Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji
starosta obce

starosta obce

Nedělní jednodenní zájezd „za humna“

se uskuteční v neděli dne 8. října 2023. Pojedeme autobusem a první zastávkou za Jičínem bude Konecchlumí, kde si v dopoledních hodinách prohlédneme kostel s jedinečnou křížovou cestou malíře Vladimíra Komárka. Dále budeme pokračovat do Hořic – města kamenné krásy a sladkých trubiček. Zde navštívíme Masarykovu věž samostatnosti, městský park Smetanovy sady s plastikami. Na svazích vrchu Gotthard projdeme sochařský park s moderními plastikami a prohlédneme si Nový hřbitov s krásnou hřbitovní bránou. Starý i Nový hřbitov je znám řadou uměleckých plastik a unikátními náhrobky kameníků a sochařů. Výlet zakončíme v bývalém pivovaru Hořice opožděným obědem či brzkou večeří. Cena zájezdu je 300,- Kč za osobu. Přihlášky jsou přijímány na OÚ Karlovice v úřední dny (pondělí, středa).

Odjezdy z jednotlivých zastávek:

Turnov, terminál        7.00 hodin         Turnov, masna            7.05 hodin

Sedmihorky , u cukrárny   7.10 hod.  Pak zastávky – Karlovice, Svatoňovice, Svatoňovice – Posvátnice, Roudný, Radvánovice u DPS  zde odjezd v 7,30 hodin. Přibrzdíme, kde bude třeba !!

Již v této době je dojednávám zájezd na rok 2024 za hranice naší země. Pojedeme do Itálie, kdy zájezd s CK Hoška Tour má název „Okolí jezera Lago di Garda“. Zájezd se uskuteční v termínu  :  9. – 15. července 2024. Je jednáno o odjezdu v ranních hodinách, abychom jeli přes den (zpáteční cesta bude přes noc), ubytování v hotelu na hlavním náměstí přímo na břehu jezera, pobyt bude s polopenzí.

 

Na všechny se dne 8.10.2023 těší Líba Marhanová, Vlasta Špačková

Informace pro občany, majitele nemovitostí, investory, sousední obce

 

Dobrý den vážení občané, sousedé, chalupáři,

chtěli bychom Vás touto cestou informovat o připravovaném aktualizování územně plánovací dokumentace, tj. Územního plánu (dále jen ÚP) Karlovic, které proběhne v následujícím časovém období.

Abychom minimalizovali nedorozumění plynoucí z různých „ověřených zpráv“ připravili jsem pro Vás následujících pár řádků, ve kterých se pokusíme vysvětlit důvody, povinnosti a možnosti vlastníků nemovitostí plynoucí z aktualizování ÚP.

V předstihu i v samotném průběhu aktualizování ÚP Karlovice Vás budeme vždy včas informovat, stačí sledovat dění v obci (úřední desku Obecního úřadu Karlovice, resp. elektronickou úřední desku, sms zprávy úřadu atd.).

Obec Karlovice má platný ÚP Karlovice, který vydalo Zastupitelstvo obce Karlovice dne 15.07.2009 a nabyl účinnosti dne 11.08.2009. V rámci platného ÚP Karlovice bylo krom jiného, navrženo množství zastavitelných ploch pro bydlení, které nejsou do dnešního dne využity. V současné době tudíž není potřeba obce zastavitelné plochy pro bydlení navyšovat, a to nejen v souvislostech dostatečné a dostupné technické a dopravní infrastruktury, ale zároveň bez dostatečné občanské vybavenosti, což je i aktuální problém obce.

V rámci aktualizování ÚP Karlovice budou všechny tyto plochy a nejen tyto (ve funkčním využití pro bydlení) zrevidovány a v souladu s platnou legislativou, v souvislostech funkčnosti a kapacit dopravní a technické infrastruktury, a dalších institutů a veřejných zájmů v řešeném území, bude navrženo jejich další využití.

Dalším tématem aktualizování ÚP Karlovice bude narovnání všech střetů v území (ÚSES, dopravní infrastruktury, atd.) které jsou nám známy, resp. vyplynou z procesu projednání.

V neposlední řadě je třeba zmínit požadavek platné legislativy, a to Vyhlášky č. 418/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., Vyhláška o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti (dále jen vyhláška). Tato vyhláška ukládá povinnost zpracování dokumentace v Jednotném datovém standardu, tzn. že všechny územní plány nyní musí mít jednotné grafické zpracování, shodné názvy ploch a jednotnou strukturu dat, což bude úkolem i v rámci aktualizování ÚP Karlovice.

