Usnesení

z 8. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 25. února 2016 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e : 

 1. Schodkový  rozpočet na rok 2016 – příjmy : 14 820 745,- Kč
                                                          výdaje :   16 823 453,- Kč
 2. Smlouvu o zřízení služebnosti  OLP386/2016 uzavřenou s Libereckým krajem a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy. 
 3. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. 56704/16/UL uzavřenou s RWE GasNet s.r.o. a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
 4. Zápis stavby regulační stanice plynu ( název: Roudný – RS, identifikace: RS56704), která se nachází na p.č. 460/16 k.ú. Karlovice do evidence katastru nemovitostí.
 5. Přijetí daru od pana Ing. Jindřicha Cettla ve výši 10 000€.
 6. Smlouvu o smlouvě budoucí s panem Milanem Svatým o odkoupení 1 pozemku p.p.č. 788 o celkové výměře 880 m2  za cenu stanovenou znalcem a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
 7. Úpravu odměn neuvolněných zastupitelů podle nařízení vlády č. 1024 ze dne 14. prosince 2015 takto: místostarostka měsíční odměna ve výši 18 572,- Kč, radní měsíční odměna ve výši 1 500,- Kč, člen zastupitelstva ve funkci člena výboru zastupitelstva měsíční odměnu ve výši 550,- Kč, člen zastupitelstva měsíční odměnu ve výši 299,- Kč s účinností od 1.3.2016.
 8. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o užívání plakátovacích ploch.
 9. Cenu vody na 27,- Kč bez DPH s platností od 1.7.2016
 10. Cenu nájemného pro nebytové prostory Sedmihorky č.p. 80 restaurace + bowling na rok 2016 ve výši 50 000 Kč / měsíc.
 11. Cenu nájemného pro nebytové prostory Radvánovice č.p.10  na rok 2016 ve výši 2 420 Kč / měsíc včetně DPH.
 12. Směrnici č. 14 Schvalování účetní závěry
 13. Odepsání pohledávky z nájmu ve výši 6739 Kč a 8907 Kč.  
 14. Podání žádosti o dotaci na akci/projekt „Výstavba MŠ v obci Karlovice“ z IROP, PO 2, SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení a závazek finanční spoluúčasti na akci/projektu v minimální výši 10 % z celkových uznatelných nákladů akce/projektu.

c/  bere na vědomí :

 1. Všeobecné informace a informace o probíhajících akcích.
 2. Zprávu o finanční činnosti MIKROREGIONU Český ráj za rok 2015.

d/  u k l á d á :

 1. Radě obce a starostovi zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly a znamenané v zápise.
 2. Radě obce a starostovi činit veškeré úkony týkající se projektu „Silnice I/35 Turnov – Úlibice“ v souladu s kladným stanoviskem zastupitelstva obce s tímto projektem.
 3. Starostovi obce jednat o výkupu dílů pozemků parcela p.č. 1115, 1131 díl 1 a 1131 díl 2 v k.ú. Karlovice, případně se obrátit na soud s návrhem na zrušení spoluvlastnictví na daných pozemcích. 
 4. Starostovi obce projednat s paní Vlastou Špačkovou návrh výše uvedené na pozici přísedících Okresního soudu v Semilech a podstoupit tento návrh k vyjádření předsedovi Okresního soudu v Semilech.


podpisy :  Bc. Ondřej Cvrček, Václav Richter


Zápis

z 8. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 25. února 2016 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.
Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 15 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni:pí. Špačková, p.Mgr. Havrda, p.Bc. Cvrček, pí.Bc. Hájková,p. Šafář st.,pí.Segečová, pí. Richterová, p. Kobrle, p. Richter, p. Drahoňovský, p.Ing. Šťastný, pí. Vítková, p. Šafář ml., p. Kyloušek, p. Bajer

Omluveni:0
Neomluveni: 0
Přítomno:15 občanů

Pro jednání byl navržen následující program (doplněn p. Havrdou o body 11-19):

