Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji
admin

admin

Obec K A R L O V I C E
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č.1/2003

– o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace

Zastupitelstvo obce Karlovice schválilo dne 11.7.2003 v souladu s ustanovením §1 písm. i) a § 10c zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 12 a § 84 odst. 1 a odst.2 písm. i) zákona č.128/2000 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.

ČLÁNEK I
Základní ustanovení

1) Obec Karlovice stanoví ve smyslu ustanovení § 1, písmeno i) zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace (dále jen “poplatek”).

2) Stavebním pozemkem se v souladu s § 16 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů rozumí:

a) nezastavěné pozemky evidované v katastru nemovitostí (dále jen “KN”) v jednotlivých druzích pozemků, které byly vydaným územním rozhodnutím určeny k zastavění,

b) pozemky evidované v KN v druhu pozemku zastavěné plochy a nádvoří,
v druhu pozemku ostatní plochy – staveniště nebo ostatní plochy, které jsou již zastavěny, a v druhu pozemku zahrady a ostatní plochy, které tvoří jednotný funkční celek se stavbou a pozemkem evidovaným v katastru nemovitostí v druhu pozemku zastavěná plocha a nádvoří za účelem jejich společného využití a jsou ve vlastnictví stejného subjektu,

c) plochy pozemků skutečně zastavěné stavbami bez ohledu na evidovaný stav
v KN.

3) Správu poplatku vykonává Obecní úřad Karlovice (dále jen “správce poplatku”) a při řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní
a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

ČLÁNEK II
Poplatník

1) Poplatek platí vlastník stavebního pozemku (dále jen “poplatník”) v katastru obce Karlovice, zhodnoceného možností připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu nebo kanalizace (dále jen “zhodnocený pozemek”). Má-li k tomuto pozemku vlastnické právo více subjektů, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
2) Poplatek se platí obci, na jejímž území se nachází stavební pozemek uvedený v odstavci 1.

ČLÁNEK III
Sazby poplatku

1) Sazba poplatku je:

a) pro zhodnocené pozemky uvedené v KN v druhu pozemku jako zastavěné plochy a nádvoří nebo pozemky k tomuto účelu již užívané podle přílohy č.1 Tabulky sazeb sloupec A.

b) pro zhodnocené pozemky uvedené v KN jako zahrada nebo ostatní plocha, které tvoří jednotný funkční celek se stavbou a stavebními pozemky podle odst. a), podle přílohy č.1 Tabulky sazeb sloupec A.

c) pro zhodnocené nezastavěné pozemky evidované v KN v jednotlivých druzích pozemků určené k zastavění rozhodnutím o umístění stavby nebo stavebním povolením nebo pozemky uvedené v katastru nemovitostí jako ostatní plocha – staveniště podle přílohy č.1 Tabulky sazeb sloupec B.

2) Ceny uvedené v tabulkách přílohy č.1 vychází z rozdílu cen stavebních pozemků bez možnosti připojení na obcí vybudovanou stavbu vodovodu a kanalizace a cen stavebních pozemků s touto možností, které byly určeny podle vyhlášky Ministerstva financí č. 540/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku, ve znění pozdějších předpisů.

3) Pro zvláštní případy, neuvedené v příloze č.1, bude ocenění rozdílu provedeno znaleckým posudkem vyhotoveným na náklady poplatníka.

ČLÁNEK IV
Vznik poplatkové povinnosti

Poplatková povinnost vzniká ke dni účinnosti této obecní vyhlášky. Poplatníkem je vlastník nebo vlastníci stavebního pozemku ke dni její účinnosti.

