Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji
starosta obce

starosta obce

P o z v á n k a

 

na 15. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, které se koná

ve čtvrtek dne 22. června 2017 od  18.00 hodin v Přáslavicích

s tímto programem:

 

 • Zahájení
 • Zpráva o činnosti rady obce
 • Závěrečný účet obce za rok 2016
 • Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2016
 • Pasport místních komunikací
 • Diskuze
 • Usnesení, závěr                                                                                                             Mgr. Ondřej Havrda                                                                                                                                                             starosta                

   

U S N E S E N Í
z 14. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 25. května 2017 v Karlovicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/ s c h v a l u j e :
1) „ Rozpočtové opatření č.1/2017“ dle předloženého návrhu
2) Zadání zakázky na vypracování dokumentace, která bude sloužit jako podklad pro podání žádosti na zákaz průjezdu nákladní dopravy po silnici III/2828
3) Smlouvu č.j.: UZSVM/HSM/1322/2017-HSMM s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatném převodu majetku
4) Smlouvu s ČEZ Distribuce a.s. o zřízení věcného břemene- služebnosti a smlouvu o právu stavby číslo: IV-124015468/VB/2,
akce „SM,Karlovice p.p.č.1029_12, p.Láska- kNN“

b / n e s c h v a l u j e :
1) Příspěvek pro „Linku bezpečí“

c / b e r e n a v ě d o m í :
1) Všeobecné informace o probíhajících akcích.

d / u k l á d á R a d ě o b c e a s t a r o s t o v i:
1) Zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
2) Vypořádat vyjádření k objízdným trasám při rekonstrukci propustku Hurtík. Preferovaná je varianta uzavření silnice I/35 po dobu 14-ti dní.
3) Připravit návrh Pasportu místních komunikací pro předložení na příštím zasedání Zastupitelstva obce.

podpisy :
Miroslav Kobrle                                                                                     Jana Segečová

 

 

Zápis

z 14. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 25. května 2017 v klubovně Obecního úřadu Karlovice

 

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 13 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

 

Přítomni: pí. Špačková, p.Mgr. Havrda, pí. Segečová,, p. Kobrle, p.Ing. Šťastný, pí. Vítková, p. Šafář st., p. Šafář ml., p. Drahoňovský, p. Cvrček, pí.Bc. Hájková, p. Bajer, p. Kyloušek   

 

Omluveni: pí. Richterová, p. Richter

Neomluveni:

Přítomni: 9 občanů

 

Pro jednání byl navržen následující program (doplněn p. Havrdou o body 6,7,8):

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 1. Rozpočtové změny č.1/2017
 2. Situace – Mateřská škola Sedmihorky (ředitel/ka, stavba, přihlášky)
 3. Řešení nákladní automobilové dopravy Sedmihorky – Lestkov
 4. Smlouva o bezúplatném převodu majetku č.j.: UZSVM/HSM/1322/2017-HSMM
 5. Smlouva o zřízení věcného břemene  – služebnosti a smlouvu o právu stavby číslo: IV-12-4015468/VB/2, akce „SM,Karlovice p.p.č.1029_12, p.Láska- kNN“
 6. Žádost o příspěvek pro „Linku bezpečí“
 7. Diskuze, usnesení, závěr

 

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: pí. Špačková, p. Drahoňovský

Ověřovateli zápisu budou: pí. Segečová, p. Kobrle Zapisovatelkou bude pí. Hájková

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Zpráva o činnosti rady obce

– starosta informoval zastupitele o činnosti rady obce, zápisy jsou vyvěšeny na webových stránkách

 

 1. Rozpočtové změny č.1/2017

Příjmy:

-43 Kč – zaokrouhlení částky

+105 000 Kč – zvýšení příjmů o dotaci z Úřadu práce

 

Výdaje:

+10 000 Kč – příspěvky spolkům (Horolezecký festival Český ráj, Klub přátel železnic Českého ráje)

+105 000 Kč – výdaje na platy (sekání)

