Usnesení

z 11. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 22. září 2016 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání zastupitelstva Obce Karlovice projednalo předložené návrhy a zprávy a za :

a/  s c h v a l u j e :

 1. Prodej parcely p.p.č. 1817/2 k.ú. Karlovice za cenu  80 Kč/m2 , kupující manželé Zajíčkovi Prostějov.
 2. Prodej parcel zjednodušené evidence p.č. 134/2, 139, 163 k.ú. Karlovice za cenu 30 Kč/m2 , kupující manželé Janků, Svatoňovice.
 3. Smlouvu o věcném břemenu – služebnosti č. č. 33/2016-36200/VB/Mar s ŘSD s.p. na chodník vzniklý  v rámci akce „Bezpečně přes silnici I/35“. 
 4. Smlouvu o věcném břemenu – služebnosti 31/2016-36200/VB/Mar s ŘSD s.p. na chodník vzniklý  v rámci akce „Karlovice – Radvánovice, chodník při silnici I/35“. 
 5. Smlouvu o provedení stavby vodovodní šachty a vodovodní přípojky na p.p.č. 763/3 k.ú. Karlovice, stavebník pan Petr Prokopec.
 6. Rozpočtové změny „ Rozpočtové opatření č.3/2016“
 7. Vyhlášení záměru pronájmu obchodu Zavadilka- Radvánovice č.p. 10.

b/  neschvaluje :

 1. Záměr prodeje pozemku p.p.č. 1416/2 k.ú. Karlovice

c/  bere na vědomí :

 1. Všeobecné informace a informace o probíhajících akcích.
 2. Podání žádosti o dotaci z programu 133510 MŠMT na tenisové hřiště.

d/ u k l á d á Radě obce a starostovi:

  1. Radě obce a starostovi zabezpečit a vyřídit připomínky, podněty a úkoly zaznamenané v zápise.
  2. Vyhlásit záměr pronájmu obchodu Zavadilka a vybrat nejvhodnějšího uchazeče.
  3. Zajistit formou poptávky dodavatele na vzduchotechniku pro Motorest Zavadilka.
  4. Zajistit formou poptávky dodavatele na výměnu střešních oken v č.p. 107 Radvánovice.
  5. Vypracovat a předložit směrnici č. 15 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
  6. Vypracovat a předložit vyhlášku o nočním klidu.

  podpisy :  Jaroslava Vítková, Petr Bajer


Zápis

z 11. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 22. září 2016 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.
Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 11 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: pí. Špačková, p.Mgr. Havrda, pí.Bc. Hájková, pí. Segečová, pí. Richterová, p. Kobrle, p.Ing. Šťastný, pí. Vítková, p. Šafář st., p. Bajer, p. Kyloušek  

Omluveni: p. Šafář ml., p. Richter, p. Drahoňovský, p. Cvrček přišel v 18:20hod
Neomluveni:
Přítomni: 12 občanů

Pro jednání byl navržen následující program (doplněn p. Havrdou o body 6,7,8,9,10,11):

 1. Zahájení
 2. Zpráva o činnosti rady obce
 3. Prodej pozemků p.p.č. 1817/2 a p.p.č vedené ZE 134/2, 139, 163 všechny v k.ú. Karlovice
 4. Smlouva o provedení stavby p.p.č. 763/3 k.ú. Karlovice
 5. Rozpočtové změny 
 6. Smlouva s ŘSD o věcném břemenu chodník Radvánovice – bezpečné přechody
 7. Smlouva s ŘSD o věcném břemenu chodník Radvánovice – I/35
 8. Záměr pronájmu obchodu Radvánovice
 9. Záměr prodeje pozemku 1416/2 k.ú. Karlovice
 10. Směrnice č.15 – o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
 11. Investice ventilace Motorest Zavadilka + č.p. 107 Radvánovice okna
 12. Diskuze, usnesení, závěr

pro 11     proti 0     zdržel se 0

1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: pí. Richterová, p.Ing. Šťastný
Ověřovateli zápisu budou: pí. Vítková, p. Bajer
Zapisovatelkou bude pí. Hájková.

pro 11     proti 0     zdržel se 0

2. Zpráva o činnosti rady obce

starosta informoval zastupitele o činnosti rady obce, zápisy jsou vyvěšeny na webových stránkách

3. Prodej pozemků p.p.č. 1817/2 a p.p.č vedené ZE 134/2, 139, 163 všechny v k.ú. Karlovice

pro 11     proti 0     zdržel se 1

pro 0     proti 9     zdržel se 3

pro 6     proti 5     zdržel se 1

pro 7     proti 4     zdržel se 1

pro 8     proti 3     zdržel se 1

4. Smlouva o provedení stavby p.p.č. 763/3 k.ú. Karlovice

pro 12     proti 0     zdržel se 0

5. Rozpočtové změny

 

pro 12     proti 0     zdržel se 0

6. Smlouva s ŘSD o věcném břemenu služebnosti č. 33/2016-36200/VB/Mar
   
chodník Radvánovice – bezpečné přechody

pro 12     proti 0     zdržel se 0

7. Smlouva s ŘSD o věcném břemenu služebnosti č. 31/2016-36200/VB/Mar
   
chodník Radvánovice – I/35

pro 12     proti 0     zdržel se 0

8. Záměr pronájmu obchodu Radvánovice

pro 12     proti 0     zdržel se 0

9. Záměr prodeje pozemku 1416/2 k.ú. Karlovice

pro 12     proti 0     zdržel se 0

10. Směrnice č.15 – o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

11. Investice ventilace Motorest Zavadilka + 107 okna

pro 12     proti 0     zdržel se 0

pro 12     proti 0     zdržel se 0

12. Diskuze, usnesení, závěr

Usnesení přečetl p. Ing. Šťastný.

pro 12     proti 0     zdržel se 0

Zastupitelstvo ukončeno v 21:35.

Karlovice dne 22. září 2016

Mgr. Ondřej Havrda
starosta

Ověřovatelé zápisu:
Pí. Vítková
p. Bajer

Zapsala:
Jana Hájková

| Hlavní stránka | Úvod |