Na závěr mi dovolte malou prosbu, mějte prosím na paměti, že ÚP Karlovice zde není pro zhodnocování Vašeho majetku v podobě změny nezastavitelných pozemků na zastavitelné, ale pro rozvoj obce v co možná nejvyváženějším řešení soukromých a veřejných zájmů.

Vaše případné podněty budeme očekávat na formuláři, který je Vám k dispozici na OÚ v Karlovicích nebo na požádání zašleme v elektronické podobě, a to do 10.7.2023.

  Návrh změny ÚP -ke stažení

 

Mgr. Ondřej Havrda                                            V Karlovicích 13.06.2023

 

Sběr železného šrotu provede Sbor dobrovolných hasičů Karlovice v sobotu dne 29. dubna 2023 ve všech osadách obce. Prosíme občany o připravení železného šrotu k silnici nejdříve v pátek navečer. Zamezíte tím nežádoucímu odvozu sběru.

Velkoobjemové kontejnery na odpad budou ve dnech 28.4.2023 a 29. 4.2023 (pátek a sobota) v jednotlivých osadách obce rozmístěny takto:

Karlovice u hasičské zbrojnice: pátek 28.4. od 17 do 18 hodin
Svatoňovice: pátek 28.4. od 18 do 19 hodin
„Spodní“ Radvánovice: sobota 29.4. od 9 do 10 hodin

Radvánovice u bytovky: sobota 29.4. od 10 do 11 hodin

Roudný: sobota 29.4. od 11 do 12 hodin

Opět upozorňujeme, že do kontejnerů nepatří dřevo, pneumatiky, stavební suť, papír, akumulátory, železo atd.

U S N E S E N Í
z 4. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice,
Karlovice 12, 511 01 Karlovice, IČO 00275824, konaného dne 23. března 2023 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a:

a/ schvaluje :
1) Ověřovatele zápisu pana Václava Švejdu a pana Ondřeje Staňka. Členy návrhové komise paní Janu Segečovou a paní Kateřinu Kouckou
a zapisovatelkou paní Janu Hájkovou.
2) Schodkový rozpočet na rok 2023 – příjmy včetně dotací ve výši 25 883 386,00,- Kč
– výdaje včetně rezervy ve výši 46 707 391,00,- Kč
– rezerva činí 11 956 577,- Kč
– financování 20 824 005,00,- Kč
3) Dotační titul na podporu individuální výstavby domovních ČOV a septiků v obci Karlovice dle předloženého návrhu.
4) Dar ve výši 20 000,- Kč pro Tělovýchovnou jednotu Český ráj – spolek.

b/ bere na vědomí
1) Informaci o dění v obci.

c/ ukládá Radě a starostovi
1) Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
2) Zastupovat obec na valné hromadě Honebního společenstva Karlovice.

Ing. Václav Švejda               Ondřej Staněk                   Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis

ze 4. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 23. března 2023 na Obecním úřadu Karlovice

 

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.
Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 13 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.
Přítomni: Bc. Hájková, Mgr. Havrda, p. Hlubuček, Mgr. Illich, p. Kobrle, p. Koucká, p. Pařízek, p. Šafář st., p. Špína, Ing. Švejda, p. Vítková, p. Staněk (přišel 17:15), p. Šafář ml.
Omluveni: Ing. Šťastný, p. Špačková
Neomluveni:
Přítomni:        6 občanů

Pro jednání byl navržen následující program, doplněn o bod 6:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady
 3. Rozpočet 2023
 4. Dotační titul DČOV 2023
 5. Dary pro organizace
 6. Honební společenstvo Karlovice
 7. Diskuse, usnesení, závěr

 

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Segečová, p. Koucká
Ověřovateli zápisu budou: Ing. Švejda, p. Staněk
Zapisovatelkou bude p. Hájková

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti obce

– zveřejněno výběrové řízení vodojem

– voda v Radvánovicích – při výměně chlorovacího zařízení byla voda cítit chlorem

– okna v bytovce 107 a DPS seřízeny

– MMR – dotační titul na digitalizaci územního plánu

 

 1. Rozpočet 2023

      – příjmy:

                  – dotace na DPS (1 095 597 Kč)

– úřad práce (91 199 Kč)

 

výdaje:

– silnice Roudný (1 200 000 Kč)

– cesta átriové domy (500 000 Kč)

– oprava komunikace zadní Radvánovice (300 000 Kč)

– zelená cesta – projekt, dokumentace (200 000 Kč)

– vodojem I. Etapa (6 000 000 Kč)

– výměna šoupat Roudný (200 000 Kč)

– ČOV pošta + OÚ (300 000 Kč)

– ČOV dotace (200 000 Kč)

– čelo propustek Hurtík (200 000 Kč)

– nová třída MŠ + klimatizace (1 600 000 Kč)

– světla, dveře na sál OÚ (65 000 Kč)

– fotbalistům 2 branky (120 000 Kč)

– dětské hřiště Roudný (200 000 Kč)

– nátěr, zateplení obchod Radvánovice (300 000 Kč)

– výměna veřejného osvětlení + rozvaděč (600 000 Kč)

– hřbitov údržba, loučka (200 000Kč)

– výkup pozemků (200 000 Kč)

– plat pracovníkovi z ÚP (91 199 Kč)

– schodiště DPS (600 000 Kč)

– zábradlí, balkony DPS+107 (300 000 Kč)

– projektová dokumentace nová hasičárna (500 000 Kč)

– nákup dopravního auta hasičům (3 000 000 Kč)

–  voda rezervní fond (100 000 Kč)

– dokoupení programů na OÚ (40 000 Kč)

– dary spolkům – (200 000 Kč) fotbalisti, Bažantnice Sedmihorky, včelaři Turnov, včelaři   Mladá Boleslav, vláčky, Spokojený domov, TJ Český ráj

schodkový rozpočet na rok 2023  příjmy včetně dotací ve výši       25 883 386,00,- Kč
výdaje včetně rezervy ve výši     46 707 391,00,- Kč
rezerva činí                                       11 956 577,- Kč
financování                                  20 824 005,00,- Kč

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Dotační titul domovní čistírny vody + septik 2023     

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Dar TJ Český ráj (horolezci)

– 20 000 Kč

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Honební společenstvo Karlovice

      – p. starosta bude zastupovat obec na valné hromadě honebního společenstva

      – p. Richter z Bažantnice Sedmihorky požádal o hlasy na valné hromadě

      – po zveřejnění zájemců se zastupitelstvo dohodne komu dá hlasy

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Diskuse, usnesení, závěr

Usnesení přečetla p. Koucká

pro 13     proti 0     zdržel se 0

Zastupitelstvo ukončeno v 19:00.
Karlovice dne 23.3.2023

Mgr. Ondřej Havrda – starosta
Ověřovatelé zápisu:  Ing.  Václav Švejda, Ondřej Staněk
Zapsala: Bc. Jana Hájková

U S N E S E N Í
z 3. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice,
Karlovice 12, 511 01 Karlovice, IČO 00275824, konaného dne 16. února 2023 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zpráv a:

a/ schvaluje :
1) Ověřovateli zápisu pana Vítězslava Hlubučka a paní Kateřinu Kouckou. Členy návrhové komise paní Vlastu Špačkovou a Jaroslavu Vítkovou a zapisovatelkou paní Jana Hájková.
2) Smlouvu o zřízení věcného břemene IV-12-4022138 na parcely p.p.č. 1141/44 a 1141/27 k.ú. Karlovice v navrženém znění.
3) Smlouvu o smlouvě budoucí p.p.č. 1141/52 k.ú. Karlovice na věcné břemeno v navrženém znění.
4) ZADÁNÍ NADLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ
vedené pod názvem „Sběr, přeprava a odstranění odpadu – sdružení obcí“

b/ bere na vědomí
1) Informaci o dění v obci.

c/ ukládá Radě a starostovi
1) Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
2) Připravit rozpočet na rok 2023 dle navržených investičních priorit.
3) Připravit podklady pro směnu pozemku u hasičské zbrojnice.
4) Připravit podklady na přijetí daru p.p.č. 1059 k.ú. Karlovice.
5) Připravit podklady pro spolufinancování vodovodního a kanalizačního řádu v Sedmihorkách.

