Zastupitelstvo obce

V Karlovicích má zastupitelstvo obce 15 členů, kteří byli řádně zvoleni v komunálních volbách.

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno zejména:

- rozhodovat o programu územního rozvoje
- schvalovat územně plánovací dokumentaci
- schvalovat
rozpočet , rozpočtové změny a vyúčtování hospodaření obce
- schvalovat obecně závazné
vyhlášky ve věcech samostatné působnosti obce
- rozhodovat o nabytí a převodu majetku obce
- rozhodovat o přijímání úvěrů či prominutí pohledávek
- rozhodovat o zastavení majetku obce
- rozhodovat o členství obce ve svazku a vystoupení z tohoto svazku

Část svých pravomocí může zastupitelstvo přenést na radu obce .

Jednání ZO jsou ze zákona veřejná a řídí je zpravidla starosta.Jednání ZO se řídí platným jednacím řádem. O jednání je pořizován zápis.

Zastupitelstvo je usnášení schopné, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů, v případě Karlovic tedy 8. K přijetí usnesení je potřeba nadpoloviční většina hlasů všech zastupitelů, tedy rovněž 8.

Jednání ZO se konají zpravidla 1 x za 3 měsíce od 18.00 hodin v kulturním domě v Přáslavicích.

Současní zastupitelé obce Karlovice (abecedně):

· Bajer Petr
· Bc.Cvrček Ondřej
· Drahoňovský Jiří
· Bc.Hájková Jana
· Mgr.Havrda Ondřej
· Kobrle Miroslav
· Kyloušek Tomáš
· Richter Václav
· Richterová Olga
· Segečová Jana
· Šafář Petr ml.
· Šafář Petr st.
· Špačková Vlasta
· Ing. Šťastný David
· Vítková Jaroslava

Funkční období člena ZO končí dnem uplynutí volebního období. Funkce období členů rady končí zvolením nové rady obce po volbách do zastupitelstev v obcích. Výkon povinností vyplývajících z funkce člena ZO se považuje za výkon veřejné funkce.

Přehled všech zastupitelů obce Karlovice (abecedně):

Přehled zastupitelů Obce Karlovice od ustavujícího zasedání, které se konalo 7.12.1990 do současnosti, kdy volební období jsou čtyřletá – tj. 1990-1994, 1994-1998, 1998-2002, 2002-2006, 2006-2010, 2010-2014, 2014-2018. Zastupitelstvo obce bylo a je 15ti členné s 5ti člennou radou.
V průběhu doby se na chodu obce podílelo níže uvedených 47 zastupitelů, občanů obce.

· Petr Bajer
druhé volební období
· ing. Bohdan Brožek
jedno volební období
· Zdeněk Brožek
tři volební období, po celou dobu člen obecní rady
· Bc. Ondřej Cvrček
první volební období
· Alena Cvrčková dvě volební období, místostarostka obce, členka rady obce
· Jarmila Dlasková
jedno volební období
· Jiří Drahoňovský
druhé volební období, nyní člen rady obce
· Jaroslava Dvořáková
tři volební období, po dobu jednoho členka obecní rady
· Soňa Erbanová
tři volební období, zapisovatelka zastupitelstva
· Bc. Jana Hájková první volební období
· ing. Bohuslav Havrda
čtyři volební období a polovina pátého, po celou dobu člen obecní rady, místostarosta, kronikář obce,jednatel SDH Karlovice – prohraný boj s rakovinou dne 26.2.2008 ukončil jeho myšlenky, nápady a podněty v práci pro obec, občany, i zastupitele
· Mgr. Ondřej Havrda
druhé volební období, místostarosta, člen rady obce
· Jindřiška Hlubučková
čtyři volební období
· Miroslav Hnízdil
jedno volební období
· ing. Jiří Houžvička
dvě volební období, mimo jiné dlouholetý úspěšný předseda ZD Sedmihorky, významná osobnost FK Sedmihorky, zemřel 27.2.2003
· Jindřich Jakubec
tři volební období, současný kronikář obce
· Martin Kabeláč
dvě volební období
· Martin Kéda
jedno volební období
· Miloslav Kinský
jedno volební období
· Miroslav Kobrle
druhé volební období
· František Kukeně
dvě volební období
· Renata Kukeňová
tři volební období
· Tomáš Kyloušek první volební období
· Hana Lajtkepová
jedno volební období
· ing. Petra Lukešová
jedno volební období, zapisovatelka zastupitelstva
· Ondřej Macháček
jedno volební období
· Josef Machačný
páté volební období, čtyřikrát člen rady obce, dlouholetý starosta SDH Karlovice
· Vladimír Mališ
jedno volební období
· Milena Padrůňková
čtyři volební období z toho jedno období členka rady obce, spolumajitelka úspěšných firem podnikajících v zemědělství v obci i obcích okolních
· Zdeněk Pařízek
jedno volební období, kdy byl i členem obecní rady
· Petr Prokopec
jedno volební období
· Václav Richter první volební období, člen rady obce
· Olga Richterová
čtvrté volební období, kdy byla členkou rady obce
· Zdeněk Ruček
čtyři volební období, také člen rady obce
· Jana Segečová první volební období
· Petr Šafář st. 
páté volební období
· Petr Šafář ml.
čtvrté volební období a současný člen rady obce, dlouholetý velitel SDH Karlovice
· Štefánia Šimánková
tři volební období
· Mgr. Jarmila Šichová
dvě volební období
· Bohumil Šírek
jedno volební období
· Vlasta Špačková
sedmé volební období, po všechna období členka rady obce a starostka obce
· Václav Špína
jedno volební období
· ing. David Šťastný první volební období
· Pavel Štefko
dvě volební období
· Zdeněk Tulach
tři volební období
· Alena Vaníčková
jedno volební období, kdy byla i členkou rady obce
· Jaroslava Vítková
třetí volební období, zapisovatelka zastupitelstva

| Hlavní stránka |