ČLÁNEK V
Splatnost poplatku

1) Poplatek je splatný jednorázově, a to do konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

2) Poplatek lze zaplatit:

a) bankovním převodem na č.účtu 6626-581/0100 KB Turnov pod přiděleným variabilním symbolem
b) složenkou typu A-V směrovanou na účet pod přiděleným VS
c) hotově v pokladně Obecního úřadu Karlovice

ČLÁNEK VI
Ustanovení společná a závěrečná

1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši,vyměří správce poplatku vždy platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50%. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

2) Pokud poplatník nesplní svou oznamovací (poplatkovou) povinnost určenou touto vyhláškou,lze dlužné poplatky vyměřit do tří let do konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

3) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo
k jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu spraven.
Vyměřit a doměřit poplatek však lze nejpozději do deseti let od konce období, v němž vznikla povinnost podat hlášení o poplatku, nebo v němž vznikla poplatková povinnost, aniž by zde v současné době byla povinnost poplatek přiznat nebo jej ohlásit.

4) Obec, která poplatek spravuje, může ke zmírnění nebo odstranění tvrdosti
v jednotlivých případech poplatek snížit.

ČLÁNEK VII
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1.8.2003.

ing.Bohuslav Havrda                                    Vlasta Špačková
         zástupce                                            starostky starostka


Vyhláška byla vyvěšena na úřední desce obce od 14.7.2003 do 30.7.2003

Státní veterinární správa nařizuje mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy.

Nařízení státní veterinární správy k dispozici zde.

Více informací o ptačí chřipce pro veřejnost k dispozici zde.

Rozdělení na ochranné pásmo a pásmo dozoru.

pasmo-920x891

Přítomní členové: Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský, Petr Šafář ml., Václav Richter

1) Žádosti o přidělení obecního bytu :
     – Štěpánka Kotrmanová, Roudný 5
     – Miloslava Dráfiová, Rovensko p.T.
Rada vzala žádost na vědomí. Vzhledem k plnému obsazení DPS bude žádost evidována v pořadníku.

2) Městský úřad Turnov zasílá:
     – výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – stavebník pan Michal Bernard
     – rozhodnutí povolení s nakládání s vodami ze studny – stavebník m. Koťátkovi
     – kolaudační souhlas s užíváním stavby přípojky nízkého napětí – stavebník p. Malý 
     – kolaudační souhlas s užíváním stavby přípojky nízkého napětí – stavebník p. Koucký
     – oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, vrtaná studna – stavebník Jaromír Kysela
     – výzvu k přidělení čísla popisného – stavebník Michal Bernard ( přiděleno č.p. Radvánovice 130)
     – územní rozhodnutí o umístění MŠ Sedmihorky
     – informaci o předání spisu Libereckému kraji z důvodu odvolání pana Ing. Zdeňka Noska. Jedná se o vydaný kolaudační souhlas s užíváním stavby nízkého napětí – stavebník p. Malý.

3) Krajský úřad Libereckého kraje zasílá:
     – informaci k nové právní úpravě zdanění hazardních her a z ní vyplývajících informačních povinností pro obecní úřady.
     – vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni v roce 2017 ( obce se netýká, nemáme vyloučenou lokalitu).
     – oznámení stavebního řízení „ I/35 Radvánovice – Oprava propustku a komunikace“ jedná se o propustek u Hurtíku, plánovaná je i výstavba mostku pro pěší a propojení stávajících chodníků.
     – informace pro obce týkající se archeologických průzkumů a věcí spadajících do kategorie – archeologický nález. V případě, že občan nalezne věc, která by mohla mít historickou hodnotu, je povinen tuto skutečnost nahlásit  příslušnému Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a to přímo a nebo prostřednictvím obce. 
     – informaci o nutnosti zaslat roční zprávu o výsledcích finančních kontrol
     – rozhodnutí o změně názvu autobusových zastávek v k.ú. Karlovice. Jedná se o zastávku „Karlovice, Sedmihorky, EVEN“, „Karlovice, Radvánovice, U hřiště“, „ Karlovice, Radvánovice, železniční stanice Hrubá Skála“.
     – informaci o nově vzniklé evidenci příspěvkových organizací
     – vyčíslenou částku státního rozpočtu, kterou získá obec za přenesený výkon státní správy. Jedná se o 146 200.- Kč

4) Pořadatelé kulturní akce „Sedmihorské léto“ zasílají vyúčtování poplatku ze vstupného za rok 2016 částka pro obecní rozpočet cca 90 000.- Kč

5) S firmou REZOMAL s.r.o. je podepsána smlouva o odstranění křoviska pod elektrickým vedením 400kV v k.ú Volavec.

