Starší příspěvky do aktualit obce

(podle datumů)

Rok 2002   Rok 2003   Rok 2004


14.listopadu 2004

FOTOTVÁŘ OBCE

Dámy a pánové,
dovolte, abychom Vám představili záměr, vytvořit s Vaší pomocí obraz našich měst a obcí, který by provždy zachoval podobu, jakou měly na přelomu tisíciletí.
Současná doba připravila pro milovníky fotografie nebývalou příležitost: digitální záznam. Nejde již o dětskou hračku nebo kompaktní záznamník snímků z dovolené, ale šíří se fotoaparáty s kvalitní optikou, dostatečnou hustotou záznamu a důmyslným ovládáním, v relativně přijatelných cenových relacích, stále se zlevňují paměťové karty a další příslušenství. Do rukou fotografa se dostávají nástroje, s nimiž lze dosáhnout vynikajících výsledků při minimálních provozních nákladech.
Ani klasické fotografie nemají zdaleka odzvoněno. Zdá se však, že pro zjednodušení jejich uchování a využívání bude účelné i tyto snímky převádět z fotopapíru na CD nebo DVD.

Tvář našich měst a obcí na prahu XXI.století
- Projekt k trvalému zachycení jejich podoby.

Záměr:
Naše země prožívá po roce 1989 velké změny, které mají dopad na kulturní krajinu, ekologii, stavební dispozici obcí, jednotlivé stavby i početné kulturní památky. Je důležité tyto proměny dokumentovat, aby mohly být uchovány pro příští generace. Vedle písemných dokladů, soustřeďovaných především archivy, to musí být i materiál obrazový.

Trvání projektu:
I.etapa červenec 2004 - listopad 2005, II.etapa rok 2006

Území:
Okres Semily v hranicích r.2002

Garance :
Státní oblastní archiv v Litoměřicích, Státní okresní archiv Semily a Pekařova společnost Českého ráje v Turnově.

Realizace:
Realizátory tohoto projektu budou obce (obecní kronikáři). Vlastní realizaci snímků by měli provést zkušení amatérští, popř. i profesionální fotografové, s kvalitní technikou a zkušenostmi v oblasti krajinářské a dokumentární fotografie. Snímky budou pořizovány při optimálním osvětlení, bez sněhu, a vyjma celkových pohledů pokud možno bez vozidel a lidí. V některých případech bude vhodné využít období, kdy jsou stromy bez listí.
Počet snímků není omezen. Kolekce by měla obsahovat zejména:

Zpracování:
Snímky mohou mít papírovou nebo digitální podobu:
a) Klasické barevné fotografie budou mít formát alespoň 10 x 15 cm. Na zadní stranu fotografií se nalepí popiska s udáním fotografovaného objektu, data pořízení a jménem fotografa. Budou-li papírové fotografie nebo negativy převáděny na CD nebo DVD, preferujeme formát TIFF s rozlišením alespoň 300 dpi, opět formátu nejméně 10 x 15 cm.
b) Digitální snímky musí být pořizovány kvalitní technikou, s rozlišením nejméně 3 Mpix (doporučeno 4 Mpix), co nejméně komprimované ( při formátu 10 x 15 cm rozlišení alespoň 1772 x 1181 bodů, raději však vyšší). Bude-li mít autor možnost pracovat s formátem TIFF, doporučujeme jej preferovat již při pořizování snímků, jinak při finálním zpracování bezpodmínečně převádět JPEG na TIFF, a to ještě před jejich případnou další úpravou. Identifikační údaje se uvedou ve zvláštním textovém souboru, popř. též u každého snímku. Soubory na CD nebo DVD budou průběžně očíslovány ve tvaru "001.jpg", resp. "001.tif", tedy jako trojčíslí s nulami na začátku.