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Rozpočet na rok 2016
 4. Projednání smlouvy o zřízení služebnosti věcného břemene s Libereckým krajem ( plynofikace Roudný)
 5. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene pozemek pod plynofikační stanici Roudný
 6. Projednání přijetí daru pan Cettl
 7. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí pan Svatý pozemek p.č.788
 8. Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj za rok 2015
 9. Úprava odměn členů zastupitelstva dle nařízení vlády
 10. Projednání dalších majetkových aktivit na cestě v Sedmihorkách: Pozdníček – Zelená cesta
 11. Vyhlášky o užívání plakátovacích ploch
 12. Stanovení vodného pro rok 2016
 13. Projednání situace silnice I/35
 14. Nájem – Bowling
 15. Nájem – obchod Radvánovice
 16. Vnitřní směrnice OÚ Karlovice
 17. Výběr nových přísedících pro OS v Semilech
 18. Odepsání pohledávky u firmy ……
 19. Žádost o dotaci na školku v IROP
 20. Diskuze, usnesení, závěr

pro 15     proti 0     zdržel se 0

1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Cvrček, p. Richter
Ověřovateli zápisu budou: p. Šafář st., pí. Špačková
Zapisovatelkou bude pí. Hájková.

pro 15     proti 0     zdržel se 0

2. Zpráva o činnosti rady obce
starosta informoval zastupitele o činnosti rady obce, zápisy jsou vyvěšeny na webových stránkách

3. Rozpočet na rok 2016

pro 15     proti 0     zdržel se 0

4. Projednání smlouvy o zřízení služebnosti věcného břemene s Libereckým krajem ( plynofikace Roudný)

pro 15     proti 0     zdržel se 0

5. Projednání smlouvy o zřízení věcného břemene pozemek pod plynofikační stanici Roudný

pro 15     proti 0     zdržel se 0

6. Projednání přijetí daru panaIng. JindřichaCettla

pro 15     proti 0     zdržel se 0

7. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí pan Svatý pozemek p.č.788

pro 15     proti 0     zdržel se 0

8. Zpráva o finanční činnosti Mikroregionu Český ráj za rok 2015

9. Úprava odměn členů zastupitelstva dle nařízení vlády

pro 15     proti 0     zdržel se 0

pouze člen zastupitelstva, který není ve výboru - 299 Kč

pro 15     proti 0     zdržel se 0

10. Projednání dalších majetkových aktivit na cestě v Sedmihorkách: Pozdníček – Zelenácesta

pro 15     proti 0     zdržel se 0

11. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o užívání plakátovacích ploch

pro 15     proti 0     zdržel se 0

12. Stanovení vodného pro rok 2016

pro 15     proti 0     zdržel se 0

13. Projednání situace silnice I/35

pro 15     proti 0     zdržel se 0

14. Nájem – Bowling

pro 14     proti 0     zdržel se 1

15. Nájem – obchod Radvánovice

pro 15     proti 0     zdržel se 0

16. Vnitřní směrnice č. 14 - Schvalování účetní závěry OÚ Karlovice

pro 15     proti 0     zdržel se 0

17. Výběr nových přísedících pro OS v Semilech

Zákonné požadavky :
občanství České republiky
plná svéprávnost
věk nejméně 30 let
bezúhonnost
životní zkušenosti a morální vlastnosti
souhlas osoby

18. Odepsání pohledávky u firmy ……

pro 15     proti 0     zdržel se 0

19. Žádost o dotaci na školku v IROP

pro 13     proti 0     zdržel se 2

20. Diskuze, usnesení, závěr

Usnesení přečetl p. Cvrček.

pro 15     proti 0     zdržel se 0

Zastupitelstvo ukončeno v 20:55.                   Karlovice dne 25. února 2016

Mgr. Ondřej Havrda
starosta

Ověřovatelé zápisu:  p. Šafář st., pí. Špačková

Zapsala:
Jana Hájková

| Hlavní stránka | Úvod |