KARLOVICE (Povinně zveřejňované informace)

Všeobecně používané zákony OÚ

zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
zák.č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád)
zák.č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
zák.č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů
zák.č. 85/1965 Sb. zákoník práce zák.č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Úsek účetnictví - Ilona Jozífková
zák.č. 563/1994 Sb. o účetnictví, včetně změn a doplňků provedených zák.č. 117/1994 Sb.
zák.č. 227/1997 Sb. a zák.č. 492/2000 Sb. Opatření, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní uzávěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu územní samosprávné celky a příspěvkové organizace č.j. 283/76 104/2000.
zák.č. 128/2000 Sb. o obcích
zák.č. 217/2000 Sb. , kterým se mění zák.č. 1/1992 Sb., o mzdě, ve znění pozdějších změn a předpisů
zák.č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
zák.č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky, ve znění zák.č. 492/2000 Sb.
zák.č. 220/2000 Sb. o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky
zák.č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní
zák.č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
vyhl.č. 16/2001 Sb. o způsobu, termínech a obsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtu státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků Opatření MF č.j. 111/74 200/1997, o rozpočtové skladbě
vyhl.č. 12/2001 Sb. , kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem
zák.č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
zák.č. 47/1992 Sb. občanský zákoník
zák.č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů
zák.č. 357/1992 Sb. o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí
zák.č. 65/1965 Sb. zákoník práce
zák.č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
zák.č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
zák.č. 119/1992 Sb. o cestovních náhradách
zák.č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zák.č. 70/1994 Sb., zák.č. 149/1998 Sb. a zák.č. 63/1999 Sb.
zák.č. 71/1967 Sb. správní řád

Úsek mzdové agendy - Ilona Jozífková
zák.č. 85/2001 Sb. úplné znění zák.č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn a doplňků
zák.č. 54/2001 Sb. úplné znění zák.č. 1/1992 Sb., o mzdě a odměně za pracovní pohotovost a průměrného výdělku, ve znění pozdějších pozdějších změn a doplňků
zák.č. 55/2001 Sb. úplné znění zák.č. 134/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších změn a doplňků
zák.č. 454/2000 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb. o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů obcí, ve znění pozdějších změn a doplňků
zák.č. 99/2001 Sb. úplné znění 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn a doplňků
zák.č. 413/2000 Sb. nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů
zák.č. 429/2000 Sb. nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
zák.č. 138/2001 Sb. , kterým se mění zák.č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
zák.č.104/1996 Sb. úplné znění zákona ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem ČNR č. 10/1993 Sb., zák.č. 106/1993 Sb., zák.č. 307/1993 Sb., zák.č. 42/1994 Sb., zák.č. 241/1994 Sb., zák.č. 59/1995 Sb., zák.č. 118/1995 Sb., zák.č. 149/1995 Sb.
zák.č. 160/1995 Sb.
zák.č. 358/2000 Sb. nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Pokladna

zák.č. 563/1991 Sb. o účetnictví


Úsek podatelny
instrukce ministra vnitra ČR ze dne 25. 5. 1992 o spisové službě
zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
zák.č. 29/2000 Sb. o poštovních službách

Úsek evidence obyvatel
zák.č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
zák.č. 177/2000 Sb. o občanských průkazech a o cestovních dokladech, kterým se provádí zákon o evidenci obyvatel
zák.č. 368/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a správních poplatcích

Hřbitovní evidence

zák.č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví

| Hlavní stránka | Úvod |