Hodnocení:
Fotografie posoudí komise složená ze zástupců obou garantů a externích odborníků. Nejlepší fotografové a nejlépe zpracované obce budou oceněni. Komise také rozhodne, které objekty či lokality je nutno dokumentovat znovu a v případě nutnosti tyto práce objedná nebo zajistí jako II.etapu projektu.

Využití:
Fotodokumentaci budou využívat především samy obce ve svých tiskovinách, na webových stránkách a různých prezentacích, bude důležitou součástí kroniky, může být též použita pro vytváření pohlednic apod.
Pro archivaci po další staletí bude sloužit exemplář, předaný Státnímu okresnímu archivu Semily do jeho klimatizovaných prostor; ten také zajistí kontroly degradace CD nebo DVD a jejich včasné kopírování na nová média. Na fotografie v jakékoliv podobě se v plném rozsahu vztahuje platný badatelský řád. Využití fotografií k nekomerčním, tj.vědeckým a odborným účelům nebude omezováno, budou však přísně zachována autorská práva. Z předaných fotografií nebo digitálních nosičů musí být proto zřejmé, kdo je autorem snímků a kdo je nositelem autorských práv. S každým nositelem autorských práv bude uzavřena smlouva, v níž bude pro budoucí léta jasně vymezeno, co je využitím snímku v rámci projektu a co už podléhá využití dalšímu, tj. za úplatu.

Metodická a technická pomoc :
Okresní archiv poskytne obcím v případě potřeby metodickou a technickou pomoc, provede převod klasických fotografií na digitální záznam, popř. zajistí optimalizaci snímků počítačem.

Kontaktní osoby :
Ing. Bohuslav Havrda , místostarosta obce Karlovice,
obec@karlovice-sedmihorky.cz
PhDr. Ivo Navrátil, ředitel Státního okresního archívu Semily, Archivní 570, 513 01 SEMILY, e-mail :
ivo.navratil@seznam.cz
Bc. Pavel Jakubec, zástupce ředitele Státního okresního archívu Semily, Archivní 570, 513 01 SEMILY, e-mail :
PavelJakubec@seznam.cz


Jistě by bylo velkou chybou, kdyby se obec KARLOVICE do výše popsaného projektu nezapojila. Protože získání fotografií přesahuje možnosti jednotlivce i obecního úřadu, je třeba do projektu zapojit široký okruh lidí.
Budeme velmi šťastni, jestliže se uvolíte na tomto projektu s námi spolupracovat. Je třeba podotknout, že se jedná o významnou regionální akci, v takovém měřítku stěží v dohledné době opakovatelnou, a až příští generace Vám budou blahořečit za pochopení, s nímž jste se rozhodli pro ně uchovat tvář obce alespoň na fotografiích..

Časový harmonogram projektu v obci Karlovice:
- V říjnu 2004 byla s projektem seznámena obecní rada, vyslovila mu plnou podporu .
- V listopadu 2004 seznámení široké veřejnosti s projektem.
- V průběhu měsíců listopad 2004 - červenec 2005, mohou průběžně autoři své snímky předávat na obecní úřad, kde budou shromažďovány. Budeme vděční za každý snímek.


13.červen 2005

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Sbor pro občanské záležitosti společně s obecním úřadem připravil v sobotu 4.června 2005 slavnostní vítání občánků. Starostka paní Špačková přivítala v klubovně kulturního domu v Přáslavicích pět chlapců, nových občánků obce Karlovice. Společně s O.Richterovou předsedkyní SPOZ předaly rodičům dětí pozornost obecního úřadu - květiny a dětskou vkladní knížku s částkou 2000,- Kč. Součástí vítání občánků byl i krátký kulturní program a nezbytné fotografování.

