Zápis z jednání rady obce

konané 28.ledna 2013 v Přáslavicích

Přítomní členové:  Alena Cvrčková, Renata Kukeňová, Petr Šafář ml., Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková

1/ V osadě Radvánovice budou umístěny nové stacionární radary na měření rychlosti vozidel (březen 2013). S MěÚ Turnov bude jednáno o případném podílu na vybraných pokutách, který by byl příjmem do rozpočtu obce.
ADŽ Praha, s.r.o. Divize automatizace silniční techniky Brno žádá o vyjádření k umístění radarů na měření rychlosti v osadě Radvánovice

2/ Úřad práce v Semilech je požádán o tři pracovníky na veřejně prospěšné práce pro letošní rok (žádost o pracovníky z roku 2012).

3/ Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí rozhodnutí a souhlas s provedením vrtu o hloubce 120 m pro umístění tepelného čerpadla u rekreačního objektu ve Svatoňovicích, stavebník ing. Antonín Kůstka, Liberec.
Pro Obec Karlovice je zahájeno řízení ve věci odvozu ze zem. půdního fondu pro stavbu chodníku ke Šťastné zemi, kdy se jedná o 17,5 m2.

4/ Městský úřad Turnov, stavební úřad zasílá:
    - pro Obec Karlovice oznámení o zahájení územního řízení na stavbu místní komunikace ke dvěma stavebním parcelám v Radvánovicích (Cvrčková, Trakal)
    - pro pana Miloslava Janků, Sedmihorky 54 souhlas s provedením stavebních úprav rodinného domu, stávající balkon k západní straně domu bude zazděn a vznikne nový pokoj
    - pro manžele Šťastných Radvánovice zahájení kolaudačního řízení novostavby rodinného domu na ppč. 700/2 v k.ú. Karlovice

5/ SčVK Teplice zasílají kalkulaci ceny předávané vody pro osadu Roudný. Cena v roce 2011 a 2012 vzhledem k tomu, že nedošlo k dohodě byla nezvýšena. Pro rok je vykalkulována cena o 0,81 Kč za m3 vyšší, tj. 19,46 bez DPH.  Tím, že zvýšení ceny vody je malé a také vzhledem k vyúčtování vodného za rok 2012, které přeložila firma AQUA Turnov, nedojde ke zvýšení ceny vodného v tomto roce (pouze o 1% DPH).

6/ Česká pošta v provozovně v Radvánovicích mění hodiny pro veřejnost. S účinností od 1.2.2013 jsou stanoveny takto : pondělí až pátek od 13.15 hodin do 16.45 hodin

7/ Pan Bohuslav Mencl, Železný Brod žádá o vyjádření k budoucí novostavbě rodinného domu včetně vrtané studny, domovní ČOV a vjezdu – vše pro budoucí novostavbu přízemního rodinného domu s obytným podkrovím v lokalitě Vystrálov, ppč. 5/8 v k.ú. Karlovice – vyjádření bylo vydáno.

8/ Pan Ladislav Koucký Liberec žádá v zastoupení o vyjádření k novostavbě rodinného domu na ppč. 1029/4 v k.ú. Karlovice. Dům bude přízemní s obytným podkrovím a bude napojen na vrtanou studnu, domovní ČOV, sjezd bude z místní komunikace, vyjádření bude vydáno po konzultaci s panem Kouckým.

9/ Rada se zabývala přípravou obecního rozpočtu na rok 2013, akcemi, které by měly být uskutečněny – plynofikace Roudný, přechody pro chodce v Radvánovicích a Sedmihorkách včetně úpravy chodníků, zatrubnění příkopů, tj. příprava na chodníky podél I/35 v Radvánovicích a ke Šťastné zemi atd.

10/ Rada souhlasí s uzavřením smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, kdy se jedná o přípojku NN pro budoucí novostavbu rodinného domku pro Janu Cvrčkovou z Radvánovic, jedná se o 62 m délky po pozemku obce.

11/ Rada rozhodla o ceně pronájmu nebytových prostor v sídle obecního úřadu, čp. 12. Nájemné pro místní organizace bude účtováno dle dosud platného ceníku s tím, že z celkově vypočítané ceny bude poskytnuta 50% sleva. Pro další nájemce se podmínky nemění.

12/ K datu 10.1.2013 byl ze zdravotních důvodů ukončen pracovní poměr s paní Lenkou Tarabcovou, vedoucí DPS. Nyní zastupující vedoucí paní Vlasta Jandová musí být potvrzena ve funkci zastupitelstvem obce.

29.1.2013                                                                                  zapsala: Špačková


Zápis z jednání rady obce

konané 25.března 2013 v Přáslavicích

Přítomní členové:  Alena Cvrčková, Renata Kukeňová, Petr Šafář ml., Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková

1/ Severočeské komunální služby Jablonec nad Nisou oznamují změnu režimu vyvážení odpadů v osadě Radvánovice. Dosud : vývoz všech nádob v lichý týden – čtvrtek, ranní směna bude naposledy 25.4.2013. Nově : vývoz všech nádob v sudý týden – úterý ranní směna , dne 30.4.2013 takto poprvé.
Od 29.4.2013 bude tedy svozovým dnem v osadě Radvánovice každé ÚTERÝ v týdnu  !!

2/ Krajský úřad Libereckého kraje zasílá Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013, kdy při přezkoumávání hospodaření nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

3/ Městský úřad Turnov, stavební úřad zasílá :
    - pro Autocamp Sedmihorky zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání ve věci novostavby recepce, sociálního zařízení a 12ti chat obsahující nový vnitřní vodovod, splaškovou kanalizaci, dešťovou kanalizaci, přípojku NN, venkovní osvětlení
    - pro Bohuslava Mencla a Janu Kovačičinovou, Železný Brod územní souhlas na stavbu čističky odpadních vod s přepadem do vodoteče – zařízení pro budoucí novostavbu rodinného domu v lokalitě Vystrkálov a dále pro tyto stavebníky zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému projednání stavby vrtané studny na ppč. 5/8 v k.ú. Karlovice
    - pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Liberec prodloužení platnosti územního rozhodnutí na stavbu Humanizace Karlovice-Sedmihorky a křižovatky I/35xIII/0352 x III/2828 a vjezdový ostrůvek (prodlužuje se od roku 2008)
    - pro ČEZ Distribuce, Děčín oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti územního rozhodnutí o umístění stavby St.Místo-Bezděčín 110 kV
    - pro ADŽ Praha, s.r.o., Křižíkova 32, Brno 12 oznámení o zahájení řízení ve věci umístění stavby MUR 07 – Úsekové měření rychlosti na komunikaci I/35 v osadě Radvánovice – v dané záležitosti bude zaslán dopis zastupitelstvu Města Turnova ve věci podílu pro obec na vybraných pokutách
    - pro manžele Cvrčkovy, Radvánovice – výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce, kolaudace novostavby rodinného domu, kterému bylo přiděleno čp. 125 Radvánovice a bylo zde vydáno kolaudační rozhodnutí
    - pro Tomovy parky, s.r.o. Radvánovice, výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce, kolaudace části stavby SO 08 Komunikace a zpevněné plochy, oprava stávajících komunikací – bylo vydáno kolaudační rozhodnutí a dále kolaudační souhlas na stavební úpravy objektu SO 01-dílna A v areálu firmy Tomovy parky
    - pro Vodafone Czech republic a.s. Praha souhlas s umístěním stavby – rekonstrukce stávající základnové stanice na střeše obilného sila na Roudném
    - pro ČEZ Distribuce, Děčín, předání spisu se stanoviskem, tj. odvolání proti rozhodnutí MěÚ Turnov, které podal ing. Zdeněk Nosek a kdy se jedná o stavbu NN v lokalitě Přáslavice.

