Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji
admin

admin

Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.1/2012

o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Karlovice se na svém 12. zasedání dne 30. srpna 2012 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

ČI. 1
Úvodní ustanovení

  1. Obec Karlovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze psů (dále jen „poplatek“).
  2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).

ČI. 2
Poplatník a předmět poplatku

 1. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Karlovice.
 2. Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

ČI. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy nabyl psa staršího tří měsíců.
 2. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
 3. Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa, jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková skutečnost nastala.

ČI. 4
Ohlašovací povinnost

 1. Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo ode dne, kdy nabyl psa staršího tří měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
 2. Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
 3. V ohlášení držitel psa uvede
 • jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor,   byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě
  další adresy   pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím
  jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
 • čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
 • další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, zejména stáří a počet držených psů, včetně skutečností zakládajících vznik nároku na úlevu nebo osvobození od poplatku.

4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je držitel psa povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.

ČI. 5
Sazba poplatku

 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

 

a)

za prvního psa …………………………………………………………………………….

75,- Kč

b)

za druhého až pátého psa téhož držitele……………………………………….

300,- Kč

c)

za šestého a každého dalšího psa téhož držitele……………………………….

2.250,-Kč

d)

za šestého a každého dalšího psa téhož držitele, pokud držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu,

 
 

anebo poživatel sirotčího důchodu………………………………………………….

300,-Kč

Čl. 6
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný nejpozději do 15. dubna příslušného kalendářního roku.
 2. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 7
Osvobození

Od poplatku ze psu je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

ČI. 8
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny držitelem psa včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

ČI. 9
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku ze psů ze dne 3. března 2011.

ČI. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem 1. ledna 2013.

 

 

                  ………………………………………                                                  …………………………………………………..             
                      Alena Cvrčková                                                                      Vlasta Špačková 
                       místostarostka                                                                              starostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 17.10.2012
Sejmuto z úřední desky dne: …………..

 

Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.6/2011

o místním poplatku z ubytovací kapacity

Zastupitelstvo obce Karlovice se na svém zasedání dne 3.3.2011 usnesením č. 3 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Obec Karlovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek z ubytovací kapacity (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“). 1

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu. 2
 2. Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu v zařízeních určených k přechodnému ubytování. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu
 2. V ohlášení poplatník (ubytovatel) uvede 3
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka,
  3. další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
 3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 4
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 5
 5. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. 6

Čl. 4
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den ………. 4,-

Čl. 5
Splatnost poplatku

 1. Poplatek je splatný měsíčně, nejpozději do 20 dnů po uplynutí měsíce.
 2. Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek správci poplatku po termínu splatnosti, odvede ubytovatel poplatek do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
Osvobození a úlevy

 1. Poplatku nepodléhá:
  a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
  b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení
  c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům.

Pozn: Úlevou se rozumí snížení poplatkové povinnosti vyjádřené procenty nebo pevnou částkou. Osvobozením se rozumí úplné vyjmutí z poplatkové povinnosti. Úleva či osvobození musí respektovat zásadu zákazu diskriminace, aby nedocházelo k nedůvodnému zvýhodňování jedné skupiny poplatníků před druhou.

Čl. 7
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem. 7
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 8

Čl. 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 4/2003 – o místním poplatku z ubytovací kapacity,  ze dne 4.12.2003.

Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

                                                                                             
Alena Cvrčková                                                        Vlasta Špačková
 místostarostka                                                               starostka

  1. § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
 
 2. § 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích
  3. § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
  4. § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
  5. § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
  6. § 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích
  7. § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
  8. § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.3/2011

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu

Zastupitelstvo obce Karlovice se na svém zasedání dne 3.3.2011 usnesením č. 3 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Obec Karlovice touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu 1 (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“). 2

Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník

 1. Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podléhá každý
 2. povolený hrací přístroj nebo
 3. jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí. 3
 4. Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje (dále jen „VHP“) nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem financí (dále jen „jiné THZ“). 4

Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

 1. Poplatek za VHP se platí ode dne, kdy byl VHP uveden do provozu.  Za jiné THZ se poplatek platí ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo jiné THZ povoleno.
 2. Poplatková povinnost za VHP zaniká dnem ukončení provozu VHP. Poplatková povinnost za jiné THZ zaniká dnem uplynutí lhůty, na kterou bylo povolení vydáno, nebo dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, kterým bylo povolení zrušeno.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost

 1. Provozovatel VHP je povinen ohlásit správci poplatku uvedení VHP do provozu, a to ve lhůtě do 15 dnů od uvedení do provozu. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení provozu VHP. Tyto skutečnosti prokáže protokolem o zahájení provozu a protokolem o ukončení provozu. 5
 2. Provozovatel jiného THZ je povinen ohlásit správci poplatku povolení tohoto zařízení, a to ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí vydaného Ministerstvem financí. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit pozbytí platnosti tohoto povolení.
 3. Poplatník je povinen sdělit správci poplatku název nebo obchodní firmu právnické osoby, sídlo, IČ, čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti, identifikační znaky výherního hracího přístroje, popř. jiného THZ, jeho umístění, jakož i každou další skutečnost mající vliv na poplatkovou povinnost. Poplatník je dále povinen sdělit adresu pro doručování a osoby, které jsou jeho jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.
 4. Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 6

Čl. 5
Sazba poplatku

 1. Sazba poplatku činí 5.000,- Kč na 3 měsíce za každý VHP nebo jiné THZ.
 2. V případě, že VHP je provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů provozování VHP.
 3. Je-li jiné THZ povoleno na dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů, na který bylo zařízení povoleno.

Čl. 6
Splatnost poplatku

 1. Je-Ii provoz VHP nebo jiného THZ povolen na dobu kratší než 3 měsíce, je poplatek splatný nejpozději do jednoho měsíce od vzniku poplatkové povinnosti.
 2. Při povolení provozu VHP nebo při povolení jiného THZ na dobu 6 měsíců, je poplatek splatný ve dvou splátkách odpovídajících délce povolení v příslušném čtvrtletí, a to splatných vždy nejpozději do posledního dne posledního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí.
 3. Při povolení provozu VHP a při povolení jiného THZ na dobu 12 měsíců a déle, je poplatek v příslušném kalendářním roce splatný ve 4 splátkách, vždy nejpozději do posledního dne posledního měsíce příslušného kalendářního čtvrtletí.
 4. Poplatek může být zaplacen poplatníkem i jednorázově.
 5. Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 7
Úleva na poplatku

Poplatek se neplatí za období, po které není jiné THZ povolené Ministerstvem financí uvedeno do provozu, jestliže poplatník tuto skutečnost správci poplatku doloží. 7

Čl. 8
Navýšení poplatku

Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši může podléhat zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. 8

Čl. 9
Přechodná ustanovení

 1. Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné vyhlášky.
 2. Poplatník, kterému bylo Ministerstvem financí vydáno povolení k provozování jiného THZ přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, je povinen tuto skutečnost ohlásit správci poplatku ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. 10
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 6/2003 – o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj ze dne 4.12.2003.

Čl. 11
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

                                                                                                                    
Alena Cvrčková                                                        Vlasta Špačková
 místostarostka                                                               starostka

  1. Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“)
 
 2. § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
  3. § 10a odst. 1 zákona o místních poplatcích
  4. § 10a odst. 2 zákona o místních poplatcích
  5. § 5 vyhlášky ministerstva financí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdjěších předpisů
  6. § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
  7. § 92 odst. 3 ve spojení s §93 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád
  8. Nebudou-li poplatky poplatníkem zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek. Toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.

 

Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.2/2011

o místním poplatku ze vstupného

Zastupitelstvo obce Karlovice se na svém zasedání dne 3.3.2011 usnesením č. 3 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,  tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Obec Karlovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek ze vstupného (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“). 1

Čl. 2
Předmět poplatku a poplatník

 1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. 2
 2. Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají. 3

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

 1. Poplatník je nejpozději 15 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, datum, hodinu a místo jejího konání, výši vstupného, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od poplatkové povinnosti.
 2. V ohlášení poplatník dále uvede jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech, čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka. 4
 3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 5
 4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 6
 5. Do  10  dnů po skončení akce je poplatník povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši vybraného vstupného sníženou o daň z přidané hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného obsažena.

Čl. 4
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí z vybraného vstupného na:

  1. kulturní akci a sportovní akci …………………….…..            10 %,
  2. prodejní akci a reklamní akci ………………………..…          20 %.

Čl. 5
Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení akce.

Čl. 6
Osvobození

 1. Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely. 7
 2. Od poplatku se dále osvobozují:
  1. obec Karlovice,
  2. akce, jenž jsou plně nebo částečně dotovány z rozpočtu obce Karlovice.

Čl. 7
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem. 8
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 9

Čl. 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 5/2003 – o místním poplatku ze vstupného ze dne 4.12.2003.

Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

                                                                                                                    
Alena Cvrčková                                                        Vlasta Špačková
 místostarostka                                                               starostka

 

  1. § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
 
 2. § 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích
  3. § 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích
  4. § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
  5. § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
  6. § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
  7. § 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích
  8. § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
  9. § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.1/2011

o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt

Zastupitelstvo obce Karlovice se na svém zasedání dne 3.3.2011 usnesením č.3 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení

 1. Obec Karlovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt (dále jen „poplatek“).
 2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1

Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku

 1. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území obce za účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu.2
 2. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku.3

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

 1. Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu ve lhůtě do 15 dnů od zahájení této činnosti. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámí ubytovatel správci poplatku ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
 2. V ohlášení ubytovatel uvede 4
  1. jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní firmu, obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
  2. čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností,
  3. případně další údaje rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok na úlevu nebo případné osvobození od poplatku.
 3. Plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.5
 4. Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je ubytovatel povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala. 6
 5. Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno, příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně z časového hlediska. 7

Čl. 4
Sazba poplatku

Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu …..…. ………………………………………………………………………………..15,- Kč.

Čl. 5
Splatnost poplatku

Ubytovatel vybrané poplatky odvede správci poplatku nejpozději do 20. dne měsíce následujícího za měsíc předchozí příslušného kalendářního roku.

Čl. 6
Osvobození

Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají:

  1. osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,
  2. osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní službě a osoby, které vykonávají civilní službu. 8

Čl. 7
Navýšení poplatku

 1. Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem (ubytovatelem) poplatku včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním výměrem k přímé úhradě. 9
 2. Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku. 10

Čl. 8
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 – o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt ze dne 4.12.2003.

Čl. 9
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

                                                                                                                    
Alena Cvrčková                                                        Vlasta Špačková
 místostarostka                                                               starostka

 

  1. § 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
 
 2. § 3 odst. 1 zákona o místních poplatcích
  3. § 3 odst. 3 zákona o místních poplatcích
  4. § 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
  5. § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
  6. § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
  7. § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích
  8. § 3 odst. 2 zákona o místních poplatcích
  9. § 11 odst. 2 zákona o místních poplatcích
10. § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

 

 

 

Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.1/2006

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí u pozemků a ze staveb

Zastupitelstvo obce Karlovice se na svém zasedání dne 9.6.2006 usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b) a § 11 odst. 3) písm.a) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Stanovení koeficientu pro jednotlivé části obce

                    osady : Karlovice, Sedmihorky, Roudný, Svatoňovice, Radvánovice.

U stavebních pozemků (§ 6, odst. 2) a odst. 3) zákona č. 338/1992 Sb.) a u staveb obytných domů a staveb tvořících příslušenství k nim (§ 11 odst. 1) písm. a) zákona č. 338/1992 Sb.) se stanovuje koeficient 1,0.

Čl. 2
Účinnost

 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2007.                                                                                                                             

ing.Bohuslav Havrda
Vlasta Špačková
zástupce starostky
starostka

 

Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.3/2004

kterou se mění obecně závazná vyhláška
č.01/2003 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace


Zastupitelstvo obce Karlovice schválilo dne 20.2.2004 v souladu s ustanovením §14 odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen “OZV”).

ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení

Čl. 1

Obec Karlovice zavádí a vybírá místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace (dále jen “poplatek”).

Výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad v Karlovicích (dále jen “správce poplatku”). Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen “zákon o místních poplatcích”) , stanoveno jinak.

ČÁST DRUHÁ
Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

Čl. 2
Poplatník

1) Poplatek platí vlastník stavebního pozemku (1) (dále jen “poplatník”) v katastru obce Karlovice, zhodnoceného možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace po nabytí účinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích. (dále jen “zhodnocený pozemek”). Má-li k tomuto pozemku vlastnické právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

2) Poplatek se platí obci, na jejímž území se nachází stavební pozemek uvedený v odstavci 1).