6) „Snílkův dům na půl cesty“ informuje o možnosti využitý sociálních služeb v oblasti začleňování mladých lidí do společnosti a běžného života. 

7) Notářka paní Mgr. Martina Pokorná žádá pomoc při doprojednání dědického řízení.

8) Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje zasílá vyúčtování finančního daru poskytnutého v roce 2016.

9)  OUTDOOR Discovery zasílá zprávu o činnosti v roce 2016.

10) Obecně prospěšná společnost pro Český ráj zasílá žádost o navýšení příspěvku na svůj provoz, částka je ve výši 4Kč/osobu. Rada doporučuje částku zapracovat do rozpočtu.

11) Mikroregion Český ráj zasílá vyúčtování za provoz cyklobusů v roce 2016. Obec za provoz cyklobusů zaplatila dle stanoveného klíče  6000.- Kč.

12) JUDr. Zdeněk Zítka zasílá usnesení o exekuci na pana Petra Stiborka a vyhlášení elektronické dražby dne 18.1.2017.

13) Firma Severočeské komunální služby podává námitky proti zadávacím podmínkám v rámci výběrového řízení „ Komplexní nakládání s odpady“ Obec je pouze účastníkem, odbornou část řeší najatá firma.

14) Ministerstvo vnitra svolává schůzku obcí spadajících do působnosti Města Turnov. Bude jednáno o možnosti vzniku „okresu“ Turnov.

15) Honební společenstvo Karlovice zasílá pozvánku na zasedání Valné hromady dne 10. února 2017 od 15.00 v chatě Mysliveckého spolku, Karlovice č.p. 26.

16) Rada obce projednala a schvaluje s platností od 1.1.2017 provozní dokumenty terénní pečovatelské služby zajišťované Obcí Karlovice. Jedná se o „ Vnitřní pravidla poskytování pečovatelských služeb“, „Úhrady za pečovatelské služby“, „ Pravidla pro podávání stížností“, „Smlouva o poskytování pečovatelských služeb“ , „Žádost o poskytnutí pečovatelské služby“.

17) Pan Ing. Pavel Špulák předkládá nabídku na aktualizaci pasportu místních komunikací. Rada nabídku schvaluje a pověřuje starostu pracovat na dokončení aktualizace pasportu.

18) Obec podala podnět Ředitelství silnic a dálnic ČR na řešení situace křižovatky I/35 s místní komunikací „ Zelená cesta“.

19) Dne 20.12.2016 proběhlo na OÚ Hrubá Skála jednání k výstavbě nového chodníku v osadě Hrubá Skála a Doubravice. Rada obce rozhodla o zadání vypracování projektové dokumentace k propojení tohoto nově vznikajícího chodníku se stávajícím na křižovatce v Radvánovicích.

20) Starosta obce jmenuje k 30.12.2016 inventarizační komisi a stanovuje plán inventarizací. Rada bere na vědomí. Všichni zúčastění budou proškoleni a bude provedena inventarizace.

21) Rada obce na základě usnesení Zastupitelstva obce ze dne 15.12.2016 doplňuje a schvaluje rozpočtové změny viz. příloha.

22) Rada je informována o medializaci problému stáčené vody Sedmihorka. Na danou problematiku bylo již poukazováno, a to dopisem ze dne 21.11.2015 adresovaným firmě Kofola ČeskoSlovensko a.s. Firma má zájem o jednání v dané problematice. Rada obce pověřuje starostu zastupováním obce v dané problematice.

