Rada obce

Tento výkonný orgán obce (v oblasti samostatné působnosti) má 5 členů a je ze své činnosti odpovědný zastupitelstvu obce .

Rada obce je vždy tvořena starostou, místostarostou a dalšími členy, zvolenými zastupitelstvem obce na jeho ustavujícím zasedání.

Rada obce zejména:

- zabezpečuje hospodaření obce
- plní závazky zakladatele vůči založeným obecním organizacím
- projednává a řeší připomínky, návrhy a podněty zastupitelů, komisí a občanů obce

- zřizuje a ruší komise
- řídí obecní úřad v oblasti samostatné působnosti,
- ukládá mu úkoly a rozhoduje o jeho organizační struktuře, stanovuje počet pracovníků obecního úřadu
- zabezpečuje veškeré další otázky spadající do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny obecnímu zastupitelstvu
- přijímá petice a zabezpečuje jejich projednání
- v případě mimořádných událostí, může právnickým osobám nařídit poskytnutí pomoci k odstranění následků (např. havárie, povodně apod.)
- obecní rada může ukládat pokuty. Pokutu může uložit při porušení obecně závazné vyhlášky, za znečišťování nebo narušování životního prostředí.

Rada obce se schází ke schůzím podle potřeby ( obvykle 1 x za měsíc). Jednání rady obce jsou neveřejná. Z jednání RO je pořizován zápis.

Členové rady obce (abecedně):

(Členové rady jsou současně zastupiteli).

· Jiří Drahoňovský
· Mgr.Ondřej Havrda
· Václav Richter
· Petr Šafář ml.
· Vlasta Špačková

Funkce období členů rady obce končí zvolením nové rady obce po volbách do zastupitelstev v obcích.

| Hlavní stránka |