Usnesení

z 9. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 12. května 2016 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 

 1. Rozpočtové změny č.1 dle přílohy. 
 2. Přijetí daru od manželů Koucký. Jedná se o pozemky p.č. 1029/8, 1029/10 a 5/9 k.ú. Karlovice.
 3. Nepřijetí daru  od pana Jana Urbana. Jedná se o pozemky na LV 851,  LV 74 k.ú. Karlovice.
 4. Smlouvu o smlouvě budoucí o odkoupení pozemku p.č. 308/2 k.ú. Karlovice od Římskokatolické farnosti – děkanství Turnov.
 5. Zřízení příspěvkové organizace s názvem Mateřská škola Sedmihorky - příspěvková organizace, která bude vykonávat činnost mateřské školy a školní jídelny výdejny, s účinností k 1. 9. 2017 a souhlasí se zápisem mateřské školy s nejvyšším povoleným počtem dětí 28 a školní jídelny - výdejny s nejvyšším povoleným počtem stravovaných 28, do rejstříku škol a školských zařízení, jejichž činnost bude vykonávat Mateřská škola Sedmihorky - příspěvková organizace, s účinností k 1. 9. 2017
 6. Smlouvu s Lesy ČR a.s. o přípravě a realizaci rekonstrukce lesní cesty „Prokopská“.
 7. Přijetí daru  od paní Jarmily Ručkové. Jedná se o pozemky dle výpisu z katastru nemovitostí, který je součástí usnesení.
 8. Příspěvek na zajištění provozu FK Sedmihorky ve výši 50 000.- Kč.
 9. Jednorázové snížená nájmu v Motorestu Zavadilka o 3000.- Kč za měsíc květen.

c/  bere na vědomí :

 1. Všeobecné informace a informace o probíhajících akcích.
 2. Informaci o výběru nejvhodnějšího dodavatele nových webových stránek Obce Karlovice.
 3. Zprávu o hospodaření obce za rok 2015.

d/  u k l á d á :

 1. Radě obce a starostovi zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
 2. Starostovi zajistit kroky k získání pozemku p.č. 308/2 k.ú. Karlovice


podpisy :  Petr Bajer, Olga Richterová


Zápis

z 9. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 12. května 2016 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.
Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 12 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni:pí. Špačková, p.Mgr. Havrda, p.Bc. Cvrček, pí.Bc. Hájková,pí.Segečová,
pí. Richterová, p. Kobrle, p. Drahoňovský, p.Ing. Šťastný,pí. Vítková, p. Šafář st.,  p. Bajer

Omluveni:p. Šafář ml., p. Kyloušek,p. Richter
Neomluveni: 0
Přítomni:6 občanů

Pro jednání byl navržen následující program (doplněn p. Havrdou o body 6,10,11,12):

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Rozpočtové změny
 4. Projednání daru pozemku od manželů Koutských (p.č. 1029/8, 1029/10 a 5/9 k.ú. Karlovice)
 5. Projednání daru pozemku od Jana Urbana (LV 851, LV 74 k.ú. Karlovice)
 6. Projednání daru podílu cesty od Jarmily Ručkové
 7. Projednání odkoupení pozemku p.č. 308/2 k.ú. Karlovice
 8. Další postup před zahájením výstavby MŠ Sedmihorky
 9. Výběrové řízení na dodavatele likvidace komunálního odpadu
 10. Smlouva s Lesy ČR na přípravu a realizaci rekonstrukce lesní cesty "Prokopská" p.č. 1414 k.ú. Karlovice
 11. Projednání dotace na provoz FK Sedmihorky
 12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015
 13. Diskuze, usnesení, závěr

pro 12     proti 0     zdržel se 0

1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Drahoňovský, p.Kobrle
Ověřovateli zápisu budou: p. Bajer, pí. Richterová
Zapisovatelkou bude pí. Hájková.

pro 12     proti 0     zdržel se 0

2. Zpráva o činnosti rady obce

starosta informoval zastupitele o činnosti rady obce, zápisy jsou vyvěšeny na webových stránkách

3. Rozpočtové změny

+25 000 Kč - přístřešek autobusové zastávky v Radvánovicích
+1 890 Kč - dopravní obslužnost (navrženo 66 420 Kč skutečnost 68 310 Kč)
+ 200 000 Kč - zatrubnění rokle na Roudném
+ 50 000 Kč - nákup pozemku od pí. Novotné
-207 226,73 Kč - snížení rezervy
+50 000 Kč - nákup drobného nábytku z daru p. Cettla do DPS
+500 000 Kč - oprava betonového hřiště u Bowlingu
+50 000 Kč - dotace FK Sedmihorky

pro 12     proti 0     zdržel se 0

4. Projednánídaru pozemku od manželů Koutských (p.č. 1029/8, 1029/10 a 5/9k.ú. Karlovice)

pro 12     proti 0     zdržel se 0

5. Projednání daru pozemku od Jana Urbana (LV 851, LV 74 k.ú. Karlovice)

pro 0     proti 12zdržel se 0

6. Projednání daru podílu cesty od Jarmily Ručkové

pro 12     proti 0     zdržel se 0

7. Projednání odkoupení pozemku p.č. 308/2 k.ú. Karlovice

pro 12     proti 0     zdržel se 0

pro 12     proti 0     zdržel se 0

8. Další postup před zahájením výstavby MŠ Sedmihorky

pro 12     proti 0     zdržel se 0

9. Výběrové řízení na dodavatele likvidace komunálního odpadu

10. Smlouva s Lesy ČR na přípravu a realizaci rekonstrukce lesní cesty "Prokopská" p.č. 1414 k.ú. Karlovice

pro 12     proti 0     zdržel se 0

11. Projednání dotace na provoz FK Sedmihorky

pro 12     proti 0     zdržel se 0

12. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015

Nájem Motorest Zavadilka

pro 12     proti 0     zdržel se 0

Veřejně prospěšné práce (VPP)

Žaloba na p. Noska ohledně cesty v Sedmihorkách

Webové stránky obce

13. Diskuze, usnesení, závěr

Usnesení přečetl p. Drahoňovský.

pro 12     proti 0     zdržel se 0

Zastupitelstvo ukončeno v 20:55.

Karlovice dne 12. května2016

Mgr. Ondřej Havrda
starosta

Ověřovatelé zápisu:
p. Bajer
Pí. Richterová

Zapsala:
Jana Hájková

| Hlavní stránka | Úvod |