23) Rada obce s platností od 12.1.2017 schvaluje Plán zimní údržby obce Karlovice. Plán je vyvěšen na úřední desce.

24) Firma DAS nabízí obci právní poradenství. Rada obce nabídku zamítla.

17.1.2017                                                                               zapsal: Mgr. Ondřej Havrda

Usnesení

z 12. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 15.prosince 2016 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e :

 1. Vyhlášku č. 2/2016 o nočním klidu.
 2. Prodej pozemku p.č. 810/6 k.ú. Karlovice paní Ing. Haně Lajtkepové za cenu 50.- Kč/m2.
 3. Prodej pozemku p.č. st. 416/1 v k.ú. Karlovice Autocampu Sedmihorky, veřejné obchodní společnosti za cenu 500.- Kč/m2.
 4. Prodej pozemku p.č. 479, p.č. 485/7,  p.č. 485/10 v k.ú. Štěpánovice panu Ing. Vladimíru Římsovi.
 5. Rozpočtové změny 4/2016 dle předloženého návrhu.
 6. Rozpočtové provizorium, dle předloženého návrhu.
 7. Úpravu odměn neuvolněných zastupitelů podle nařízení vlády č. 1047 ze dne 28. listopadu 2016 takto: místostarostka měsíční odměna ve výši 18 572,- Kč, radní měsíční odměna ve výši 1 500,- Kč, člen zastupitelstva ve funkci člena výboru ( i předsedy výboru)  zastupitelstva měsíční odměnu ve výši 550,- Kč, člen zastupitelstva měsíční odměnu ve výši 299,- Kč s účinností od 1.1.2017. Odměny ve stejné výši jako v roce 2016.
 8. Podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj v dotačním titulu 117D815  Podpora obnovy a rozvoje venkova na opravu komunikace Janův Kout.
 9. Snížení nájemného, a to  trvalé,  na částku 50 000.-Kč/měsíc za pronájem restaurace a bowlingu Sedmihorky od 1.1.2017.
 10. Směrnici č. 15 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro obec Karlovice

b/  neschvaluje :

 1. Požadavek Ing. Oldřicha Vaníčka a paní Pavlíny Vaníčkové na úpravu územního plánu obce Karlovice.

c/  bere na vědomí :

 1. Všeobecné informace a informace probíhajících akcích.
 2. Protokol o výsledku kontroly „ Kontrola hospodaření Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v roce 2016“
 3. Zprávu o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj v roce 2016
 4. Rozpočet Mikroregionu Český ráj na rok 2016

d/ u k l á d á Radě obce a starostovi:

 1. Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
 2. Vyhlásit záměr pronájmu obchodu Karlovice a vybrat nejvhodnějšího uchazeče.
 3. Zajistit znalecký posudek na pozemky p.č. 479, p.č. 485/7,  p.č. 485/10 v k.ú. Štěpánovice.
  Jednat s Ing. Vladimírem Římsou o odprodeji. Předložit návrh na odprodej na příštím zastupitelstvu.
 4. Projednat a schválit rozpočtové změny k 31.12.2016.

podpisy :  Šafář Petr ml., Drahoňovský Jiří


Zápis

z 12. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 15.prosince 2016 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.
Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 12 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: pí. Špačková, p.Mgr. Havrda, pí. Segečová, pí. Richterová, p. Kobrle, p.Ing. Šťastný, pí. Vítková, p. Šafář st., p. Šafář ml., p. Richter, p. Drahoňovský, p. Cvrček  