4/ Myslivecké sdružení Bažantnice – Sedmihorky žádá o slevu poplatku ze vstupného z akce pořádané 16.2.2013 – rada rozhodla o poplatku ve výši Kč 100,-. Dále o slevu ze vstupného žádá také SDH Karlovice z akce pořádané 16.3.2013, poplatek je také stanoven na Kč 100,-.

5/ Policie ČR, Turnov zasílá zprávu o stavu a úrovni veřejného pořádku v katastru obce za rok 2012.

6/ ČR – Státní rostlinolékařská správa, Praha nařizuje mimořádná opatření k ochraně proti šíření bázlivce kukuřičného – tj. setí kukuřice, ošetření proti larvám nebo dospělcům i na území okresu Semily.

7/ Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí stanovuje v souvislosti se stavbou chodníku pro pěší v osadě Radvánovice (ke Šťastné zemi) odvod za vynětí ze zem. půdního fondu.

8/ Česká inspekce životního prostředí Liberec uděluje pokutu firmě …… za porušení jiných povinností stanovených při nakládání s vodami ve výši 84.300,- Kč, tj. za překročení stanoveného odběru m3 podzemních vod.

9/ Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Český ráj Turnov zasílá :
    - pro Medea Home, a.s Praha uděluje souhlas k instalaci podzemních zásobníků na plyn v areálu Lázně Sedmihorky
    - pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Liberec vyjádření ke stavbě Bezpečné přechody pro chodce na silnici I/35 Karlovice (tj. Radvánovice a Sedmihorky), dále jsou k této stavbě vydána závazné stanoviska
    - pro JUST SIMPLE s.r.o., Jesenice je zahájeno řízení ve věci vydání souhlasu se zajišťováním vzletů a přistávání horkovzdušných balonů a s tím související  vjíždění a stání motorových vozidel mimo silnice a místní komunikace na území CHKO Český ráj.

10/ Panu Petru Šafářovi, Sedmihorky 68 bylo vydáno souhlasné stanovisko obce k odstranění stávající zděné garáže u rodinného domu a výstavbu nové garáže na témže místě.

11/ Krajská hygienická stanice Liberec zasílá Monitorovací kalendář pro koupací sezonu 2013, kdy tento návrh opatření obecné povahy se týká rybníku Bažantník Sedmihorky a kvality vody v rybníce. Jsou stanoveny termíny odběrů vody ke kontrole.

12/ Manželé Bajerovi, Sedmihorky čp. 80 žádají o ponechání sníženého nájemného po celý rok 2013 a předkládají výši výdajů v roce 2012, které jsou spojeny s provozem  zařízení – rada rozhodla o ponechání sníženého nájemného po celý rok 2013, také vzhledem k tomu, že všeobecně nastal odliv zákazníků i v tomto druhu podnikání.

13/ Manželé Dědkovi, Radvánovice žádají o pronájem bytu v DPS Radvánovice. Dále o byt v tomto zařízení žádá paní Dagmar Černá z Varnsdorfu (původně Ktová) a Věra Uhlířová z Turnova – žádosti budou evidovány.

14/ Český svaz včelařů Turnov žádá o poskytnutí finančního příspěvku na činnost. Rada rozhodla o příspěvku ve výši Kč 3.000,- na letošní rok.
Dále o příspěvek na činnost žádá Horolezecký oddíl TJ Hrubá Skála, zde bude poskytnut příspěvek ve výši Kč 20.000,- na letošní rok.

15/ Fiat Multipla klub ČR, o.s. Lány žádá o možnost využít znak obce na propagační materiály na setkání Fiat klubu, které proběhne 17.-19.5.2013 na Turnovsku. Bude dán souhlas s využitím obecního znaku.

16/ Na žádost obce Úřadu práce bude možnost opět zaměstnávat tři nezaměstnané na veřejně prospěšné práce pro období od 1.4.2013 do 31.3.2014.

17/ Byla vydána dvě povolení na kácení porostů – pro Správu železniční dopravní cesty Hradec Králové, kdy se jednalo o porosty u trati Českých drah a dále pro paní Zdeňku Novotnou Sedmihorky – smrky na břehu ppč. 1046/2. V nejbližší době bude také pokácena lípa na obecním pozemku v Karlovicích před čp. 21, která má roztržený kmen a pravděpodobně je napadená hnilobou pařezu.

18/ I přes osobní intervence a dopisy nejsou uhrazeny dluhy z r. 2012, poplatek ze vstupného od dvou firem a dále dlužné nájemné z bytu a v jednom případě vodné v rodinném domě. Rada je informována o stavu finančních prostředků na účtech obce, výběrovém řízení na plynofikaci Roudného  atd.

26.3.2013                                                                                  zapsala: Špačková


Zápis z jednání rady obce

konané 6.května 2013 v Přáslavicích

Přítomní členové:  Alena Cvrčková, Renata Kukeňová, Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková
omluven : Petr Šafář ml.

