Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji
starosta obce

starosta obce

U S N E S E N Í

z  13. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne  30. července 2020 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 

 1. Výběr nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce na služby s názvem „Služby provozovatele na akci – Provozování Obecního vodovodu v obci Karlovice“, která byla dne 29.6.2020 zveřejněna jako zakázka malého rozsahu na služby mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). ZO souhlasí s doporučením hodnotící komise, která vzhledem k tomu, že v zadávacím řízení je pouze jediný účastník řízení, navrhla vybrat tohoto jediného účastníka, který zároveň splnil kvalifikaci a požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci, bez provedení hodnocení v souladu  s ust. § 122 odst. 2 zákona. Tímto jediným účastníkem je společnost  AQUA ČR, s.r.o., IČ: 481 50 495.
 2. Rozpočtové opatření č. 2/2020

 b/  u k l á d á   R a d ě  o b c e  a  s t a r o s t o v i:

 1. Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
 2. Vydat rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky s tím, že odvolací lhůty stanovuje, zadavatel na 5 pracovních dnů od obdržení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky v souladu se zákonem  č. 134/2016 Sb.
 3. Podepsat Služební provozní smlouvy se zhotovitelem ihned po uplynutí odvolacích lhůt, případně poté co se jediný dodavatel vzdá práva podat námitky.
 4. Zajistit vypracování cenové nabídky na akci „Chodník Sedmihorky“. Vzhledem k typu zakázky je využito možnosti popsané ve vnitřní směrnici obce č. 15 a není poptáváno více uchazečů. S vybraným uchazečem podepsat smlouvu o dílo.

 

Jana Segečová         Ing. David Šťastný      Mgr. Ondřej Havrda

Zápis

z 13. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 30. července 2020 na Obecním úřadu Karlovice

 

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 12 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: p. Mgr. Havrda, p. Kobrle, pí.Bc. Hájková, p. Ing. Šťastný, p. Šafář st., pí. Vítková, pí. Richterová, pí. Segečová, p. Ing. Švejda, p. Drahoňovský, p. Staněk,  p. Richter

 Omluveni:      p. Šafář ml.,  p. Hlubuček,  pí. Špačková

Neomluveni:  

Přítomni:        5 občanů

 

Pro jednání byl navržen následující program:

 1. Zahájení
 2. Smlouva o provozování vodovodu Karlovice
 3. Rozpočtové opatření č.3 – chodník Sedmihorky
 4. Diskuse, usnesení, závěr

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Kobrle, p. Staněk

Ověřovateli zápisu budou: pí. Segečová, p. Šťastný

Zapisovatelkou bude pí. Hájková

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o provozování vodovodu Karlovice

      – nabídka od f. AQUA ČR, s.r.o.

      – obec chce být vlastníkem, aby sama mohla určovat cenu vody

      – zastupitelstvo schaluje výběr nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce na služby s názvem „Služby provozovatele na akci – Provozování Obecního vodovodu v obci Karlovice“, která byla dne 29.6.2020 zveřejněna jako zakázka malého rozsahu na služby mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Zastupitelstvo souhlasí s doporučením hodnotící komise, která vzhledem k tomu, že v zadávacím řízení je pouze jediný účastník řízení, navrhla vybrat tohoto jediného účastníka, který zároveň splnil kvalifikaci a požadavky zadavatele stanovené v zadávací dokumentaci, bez provedení hodnocení v souladu s ust. § 122 odst. 2 zákona. Tímto jediným účastníkem je společnost AQUA ČR, s.r.o., IČ: 481 50 495.

       pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Rozpočtové opatření č.3 – chodník Sedmihorky

      – 71 tis. Kč – dotace z MPSV na odměny zaměstnancům soc.služeb v souvislosti s výkonem povolání v období koronaviru

      – 29 tis. Kč – dotace z Lib. kraje pro SDH – doplnění výstroje

      – 1 200 tis. Kč – chodník Sedmihorky

       pro 12     proti 0     zdržel se 0

      – zastupitelstvo ukládá radě obce a starostovi zajistit vypracování cenové nabídky na akci „Chodník Sedmihorky“. Vzhledem k typu zakázky je využito možnosti popsané ve vnitřní směrnici obce č. 15 a není poptáváno více uchazečů. S vybraným uchazečem podepsat smlouvu o dílo.

 

 1. Diskuse, usnesení, závěr

– oznámení od ČEZu – končí s vylepováním plakátů ohledně přerušení dodávek elektřiny, přechází na elektronickou formu oznámení, proto je třeba se zaregistrovat na www.cezdistribuce.cz/sluzba – informace o přerušení dodávek elektřiny budou dostávat jen ti, kterých se to bude týkat

– ohledně Polní cesty bude svoláno pracovní zasedání zastupitelstva 10.9.2020

 

Usnesení přečetl p. Havrda.