Omluveni: pí.Bc. Hájková, p. Bajer, p. Kyloušek
Neomluveni:
Přítomni: 10 občanů

Pro jednání byl navržen následující program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Vyhláška o rušení nočního klidu
 4. Prodej pozemků p.č. 810/6,  p.č. st. 416/1 v k.ú. Karlovice,  p.č. 479,  p.č. 485/7,  p.č. 485/10 v k.ú. Štěpánovice ( Rovensko pod Troskami)
 5. Směrnice č. 15 – o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 6. Rozpočtové změny
 7. Rozpočtové provizorium na rok 2017
 8. Odměny zastupitelů v roce 2017
 9. Protokol o výsledku kontroly „ Kontrola hospodaření Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v roce 2016“
 10. Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Český ráje v roce 2016
 11. Rozpočet Mikroregionu Český ráj na rok 2017
 12. Žádost o změnu územního plánu paní Vaníčková
 13. Podání žádosti MMR – cesta Janův kout
 14. Žádost o slevu nájmu na rok 2017 z restaurace Bowling Sedmihorky
 15. Diskuze, usnesení, závěr

pro 12     proti 0     zdržel se 0

1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: pí. Richterová, p.Ing. Šťastný
Ověřovateli zápisu budou: p. Šafář ml., p. Drahoňovský
Zapisovatelkou bude pí. Vítková.

pro 10     proti 0     zdržel se 2

2. Zpráva o činnosti rady obce

starosta informoval zastupitele o činnosti rady obce, zápisy jsou vyvěšeny na webových stránkách

3. Vyhláška o rušení nočního klidu č.2/2016

vyvěšena na webových stránkách

pro 12     proti 0     zdržel se 0

4. Prodej pozemků p.č. 810/6,  p.č. st. 416/1 v k.ú. Karlovice,  p.č. 479,  p.č. 485/7,  p.č. 485/10 v k.ú. Štěpánovice ( Rovensko pod Troskami)

 • Pozemek p.č. 810/6 k.ú. Karlovice – 7 m2, cena 50 Kč/m2 – zájemce pí. Lajtkepová
   pro 12     proti 0     zdržel se 0
 • Pozemek p.č. st. 416/1 v k.ú. Karlovice – 114 m2, cena 500 Kč/m2 – zájemce Autokemp Sedmihorky
   pro 12     proti 0     zdržel se 0
 • Pozemek p.č. 479, p.č. 485/7, p.č. 485/10 v k.ú. Štěpánovice – 2500 m2, zájemce p.Ing. Římsa (vlastní polovinu těchto pozemků)
  Prodat p.Ing.Římsovi a zajistit posudky
  pro 12     proti 0     zdržel se 0

5. Směrnice č. 15 – o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Interní směrnice

 • do 200.000,- starosta přímé zadání nebo poptávka nad 50.000,- informuje Radu obce
 • do 1.000.000,-  zadává starosta po informování Rady, poptávka nebo výběrové řízení vždy nejméně 3 nabídky, schvaluje Rada
 • do 2.000.000,- zadává zastupitelstvo, výběrové řízení, o výběru rozhoduje zastupitelstvo na základě doporučené hodnotící komise

pro 12     proti 0     zdržel se 0

6. Rozpočtové změny 4/2016

pro 12     proti 0     zdržel se 0

7. Rozpočtové provizorium na rok 2017

-trvání – max. na 3 měsíce
-příjmy – všechny možné výdaje
-běžné výdaje za jeden měsíc 1/12 loňského rozpočtu
-mzdy, smlouvy, faktury
-všechny havárie a krizové situace
– projekty do výše MŠ max. 2 mil.,
                                  okna DPS + 107 max. 500 000,-
ventilace motorest max. 200 000,-

pro 12     proti 0     zdržel se 0

8. Odměny členů zastupitelstva v roce 2017

 • Plat starosty je daný zákonem

Starosta: současný stav 39185,-    navržený stav 41982,- (hrubý plat)
Místostarostka:              18572,-                           18572,-
Radní:                              1500,-                             1500,-
Zastupitel+člen komise     550,-                               550,-
Zastupitel                          299,-                                299,-

pro 12     proti 0     zdržel se 0

9. Protokol o výsledku kontroly „ Kontrola hospodaření Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj v roce 2016“