1/ Městský úřad Turnov, stavební úřad zasílá :
   - pro Jana Popelku ml., Turnov oznámení o zahájení stavebního řízení na stavební úpravy víceúčelové budovy v areálu Hořensko (při vjezdu vpravo)
   - pro ČEZ Distribuce, Děčín výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby rozšíření kabelového nízkého napětí pro devět rodinných domů, ing.Valkoun
   - pro ČEZ Distribuce souhlas s umístěním stavby kabelového vedení nízkého napětí pro novostavbu rodinného domu Jany Cvrčkové, Radvánovice
   - pro firmu ZEA Sedmihorky, Roudný územní souhlas a oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu : rozšíření skladových kapacit sila Roudný (třetí silo s průměrem 12,64 m, výška 22,72 m, kapacita 1920 tun obilí)
   - pro manžele Kouckých, Karlovice (majitelé pozemku) oznámení o zahájení územního řízení na stavbu vrtané studny na pozemku na Vystrkálově – zastupuje stavebník Mgr. Jiří Zýka – budoucí majitel pozemku a stavby
   - pro Jana Popelku ml., Turnov potvrzení o existenci stavby hospodářské budovy v areálu Hořensko (dnešní provozovna na výrobu lan), která nebyla nikde evidována, tj. v katastru nemovitostí
   - pro ing. Lukáše Peštu a Terezii Drahoňovskou, Turnov výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce novostavby rodinného domu v Radvánovicích, kterému bylo přiděleno čp. 126
   - pro Obec Karlovice oznámení o zahájení stavebního řízení na stavbu komunikace na ppč. 704/3 v Radvánovicích pro dvě novostavby rodinných domků včetně vydání stavebního povolení
   - pro Bohuslava Mencla a Janu Kovačičinovou  Turnov územní rozhodnutí na stavbu vrtané studny pro budoucí rodinný domek na Vystrkálově
   - pro Autocamp Sedmihorky rozhodnutí a změna územního rozhodnutí, která spočívá ve změně stavby recepce na víceúčelový objekt v areálu, sociální zařízení, 12 chat atd. vše v areálu
   - pro AŽD Praha, s.r.o. oznámení o změněn návrhu v územním řízení o umístění stavby úsekového měření rychlosti v osadě Radvánovice
   - pro ČEZ Distribuce rozhodnutí a prodloužení lhůty platnosti územního rozhodnutí pro stavbu : St. Místo – Bezděčín 110 kV ) týká se v obci ppč. 685, 1019/1 a 1043.

2/ Společnost AZ Elektrostav, Nymburk zasílá k podpisu smlouvy na zřízení věcného břemene na uložení kabelu NN pod cestou v Radvánovicích (kabel pro firmu Světlosoft). Rada souhlasí s uzavřením smlouvy a s úhradou náhrady ve výši
58.500,- Kč.

3/ Firma Design Turnov vypracovala energetické průkazy obecních budov ve kterých jsou nájemní byty.

4/ Sběr nebezpečných odpadů na území obce včetně odvozu pneumatik z osobních automobilů proběhne v sobotu dne 8. června 2013 v ranních hodinách na obvyklých místech (budou poslány SMS zprávy).

5/ Na základě jednání s Českými drahami (KCOD) bude o 1.6.2013 opět otevřena pro veřejnost vlaková zastávka Karlovice – Sedmihorky.

6/ Pan Josef Šišovský, Litoměřice – projektant, který zpracovává projektovou dokumentaci na zřízení nového odběrného místa přípojka nízkého napětí pro Vítězslava Brožka, Karlovice (pozemek) žádá o vyjádření a vedení této přípojky po pozemcích obce – rada souhlasí s tím, že budou následovat všechny další kroky včetně úplatné smlouvy o zřízení věcného břemene.

7/ Ing.  Jan Pozdníček, Sedmihorky žádá o odkoupení od obce nyní využívaných pozemků za domem u potoka. V dané lokalitě byl po rekonstrukci koryta potoka vyhotoven geometrický plán, který nebyl proveden v KN a vše je ve správě Povodí Labe. Pozemky teoreticky prodat půjde, musí být proveden na Katastrální úřadě GP nového koryta potoka, případné odměření, rozdělení stávajícího pozemku. Rada souhlasí s odprodejem pozemků, záležitost to bude zdlouhavá.

8/ Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí zasílá :
   - oznámení o zahájení řízení ve věci vydání rozhodnutí v souvislosti s plánovaným přikrmováním obsádek ryb, aplikace vápenatých přípravků a hnojiv na rybníku Cihlák – vše pro Rybářství Chlumec nad Cidlinou

9/ Liberecký kraj zasílá darovací smlouvu vloženou do KN, kterou se Obec Karlovice stává vlastníkem ppč. 750 v osadě Radvánovice (přednádražní prostor).

10/ Michael Novák, Semily žádá o vyjádření ke kabelové přípojce NN pro budoucí dům Mgr. Zýky na Vystrkálově, budoucí parcela 1029/4 – obec je dotčená podvrtem cesty a věcným břemenem na 8 délkových m – rada souhlasí s uzavřením věcného břemene.

11/ Správa CHKO Český ráj zasílá :
   - pro firmu JUST SIMPLE, s.r.o. Jesenice rozhodnutí a povolení výjimky, udělení souhlasu se zajišťováním vzletů a přistávání horkovzdušných balonů na smluvně zajištěných pozemcích také ve správním území obce Karlovice.
   - pro Univerzitu Hradec Králové zahájení správního řízení na školní akci : „Letní kurz sportů a pobytu v přírodě“.
   - pro Povodí Labe vyjádření k zásahu do břehových porostů vodního toku Libuňka, ppč. 1791 v k.ú. Karlovice, kdy se jedná o odstranění větví, popadaných kmenů, vyřezání porostů v korytě toku atd.
   - pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, Liberec rozhodnutí, kterým se ruší ochrana památného stromu v aleji Turnov - Sedmihorky

12/ Státní pozemkový úřad Semily oznamuje zahájení řízení o jednoduchých pozemkových úpravách v obci, tj. obnovení polní cesty a zpřístupnění pozemků za Tupáčkovými Karlovice směrem Svatoňovice – Posvátníce.

13/ Okresní soud Semily žádá o podání zprávy o pověsti na občana …………………..

14/ Městský úřad Turnov, odbor dopravní zasílá rozhodnutí, kterým je povolena úplná uzavírka silnice III/27921 v osadě Rokytnice před rybníkem Rokytňák od 1.5.-31.7.2013. Naší obce se týká objížďka, která povede přes osadu Radvánovice směrem na Doubravici.

15/ Krajský úřad Liberec, odbor územního plánování zasílá rozhodnutí ve věci podaného odvolání ing. Noska vůči stavebnímu povolení na prodloužení kabelového vedení NN v lokalitě Přáslavice. Krajský úřad potvrdil vydané stavební povolení a zamítl odvolání.

16/ Petr Tausig, Radvánovice čp. 71 žádá o poskytnutí finančního příspěvku na uspořádání výstavy u příležitosti 110. výročí zprovoznění místní dráhy Turnov – Jičín. Rada souhlasí s poskytnutím příspěvku na akci ve výši Kč 3.000,-.

17/ Obecní úřad Hrubá Skála zasílá sdělení, kterým je stanovena cena vody předávané pro rok 2013 a osadu Radvánovice. Cena je stejná jako v roce 2012, tj. 16,75/m3 + DPH (zde zvýšení o 1%).