(1) Stavebním pozemkem se rozumí pozemky ve smyslu ustanovení §9 odst. 1 písm. a) zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 3
Sazby poplatku

1) Sazba poplatku je:

a) pro zhodnocené pozemky uvedené v KN v druhu pozemku jako zastavěné plochy a nádvoří nebo pozemky k tomuto účelu již užívané podle příl. č.1 Tabulky sazeb sloupec A.

b) pro zhodnocené pozemky uvedené v KN jako zahrada nebo ostatní plocha, které tvoří jednotný funkční celek se stavbou a stavebními pozemky podle odst. a), podle přílohy č.1 Tabulky sazeb sloupec A.

c) pro zhodnocené nezastavěné pozemky evidované v KN v jednotlivých druzích pozemků určené k zastavění rozhodnutím o umístění stavby nebo stavebním povolením nebo pozemky uvedené v katastru nemovitostí jako ostatní plocha – staveniště podle přílohy č.1 Tabulky sazeb sloupec B.

2) Ceny uvedené v tabulkách přílohy č.1 vychází z rozdílu cen stavebních pozemků bez možnosti připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu a kanalizace a cen stavebních pozemků s touto možností, které byly určeny podle zvláštního právního předpisu. (2)

(2) Vyhláška Ministerstva financí č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 4
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný jednorázově, a to do konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 5
Sankce při neplnění povinností poplatníka

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
(2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této OZV nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve smyslu ustanovení § 37 a § 37 a) citovaného zákona.

Čl. 6

(1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn krok směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve které poplatková povinnost vznikla.

Čl. 7

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

ČÁST TŘETÍ
Zrušovací ustanovení

Čl.8

Ruší se obecně závazná vyhláška č. 1/2003 ze dne 11.7. 2003

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Zl.9

Tato OZV nabývá účinnosti dne 8.března 2004.


ing.Bohuslav Havrda                                    Vlasta Špačková
         zástupce                                            starostky starostka

OZV byla vyvěšena na úřední desce obce od 20.2.2004 do 8.3.2004


Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.3/2004

– o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

Příloha č.1
Tabulka sazeb za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu:

 
sl. A
sl. B
 výroba
0 Kč/m2
1, 00 Kč/m2
 zemědělství
0 Kč/m2
0, 90 Kč/m2
 bytové domy
0 Kč/m2
2, 00 Kč/m2
 garáže
0 Kč/m2
1, 60 Kč/m2
 rodinné domy
0 Kč/m2
2, 55 Kč/m2

Tabulka sazeb za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace:

 
sl. A
sl. B
 výroba
0 Kč/m2
1, 40 Kč/m2
 zemědělství
0 Kč/m2
1, 25 Kč/m2
 bytové domy
0 Kč/m2
2, 80 Kč/m2
 garáže
0 Kč/m2
2, 25 Kč/m2
 rodinné domy
0 Kč/m2
3, 60 Kč/m2

Tabulka sazeb za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu i kanalizace:

 
sl. A
sl. B
 výroba
0 Kč/m2
2, 40 Kč/m2
 zemědělství
0 Kč/m2
2, 15 Kč/m2
 bytové domy
0 Kč/m2
4, 80 Kč/m2
 garáže
0 Kč/m2
3, 85 Kč/m2
 rodinné domy
0 Kč/m2
6, 15 Kč/m2
Ceny uvedené v tabulkách přílohy č.1 vychází z rozdílu cen stavebních pozemků bez možnosti připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu a kanalizace a cen stavebních pozemků s touto možností, které byly určeny podle vyhlášky Ministerstva financí č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.

Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.2/2004

kterou se mění obecně závazná vyhláška
č.2/2003 o místním poplatku ze psů

Zastupitelstvo obce Karlovice schválilo dne 20.2.2004 v souladu s ustanovením §14 odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen “OZV”).

ČÁST PRVNÍ
Základní ustanovení

Čl. 1

Obec Karlovice zavádí a vybírá místní poplatek ze psů (dále jen “poplatek”).
Výkon správy místních poplatků provádí obecní úřad v Karlovicích (dále jen “správce poplatku”). Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů , (dále jen “zákon o místních poplatcích”), stanoveno jinak.

ČÁST DRUHÁ
Poplatek ze psů

Čl. 2
Předmět poplatku

Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.

Čl. 3
Poplatník

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.

Čl. 4
Oznamovací povinnost

(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu do 15 ti dnů vznik poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Stejným způsobem a ve stejné lhůtě je poplatník povinen oznámit zánik své poplatkové povinnosti.
(2) Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku podle zákona o místních poplatcích osvobozena. Důvod pro osvobození musí poplatník správci poplatku prokázat.
(3) Poplatník je rovněž povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši jeho poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
(4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ.

Čl. 5
Identifikace psů

(1) Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Tato známka je nepřenosná na jiného psa, i kdyby šlo o psa téhož držitele.