přivítaní občánci

narozeni

bydliště

rodiče

Mizera Jakub

listopad 2004

Radvánovice

Jaroslav a Lenka
Mizerovi

Hartig Jan

únor 2005

Radvánovice

Petr a Ivana
Hartigovi

Chlupáč Dominik

únor 2005

Radvánovice

Luděk a Dagmar
Chlupáčovi

Koudela Petr

únor 2005

Roudný

Petr a Jana
Koudelovi

Chejn Viktor

duben 2005

Radvánovice

František a Andrea
Chejnovi27.duben 2005

DEN ZEMĚ - STROM ŽIVOTA

Dlouhá léta patřila mezi ošklivá místa naší obce skládka odpadu v bývalém lomu v Radvánovicích na "Hrobkách". Tato nechvalná minulost by měla v letošním roce skončit. V předchozích letech byla skládka asanována a zavežena zeminou. Bylo provedeno geodetické zaměření lokality, proběhlo územní řízení, bylo vydáno stavební povolení i souhlasné stanovisko se změnou kultury. Nyní už nic nebrání tomu, aby se z kdysi zdevastovaného pozemku stal rekreační lesík. Výhled na Trosky a k Sedmihorkám vybízí k umístění laviček a k odpočinku.
Poslední krok k naplnění představ iniciátora projektu, karlovického zastupitele Zdeňka Brožka, učinili občané v pátek 22.dubna 2005. Na Den Země si asi osmdesát občanů obce zasadilo na Hrobkách vlastní strom. Lidé si k založení nového lesíku přinášeli vlastní stromky nebo využili obecních sazenic zakoupených z grantu brněnské Nadace Partnerství . Účastnici akce vysazovali "Stromy života" pro sebe, pro svého potomka, jako památku na někoho blízkého.
Dnes již na jižním okraji asi čtyřicetiarového pozemku rostou duby a borovice,uprostřed smrky, jedle a lípy, podél pomyslné cesty je řada modřínů. Každý zasazený strom bude po několik generací připomínat sounáležitost všech účastníků s touto krajinou, s touto zemí …

    
    


13.duben 2005

RADAROVÝ MĚŘIČ V RADVÁNOVICÍCH
VYDAL SVĚDECTVÍ

Překvapivé údaje zveřejnila firma Aplikace elektronických systémů z Ústí nad Labem. Jsou ze stabilního radaru umístěného v Radvánovicích.
Radarový měřič umožňuje záznam všech projetých vozidel, vedle toho zaznamenává další statistický údaj - počet vozidel, která jela rychlostí nad 100 km v hodině. Zjištěné údaje jsou určitě zajímavé. Po silnici I/35 v Radvánovicích, kde je radar umístěn , projelo směrem Turnov - Jičín za tři měsíce odečítání 268 211 motorových vozidel. Bylo to v zimním období a radar byl několik dní mimo provoz, přesto tudy denně jedním směrem projelo v průměru 2 235 vozidel. Další statistický údaj je alarmující, asi 4 150 řidičů prolétlo obcí stovkou a rychleji. Bohužel radar nezaznamenává průjezd ukázněných řidičů, kteří je-li 50 km/h nebo pomaleji. Kolik by jich asi bylo ?


5.února 2005

FOTOGRAF Z RADVÁNOVIC ZAZNAMENAL
CELOREPUBLIKOVÝ ÚSPĚCH

Petr Marhan (24) z Radvánovic zaznamenal historický úspěch v celorepublikové soutěži časopisu Foto a video. Jednalo se o celoroční soutěž pro amatéry a profesionály , kterou v deseti soutěžních cyklech (portrét, makro, zátiší atd.) pravidelně obesílali desítky autorů a rukama odborné poroty prošly tisíce fotografií. Petr Marhan, který začal fotografovat ve 14 letech a od 18 let už má z koníčka opravdového koně, se v soutěži vůbec neztratil. Nakonec v absolutním pořadí získal ocenění Fotograf roku 2004 v kategorii juniorů (do 26 let) a celkové 2. místo mezi seniory. Navíc se jeho fotografie nazvaná S+M pořízená na Drábských světničkách stala v internetovém hlasování čtenářů Fotografií roku 2004 ! ! A to už opravdu stojí za zaznamenání - doufejme, že pro náš region a pro Petra samotného bude republikový úspěch tou správnou motivací k další práci …

BLAHOPŘEJEME .

