinnost za jiné THZ zaniká dnem uplynutí lhůty, na kterou bylo povolení vydáno, nebo dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, kterým bylo povolení zrušeno.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

 1. Provozovatel VHP je povinen ohlásit správci poplatku uvedení VHP do provozu, a to ve lhůtě do 15 dnů od uvedení do provozu. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení provozu VHP. Tyto skutečnosti prokáže protokolem o zahájení provozu a protokolem o ukončení provozu. 5
 2. Provozovatel jiného THZ je povinen ohlásit správci poplatku povolení tohoto zařízení, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí vydaného Ministerstvem financí. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit pozbytí platnosti tohoto povolení.
 3. Poplatník je povinen sdělit správci poplatku název nebo obchodní firmu právnické osoby, sídlo, IČ, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti, identifikační znaky výherního hracího přístroje, popř. jiného THZ, jeho umístění, jakož i každou další skutečnost mající vliv na poplatkovou povinnost. Poplatník je dále povinen sdělit adresu pro doručování a osoby, které jsou jeho jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.
 4. Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 6

Čl. 5
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí 5.000,- Kč na 3 měsíce za každý VHP nebo jiné THZ.
 2. V případě, že VHP je provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů provozování VHP.
 3. Je-li jiné THZ povoleno na dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů, na který bylo zařízení povoleno.

Čl. 6
Splatnost poplatku

 1. Je-Ii provoz VHP nebo jiného THZ povolen na dobu kratší než 3 měsíce, je poplatek splatný nejpozději do jednoho měsíce od vzniku poplatkové povinnosti.
 2. Při povolení provozu VHP nebo při povolení jiného THZ na dobu 6 měsíců, je poplatek splatný ve dvou splátkách odpovídajících délce povolení v příslušném čtvrtletí, a to splatných vždy nejpozději do posledního dne posledního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí.
 3. Při povolení provozu VHP a při povolení jiného THZ na dobu 12 měsíců a déle, je poplatek v příslušném kalendářním roce splatný ve 4 splátkách, vždy nejpozději do posledního dne posledního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí.
 4. Poplatek může být zaplacen poplatníkem i jednorázově.
 5. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 7
Úleva na poplatku

Poplatek se neplatí za období, po které není jiné THZ povolené Ministerstvem financí uvedeno do provozu, jestliže poplatník tuto skutečnost správci poplatku doloží. 7

Čl. 8
Navýšení poplatku

Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši může podléhat zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 8

Čl. 9
Přechodná ustanovení

 1. Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.
 2. Poplatník, kterému bylo Ministerstvem financí vydáno povolení k provozování jiného THZ přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je povinen tuto skutečnost ohlásit správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. 10
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 6/2003 – o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj ze dne 4.12.2003.

Čl. 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

                                                                                                                    
Alena Cvrčková                                                        Vlasta Špačková
 místostarostka                                                               starostka

  1. Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“)
 
 2. § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
  3. § 10a odst. 1 zákona o místních poplatcích
  4. § 10a odst. 2 zákona o místních poplatcích
  5. § 5 vyhlášky ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdjěších předpisů
  6. § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
  7. § 92 odst. 3 ve spojení s §93 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
  8. Nebudou-li poplatky poplatníkem zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek. Toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

 

Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.2/2011

o místním poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo obce Karlovice se na svém zasedání dne 3.3.2011 usnesením č. 3 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Obec Karlovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“). 1

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. 2
 2. Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají. 3

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je nejpozději 15 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, datum, hodinu a místo jejího konání, výši vstupného, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
 2. V ohlášení poplatník dále uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka. 4
 3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 5
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 6
 5. Do  10  dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

Čl. 4
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:

  1. kulturní akci a sportovní akci …………………….…..            10 %,
  2. prodejní akci a reklamní akci ………………………..…          20 %.

Čl. 5
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.

Čl. 6
Osvobození

 1. Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely. 7
 2. Od poplatku se dále osvobozují:
  1. obec Karlovice,
  2. akce, jenž jsou plně nebo částečně dotovány z rozpočtu obce Karlovice.

Čl. 7
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem. 8
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 9

Čl. 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 5/2003 – o místním poplatku ze vstupného ze dne 4.12.2003.

Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

                                                                                                                    
Alena Cvrčková                                                        Vlasta Špačková
 místostarostka                                                               starostka

 

  1. § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
 
 2. § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích
  3. § 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích
  4. § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
  5. § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
  6. § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
  7. § 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích
  8. § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
  9. § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.1/2011

o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Zastupitelstvo obce Karlovice se na svém zasedání dne 3.3.2011 usnesením č.3 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Obec Karlovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1

Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku

 1. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu.2
 2. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku.3

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

 1. Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu ve lhůtě do 15 dnů od zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
 2. V ohlášení ubytovatel uvede 4
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
  3. případně další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.
 3. Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5
 4. Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je ubytovatel povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 6
 5. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. 7

Čl. 4
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu …..…. ………………………………………………………………………………..15,- Kč.

Čl. 5
Splatnost poplatku

Ubytovatel vybrané poplatky odvede správci poplatku nejpozději do 20. dne měsíce následujícího za měsíc předchozí příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
Osvobození

Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají:

  1. osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,
  2. osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu. 8

Čl. 7
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem (ubytovatelem) poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě. 9
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 10

Čl. 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 – o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt ze dne 4.12.2003.

Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

                                                                                                                    
Alena Cvrčková                                                        Vlasta Špačková
 místostarostka                                                               starostka

 

  1. § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
 
 2. § 3 odst. 1 zákona o místních poplatcích
  3. § 3 odst. 3 zákona o místních poplatcích
  4. § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
  5. § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
  6. § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
  7. § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích
  8. § 3 odst. 2 zákona o místních poplatcích
  9. § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích
10. § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích