19.04.2013

Socha sv. Františka , p.p.č. 932/2 v k.ú. Karlovice

Jedná se o výtvarné dílo, které se nachází téměř již na hranici svého zániku. Je ukryto mezi čtyřmi vzrostlými stromy (kaštany) a náletovým křovím, na konci zarostlého úvazu, uprostřed polí. Místo je také na hranicích katastrálních území Karlovice a Sekerkovy Loučky (obec Mírová pod Kozákovem). Původně, až do roku 1970 tudy procházela cesta z Turnova – Vrchhůry přes Karlovice směrem na Volavec. Dnes je toto místo téměř nepřístupné, ale máme zájem na tom, aby přístupné opět bylo. Důvodem je krásný rozhled směrem na Trosky a Hruboskalské skalní město.
V místě se nacházejí tři kamenosochařské prvky povalené na zem, zčásti zarostlé v hlíně, obrostlé zelení. Vlastní socha sv. Františka se soklem již nenávratně zmizela. Dle pamětníků došlo ke zničení sochy kolem roku 1952.
Pod úrovní terénu v místě leží kamenný základ, možná jde o schodové stupně, na kterých stál mohutný kamenný sokl s mírným profilem. Na něm asi stál pískovcový dřík, ve spodní části s volutami, vpředu s reliéfem Panny Marie. Horní část dříku je odlomená a rozlomená na dvě části. Na tomto dříku byla umístěna poměrně mohutná profilová římsová hlavice se štítem – erbem. Tyto kamenné prvky nebyly nijak začepovány, proto také došlo zcela lehce k jejich zřícení a poškození.
Celé dílo je zhotoveno z místního jemnozrnného pískovce, který není příliš kvalitní. Jednotlivé prvky jsou značně potrhané a rozpukané, prosáklé nečistotami. Jsou také znečištěny smogovými depozity a pokryty organickými nečistotami.
Modelace a dekorativní prvky jsou olámané a mechanicky poškozené. Celý povrch kamene je narušen povětrnostními vlivy, hlinité pojivo pískovce je vyplavené. Kámen je značně zvětralý, místy naopak na kameni vzniká černá krusta.
Nejzávažnější nedostatek je zde však úplné zmizení kamenné sochy sv. Františka, vysoké
cca 1 m včetně pískovcového soklíku.
V Okresním archivu v Semilech ani v Muzeu Českého ráje v Turnově nebyla dohledána žádná dokumentace k danému místu a poničené památce. Tato památka je posledním dílem v Obci Karlovice, které není opraveno.

 

Zpracovala : Vlasta Špačková, 15.4.2013.


Socha sv. Františka -  Obec Karlovice, ppč. 932/2 v k.ú. Karlovice

Předpokládaný pracovní postup včetně rozpočtu
Rozebrání poškozených díků kamenné architektury a odvezení těchto prvků z těžko přístupné lokality do rest. dílny včetně manipulace v dílně                                  Kč  8.500,-

Umytí všech kamenných prvků tlakovou vodou, event. párou za použití čistícího gelu Remmers a měkkých kartáčů                                                                          Kč  6.500,-

Odstranění smogových depozitů a zčernalých krust                             Kč  4.000,-

Zpevnění zvětralého kamene zpevňovačem (Porosil)                           Kč  4.500,-

Zčepování a zkramlování prasklých částí kamene antikorovými kramličkami a proinjektování trhlin v kameni                                                                                    Kč  8.000,-

Dotmelení a domodelování mechanicky poškozených míst a modelaci hran, profilací říms a jiných poškození za použití rest. malty Funkosil-Remmers, probarvení ve hmotě a strukturou odpovídající okolnímu kameni                                                              Kč 17.000,-

Zpatinování vysprávek – barevné retuše                                               Kč   6.000,-

Zvýraznění vytesaných původních nápisů                                              Kč   4.500,-

Vymodelování nové sochy sv. Františka odpovídají stylu soch obdobných, vzniklých ve stejném období                                                                                          Kč 25.000,-

Zhotovení sádrového modelu                                                                Kč 10.000,-

Vytesání repliky z jemnozrnného pískovce + nákup kamene                  Kč 50.000,-

Zhotovení kamenného podstavce                                                          Kč  5.500,-

Zhotovení svatozáře včetně zlacení                                                        Kč  8.000,-

Montáž celého kamenického díla na původním místě za použití mechanizace + lešení + převoz všech zrestaurovaných kamenických a sochařských prvků na místo        Kč 17.000,-

Spárování vápennou minerální směsí Remmers                                       Kč   2.000,-

Montáž svatozáře                                                                                  Kč      500,-

Hydrofobní ochrana povrchu celého kamenosochařského díla                Kč   6.500,-
Lavička včetně zabetonování                                                                 Kč   7.200,-
___________________________
celková cena                                                                                   Kč  190.700,-

 

Zpracovala   Vlasta Špačková, 15.4.2013.

| Hlavní stránka |