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

Zastupitelstvo ukončeno v 17:55.
Karlovice dne 30.7.2020

Mgr. Ondřej Havrda – starosta

Ověřovatelé zápisu:  pí. Segečová    Ing. Šťastný

Zapsala: pí. Hájková

 

 
                                                     

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu, kterou zadavatel v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“ či „ZZVZ“) není povinen zadat v zadávacím řízení, ale při jejímž zadávání je povinen dodržet zásady § 6 zákona.

Název veřejné zakázky:  „Vodovodní řad pro Autocamp Sedmihorky“

Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

Identifikační údaje veřejného zadavatele:
Obec Karlovice
Adresa sídla: Karlovice 12, 511 01 Turnov
Osoba oprávněná za zadavatele jednat Mgr. Ondřej Havrda, starosta
IČ 00275824
Telefon: + 420 481 389 580
e-mail: obec@karlovice-sedmihorky.cz

Adresa profilu zadavatele:

https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-karlovice_1198/

U S N E S E N Í
z 12. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 11. června 2020 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ s c h v a l u j e :
1) Bez výhrad Závěrečný účet Obce Karlovice za rok 2019.
2) Účetní závěrku za rok 2019 v předloženém znění.
3) Rozpočtovou změnu č. 1/2020.
4) Smlouvu IV-12-4016187 SM Karlovice o zřízení věcného břemene služebnosti.
5) Schvaluje Plán financování obnovy vodovodu v majetku Obce Karlovice na období 2020 – 2030.
6) Zařazení území obce Karlovice do územní působnosti Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj – Místní akční skupiny (MAS) Český ráj a Střední Pojizeří na období 2021 – 2027“

b/ n e s c h v a l u j e
1) Smlouva o budoucí smlouvě darovací komunikace III/2824 s Libereckým krajem.

b / b e r e n a v ě d o m í :
1) Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2019
2) Závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2019.
3) Účetní závěrka MŠ Sedmihorky za rok 2019.

c/ u k l á d á R a d ě o b c e a s t a r o s t o v i:
1) Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
2) Stanovit hodnotící komisi a vypsat výběrové řízení na Provozování Obecního vodovodu
v obci Karlovice.
3) Stanovit hodnotící komisi a vypsat výběrové řízení na Vodovodní řad pro Autocamp Sedmihorky.
4) Svolat schůzku vlastníků nemovitostí v zástavbové lokalitě Z11 Územního plánu a seznámit je s pozicí obce týkající se této lokality. Bude jednáno s vlastníky o spolufinancování infrastruktury.

Ing. Václav Švejda                                                          Jaroslava Vítková

                                              Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis
z 12. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 11. června 2020 na Obecním úřadu Karlovice

 

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 13 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: p. Mgr. Havrda, p. Kobrle, pí.Bc. Hájková, pí. Špačková, p. Hlubuček, p. Ing. Šťastný, p. Šafář st., pí. Vítková, pí. Richterová, pí. Segečová, p. Ing. Švejda, p. Drahoňovský, p. Staněk, p. Šafář ml. (přišel v 18:45), p. Richter (přišel v 18:10)

Omluveni:  

Neomluveni:  

Přítomni:         12 občanů

 

Pro jednání byl navržen následující program (program doplněn p. Havrdou o body 11-15):

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Závěrečný účet obce za rok 2019
 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice v roce 2019
 5. Rozpočtová změna č.1
 6. Smlouva IV-12-4016187 SM Karlovice o zřízení věcného břemene služebnosti
 7. Plán financování obnovy vodovodu v majetku obce Karlovice
 8. Výběrové řízení vodovod Autocamp Sedmihorky
 9. Výběrové řízení provozovatel vodovodu
 10. Výstavba v lokalitě Polní cesta
 11. Zařazení obce Karlovice do územní působnosti i na příští období Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj – Místní akční skupiny (MAS) Český ráj a Střední Pojizeří
 12. Smlouva o budoucí smlouvě darovací komunikace III/2824
 13. Závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2019
 14. Účetní závěrka za rok 2019 v předloženém znění
 15. Účetní závěrka MŠ Sedmihorky za rok 2019
 16. Diskuse, usnesení, závěr

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

Pan starosta poděkoval všem občanům v rámci pomoci při nouzovém stavu.

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Šťastný, p. Šafář ml.