(Převzato HLASY a ohlasy TURNOVSKA, Únor 2005)


8.prosinec 2004

Rada obce Karlovice se na svém zasedání dne 8. 12. 2004 usnesla vydat na základě § 50 odst. 1 písm. b) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (dále jen "Zákon o ochraně ovzduší") tyto

ZÁSADY OCHRANY OVZDUŠÍ
V OBCI KARLOVICE

1.) Ochrana ovzduší před znečišťujícími látkami je společnou záležitostí všech fyzických a právnických osob na území obce, tj. obyvatel, podnikatelů, zařízení a institucí.

V zájmu zdraví, bezpečnosti občanů a vzhledu obce je zakázáno znečišťovat ovzduší v obci
- pálením látek jako je guma, textil a plastické hmoty ať už v kamnech či na otevřených ohništích
- vypalováním suché trávy
- pálením jiných paliv v zařízeních ke spalování, než určených výrobcem těchto zařízení

2.) Povinnosti právnických a fyzických osob

Právnické a fyzické osoby jsou povinny :

a.) Omezovat a předcházet znečišťování ovzduší a snižovat množství jím vypouštěných znečisťujících látek stanovených podle Zákon o ochraně ovzduší a prováděcích právních předpisů.
b.) Uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroje jen v souladu s podmínkami pro provoz těchto zdrojů.
c.) Plnit pokyny orgánu ochrany ovzduší (obce) ke zjednání nápravy podle § 38 odst.1, Zákona o ochraně ovzduší.
d.) Při provozování malých zdrojů znečišťování ovzduší dodržovat přípustnou tmavost kouře a pachové číslo, a neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a v obydlené oblasti
e.) V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva určená výrobcem, přičemž uvedená paliva nebo materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami.

Nařízení Obce Karlovice č. 1/2004 - o zónách provozu zdrojů znečišťování ovzduší

INFORMACE PRO PROVOZOVATELE MALÝCH ZDROJŮ
ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

Malé spalovací zdroje, jsou zdroje znečišťování ovzduší o jmenovitém tepelném výkonu nižším než 200 kW. Jmenovitý výkon zdroje znamená součet výkonů všech kotlů. Jmenovité tepelné výkony malých spalovacích zdrojů téhož provozovatele se pro účely stanovení kategorie zdroje sčítají za předpokladu, že spaliny jsou nebo by mohly být vypouštěny společným komínem.
Provozovatel je povinen zařadit stacionární zdroj (tj. jakýkoliv stac. zdroj který vypouští do ovzduší škodlivé emise) do příslušné kategorie v souladu se zákonem o ochraně ovzduší a předpisy vydanými k jeho provedení . V pochybnostech, zda jde o stacionární zdroj a o jeho zařazení do příslušné kategorie stacionárních zdrojů, rozhoduje Česká inspekce životního prostředí (dále jen "inspekce"), a to na návrh provozovatele nebo z vlastního podnětu. V roce 2002 vešel v platnost nový zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, který již nepožaduje zasílání oznámení o poplatku za znečišťování ovzduší od malých zdrojů znečišťování ovzduší (se souhrnným výkonem kotelny do 200 kW) spalujících ekologická paliva jako je dřevo, koks a plyn. Při spalování neekologických paliv jako je hnědé a černé uhlí, uhelné kaly a proplástky včetně spalování topných olejů musí provozovatelé malých zdrojů znečišťování ovzduší provozující zdroj o výkonu nad 50 kW (zde se při stanovení výkonu zdroje kotle sčítají) podávat oznámení o poplatku na příslušný obecní úřad každoročně v termínu do 15. února, který jim vyměří poplatek. Tuto povinnost nyní nově ve smyslu výše citovaného zákona mají i malé zdroje vypouštějící do ovzduší těkavé organické látky po dobu alespoň 10 pracovních dnů v měsíci a technologie vypouštějící tuhé znečišťující emise . Pro provozovatele malých zdrojů znečišťování ovzduší vypouštějících do ovzduší těkavé organické emise platí nové povinnosti plynoucí z vyhlášky MŽP č. 355/2002 Sb. , která stanovuje nový způsob vedení provozní evidence pro těkavé organické látky a ohlašování na příslušný obecní úřad do 15.2. každoročně. Jedná se tedy vedle nahlášení poplatku za emise organických těkavých látek i hlášení úplně vyplněných příloh č. 4 a č. 6. které jsou součástí výše zmíněné vyhlášky.

