Usnesení

ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 26.listopadu 2015 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 

 1. Rozpočtové změny dle přílohy.
 2. Nepřijetí daru 1/176 z parcely parc.č. 1487/2 k.ú. Karlovice od pana Makuševa
 3. Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o užívání plakátovacích ploch.
 4. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4012622/005 – pozemek parc. č.  753 s ČEZ Distribuce a.s.
 5. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu vést stavbu číslo smlouvy IV-12-4014129/VB002 – pozemek parc. č. 973 s ČEZ Distribuce a.s
 6. Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj -  dotační titul č. 5 – Podpora obnovy místních komunikací
 7. Prodloužení spolupráce s firmou Tendra s.r.o. v souvislosti s dotací na výstavbu MŠ.
 8. Podání žádost o dotaci na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy v dotačním titulu -Fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol
 9. Rozpočtové provizorium na rok 2016 do doby schválení rozpočtu na rok 2016 s tím, že hospodaření obce se bude řídit pravidly rozpočtového provizoria, tj. budou hrazeny pouze běžné výdaje bez nových investičních akcí.

b/ revokuje :

 1. Usnesení č.3 ze 4. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice konané 9. dubna 2015 ve znění „Schvaluje odměny zastupitelů dle nařízení Vlády ČR ze dne 16.3.2015 ( účinnost od 9.4.2015)“.

c/ zvolilo :

 1. Pana Tomáše Kylouška a Olgu Richterovou  do finančního výboru.
 2. Paní Bc. Janu Hájkovou a pana Petra Šafáře st. do kontrolního výboru.  

d/  bere na vědomí :

 1. Všeobecné informace a informace o probíhajících akcích.
 2. Zprávu o činnosti rady obce.
 3. Závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2014.

e/ u k l á d á :

 1. Radě obce a starostovi zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly a znamenané v zápise.
 2. Radě obce  projednat a schválit rozpočtové změny k 31.12.2015.

podpisy :   Miroslav Kobrle                                  Ing. David Šťastný


Zápis

ze 7. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 26.listopadu 2015 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.
Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 15 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni:pí. Špačková, p.Mgr. Havrda, p.Bc. Cvrček, pí.Bc. Hájková,p. Šafář st.,pí.Segečová, pí. Richterová, p. Kobrle, p. Richter, p. Drahoňovský, p.Ing. Šťastný, pí. Vítková, p. Šafář ml., p. Kyloušek, p. Bajer

Omluveni:0
Neomluveni: 0
Přítomni:15 občanů

Pro jednání byl navržen následující program (doplněn p. Havrdou o body 8-12):

 1. Zahájení
 2. Projednání návrhů možných variant budovy školky
 3. Zpráva o činnosti rady obce
 4. Rozpočtovézměny
 5. Závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2014
 6. Projednání daru pozemku p. Makuševap.č. 1487/2 v rozsahu 1/176
 7. Projednání vyhlášky o místech určených k výlepu letáků
 8. Doplnění členů kontrolního a finančního výboru
 9. Revokování usnesení č. 3 ze 4. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice konané dne 9. dubna 2015
 10. Zřízení věcného břemene na p.č. 753 a p.č. 973 - přípojky nízkého napětí k rodinným domům
 11. Podání žádosti o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj - Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 12. Rozpočtové provizorium na rok 2016
 13. Diskuze, usnesení, závěr

pro 15     proti 0     zdržel se 0

1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Kobrle, p. Ing. Šťastný
Ověřovateli zápisu budou: p. Kyloušek, pí. Segečová
Zapisovatelkou bude pí. Hájková.