18/ Rada je informována o podaných žádostech o dotace z prostředků Libereckého kraje, MAS Český ráj. V čp. 47 Radvánovice (pošta) byla vyměněna v bytech okna. Došlo k sesuvu břehu včetně tarasu u mostku na Roudném (Stoklasovi) – je řešeno zatím s Povodím Labe a paní Stoklasovou. Bude vyměněn rozvaděč na ovládání veřejného v aleji Sedmihorky (havarijní stav). Podklady k výběrovému řízení na plynofikaci Roudného jsou nyní na Státním fondu ŽP ke schválení, proces tedy probíhá s tím, že stavba by mohla být zahájena koncem srpna či v září. Jsou připraveny podklady k výběrovému řízení na zatrubnění příkopu pod chodník ke Šťastné zemi – realizace v měsíci září – říjen 2013. Začne se s rekonstrukcí hasičárny na Roudném. Je volný bezbariérový byt v DPS Radvánovice, který se zatím nepodařilo obsadit i když jsou evidovány žádosti občanů.
Probíhá korespondence ke stavu 300 metrového úseku silnice III. třídy, příjezd do osady Roudný. Komunikace je na 6. místě potřebnosti oprav v rámci Libereckého kraje. Zda bude oprava provedena v tomto roce není stále jisté.

7.5.2013                                                                                  zapsala: Špačková


Zápis z jednání rady obce

konané 3.června 2013 v Přáslavicích

Přítomní členové:  Alena Cvrčková, Renata Kukeňová, Petr Šafář ml., Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková

1/ Rada projednala závěrečný účet za rok 2012, který podléhá schválení zastupitelstvu obce.
2/ Městský úřad Turnov, stavební úřad zasílá :
    - pro manžele Kouckých, Karlovice územní rozhodnutí na stavbu vrtané studny na ppč. 1029/1, lokalita Vystrkálov  a dále územní souhlas na stavbu domovní čistírny odpadních vod
    - pro Jana Popelku ml., Turnov stavební povolení na stavební úpravy víceúčelového objektu v areálu Hořensko (při vjezdu vpravo). Rada navrhuje projednat s p. Popelkou úpravu prostranství za čekárnou včetně prodloužení stávajícího chodníku pro pěší až do křižovatky k Evenu
    - pro  Bohuslava Mencla a Janu Kovačičinovou, Železný Brod územní rozhodnutí na stavbu vrtané studny na ppč. 5/8 v lokalitě Vystrkálov
    - pro Janu Cvrčkovou a Petra Hájka, Radvánovice společný souhlas na stavbu rodinného domu včetně inženýrských sítí na ppč. 700/1 a 700/6
    - pro AŽD Praha se sídlem v Brně rozhodnutí o umístění stavby úsekového měření rychlosti v osadě Radvánovice u silnice I/35
    - pro ČEZ Distribuce, Děčín kolaudační souhlas na stavbu kabelového vedení a úpravy na trafostanici – vše pro ing. Valkouna Radvánovice – stavební pozemky
    - pro firmau ZEA Sedmihorky stavební povolení na rozšíření skladových kapacit sila Roudný

3/ Společnosti ČEZ byl zaslán dopis k poskytnutí slevy ze současných cen elektřiny a plynu, odpověď je na 10% slevy. MěÚ Turnov nabízí obci firmu, která organizuje elektronické aukce na ceny energií – je třeba vše prověřit.

4/ Krajskému úřadu Libereckého kraje bylo zasláno odvolání proti rozhodnutí, které vydal Obecní úřad Karlovice jako silniční správní úřad ve věci určení charakteru části pozemku, kde se nachází účelová komunikace, přístup k čp. 39 Roudný.

5/ Správa CHKO Český ráj zasílá rozhodnutí a uděluje souhlas k pořádání školní akce na území CHKO ve dnech 29.5.-4.6., žadatel Univerzita Hradec Králové.

6/ Obec žádala o několik dotací na Libereckém kraji, zatím tři žádosti nebyly kladně vyřízeny. Opakovaně bude zažádáno ve druhém kole. Dále bylo zažádáno o dotaci na obnovu sochy sv. Františka přes MAS Český ráj a Střední Pojizeří – žádost byla kladně vyřízena.
Po zpracování projektové dokumentace a vyřízení všech potřebných náležitostí bude zažádáno o dotaci na revitalizaci území, tj. zatrubnění a úpravu koryta potoka na Roudném, kde došlo a dochází k sesuvům. Zde bude také použita odměna za získání zelené stuhy v soutěži Vesnice roku 2012.

7/ Byla podepsána smlouva s Mikroregionem Český ráj na zajištění  provozu turistických autobusů, příspěvek ve výši Kč 6.000,-.

8/ Na Krajském úřadě LK se koná setkání poskytovatelů sociálních služeb v rámci kraje. Dotace na soc. služby jsou nejednotné, záleží na zřizovateli. Tímto jednáním by se věci měly vylepšit, jednání se bude účastnit starostka.

9/ Pískovcový rozcestník k Lázním Sedmihorky (před železničním přejezdem) bude prohlášen za kulturní památku. Rozcestník je cenným dokladem historie silniční dopravy a zde navíc připomíná význam Lázní Sedmihorky, je majetkem obce.

10/ Na MěÚ Turnov se uskuteční jednání ve věci vedení koridoru kapacitní silnice, tj. i přes území naší obce.

11/ Sběr nebezpečných odpadů včetně pneumatik bez disků na území obce se uskuteční v sobotu 8.6.2013 na obvyklých místech.

12/ V závislosti na počasí bude opraven vyfrézovanou směsí ABS úsek komunikace do Kozic – vyježděné koleje a výtluky na komunikaci, tj. spojku k Vystrkálovu. Vzhledem k nepřiznané dotaci prozatím nebude opraven úsek komunikace do Zdolců, tj. od bazaru v Sedmihorkách. V Sedmihorkách u Lázní je vyměněn rozvaděč, který ovládá veřejné osvětlení v aleji. Pro potřeby DPS Radvánovice je zakoupeno nové osobní auto. Felície bude věnována rodině či občanovi v obci postižené povodní (Rudník, Mostek…) – toto zjistí členové SDH Karlovice, kteří vyjedou pomoci 6.6.2013. Je opraven sesutý břeh u potoka před rybníkem Roudný, u místní komunikace.

13/ Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Praha žádá o vyjádření k revitalizaci toku Libuňky na k.ú. Ktová, kde obec vlastní na ppč. 664/5 349 m2.  Bude vydáno kladné vyjádření s tím, že obec případně prodá Povodí Labe celý pozemek.

14/ Bylo zjištěno, že trafostanice u čp. 107 nebyla převedena ČEZu, zůstala v majetku obce, bude tedy prodána na základě vypracovaného znaleckého posudku – projedná zastupitelstvo obce.

15/ Ministerstvo kultury ČR poskytuje dotace také na vydání publikací, které mapují život a dění v obcích. Bude tedy požádáno o dotaci na vydání knihy o obci k 500. výročí jejího založení.

16/ Je předložena cenová nabídka na zhotovení schodiště do Spodních Radvánovic, z lesa nad rybníkem. Aby byla snížena celková cena, budeme shánět potřebné železo ve výkupnách sběru za příznivější cenu.

17/  Paní Jana Segečová, účetní obce oznámila radě ukončení svého pracovního poměru, také v souvislosti v přechodem na nové účetnictví. Bude tedy vypsáno výběrové řízení na obsazení této pracovní pozice.

18/ Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční 13.6.2013 od 17.00 hodin v klubovně obecního úřadu.

6.6.2013                                                                                  zapsala: Špačková


Zápis z jednání rady obce

konané 15.července 2013 v Přáslavicích

Přítomní členové: Alena Cvrčková, Renata Kukeňová, Petr Šafář ml., Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková

1/ Firma AQUA Turnov, provozovatel obecních vodovodů žádá o součinnost při kontrole nedostupných vodoměrů (zatopené šachty, nepřístupné vodoměry, nevhodné napojení vodoměru na vnitřní instalaci atd.). Dále zasílá na vědomí pohledávku za vodné vůči firmě, která je v insolvenčním řízení.

2/ Městský úřad Turnov, odbor ŽP zasílá výzvu Rybářství Chlumec n. C. k doplnění žádosti k zahájenému řízení  ve věci odstřelu kormoránů na rybníku Cihlák.

3/ RWE Hradec Králové žádá o upřesnění údajů k nájemní smlouvě týkající se pronájmu plynárenského zařízení, tj. plynového vedení ke sportovnímu areálu, který je v majetku obce. RWE bylo upozorněno na skutečnost, že i regulační stanice plynu na Roudném není dosud řešena.

4/ Občanské sdružení Paměť Českého ráje, Turnov žádá o příspěvek na vydávání vlastivědného sborníku „Od Ještěda k Troskám“, kdy obec je pravidelným odběratelem tohoto tisku. Rada rozhodla o příspěvku pro rok 2013 ve výši Kč 4.000,-.

5/ Majitelům psů v osadě Roudný, kteří je řádně nezabezpečují před únikem z oplocení byl zaslán doporučený dopis, aby s okamžitou platností učinili opatření vůči svým psům a nevystavovali tak občany ohrožení či pokousání. Vše i s ohledem na to, že tyto psi již útočili a jsou nebezpeční.

6/  Liberecký kraj, radní pro resort sociálních věcí zasílá žádost ve věci financování protidrogové prevence, kdy obec by měla hradit příspěvek ve výši 4,- Kč na občana a rok. Vzhledem k výši dotace Libereckého kraje na tuto problematiku obec přispívat nebude.

7/ Liberecký kraj odbor kancelář hejtmana sděluje, že jsou přiděleny dotace pro potřeby SDH Karlovice.

8/ Krajská veterinární správa Liberec zasílá nařízení ve věci podzimního ošetření včelstev k zamezení výskytu varroázy včel na území Libereckého kraje (vyhláška je také uveřejněna na webu obce).

9/ Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy zasílá oznámení o zahájení stavebního řízení  na vydání stavebního povolení  na akci „Bezpečné přechody pro chodce na silnici I/35 v osadě Sedmihorky pro stavebníka Ředitelství silnic a dálnic ČR, správu Liberec. Přechody v Radvánovicích i v Sedmihorkách by měly být realizovány ještě v tomto roce, vše záleží na rychlosti vydání potřebných povolení.

10/ Manželé Koudelkovi, Roudný čp. 50 žádají o odkoupení obecního pozemku ppč. 476/25 v k.ú. Karlovice o výměře 300 m2, rada nesouhlasí s prodejem předmětného pozemku.

11/ Správa CHKO Český ráj Turnov zasílá výzvu k provedení zásahu ke zlepšení stavu přírodního a krajinného prostředí vlastníkům pozemků, tj. občanům, ale i Lesům ČR, Pozemkovému fondu atd., kdy se jedná o posečení pozemků.

12/ Liberecký kraj, radní pro dopravu zasílá dopis ke stavu komunikací III. tříd a jejich opravám, kdy víme, že neopravená silnice III. tř. u Roudného je na 6. místě v seznamu oprav v rámci Libereckého kraje.

13/ Správa CHKO Český ráj Turnov zahajuje správní řízení a vydává následně rozhodnutí ve věci záměru ošetření památných stromů v Arboretu Bukovina, k.ú. Karlovice, kdy by mělo být ošetřeno celkem 24 stromů.

14/ Stavební úřad na místním šetření řešil provedení necitlivých terénních úprav na ppč. 255/1 v Karlovicích, manželé Římanovi, Karlovice. Těmito úpravami jsou negativně ovlivněny pozemky dalších vlastníků. Terénní úpravy jsou řešeny stavebním úřadem v Turnově.

15/ Ve spodních Radvánovicích byla řešena stížnost na stékání vody z komunikace na pozemky, vše asi způsobeno průtrží mračen dne 9.6.2013. Bylo slíbeno, že v podzimních měsících budou odstraněny porosty na obecním pozemku a vybagrován malý příkop.

16/ Pan Josef Novotný, Doubravice čp. 88 žádá o přidělení bytu v DPS Radvánovice. Vzhledem k tomu, že není v současné době zájem o jednopokojové byty v DPS bude jeho žádosti vyhověno, neboť jeden z bytů bude k 31.7. uvolněn.

17/ S Policií ČR byly řešeny dvě odcizené značky Dej přednost v jízdě u rybníka Roudný. Již jsou nainstalovány nové.

18/ Městský úřad Turnov, stavební úřad zasílá :
     - pro manžele Bernardovy, Radvánovice čp. 21 souhlas s oddálením termínu dokončení novostavby rodinného domu do 31.12.2014.

19/ Rada schvaluje Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu k provedení stavby kabelových přípojek nízkého napětí pro budoucí novostavby rodinných domků v lokalitě Vystrálov – pan Zdeněk Šálek a pan Bohuslav Mencl. Jedná se kabelové vedení, které bude umístěno pod komunikacemi a podél komunikací a bude zpoplatněno.

20/ Nové úsekové měření rychlosti na silnici I/35 k dnešnímu dni není v provozu, zařízení není zkolaudováno. Zpráva o uvedení zařízení do činnosti bude občanům zaslána pomocí SMS.

21/ Dle sdělení Ředitelství silnic a dálnic ČR je v současné době vypsáno výběrové řízení na zatrubnění příkopu pod budoucí chodník v Radvánovicích - (Šichovi) směrem k Zelené cestě. Realizace by měla proběhnout ještě v letošním roce.

22/ Dnes došla zpráva ze Státní fondu životního prostředí k plynofikaci osady Roudný. Je povoleno SFŽP vypsání výběrového řízení, kdy lhůta k předložení nabídek a vyhodnocení firem by mělo proběhnout 2.8.2013.

