Usnesení

ze 13. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 2.března 2017 kulturním domě v Přáslavicích.

 


Zápis

ze 13. zasedání zastupitelstva Obce Karlovice, konaného dne 2.března 2017 kulturním domě v Přáslavicích.

Zasedání obce řídil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.
Kontrolou presenční listiny bylo zjištěno, že je přítomno 15 zvolených členů zastupitelstva obce Karlovice a zasedání je usnášení schopné.

Přítomni: pí. Špačková, p.Mgr. Havrda, pí. Segečová, pí. Richterová, p. Kobrle, p.Ing. Šťastný, pí. Vítková, p. Šafář st., p. Šafář ml., p. Richter, p. Drahoňovský, p. Cvrček, pí.Bc. Hájková, p. Bajer, p. Kyloušek   

Omluveni:
Neomluveni:
Přítomni: 9 občanů

Pro jednání byl navržen následující program (doplněn p. Havrdou o bod 7):

  1. Zahájení
  2. Zpráva o činnosti rady obce
  3. Rozpočet na rok 2017
  4. Vyhláška 3/2004 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace - zrušení
  5. Smlouva o zřízení věcného břemene č.sml. 8800075218_1/VB – p.p.č. 1121 k.ú. Karlovice
  6. Skladebnost územně správní struktury státu – okres Turnov
  7. Vyhláška 2/2017 o rušení nočního klidu
  8. Diskuze, usnesení, závěr

pro 15     proti 0     zdržel se 0

1. Zasedání zastupitelstva zahájil pan starosta Mgr. Ondřej Havrda.

Návrhová komise bude pracovat ve složení: p. Kyloušek, p. Šafář st.
Ověřovateli zápisu budou: p. Cvrček, p. Bajer
Zapisovatelkou bude pí. Hájková

pro 15     proti 0     zdržel se 0

2. Zpráva o činnosti rady obce

- starosta informoval zastupitele o činnosti rady obce, zápisy jsou vyvěšeny na webových stránkách
- p. starosta poděkoval všem za uklízení chodníků při letošní silné zimě
- novou nájemkyní v obchodě v Sedmihorkách je pí. Švedovová (z Liberce)
- jako finanční pomoc při pořízení pokladen EET bude poskytnuta jednorázová sleva 10 000,- v obou obchodech, na Motorestu a Bowlingu (započteno bude v nájemném)
1. hlasování - částka 5 000,-
pro 6     proti 0     zdržel se 9
2. hlasování - částka 10 000,- - schváleno
pro 9     proti 0     zdržel se 6
- Mateřská školka – financování (úvěr), zastupitelstvo ukládá starostovi, aby zajistil úvěr ve výši vysoutěžené ceny stavby a podpis smlouvy s vybranou bankou
pro 15    proti 0     zdržel se 0

- Česká pošta končí na pobočce v Radvánovicích (hledá partnera), obec chce poštu zachovat a přiklání se k vytvoření nové pracovní pozice – půl úvazku na poštu a půl úvazku na účetnictví obce a MŠ

- FK Sedmihorky žádají o pomoc s nákupem techniky – traktůrek na sekání do 120 000,-
            A) obec koupí traktůrek + nájemní smlouva + nulová další podpora
                        pro 6     proti 0     zdržel se 9

            B) obec koupí traktůrek + nájemní smlouva + další podpora - schváleno
                        pro 8     proti 0     zdržel se 7

- obec potřebuje koupit nový traktůrek na sekání a na zimní údržbu (prohrnování chodníků)
            - pro koupi nového traktůrku
            pro 15     proti 0     zdržel se 0
            - cena po prověření radou 600 000,-
            pro 9     proti 1     zdržel se 5

3. Rozpočet na rok 2017

- zveřejněn na webových stránkách
- koupit auto pro potřeby OÚ a MŠ 500 000,-

Příjmy – 15 922 120,-
Výdaje – 23 361 488,-
 
rozpočet bude schodkový
pro 15     proti 0     zdržel se 0

4. Vyhláška 3/2004 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace - zrušení

pro 13     proti 0     zdržel se 0 (2 zastupitelé nejsou přítomni)

5. Smlouva o zřízení věcného břemene č.sml. 8800075218_1/VB – p.p.č. 1121 k.ú. Karlovice

pro 15     proti 0     zdržel se 0

6. Skladebnost územně správní struktury státu – okres Turnov

- ministerstvo zavrhlo možnost vzniku okresu Turnov, dává dvě varianty – celé ORP Turnov pod Liberecký okres nebo rozdělení ORP Turnov a připojení k Libereckému, Jabloneckému a Semilskému okresu
- obec si stojí za rozhodnutím, že chce vznik okresu Turnov

7. Vyhláška 2/2017 o rušení nočního klidu

- zrušena vyhláška č.2/2016 o nočním klidu ze dne 15. prosince 2016 a schválena vyhláška 2/2017 o rušení nočního klidu
pro 15     proti 0     zdržel se 0

 8. Diskuze, usnesení, závěr

- p. Jakubec – nutné zkontrolovat a upravit alej stromků podél silnice od Šafářových k Zelené cestě
- zkontrolovat dětské hřiště
- pí. Špačková – navrhla popřemýšlet o změně koeficientu daně z nemovitosti
                       - průzkum ve Svatoňovicích, jestli chtějí plyn, vodu
                       - zvýšení nájmů v obecních bytech ???
                       - proběhla rekonstrukce vlakové zastávky Hrubá Skála
     
22:15 odešel p. Kyloušek                       

Usnesení přečetla pí. Vítková.

pro 14     proti 0     zdržel se 0

Zastupitelstvo ukončeno v 22:20.

Karlovice dne 2. března 2017

Mgr. Ondřej Havrda
starosta

Ověřovatelé zápisu:
p. Cvrček
p. Bajer

Zapsala:
Jana Hájková

| Hlavní stránka | Úvod |