14.09.2011

Historie zvonů

Přáslavické zvony, to je velký kus historie zdejšího kostela, ale i celé Obce Karlovice. V současné době je v kostelních věžích celkem pět zvonů, z nichž každý má svůj příběh.
Nejstarší zvon z roku 1569, váží 1500 kg. Je jediným zvonem výtečného renesančního zvonaře  Brikcího z Cinperka v naší oblasti.V kostele je umístěn na jižní straně zvonové stolice. Na zvonu jsou umístěné erby Smiřických a Valdštejnů včetně nápisů a kruhové plakety s alegorií naděje. Je to historický skvost.

„Mladší“ druhý zvon pochází z roku 1707,  váží 600 kg. Vytvořil jej Mikuláš Löw. Oba zvony byly před přestavbou kostela zavěšeny v dřevěné zvonici v rohu zdejšího hřbitova a po jejím zboření roku 1872 umístěny ve stávající kamenné věži.
Tento mladší zvon zvaný „poledník“ je zavěšen na jižní straně stolice, výše nad Brikcího zvonem. Prvoválečná rekvizice měla zvon původně pohltit, ale byl vyměněn za všechny turnovské zvony v kostele Panny Marie a sv. Matěje na Hruštici (Turnov). Vrácen do Přáslavic byl 11.2.1920. V dubnu roku 1942 došlo z nařízení pana vikáře Pátera Eduarda Richty k jeho opětovnému sejmutí z přáslavické věže a použití jako náhradního zvonu opět v kostele Panny Marie v Turnově, neboť po rekvizici ve městě žádný zvon nezůstal. Byla ovšem válka a pan vikář obdržel nařízení o dodatečném odevzdání i tohoto zvonu. Zvon měl ale nesmírné štěstí, nebyl roztaven pro válečné účely, byl uložen a nalezen v centrálním skladišti v Praze na Maninách. V měsíci srpnu 1945 jej pak tesařský mistr Václav Ouvín z Turnova Kamence do kostela znovu zavěsil. Zvon zdobí reliéf sv. Floriána a reliéf Panny Marie s Jezulátkem v plné svatozáři.

Třetí zvon přáslavický byl předmětem soudní pře karlovických občanů s majitelem panství baronem Janem z Aehrenthalu, která se týkala zrušení školy a zchátrání zdejšího kostela. Baron měl podle osadníků v roce 1853 puklý zvon odebrat a v Praze přelít a následně umístit do nového kostela Panny Marie v Turnově. Ve skutečnosti jej však zvonaři prodal a peníze byly složeny přáslavickému záduší. Za pozornost stojí, že tato domnělá křivda byla ve vsi známa a lidé ještě mnoho let poté věřili, že přáslavický zvon stále v Turnově existuje. Tento zvon byl tedy nahrazen nově vyrobeným velkým zvonem.
Čtvrtý nejmenší zvon, tzv. umíráček zavěšený ve věžičce kostela byl rekvírován vojskem 15.11.1916 a není k němu žádná dokumentace. Jeho hodnota v inventářích kostelního jmění byla vyjádřena částkou 4 zlotých a vážil 40 kg. Tento zvon nahradily dva malé nové zvony.

Tři nové zvony pro zdejší kostel pocházejí ze zvonařské dílny Josefa Tkadlece z Halenkova.
Největší z nich je umístěn v kamenné věži, váží 465 kg. Na bočním plášti je uveden nápis : „Nenávist není tvůrčí silou, tou je jen láska“, pod nápisem je reliéf světce, na kterém je vyobrazen sv.Maxmilián Kolbe, který působil v Polsku a za druhé světové války zemřel mučednickou smrtí, když v koncentračním táboře vyměnil svůj život za život otce rodiny odsouzeného k trestu hladem.
Další dva nové malé zvony jsou umístěny v malé věži kostela. Větší z nich váží 47,4 kg, boční plášť je vyzdoben reliéfem zobrazujícím Papeže Jana XXIII. a nápisem : „Aby všichni jedno byli“. Menší zvon váží 29,6 kg je vyzdoben reliéfem Papeže Pia IX.
Na všech nových zvonech jsou uvedeni tvůrci zvonů, ak.soch. Josef Tkadlec a ak. soch. Jiří Vlach. Zadní strany zvonů jsou vyzdobeny znakem Pátera Františka Kocmana.
Slavnostní vysvěcení nových zvonů za účasti litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta proběhlo dne 20. května 2011. Následně dne 17. června autoři zvonů umístili velký zvon do věže a dva menší zvony do věžičky nad hlavní chrámovou lodí. Dne 16.srpna 2011 se nové zvony poprvé rozezněly nad obcí, byl dokončen elektronický pohon.
Zvony byly pořízeny ze sbírky, která byla schválena zastupitelstvem obce 10.8.2007. Páteru Františku Kocmanovi, duchovnímu správci zdejšího kostela,  který sbírku organizoval se podařilo shromáždit celkem 276.922 Kč. Nové zvony  bez srdcí, závěsů, elektrického pohonu, úpravy ve věžích … stály 268.295 Kč.
Obecní úřad Karlovice děkuje všem občanů, známým i neznámým lidem, ale také firmám
a podnikatelům za příspěvek na pořízení nových zvonů.
Všichni přece víme, že bez minulosti by nebyla současnost, ale ani budoucnost ……

| Hlavní stránka |