pro 15     proti 0     zdržel se 0

2. Projednání návrhů možných variant budovy školky

3. Zpráva o činnosti rady obce

4. Rozpočtové změny

Příjmy:
270 000 Kč - dotace na revitalizaci vodoteče Roudný (akce r.2014)
-1 500 000 Kč - zrušení plánované dotace na rekonstrukci hasičského vozu
12 055 Kč - neinvestiční dotace SDH Karlovice
76 422 Kč - dotace z Úřadu práce na zaměstnance
80 000 Kč - příjmy za zřízení věcných břemen
20 000 Kč - příjem za prodej pozemku ve Štěpánovicích - LIPRA PORK, a.s.
10 000 Kč - příjem za úklidové práce a péči o zeleň na vlakové zastávce Sedmihorky
12 000 Kč - dar na zeleň
45 000 Kč - za zásah SDH u dopravní nehody
-48 822,80 Kč - ponížení dotace na zateplení budovy OÚ
500 000 Kč - dar od f. ZEA Sedmihorky, spol. s r.o. na opravu silnice Roudný
170 619 Kč - dotace na klubovnu dětí Sedmihorky čp. 80 (Bowling)
20 000 Kč - dar od f. Developer CZ, s.r.o. na rekonstrukci pomníku padlých v osadě Roudný
540 000 Kč - dotace z Libereckého kraje na rekonstrukci hasičského vozu (bude vrácena)

Výdaje:
50 000 Kč - oprava komunikací Radvánovice
140 000 Kč - doplacení chodníku ke Šťastné zemi
130 000 Kč - opravy vodovodů
75 000 Kč - zatrubnění rokle Roudný (v rozpočtu již bylo 100 000Kč)
45 000 Kč - sportovní areál - renovace střešních oken
snížení o 25 000 Kč - příspěvek na činnost Občanského sdružení FK Sedmihorky (poskytnuto 45 000Kč)
76 422 Kč - platy zaměstnanců z Úřadu práce
45 000 Kč - svoz bioodpadu, v rozpočtu již bylo 40 000Kč
-1 500 000 Kč - zrušení výdajů na rekonstrukci hasičského vozu
12 055 Kč - dotace SDH na pohonné hmoty
115 000 Kč - odměny členům zastupitelstva - zvýšení platů od 4/2015 a odstupné
15 000 Kč - program Keo na mzdy
189 618,98 Kč - zvýšení rezervy, vyšší kapitál v rezervách
60 000 Kč - zateplení budovy OÚ, část faktury za vícepráce (118 000Kč)
-48 822,78 Kč - snížení výdajů z dotace na Zateplení budovy OÚ - nižší dotace
67 000 Kč - projektové dokumentace na opravy cyklotras
52 000 Kč - ČOV a čerp. Radvánovice - elektrická energie
140 000 Kč - klubovna dětí Sedmihorky čp.80 (Bowling)
250 000 Kč - chodník při silnici I/35, faktura za zpracování projektu, v rozpočtu
bylo 1 450 000Kč
19 000 Kč - služby, roční udržovací poplatek f. Alis, s.r.o.

pro 15     proti 0     zdržel se 0

5. Závěrečný účet Mikroregionu Český ráj za rok 2014

6. Projednání daru pozemku p. Makuševap.č. 1487/2 v rozsahu 1/176 v Sedmihorkách v kempu

pro nepřijetí
pro 15     proti 0     zdržel se 0

7. Projednání vyhlášky o místech určených k výlepu letáků

 

pro 15     proti 0     zdržel se 0

8. Doplnění členů kontrolního a finančního výboru

9. Revokování usnesení č. 3 ze 4. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice konané dne 9. dubna 2015

pro 15     proti 0     zdržel se 0

10. Zřízení věcného břemene na p.č. 753 a p.č. 973 - přípojky nízkého napětí k rodinným domům

11. Podání žádosti o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj - Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2016; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

pro 15     proti 0     zdržel se 0

pro 15     proti 0     zdržel se 0

pro 15     proti 0     zdržel se 0

12. Rozpočtové provizorium na rok 2016

pro 15     proti 0     zdržel se 0

13. Diskuze, usnesení, závěr

Usnesení přečetl p. Ing. Šťastný.

pro 15     proti 0     zdržel se 0

Zastupitelstvo ukončeno v 20:50.

Karlovice dne 26. listopadu 2015

Mgr. Ondřej Havrda
starosta

Ověřovatelé zápisu:
p. Kyloušek
pí. Segečová

Zapsala:
Jana Hájková

| Hlavní stránka | Úvod |