+12 000 Kč – Centrum pro zdravotně postižené

+8 000 Kč – členské příspěvky (Sdružení český ráj, Euroregion Nisa)

+25 000 Kč – dotace na propagaci Sedmihorského léta

-111 043 Kč – snížení rezervy

+50 000 Kč – opravy Motorestu Zavadilka (větrací systém do kuchyně, dřez, stůl)

+6 000 Kč – dotace na cyklobusy Mikroregionu Český ráj

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Situace – Mateřská škola Sedmihorky (ředitel/ka, stavba, přihlášky)

– 15 dětí přihlášeno, dotazují se další

– na ředitele/ku přihlášeno 5 uchazečů, 2 vyřazeni (nesplnili zákonné požadavky)

– stavba MŠ – do výběrového řízení se nepřihlásila žádná firma – bude výběrové řízení bez uveřejnění (za stejných podmínek)

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Řešení dopravy

– oprava vozovek (Janův kout, běžná údržba, Roudný)

– oprava mostku u Hurtíku – 2 možnosti:      – oprava na 4 měsíce, doprava v jednom pruhu

                                                                                 – 14 dní úplná uzavírka

– zastupitelstvo se přiklání k úplnému uzavření po dobu 14 dnů

– od 31.7.2017 do 13.8.2017 oprava mostu u Hurtíku, silnice uzavřena v obou směrem, objízdná trasa pro nákladní automobily a dálkové autobusy přes Mnichovo Hradiště-Sobotka-Jičín, pro lokální autobusové linky přes Rovensko pod Troskami, pro osobní auta přes Hrubou Skálu-Borek

– nákladní doprava Sedmihorky-Lestkov – nechat vypracovat posudek odbornou firmou

pro 13     proti 0     zdržel se 0

– passport místních komunikací – komunikace o které se stará obec, komunikace účelová x místní – starosta pošle zastupitelům pro kontrolu a na příštím zastupitelstvu se případně schválí

 

 1. Smlouva o bezúplatném převodu majetku č.j.: UZSVM/HSM/1322/2017-HSMM

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu stavby číslo: IV-12-4015468/VB/2, akce „SM,Karlovice p.p.č.1029_12, p.Láska- kNN“

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

 1. Žádost o příspěvek pro „Linku bezpečí“

– žádají o příspěvek ve výši 5 000 Kč

pro 0     proti 12     zdržel se 1

 

 1. Diskuze, usnesení, závěr

– posekat hřbitov – pošle se p.Čejka

– p. Macháček – cesta do Sedmihorek do lázní zpoplatněna – obec dostává % z parkovného

– p. Tobiška poděkoval za příspěvek pro včelaře a žádá o opatrné (přesné dávkování) používání herbicidů (Roundup) – ničí včelstva

 

Usnesení přečetla pí. Špačková.

pro 13     proti 0     zdržel se 0

 

Zastupitelstvo ukončeno v 20:55.

Karlovice dne 25. května 2017

 

Mgr. Ondřej Havrda   starosta

Ověřovatelé zápisu:

paní Segečová   a  pan Kobrle

 

Zapsala: Jana Hájková

Byl vypracován rozbor vody v prameništi Hurtík. Protože se nejedná o oficiální “pitnou” vodu, ale pouze o vodu “surovou” nejsou pro ní stanoveny vyhláškou limity, které by mohla laboratoř uvést. Dovolil jsem si doplnit NEOFICIÁLNĚ limity pro pitnou vodu. Havrda

Byl vypracován rozbor vody v prameništi Hurtík. Protože se nejedná o oficiální “pitnou” vodu, ale pouze o vodu “surovou” nejsou pro ní stanoveny vyhláškou limity, které by mohla laboratoř uvést. Dovolil jsem si doplnit NEOFICIÁLNĚ limity pro pitnou vodu. Havrda    

ČEZ Distribuce a.s. upozorňuje občany na plánovanou odstávku elektrické energie dne 15.6.2017 od 7:30 do 15:00. Odpojena od sítě bude celá osada Radvánovice a část osady Karlovice ( oblast Přáslavice).