Čl. 6
Vznik a zánik poplatkové povinnosti

(1) Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.
(2) Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, darování nebo prodej), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.

Čl.7
Sazba poplatku

Poplatek činí za kalendářní rok :
a) za psa 75.- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa 300.- Kč

Čl.8
Splatnost poplatku

(1) Poplatek je splatný nejpozději do 15.února příslušného kalendářního roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.

Čl.9
Osvobození

Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je
a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu,
b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob,
c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy,
d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis.

Čl.10
Sankce při neplnění povinností poplatníka

(1) Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
(2) Pokud poplatník nesplní ve stanovené lhůtě svoji oznamovací povinnost vyplývající z této OZV nebo uloženou rozhodnutím podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může mu správce poplatku opakovaně uložit pokutu za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy ve smyslu ustanovení § 37 a § 37 a) citovaného zákona.

Čl.11

(1) Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn krok směřující k vyměření nebo doměření poplatku, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník nebo plátce o tomto úkonu písemně uvědoměn. Vyměřit nebo doměřit poplatek však lze nejpozději do 10 let od konce kalendářního roku, ve které poplatková povinnost vznikla.

Čl.12

Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

ČÁST TŘETÍ
Zrušovací ustanovení

Čl.13

Ruší se obecně závazná vyhláška č. 2/2003 ze dne 4.12. 2003

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl.14

Tato OZV nabývá účinnosti dne 8.března 2004.


ing.Bohuslav Havrda                                    Vlasta Špačková
         zástupce                                            starostky starostka

OZV byla vyvěšena na úřední desce obce od 20.2.2004 do 8.3.2004

Nařízení
Obce Karlovice č. 1/2004

– o zónách provozu zdrojů znečišťování ovzduší

Rada obce Karlovice se na svém zasedání dne 8. 12. 2004 usnesla vydat na základě § 50 odst. 1 písm. g) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (dále jen “Zákon o ochraně ovzduší”) a v souladu s § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, toto nařízení:

Článek 1

V obci se stanovuje tato zóna s omezením zdrojů znečišťování ovzduší:

Plynofikované části obce Karlovice – osady Karlovice , Radvánovice, Sedmihorky

Článek 2

V zóně uvedené v článku 1 zavádí orgán ochrany ovzduší tato opatření k omezení znečišťování ovzduší:

a) Dle přílohy č. 11 zákona o ochraně ovzduší se v malých zdrojích znečišťování zakazuje spalování těchto paliv:

Druh paliva Poznámka
Hnědé uhlí energetické Jedná se o méně kvalitní paliva s vyšším obsahem síry a příměsí dalších látek, které mají při jejich spalování nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší.
Lignit
Uhelné kaly
Proplástky

b) Palivo dodávané pro spalování v malých zdrojích znečišťování ovzduší musí splňovat kvalitativní požadavky dle Vyhlášky MŽP č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší. Kontrolu těchto požadavků zajišťuje Česká obchodní inspekce (§ 47 písm. a), zákona o ochraně ovzduší.

Druh paliva Limitní měrná sirnatost paliva (g / MJ )
Hnědé uhlí tuzemské 1,07
Hnědé uhlí dovážené 0,50
Černé uhlí tuzemské 0,78
Černé uhlí dovážené 0,50
Brikety tuzemské 0,60
Brikety dovážené 0,50

Při nabídce paliva výrobce, dovozce a prodávající osvědčují jeho kvalitu. Osvědčení musí obsahovat údaje dané § 7 odst.2 písm. a) až g) Vyhlášky MŽP č. 357/2002 Sb., kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší.

c) Orgán obce, jako dotčený správní orgán v územním a stavebním a kolaudačním řízením z hlediska ochrany ovzduší uloží jako podmínku při povolování nových malých zdrojů na tuhá paliva :

 • není povoleno spalovat tyto druhy paliv: hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly, proplástky
 • použitá paliva musí splňovat kvalitativní parametry dle Vyhl. č. 357/2002 Sb.

Článek 3

Kontrolu plnění tohoto nařízení bude provádět pověřený pracovník Obecního úřadu v Karlovicích, který si min. 1x ročně vyžádá záznamy České obchodní inspekce o kontrolách paliv dodávaných spotřebitelům na území obce.

Článek 4

Porušení povinností provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování, které jsou uvedeny v § 12 zákona č. 86/2002 Sb., ochrana ovzduší, budou sankciovány podle § 40 téhož zákona.

Článek 5

Toto nařízení nabývá účinnosti 15. 12. 2004.