Vesnice roku 2002 v Libereckém kraji

Knihovní řád
Obecní knihovny v Karlovicích

V souladu se zřizovací listinou Obecní knihovny v Karlovicích, schválenou zastupitelstvem obce dne 18.10.2002 a podle §4, odst.6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád :

I: Základní ustanovení
Čl.1
Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby ( dále jen služby) vymezené § 2,4 a 14 knihovního zákona.

Čl.2
Veřejné knihovnické a informační služby

1) Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména :

a) výpůjční služby
b) meziknihovní služby
c) informační služby:
c1) ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,
c2) přístup na internet

2) Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna registrovaným uživatelům bezplatně.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb
Čl.3
Registrace uživatele

1) Uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.
2) Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje : jméno, příjmení, bydliště a datum narození.
3) Děti do 15 let se stanou uživateli na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.
4) Knihovna je oprávněna zpracovávat osobní údaje uživatelů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3.
5) Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat podle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, knihovník nebude vyžadovat a evidovat rodná čísla uživatelů.
6) Provozovatel knihovny vybírá na základě §4 odstavce (4) a (5) zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) registrační poplatek

6.1. Sazba poplatku :

100.- Kč /ročně ………….děti do 15 let, studenti
150.- Kč/ročně ………….. ostatní uživatelé

6.2 Splatnost poplatku
(a) Poplatek je splatný nejpozději při vydání průkazu uživatele. V dalších letech pak při první návštěvě knihovny.

Čl.4
Základní povinnosti a práva uživatele knihovny

1) Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochranu majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek.
2) Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva užívat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.
3) Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

Čl.5
Pokyny pro užívání výpočetní techniky

1) Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
2) Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
3) Uživatel může kopírovat na formátované diskety informace získané z bází dat zpřístupněných v Internetu.
4) Uživatel nese plnou zodpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky, včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
5) Získané informace a data ( v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelům.
6) Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat ( viz. zákon č.121/2000 Sb., autorský zákon).

III. Výpůjční řád
Čl.6
Zpřístupňované knižní dokumenty

1) Knihovna půjčuje knihovní dokumenty ( dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu, z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
2) Meziknihovní služby zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle §14 KZ, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl.7
Rozhodnutí o půjčování

1) Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl.6 odst.1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:
a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,
b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny,
c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy ( porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

Čl.8
Postupy při půjčování

1) Před převzetím výpůjčky si má uživatel dokument prohlédnout, ihned hlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise.
2) Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku na knihovní kartě.

Čl.9
Výpůjční lhůty

1) Výpůjční lhůta pro půjčování mimo knihovnu je zpravidla 1 měsíc. Výpůjční lhůta může být prodloužena až třikrát o jeden měsíc, požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.
2) Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

Čl.10
Vracení vypůjčeného dokumentu

1) Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, případně uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
2) Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky – podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj anebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Čl.11
Práva a povinnosti uživatelů pro půjčování mimo knihovnu

Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

1) Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celo dobu výpůjčky.
2) Uživatel ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vracení dokumentu uživatel na vyžádání obdrží potvrzení o vrácení.
3) Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení.
4) Jestliže uživatel ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna manipulační poplatek, jako úhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
5) Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

IV. Postihy nedodržení knihovního řádu
Čl.12
Ztráty a náhrady

1) Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
2) O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu, obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
3) Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
4) Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 13
Poplatky za přestupky proti knihovnímu řádu

1) Poplatek z prodlení:
a) povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší výpůjční den.

2) Vymáhání nevrácených výpůjček:
a) nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách ( z nichž poslední je doporučený dopis obecního úřadu) následuje vymáhání právní cestou.

3) Ztráty průkazu uživatele:
a) za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti (původní nebo obnovené) se účtuje manipulační poplatek ve výši Kč 50.-

Čl.14
Náhrady všeobecných škod

1) Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností ( podle občanského zákoníku, § 442, odst.2, kde se stanoví: ” Škoda se hradí v penězích, požádá-li však o to poškozený a je-li to možné a účelné, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.”).
2) Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečné ustanovení

1) Výjimky z KŘ povoluje knihovník.
2) Tento Knihovní řád platí na dobu neurčitou.
3) Tento Knihovní řád je novelizací KŘ ze dne 27.12.2002

Karlovice, 19.12.2003

Vlasta Špačková
starostka