23/ Správa CHKO Český ráj zasílá pro společnost Medea Home a.s. (Lázně Sedmihorky ) závazné stanovisko a udělení souhlas k instalaci nadzemní nádrže na propan butan u ubytovacího zařízení Podháj.

16.7.2013                                                                                  zapsala: Špačková


Zápis z jednání rady obce

konané 19.srpna 2013 v Přáslavicích

Přítomní členové: Alena Cvrčková, Renata Kukeňová, Petr Šafář ml., Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková

1/ Občanské sdružení pro odložené děti Babybox – STATIM, Praha oznamuje otevření dalšího babyboxu v České Lípě dne 19.9.2013, je možné přispět na jeho zřízení.

2/ Manželé Ondrákovi, Kněžnice žádají o přidělení bytu v DPS v Radvánovicích – žádost bude evidována. Dále o byt žádá paní Marie Černíková, Radvánovice, i tato žádost bude evidována.

3/ Dne 12.8.2013 bylo s majiteli psů na Roudném řešeno unikání a útěky psů a tím vznik nebezpečí pro občany a návštěvníky osady. Majitelům bude zaslán druhý dopis s tím, že zabezpečení psů musí být takové, aby jej psi nepřekonali.

4/ Diakonie Broumov zasílá děkovný dopis, který je určen obci a všem občanům, kteří darovali své nepotřebné oblečení a věci do sbírky, která proběhla v květnu letošního roku. Sbírky všeobecně jsou výrazem pochopení a podpory pro všechny, kteří se bez pomoci druhých neobejdou.

5/ Okresní soud v Jičíně žádá o podání zprávy o bydlišti žalovaného občana ………………. v souvislosti s dluhem

6/ Městský úřad Turnov, stavební úřad řeší rozsáhlé terénní úpravy na ppč. 255/1 v k.ú. Karlovice, kdy vytýčení hranic dotčených pozemků a jednání v dané záležitosti proběhne 29.8.2013 na místě samém.

7/ Proběhly kontroly problematicky dostupných vodoměrných zařízení v jednotlivých objektech v obci. Vše ve spolupráci s firmou AQUA Turnov.

8/ Městský úřad Turnov, stavební úřad zasílá :
    - pro Petra Šafáře, Sedmihorky 68 společný souhlas na stavbu nové garáže u domu
    - pro manžele Bernardovy, Radvánovice souhlas s prodloužením výstavby rodinného domu včetně sítí do 31.12.2014
    - pro ČEZ Distribuce Děčín oznámení o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu nového vedení vysokého napětí 110kV Turnov – Semily v trase stávajícího vedení.

9/ Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí zasílá :
    - pro Bohuslava Mencla, Železný Brod oznámení o zahájení vodoprávního řízení včetně povolení stavby vrtané studny na stavebním pozemku
    - pro manžele Kouckých Karlovice, které zastupuje Mgr. Jiří Zýka oznámení o zahájení vodoprávního řízení včetně povolení stavby vrtané studny na stavebním pozemku (vše Vystrkálov).

10/ Programové období dotací z EU na roky 2014-2020 se v rámci Libereckého kraje intenzivně připravuje. V rámci regionálního partnerství budou zastoupeny i Mikroregiony prostřednictvím našeho MR Český ráj.

11/ Správa CHKO Český ráj zahájila řízení a zasílá rozhodnutí a povolení výjimky ve věci vzletů a přistávání balónů společnosti Bohemia Balón, s.r.o. Praha 7.

12/ Různé : Prodloužení veřejného osvětlení v osadě Radvánovice u DPS bude realizováno v měsíci září.
Proběhlo výběrové řízení na plynofikaci osady Roudný,  pro dvě etapy byly vybrány dvě rozdílné firmy s nejnižšími nabídkovými cenami. Realizace by měla proběhnout s ukončením do konce listopadu 2013.
Projektová dokumentace na řešení eroze na potoku Roudný (Stoklasovi) je podána k vyjádření na Povodí Labe. Tato akce by se měla realizovat ještě v letošním roce.
Prostřednictvím Libereckého kraje je poskytnuta 50% dotace na nákup dýchacích přístrojů a vylepšení a opravu hasičského auta Tatra.
Bylo vyhlášeno druhé kolo výběrového řízení na obsazení pracovní pozice účetní obce, administrativní pracovník, nástup 1.11.2013 (více také OÚ nebo web obce).
Bude podána žádost na dotaci v roce 2014  na zateplení objektu budovy obecního úřadu.
Do prodejny Karlovice byly zakoupeny a budou nainstalovány chladící vitríny tak, aby teploty v těchto zařízeních odpovídaly předpisům (kontrola SZPI).
Zatrubnění příkopu pro budoucí chodník podél silice I/35 v Radvánovicích pro ŘSD vyhrála firma Strabag. Jednání s touto firmou k vlastní realizaci stavby proběhne 21.8.2013.

13/ Rada schvaluje nový ceník za poskytované služby v DPS Radvánovice a služby pečovatelek, které činnosti poskytují v rámci pečovatelské služby v obci, platnost od 1.9.2013.

14/ Rada schvaluje cenu věcného břemene pro sloupek na ovládání měřičů rychlosti v Radvánovicích, jednorázově Kč 3.000,-. Se společností ČEZ Distribuce bude sepsána smlouva o zřízení věcného břemene.

15/ Nájemníkem je dána výpověď z bytu, který je součástí budovy obecního úřadu čp. 12 Karlovice. Byt bude volný v nejbližší době.

16/ Firma ENTERplex, Praha provedla výpočet možné úspory ceny plynu a elektřiny, v případě, že by se obec prostřednictvím této firmy účastnila aukce. Rada doporučuje vyčkat změn v cenách, které nabízejí a jistě nabídnou distributoři a součastní dodavatelé.

21.8.2013                                                                                  zapsala: Špačková


Zápis z jednání rady obce

konané 30.září 2013 v Přáslavicích

Přítomní členové:  Alena Cvrčková, Renata Kukeňová, Petr Šafář ml., Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková

1) MUDr. Jana Dostálová zasílá žádost o přidělení bytu v DPS, žádost bude nadále evidována.

2) Krajský úřad Libereckého kraje zasílá sdělení ve věci přidělení dotace ve výši Kč 99.500,- Sboru dobrovolných hasičů Karlovice za pomoc a řešení povodní v červnu roku 2013 (Rudník u Trutnova). Dotace musí být vyčerpána v letošním roce, bude použita na pořízení potřebných věcí pro SDH Karlovice.

3) Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města zasílá oznámení o vystavení a veřejném projednání Návrhu Územního plánu Turnov a Vyhodnocení vlivů územního plánu na trvale udržitelný rozvoj území. Jednání je veřejné a koná se 29.10.2013 od 16.00 hodin na Střelnici.

