Usnesení

z 5. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 4.června 2015 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 

 1. rozpočtové změny dle přílohy
 2. závěrečný účet obce a zprávu o hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad
 3. účetní závěrku za rok 2014
 4. zřízení věcného břemene na ppč. 1024 – přípojka nízkého napětí pro rodinný domek
 5. změnu katastrálního území obce (rozšíření o pozemky v k.ú. Štěpánovice u Rovenska pod Troskami)
 6. směnu pozemků s římskokatolickou církví – obecní pozemek vedený způsobem zjednodušené evidence PK č. 1039/49 v k.ú. Karlovice za pozemky u budovy OÚ
 7. výsledky výběrových řízení – chodník u silnice I/35 a oprava komunikace Roudný
 8. nevypsání programových dotací vzhledem k omezeným finančním prostředkům v roce 2015 –
 9. možnost podání žádosti o individuální dotaci (o přidělení rozhodne rada obce)

b/  bere na vědomí :

 1. všeobecné informace a informace o probíhajících akcích
 2. zprávu o činnosti rady obce

c/ u k l á d á :

 1. radě obce a starostce zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise

podpisy : Jiří Drahoňovský v.r.     Jana Segečová v.r.


Zápis

z 5. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 4.června 2015 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání obce řídila paní starostka Vlasta Špačková.
Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 13 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni:pí. Špačková, p.Mgr. Havrda, p.Bc. Cvrček, pí.Bc. Hájková, p. Kyloušek, pí. Segečová, pí. Richterová, p. Kobrle, p. Bajer, p. Richter, p. Drahoňovský, p.Ing. Šťastný, pí. Vítková

Omluveni:p. Šafář ml.
Dodatečně omluven: p. Šafář st.
Přítomni: 5 občanů

Pro jednání byl navržen následující program (doplněn p. Havrdou o bod 9):

pro 13     proti 0     zdržel se 0

1. Zasedání zastupitelstva zahájila paní starostka Vlasta Špačková.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: pí. Segečová, p. Drahoňovský
Ověřovateli zápisu budou: p. Kyloušek, p. Ing. Šťastný
Zapisovatelkou bude pí. Hájková.

pro 13     proti 0     zdržel se 0

2. Zpráva o činnosti rady obce

3. Rozpočtové změny č.2/2015

pro 13     proti 0     zdržel se 0

4. Závěrečný účet obce a zpráva o hospodaření obce za rok 2014

5. Zřízení věcného břemene na ppč. 1024 - přípojka nízkého napětí

pro 13     proti 0     zdržel se 0

6. Projednání žádosti o změnu katastrálního území

pro 13     proti 0     zdržel se 0

7. Projednání žádosti o prodej pozemku

 pro 13     proti 0     zdržel se 0

8. Schválení směny pozemků

pro 13     proti 0     zdržel se 0

9. Programové dotace obce Karlovice na rok 2015

pro 13     proti 0     zdržel se 0

10. Diskuze, usnesení, závěr

pro 13     proti 0     zdržel se 0

Usnesení přečetl p. Drahoňovský.

pro 13     proti 0     zdržel se 0

Zastupitelstvo ukončeno v 20:50.

Karlovice dne 4. června 2015

Vlasta Špačková
starostka

Ověřovatelé zápisu:
p. Kyloušek
p. Ing. Šťastný

Zapsala:
Jana Hájková

| Hlavní stránka | Úvod |