Nebyly zjištěny nedostatky
Zastupitelstvo bere na vědomí

10. Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Český ráje v roce 2016

Nebyly zjištěny nedostatky
Zastupitelstvo bere na vědomí

11. Rozpočet Mikroregionu Český ráj na rok 2017

Zastupitelstvo bere na vědomí

12. Žádost o změnu územního plánu paní Vaníčková (z Turnova)

-pozemek koupen jako stavební – Janův Kout za Padrůňkovými
-ochranné pásmo lesa 50 m vyznačeno v územním plánu
-výstavba možná pouze v části pozemku
-požadavek na změnu územního plánu
Zamítnutí žádosti

pro 12     proti 0     zdržel se 0

13. Podání žádosti MMR – cesta Janův kout

 pro 12     proti 0     zdržel se 0

14. Žádost o slevu nájmu na rok 2017 z restaurace Bowling Sedmihorky

7x sníženo ze 70 000,- na 50 000,-
Trvalé snížení na 50 000,-

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 15. Diskuze, usnesení, závěr

 • Kontrola kotlů – týká se teplovodních kotlů nad 10kW (doklady nechat u sebe doma)
 • Zimní údržba – Roudný a Radvánovice – Lipra Pork Štěpánovice, Sedmihorky Svatoňovice – Kolář Rovensko, Roudný a Svatoňovice – Silnice LB kraj
 • p. Tobiška – Včelařský spolek Mladá Boleslav a okolí (možnost se přihlásit)

 

19:50 odešla pí. Segečová

Usnesení přečetl p. Ing. Šťastný.

pro 11     proti 0     zdržel se 0

Zastupitelstvo ukončeno v 20:30.
Karlovice dne 15. prosince 2016

Mgr. Ondřej Havrda
starosta

Ověřovatelé zápisu:
p. Šafář ml.
p. Drahoňovský

Zapsala:
Jaroslava Vítková

Přítomní členové: Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský, Petr Šafář ml., Václav Richter

1) Žádosti o přidělení bytu v DPS Radvánovice:
     – Johana Balátová, Křečovice
Rada vzala žádost na vědomí. Vzhledem k plnému obsazení DPS bude žádost evidována v pořadníku.

2) Městský úřad Turnov zasílá:
     – oznámení o zahájení vodoprávního řízení – stavebník pan Luboš Koťátko a paní Veronika Koťátková
     – oznámení o zahájení územního řízení pro výstavbu Mateřské školy Sedmihorky
     – oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Hrubé Skály
     – výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce kabel nízkého napětí – stavebník pan Malý
     – výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce kabel nízkého napětí – stavebník pan Koucký
     – oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání , výstavba chodníku Hrubá Skála – stavebník Obec Hrubá Skála

3) Agentura ochrany přírody zasílá:
     – rozhodnutí o udělení souhlasu s provozováním horolezecké činnosti na území CHKO Český ráj. Povolení uděleno do 31.12.2021.

4) Krajský úřad Libereckého kraje zasílá:
     – informaci o novém zákonu č. 370/2016 Sb. kterým se mění zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
     – oznámení o převodu finančních prostředků – dotace pro SDH Karlovice 9 962,- Kč

5) Ing. Jaroslav Hanzl – geodet žádá o součinnost při vytyčení hranic pozemku v lokalitě Janův Kout – Vystrkálov. Dohoda u určení hranice bude domluvena na místním šetření.

6) Rada je informována o prováděných opravách na domě č.p. 100 Radvánovice. – DPS. Oprava se týká 4 balkonů, především jejich dlažby a oplechování.

7) SčVK zasílá kalkulaci ceny na předávanou vodu na rok 2017 pro osada Roudný. Cena je zvýšena z 23,66 Kč/m2 s DPH na  23,90 Kč/m2 s DPH. Navýšení nebude rozporováno.

