Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji
starosta obce

starosta obce

U S N E S E N Í

 

z  18. zasedání  zastupitelstva Obce Karlovice,  konaného dne  31. ledna 2018 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

 

a/  s c h v a l u j e :
1) Smlouvu „ Kupní smlouvu o dodávce CAS pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Karlovice“                                              
    s firmou KOBIT, spol. s r.o.
2) Prodej hasičského vozu TATRA 815.
3) Smlouvu o dílo č. 923118001 na opravu cyklostezky Janův Kout s firmou M- Silnice a.s.

b/  u k l á d á   s t a r o s t o v i   o b c e :
1) Podepsat „ Kupní smlouvu o dodávce CAS pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů obce Karlovice“ s firmou
    KOBIT, spol. s r.o.
2) Zajistit kroky vedoucí k prodeji hasičského vozu TATRA 815.
3) Podepsat smlouvu o dílo č. 923118001 na opravu cyklostezky Janův Kout s firmou M- Silnice a.s.
podpisy : 

     Vlasta Špačková                                                                    Olga Richterová

 

                                                    Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis

z 18. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 31. ledna 2018 na Obecním úřadu Karlovice

 

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 14 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

 

Přítomni: p.Mgr. Havrda, pí. Segečová,, p. Kobrle, p.Ing. Šťastný, pí. Vítková, p. Šafář st.,  p. Šafář ml., p. Drahoňovský,               
                   p. Cvrček, pí.Bc. Hájková, p. Kyloušek, pí. Špačková, pí. Richterová, p. Richter   

Omluveni:  p. Bajer

Neomluveni:

Přítomni: 2 občani

 

Pro jednání byl navržen následující program (doplněn o bod 4,5):

 1. zahájení
 2. zpráva o činnosti rady obce
 3. schválení smlouvy na nákup vozu CAS pro JSDH Karlovice
 4. prodej hasičského vozu Tatra 815
 5. schválení smlouvy na opravu silnic Janův kout
 6. diskuse
 7. usnesení, závěr

 

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Drahoňovský, p. Šafář ml.

Ověřovateli zápisu budou: pí. Špačková, pí. Richterová

Zapisovatelkou bude p. Hájková

 

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti rady obce

– zápis vyvěšen na úřední desce i webových stránkách

 

 1. Schválení smlouvy na nákup vozu CAS pro JSDH Karlovice

– 2 nabídky na hasičské auto, výběrová komise vybrala levnější variantu (cca 7,5 mil Kč)

– schválení smlouvy s KOBIT, spol. s r.o.

 

pro 12     proti 0     zdržel se 2

 

 1. Prodej hasičského vozu Tatra 815

– prodej stávajícího vozu

pro 14   proti  0   zdržel   0

 

– prodej vozu na splátky

pro 14   proti  0   zdržel   0

 

 1. Schválení smlouvy na opravu silnic Janův kout

– oprava proběhne (dle počasí) březen-duben

– opravu bude provádět firma M-Silnice a.s. za cca 900tis. Kč

 

pro 14     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Diskuse

– školka – výběrové řízení bude vypsáno do půli února

 

Usnesení přečetla p. Špačková

pro  14 proti  0   zdržel 0

 

Zastupitelstvo ukončeno v 17:40.                                                          Karlovice dne 31. 1. 2018

 

Mgr. Ondřej Havrda

starosta

 

Ověřovatelé zápisu:

pí. Špačková                                                          pí. Richterová

 

Zapsala:

Jana Hájková

Z á p i s

z jednání rady obce Karlovice, konaného dne 10. ledna 2018 v úřadovně v Karlovicích.

Přítomní členové: Mgr. Ondřej Havrda, Petr Šafář ml., Jiří Drahoňovský, Vlasta Špačková Václav Richter