Ověřovateli zápisu budou: pí. Vítková, p. Ing. Švejda

Zapisovatelkou bude pí. Hájková

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti rady obce (rada se sešla 22.4., 4.5., 3.6.)

byla vyvěšena na vývěskách a na webových stránkách

 

 1. Závěrečný účet za rok 2019

 – schvaluje zastupitelstvo bez výhrad

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Účetní závěrka za rok 2019 v předloženém znění

– schvaluje zastupitelstvo v předloženém znění a stvrzuje podpisem

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice v roce 2019

– bez závad

– zastupitelstvo bere na vědomí

 

 1. Závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2019

– bez závad

– zastupitelstvo bere na vědomí

 

 1. Účetní závěrka MŠ Sedmihorky za rok 2019

– schvaluje rada obce

– zastupitelstvo bere na vědomí

 

 1. Rozpočtová změna č.1

      příjmy:      90 tis. Kč – dotace z Úřadu práce

                        696 tis. Kč – dotace z Lib. Kraje na sociální služby

                     – 200 tis. Kč – odpuštění nájemného čp. 80 Bowling Sedmihorky

                       – 48 tis. Kč – ospuštění nájemného čp. 99 Motorest Radvánovice

      výdaje:      30 tis. Kč – střešní krytina na parkovací přístřešek u OÚ

                       360 tis. Kč – zpracování dotace na stavbu MŠ Sedmihorky

                       520 tis. Kč – oprava čp.80 Bowling (rozvod vody, dlažba, výměna kotlů,..)

                        40 tis. Kč – Motorest Radvánovice – elektrika oprava

      pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva IV-12-4016187 SM Karlovice o zřízení věcného břemene služebnosti

                 pro 15     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Plán financování obnovy vodovodu v majetku obce Karlovice

– slouží k tomu, aby v průběhu životnosti vodohosp. infrastrukturního majetku byla vytvářena  finanční rezerva na jeho obnovu v takové výši, aby byla zajištěna udržitelnost této vodohosp. infraktruktury a tím vytvořeny podmínky pro zajištění jeho plynulého a bezpečného provozování

– doporučená životnost vodovodních řádů, převaděčů a vodovodní síť je 80 let, úpravny vody, případně zdroje 45 let – za tuto teoretickou dobu je potřeba nastřádat finanční prostředky na jejich obnovu

– roční potřeba prostředků na obnovu je vypočítána na 895 tis. Kč

– za současného stavu nejsou z výběru vodného získávány prostředky nutné na budoucí obnovu

pro 14     proti 0     zdržel se 0  

      19:50 odešla pí. Segečová

 

 1. Výběrové řízení provozovatel vodovodu

      – zastupitelstvo ukládá starostovi a radě obce stanovit hodnotící komisi a vypsat výběrové řízení na Provozování obecního vodovodu v obci Karlovice

      pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Výběrové řízení vodovod Autocamp Sedmihorky

      – říjen 2020 až duben 2021, technický dozor investora Fr. Zikuda, bude vypsáno na začátku července, předpokládaná cena 2 
         557 tis. Kč s DPH

      –  zastupitelstvo ukládá starostovi a radě obce stanovit hodnotící komisi a vypsat výběrové řízení na Vodovodní řád pro   Autocamp Sedmihorky

     pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zařazení obce Karlovice do územní působnosti i na příští období Obecně prospěšné společnosti pro Český ráj – Místní akční skupiny (MAS) Český ráj a Střední Pojizeří

      – 2021-2027
      pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o budoucí smlouvě darovací komunikace III/2824

       pro 0     proti 14     zdržel se 0

 

 1. Výstavba v lokalitě Polní cesta

      – zahájeno územní řízení – schůzka 14.7. v 8:30 na OÚ Karlovice

      – cena za vybudování                   vody –              3 516 254 Kč

                                                  kanalizace –                 8 865 265 Kč

                                                             cesta –               6 171 000 Kč

                                                                                     18 552 519 Kč

      – pokud by polovinu spolufinancovali vlastníci pozemků, tak dle výměry – 108 Kč/m²

      – hlasování zastupitelstva, aby celou akci financovala pouze obec

      pro 0     proti 14     zdržel se 0

– zastupitelstvo ukládá starostovi a radě obce, aby svolalo schůzku vlastníků nemovitostí v zástavbové lokalitě Z11 Územního plánu a seznámit je s pozicí obce týkající se této lokality, bude jednáno s vlastníky o spolufinancování infrastruktury

 

 1. Diskuse

– pí. Špačková poděkovala p. Jiřímu Špínovi za vybudování cesty na Roudném

 

Usnesení přečetl p, Ing. Šťastný.

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

Zastupitelstvo ukončeno v 22:10.
Karlovice dne 12.3.2020

Mgr. Ondřej Havrda – starosta
Ověřovatelé zápisu:    pí. Vítková ,  Ing. Švejda
Zapsala:  pí. Hájková