4) Severočeské komunální služby Jablonec nad Nisou provedenou sběr nebezpečných odpadů na území obce v sobotu dne 16. listopadu 2013 v dopoledních hodinách v jednotlivých osadách a obvyklých časech. Již nyní se na sběr můžete připravit. Pneumatiky NEBUDOU sbírány!!

5) Pomník – válečný hrob z I.světové války na Roudném potřebuje důkladnou opravu. Odborná firma byla požádána o vypracování návrhu řešení včetně rozpočtu. Na opravu je možné získat dotaci přes Ministerstvo obrany (oprava nad 50 tis. Kč).

6) Pokračují jednání ve věci nepovolených terénních úprav přístupu k rekreačnímu objektu č. e. 6 v Karlovicích. Je vydán souhlas obce, aby na patě přístupového pozemku byla zřízena cesta a na ppč. 1817/2 na břehu je možné na náklady stavebníků zřídit ocelové schodiště (alternativní přístup).

7) Dne 26.9.2013 bylo zahájeno Krajským úřadem Libereckého kraje přezkoumání hospodaření obce za rok 2013. Rada je informována o špatně vypočítané odměně starostky. Vzhledem k tomu, že odměna je stanovena zákonem pro uvolněného člena zastupitelstva, musí být doplacena.

8) Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí svolal jednání ve věci plánovaných technických úprav na st. p. 255/1 v areálu dvora Hořensko – stále se jedná o problém přístupu k jednotlivým nemovitostem a uzavření účelové komunikace, kdy důvodem je, že jeden z vlastníků v areálu si nepřeje užívání svého pozemku jako komunikace.

9) Společnost Kinghouse Sedmihorky zasílá vyúčtování akce „Sedmihorské hudební a divadelní léto“ za rok 2013 a zároveň žádá o prominutí poplatku ze vstupného dle obecně závazné vyhlášky obce. Rada stanovila termín 15.10.2013, do tohoto data musí být uhrazen dluh z roku 2012 a následně bude jednáno o roku 2013.
Tomovy parky budou vyzvány k podání přiznání k poplatku ze vstupného z areálu Šťastná země za letošní rok.

10) Pan Martin Kéda, Radvánovice čp. 107sděluje, že k 31.10.2013 uvolní obecní byt v čp. 107. Tento byt bude následně pronajatý paní Ivetě Kédové, Sedmihorky.

11) Na žádost obce ve věci velkého počtu rychle projíždějících řidičů v úzkém prostoru silnice III/2828 u čp. 22 Karlovice bylo Krajskou správou silnic sděleno, že do daného místa budou osazeny dopravní značky tak, aby všem účastníkům silničního provozu byla v místě situace jasná a přehledná. V osadách Svatoňovice a Sedmihorky se neustále zvyšuje provoz, v určitých časech se zde jezdí rychle a nebezpečně. Policie ČR zde namátkově provede měření rychlosti. Totéž se týká i osady Radvánovice a silnice v prostoru obecního domu – pošty.

12) Městský úřad Turnov, stavební úřad zasílá :
- pro Ředitelství silnic a dálnic Liberec oznámení o zahájení územního řízení na stavbu : Bezpečné přechody pro chodce na silnici I/35 v Radvánovicích, křižovatka Zavadilka.
- pro paní Martinu Jurenkovou, Turnov oznámení o zahájení územního řízení na prodloužení inženýrských sítí pro dva rodinné domy v Radvánovicích
- pro Zdeňka Tulacha, Sedmihorky 29 rozhodnutí a povolení lhůty dokončení stavby garáže u rodinného domu
- pro ČEZ Distribuce rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení o dva roky na stavbu vedení 110 kV také na území obce a k.ú. Karlovice.

13) Správa CHKO Český ráj Turnov zasílá :
- pro Státní pozemkový úřad, Praha závazné stanovisko a souhlas s vydáním povolení k nakládání s vodami, tj. provedení údržbových prací (odtěžení naplavenin a porostů) z hlavního odvodňovacího zařízení v osadě Sedmihorky. Jedná se o umělý kanál od nádraží ČD Sedmihorky do Libuňky, celkem 997  délkových metrů.
- pro Krajskou správu silnic Libereckého kraje zahájení správního řízení včetně vydání rozhodnutí ve věci zrušení ochrany dvou památných stromů v aleji k Lázním Sedmihorky. Jedná o lípu a jírovec.
- pro lukostřelecký klub Chimera, Hradec Králové zahájení správního řízení  včetně souhlasu s pořádáním lukostřeleckého závodu v okolí Autokempu Sedmihorky dne 5. a 6.10.2013.

14) Technické služby Turnov žádají o zaslání informací z obce k biologicky rozložitelnému komunálnímu odpadu, kdy právnické i fyzické osoby by mohli v budoucnu využívat plánovanou kompostárnu v Turnově. Budou položeny doplňující otázky – služba zdarma, kontejnerové stání ??

15) Plynofikace osady Roudný – ještě stále se jedná o druhé etapě a ceně za dílo, nejasnosti byly vysvětleny a tento týden bude podepsána smlouva o dílo. První etapa je prováděna bez problémů, nejasnosti kolem domovních přípojek jsou vysvětlovány, probíhá také archeologický dohled.

16) Počínaje pátkem 4.10.2013 bude do obce a osad Karlovice a Radvánovice zajíždět pojízdná prodejna masa z Lomnice nad Popelkou – viz. plakáty.

17) Byt v čp. 12 Karlovice bude uvolněn k 7.10.2013 a znovu bude pronajatý pouze spolehlivému nájemci s tím, že bude požadováno složení kauce. Klubu přátel železnic Českého ráje bude poskytnutý přípěvek ve výši Kč 5.000,- na zajištění jízdy parních vlaků dne 5. a 6.10.2013. Bowling Sedmihorky je v provozu od roku 2004 a je třeba vyměnit některé opotřebované díly na zařízení. Rada rozhodla o uvolnění max. Kč 50.000,- na zakoupení potřebných součástí zařízení.

3.10.2013                                                                                  zapsala: Špačková


Zápis z jednání rady obce

konané 3.listopadu 2013 v Přáslavicích

Přítomní členové:  Alena Cvrčková, Renata Kukeňová, Petr Šafář ml., Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková

1/ Sběr nebezpečných odpadů se uskuteční v sobotu 16.11.2013 na obvyklých místech v jednotlivých osadách obce. Sedmihorky 8.00 hod., Karlovice 8.15 hod., Svatoňovice 8.30 hod., Roudný 8.45 hod. a Radvánovice 9.00 hodin. Pneumatiky nebudou sváženy !

2/ Krajský úřad Libereckého kraje přidělil neinvestiční dotaci obci ve výši Kč 99.500,- na nákup nezbytných věcných prostředků pro jednotku SDH Karlovice. Dotace souvisí s řešením povodní v červnu 2013.