1) Žádosti o přidělení obecního bytu :
– Jarmila Bakešová, Rovensko pod Troskami
Rada vzala žádosti na vědomí. Vzhledem k plnému obsazení DPS budou žádosti evidovány v pořadníku.
2) Městský úřad Turnov zasílá:
– rozhodnutí o povolení užívání studny – stavebník Zdeněk Novotný Radvánovice
– kolaudační souhlas s užíváním stavby – přípojka NN 308/1 – stavebník ČEZ Distribuce
– výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – p.p.č. 308/1 – stavebník ČEZ Distribuce
– oznámení o zahájení územního řízení – přípojka NN 1029/1 – stavebník ČEZ Distribuce
– výzvu k vyjádření k podanému odvolání stavba parcela p.č.1122/1
– výzvu k závěrečné kontrole „SV Pelešanská“ – stavebník Lesy ČR
– oznámení o zahájení vodoprávního řízení na vrtanou studnu – stavebník Josef Daněk
– územní rozhodnutí o umístění stavby – vrtaná studna – stavebník Radek Podoubský
– usnesení o zastavení řízení o odstranění stavby – stavebník pan Jiří Špína
– výzvu k vyjádření k podanému odvolání stavba parcela 1122/3 k.ú. Karlovice
– územní rozhodnutí o umístění stavby RD – stavebník pan Lukáš Malý
3) Krajský úřad Libereckého kraje zasílá
– informaci o nepřidělení dotace na kontejnerové stání a přístřešek sběrného místa tříděného odpadu
– stanovení částky na výkon státní správy pro obec Karlovice ve výši 159 400,- Kč
– informaci o vyhlášení dotačních programů na podporu životního prostředí. Dotační tituly nejsou vhodné pro obce.
– žádost o spolupráci při tvorbě publikace ke 100. výročí vzniku ČR, tématem jsou památné lípy. Ve spolupráci s panem 
   kronikářem je poskytnuta potřebná součinnost.
4) Hasičský záchranný sbor zasílá rozpis odborných příprav pro členy SDH.
5) Krajský úřad Královéhradeckého kraje zasílá sdělení k záměru „Revitalizace trati HK- Jičín – Turnov“ řízení týkající se
     schválení revitalizace i nadále běží, bližší informace na webu obce.
6) Agentura ochrany přírody, správa CHKO Český ráj zasílá:
– uvědomění o zahájení správního řízení o prodloužení souhlasu se zajišťováním vzletů a přistání horkovzdušných balonů pro
   firmu Just Simple s.r.o.
– rozhodnutí o zrušení ochrany 4 ks památných stromů v aleji Karlovice – Turnov. Důvodem je havarijní stav stromů.
– rozhodnutí o zrušení ochrany 64 ks památných stromů v Arboretu Bukovina. Stromy jsou zbaveny ochrany na základě  
   dendrologického průzkumu.
– oznámení o zahájení správního řízení o zrušení ochrany památných stromů v lokalitě Arboretum Bukovina
– oznámení o zahájení správního řízení o zrušení ochrany památných stromů při silnici I/35
7) Finanční úřad pro Liberecký kraj požaduje vysvětlení nesouladu v kontrolním hlášení ( nespárovaná faktura). Obec
    nepochybila, problém nastal u dodavatele, který špatně uvedl IČ obce.
8) Policie ČR vrací materiály k projektu Plynofikace Roudný.
9) Ministerstvo vnitra zasílá pokyny k implementaci nové směrnice Evropské unie o ochraně osobních údajů / GDPR/.
10) Státní fond dopravní infrastruktury zasílá schválené závěrečné vyhodnocení akce „ Chodník při I/35“.
11) Česká inspekce životního prostředí postupuje Ministerstvu životního prostředí odvolání ve věci použití chemických postřiků 
      v rámci CHKO. Jedná se o nedovolený postřik kolejového svršku.
12) Mikroregion Český ráj zasílá vyúčtování projektu „Cyklobusy v Českém ráji 2017“. Roční ztráta je vyčíslena na 92 993 Kč. V  
       roce 2018 bude muset být navýšen příspěvek obcí na provoz těchto autobusů, aby byl další provoz udržitelný.
13) Rydval – elektro s.r.o. žádá o vyjádření ke stavbě kabelu NN p.p.č. 1029/14 – stavebník ČEZ Distribuce. Je vydáno
       souhlasné stanovisko.
14) Rada obce schválila rozpočtové opatření č. 4/2017 viz příloha. Rada splnila usnesení zastupitelstva obce č. c/3.
15) Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. zasílají kalkulaci ceny předávané vody na rok 2018. Jedná se o vodu pro osadu
      Roudný. Cena, za kterou obec Karlovice nakupuje tuto vodu, je stanovena na 23,90 Kč s DPH.
16) ZEA Sedmihorky s.r.o. žádá o vyjádření ke stavbě nových skladovacích a prodejních prostor v areálu sila Roudný. Stavba je
      v souladu s územním plánem, proto bylo vydáno kladné souhlasné stanovisko.
17) Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. žádá o vyjádření ke stavbě měřícího zařízení ČHMÚ u Libuňky. Stavba není v
      rozporu s územním plánem. Souhlasné stanovisko bylo vydáno.
18) Pan Jan Koucký žádá o odprodej pozemku p.p.č. 33/2 a 30/9 k.ú. Karlovice. Rada obce doporučí Zastupitelstvu obce prodej
      odsouhlasit.
19) ADVISIA s.r.o. zahájila práci na projektové dokumentaci rekonstrukce silnice III/2828 Sedmihorky.
20) Policie ČR předala do úschovy nalezenou sportovní tašku. Pokud je mezi občany znám vlastník, může si ji vyzvednout na
       Obecním úřadu Karlovice.
21) Agentura Outdoor Discovery zasílá zprávu o brigádě „Podzimní úklid Českého ráje“ z 20.- 22. října 2017.

Zapsal: Mgr. Ondřej Havrda                                                                                 Ověřila: Vlasta Špačková

VEŠKERÉ AKTUÁLNÍ ZÁSAHY NALEZNETE NA ODKAZE https://www.facebook.com/profile.php?id=100079072253474

 

Rok          Požár          Technická pomoc          Únik nebezpečných látek          Planý poplach          Celkem

2014           8                              4                                                                                                                        12

2015          14                             5                                                                                          4                            23

2016          10                             4                                          2                                             4                            20

2017          14                             8                                          2                                                                            24    neukončeno

2022         13                              5                                          3                                              3                            24