8) Paní Ing. Hana Lajtkepová žádá o prodej pozemku p.č. 810/6 k.ú. Karlovice. Rada schválila záměr prodeje. Prodej pozemku bude projednán na zasedání Zastupitelstva obce Karlovice.

9) Pan Petr Bajer žádá o snížení nájmu z nebytových prostor č.p. 80 Sedmihorky ( bowling + restaurace). O žádosti rozhodne Zastupitelstvo obce Karlovice, Rada doporučuje dodatkem ke smlouvě snížit cenu trvale.

10)  Firma GasNet, s.r.o. nechala vypracovat geometrický plán na zaměření regulační stanice plynu v osadě Roudný ( u sila). Nově vzniklá parcela p.č. st. 654 k.ú. Karlovice zůstává ve vlastnictví obce s věcným břemenem užívání pro GasNet s.r.o.

11) Pan Vladimír Římsa žádá o prodej ideální poloviny  pozemků p.č. 479, 485/7, 485/10 vše v k.ú. Štěpánovice.  Rada schválila záměr prodeje. Prodej pozemku bude projednán na zasedání Zastupitelstva obce Karlovice.

12) Okresní soud v Semilech informuje o odročení řízení s panem Ing. Zdeňkem Noskem o zrušení podílového spoluvlastnicví na 5.12.2016.

13) Odborová zdravotní pojišťovna informuje o novém bankovním účtu pro hrazení veřejného zdravotního pojištění 2070101041/0710.

14) Státní fond životního prostředí ČR zasílá protokol o veřejné kontrole – Revitalizace vodoteče Roudný. Konstatování kontroly – smluvní podmínky podpory jsou plněny.

15) Autocamp Sedmihorky v.o.s. žádá o prodej pozemku p.č. st. 416/1 k.ú. Karlovice. Rada schválila záměr prodeje. Prodej pozemku bude projednán na zasedání Zastupitelstva obce Karlovice.

16) Ministerstvo vnitra zasílá informaci o uveřejnění smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje v registru smluv.

17) Exekutorský úřad Litoměřice žádá o vyvěšení informace, o nařízení dražebního jednání proti povinnému panu Václavu Randákovi, na úřední desce.

18) VZP zasílá informaci o změně čísla účtu pro odvod veřejného zdravotního pojištění.

19) Město Turnov zasílá „Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na tvorbu účelové katastrální mapy“. Výše příspěvku je 3200.- Kč. Rada smlouvu schválila, mapa bude využita i pro nově vytvářený pasport místních komunikací Obce Karlovice.  

20) Kácení dubů v autokempu Sedmihorky. Na žádost provozovatele autokempu byl posouzen stav dvou dubů u pláže. Odborná firma posoudila jejich stav a konstatovala napadení houbovým onemocněním. Obec Karlovice požádala o závazné stanovisko Agenturu ochrany přírody k povolení kácení těchto stromů.

21) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zasílá návrh dodatku č.2 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 31.12.2009. Jedná se o pronájem pozemků pod objekty chatiček v autokempu Sedmihorky. Chatičky vlastní obec, pozemek Česká republika. Dodatkem se především prodlužuje nájemní smlouva do 31.12.2017. Rada obce dodatek schvaluje.

22) Rada projednala a schválila umístění reklamy pro paní Jaroslavu Rudovou ( cukrárna Sedmihorky)  na pozemek p. p.č. 1096/1 k.ú Karlovice .

23) Paní Pavlína Vaníčková žádá o úpravu územního plánu a jeho změnu ohledně parcel p.č. 971/5 a parcela p.č. 971/6 v k. ú. Karlovice. Rada rozhodla o předložení žádosti Zastupitelstvu obce s negativním doporučením.

6.12.2016                                                                                  zapsal: Mgr. Ondřej Havrda