Vítězslava Hlubučka         Kateřina Koucká          Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis

z 3. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 16. února 2023 na Obecním úřadu Karlovice

 

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.
Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 12 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.
Přítomni: pí Bc. Hájková, p. Mgr. Havrda, p. Hlubuček, p. Mgr. Illich, p. Kobrle, pí Koucká, p. Pařízek, p. Šafář st,,  pí Špačková, p. Špína, p. Ing. Šťastný, p. Ing. Švejda, pí Vítková
Omluveni:  p. Staněk, p. Šafář ml., p. Ing. Šťastný
Neomluveni:  

Přítomni:        4 občani

Pro jednání byl navržen následující program, doplněn o body 6-10:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady
 3. Smlouva o zřízení věcného břemene IV-12-4022138 na parcely p.p.č. 1141/44 a 1141/27 k.ú. Karlovice
 4. Smlouva o smlouvě budoucí p.p.č. 1141/52 k.ú. Karlovice
 5. Investiční priority v roce 2023
 6. Směna pozemku
 7. Rally Bohemia
 8. Výběrové řízení odpady
 9. p.č. 1059 k.ú. Karlovice (cesta, přijetí daru)
 10. Pouť
 11. Diskuse, usnesení, závěr

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Vítková, p. Špačková
Ověřovateli zápisu budou: p. Hlubuček, p. Koucká
Zapisovatelkou bude p. Hájková

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti obce

– schůze honebního společenstva na OÚ 24.2.2023

– zkolaudován vodovod Polní cesta

– MŠ Sedmihorky – začala se budovat nová třída

– projektová dokumentace voda nad poštou

– smlouvy pozemky – Polní cesta

– výběrové řízení vodojem rekonstrukce, upravují se parametry, začátek po turistické sezoně

– příští zastupitelstvo 23.3.2023

 

 1. Smlouva o zřízení věcného břemene IV-12-4022138 na parcely p.p.č. 1141/44 a 1141/27 k.ú. Karlovice

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o smlouvě budoucí p.p.č. 1141/52 k.ú. Karlovice

pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Investiční priority 2023

      – oprava silnice na Roudném

      – přeložka vodovodu nad poštou

      – projekt hasičárna

      – byt nad obchodem v Radvánovicích ?

      – obchod v Radvánovicích – oprava (omítka, zateplení stropu,..)

      – dotační titul septik

      – projekt voda Karlovice – Svatoňovice

      – cesta v Radvánovicích mezi „átriáky“ (bez chodníku – je třeba se dohodnout s dotčenými        občany)

      – lapol u Bowlingu – přidat nádrž

      – mostky Karlovice, Roudný – nejsou dotace

      – natřít trkač Roudný

      – zábradlí a schody u DPS v Radvánovicích

      – rozsypová louka – štuk

      – oprava dětských prvků

      – veřejné osvětlení

 

 1. Směna pozemku u hasičárny

      – zastupitelstvo ukládá starostovi a radě obce připravit podklady pro směnu pozemku     

      pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Rally Bohemia

      – Policie ČR navrhuje zahřívání pneumatik skrz Sedmihorky s otočkou u obchodu

 

 1. Výběrové řízení

      – vážení každé popelnice zvlášť

      – nová smlouva

      – 14ti denní svoz

      – cena se bude vypočítávat z paušálu + cena za kila

      – ceny pro 2023 zůstávají stejné jako v roce 2022

      pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. P.p.č. 1059 k.ú. Karlovice

      – cesta má 5 majitelů, chtějí ji darovat obci

      – majitelé dodají projektovou dokumentaci a obec se bude spolufinancovat na její vybudování

      – zastupitelstvo ukládá starostovi a radě obce připravit podklady na přijetí daru p.p.č. 1059         k.ú. Karlovice

      pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

      – zastupitelstvo ukládá starostovi a radě obce připravit podklady pro spolufinancování    vodovodního a kanalizačního řádu v Sedmihorkách

      pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Pouť

      – u kostela 21.4.-23.4.

 

 1. Diskuse, usnesení, závěr

      – promítání z obecních akcí – 4.3. od 14 hodin

      – 23.3. zastupitelstvo

      – 25.3. maškarní bál

      – 1.4. prodejní výstava

      -21.-23.4. pouť

      – letní provoz MŠ Sedmihorky – bude zavřena 7 týdnů

 

      pro 12     proti 0     zdržel se 0

 

Usnesení přečetla p. Vítková

pro 12     proti 0     zdržel se 0

Zastupitelstvo ukončeno v 20:45.
Karlovice dne 16.2.2023
Mgr. Ondřej Havrda – starosta

Ověřovatelé zápisu: p.Hlubuček, pí. Koucká
Zapsala: pí. Hájková