Pro malé stacionární zdroje spalování platí povinnost dle § 12 odst. 1 písm. f zák. 86/02 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění, zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti provozovatele, a to jedenkrát za 2 roky, a odstraňovat zjištěné závady; tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW; za oprávněnou osobu se považuje držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví. Z ustanovení vyplývá, že se uvedená povinnost vztahuje výlučně na zdroje provozované v souvislosti s podnikatelskou činností. Co je podnikání je uvedeno v § 2 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších zákonů. Podnikáním se rozumí soustavná činnost prováděna samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Dále uvádí obchodní zákoník v § 2 odst. 2, co se myslí pojmem podnikatel.

Mezi podnikatelské subjekty nelze zařazovat neziskové právnické osoby včetně škol a školských zařízení. Do úvahy přicházejí pouze školy soukromé, avšak i tato skutečnost musí být ověřena v tom smyslu, že jde o subjekt, který splňuje znaky § 2 odst. 2 obchodního zákoníku. Základním předpokladem, zda se na uvedený subjekt vztahuje nebo nevztahuje povinnost podle § 12 odst. 1 písm. f) je zjištění, kdo je skutečným provozovatelem spalovacího zdroje (zdrojů) V případě, že je kotelna umístěná v objektu neziskové organizace, ale je ve správě právnické nebo jiné osoby podnikající, vztahuje se na dotčeného provozovatele splnění povinnosti podle § 12 odst. 1 písm. f).

Povinnosti dle § 12 odst. 1 písm. f zák. 86/02 Sb.se nevztahují na provozovatele malých stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost.

o Může se pálit zahradní odpad?

Častým tématem dotazů občanů je možnost pálení zahradního odpadu. Skutečností je, že vyhláška obce Karlovice č. 3/1994 o čistotě obce v platném znění povoluje občanům spalovat dřevo a suché rostlinné materiály na otevřeném ohništi, přičemž uvedené materiály nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Žádné jiné odpady se takto odstraňovat nesmějí (článek II, odst. 2 písm. h) vyhlášky). Rovněž je zakázáno vypalovat trávu. Z pohledu vyhlášky je tedy možné vyjmenované materiály pálit kdykoli, ovšem nikoli na veřejných prostranstvích. Tam by bylo pálení považováno za znečišťování veřejných prostranství.

Při spalování rostlinného odpadu je ovšem třeba mít na paměti, že se jedná o činnost, která může do značné míry obtěžovat ostatní občany a proto na ni pamatuje ve svém ustanovení rovněž občanský zákoník, který v § 127 uvádí, že vlastník "nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy" atd. Stanovisko obecního úřadu je takové, že rostlinné odpady je nejlépe likvidovat kompostováním.

Povolení pálit rostlinné odpady na otevřeném ohništi se však dle našeho výkladu stávající legislativy nevztahuje na odstraňování odpadů vzniklých při činnosti fyzických osob podnikajících a právnických osob. V těchto případech by pálení bylo považováno za nepovolený způsob odstraňování odpadů.

| Hlavní stránka |