3/ Městský úřad Turnov, odbor rozvoje města oznamuje veřejné projednání Návrhu územního plánu Města Turnova. Je zde řešena silnice I/35 a další návaznosti na k.ú. Karlovice.

4/ Státní pozemkový úřad Semily odpovídá na dotaz obce k restitučnímu řízení p. Jana Aehrenthala, které je vyřizováno 21 roků ! Nyní je řešeno od 19.1.2011 odvolání na Ministerstvu vnitra ve věci občanství ČR žadatele, kdy bude učiněn další dotaz na tuto instituci.

5/ Pokračuje jednání ve věci terénních úprav pozemků a přístupové cesty k rekreačnímu objektu č.ev.6 Karlovice, manželé Římanovi.

6/ S Krajským úřadem Libereckého kraje, odborem dopravy je podepsána smlouva na dopravní obslužnost na rok 2014, kdy obec platí 90,- Kč na občana a rok, celkem 67.320,- Kč.

7/ Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy vydává stavební povolení (21 stránek) na stavbu „Bezpečné přechody pro chodce na silnici I/35“, kdy se jedná o Sedmihorky. Na Radvánovice je vydáno MěÚ Turnov územní rozhodnutí.

8/ Krajský úřad Libereckého kraje, odbor ŽP oznamuje zahájení řízení pro Mgr. Jana Špačka, Hradec Králové ve věci odchytu a sběru zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin a jejich vývojových stádií v kategorii ohrožených, silně ohrožených a kriticky ohrožených, kdy se jedná i o území naší celé obce.

9/ Uvolněný obecní byt v čp. 12 Karlovice bude přidělen Jiřímu Drahoňovskému ze Sedmihorek.

10/ Krajský úřad LK zasílá zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2013, kdy nebyly zjištěny závažné chyby a nedostatky. Zápis bude zveřejněn na webových stránkách obce.

11/ Paní Jana Machová, Rovensko pod Tr. žádá o přidělení bytu v DPS Radvánovice. Dále o obecní byt žádá paní Andrea Housová z Modřišic. Obě žádosti budou evidovány.

12/ Rada obce bere na vědomí návrh rozpočtu Mikroregionu Český ráj na rok 2014, kdy obec je součástí tohoto sdružení obcí.

13/ Pan Martin Kéda, Radvánovice uvolnil k 30.10.2013 obecní byt, který bude přidělen paní Ivetě Kédové ze Sedmihorek. V současné době probíhají opravy podlah.

14/ Po jednáních s CHKO Turnov a Krajskou správou silnic LK bude provedeno ošetření stromů a pokácení dvou stromů v aleji k Lázním Sedmihorky.

15/ Městský úřad Turnov, stavební úřad zasílá :
     - pro Bohuslava Mencla, Ž. Brod a Janu Kovačičinovou, Klokočí souhlas na stavbu rodinného domu včetně zpevněných ploch a kabelu NN v osadě Sedmihorky (Vystrkálov)
     - pro paní Martinu Jurenkovou, Turnov rozhodnutí o umístění stavby inženýrských sítí pro dva rodinné domy v Radvánovicích (vodovod, splašková a dešťová kanalizace)
     - pro Miroslava Kobrleho, Sedmihorky územní souhlas na stavbu přístřešku u objektu kolny
     - pro firmu ZEA Sedmihorky výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce, kdy se jedná o rozšíření skladových kapacit sila Roudný  a dále nástavbu stávající haly výrobny krmných směsí také na Roudném
     - pro ČEZ Distribuce výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce, kabelové vedení NN pro novostavbu rodinného domu Cvrčková,Hájek v Radvánovicích a kabelové vedení NN pro budoucí novostavbu RD p. Špringl Sedmihorky. Dále je zasláno oznámení o zahájení územního řízení na kabelové vedení NN pro budoucí novostavbu RD Mgr. Zýka Sedmihorky – Vystrkálov.

16/ Je podána žádost o dotaci ze SFŽP na zateplení budovy obecního úřadu. Je možnost získat dotaci na řešení bioodpadu, tj. pořízení kontejnerů a automobilu na svážení rozložitelného komunálního odpadu, kdy i této možnosti bude využito.

17/ Bylo vypsáno výběrové řízení na řešení problému na potoce Roudný – toto výběrové řízení na revitalizaci toku vyhrála firma SaM silnice a mosty a.s. Česká Lípa. Dále bylo vypsáno výběrové řízení na zatrubnění příkopu pod budoucí chodník ke Šťastné zemi, toto řízení vyhrála firma ZIKUDA vodohospodářské stavby, s.r.o. Turnov. Řízení vyhrály firmy s nejnižší nabídkovou cenou, výsledek výběrového řízení je radou schválen.

18/ Rada je informována o probíhajících pracích na plynofikaci Roudného, podání žádosti o dotaci na opravu pomníku padlým v 1. světové válce na Roudném. Dále o vytýčení pozemků v areálu v Hořensku, ve spodních Radvánovicích, kácení soukromých stromů na Roudném, probírce porostů pod kostelem.

19/ Pan Vítězslav Brožek, Chutnovka žádá o povolení stavby vodovodní přípojky z obecní šachty před kostelem a dále po obecních pozemcích. Žádosti bude vyhověno s tím, že bude na náklady stavebníka upravena stávající vodoměrná šachta a věcné břemeno za uložení potrubí bude zpoplatněno částkou Kč 250,- za běžný metr. Bližší podmínky budou dojednány s provozovatelem obecního vodovodu.

6.11.2013                                                                                  zapsala: Špačková


Zápis z jednání rady obce

konané 2.prosince 2013 v Přáslavicích

Přítomní členové: Alena Cvrčková, Renata Kukeňová, Petr Šafář ml., Vlasta Špačková  nepřítomen : Mgr. Ondřej Havrda

1/ Správa CHKO Turnov zasílá pro Lesy ČR, Hořice závazné stanovisko a vyjádření nesouhlasu s plošným pokácením dubové aleje, která roste podél komunikace do Autocampu Sedmihorky. CHKO souhlasí s provedením údržby stromů, postupným obnovením aleje.

2/ Hejtman Lk, Martin Půta zasílá informaci ve věci zpracování studie proveditelnosti silnice R 35 v úseku Turnov – Libice v koridoru severní varianty. Diskuze o trase a parametrech budoucí pozemní komunikace by měla proběhnout až po zpracování studie včetně ekonomického vyhodnocení.

3/ Městský úřad Turnov, stavební úřad zasílá :
    - pro manžele Kouckých, Karlovice a stavebníka Mgr. Jiřího Zýku, Modřišice společný souhlas na novostavbu rodinného domu včetně staveb vedlejších v Sedmihorkách (Vystrkálov)
    - pro manžele Pardrůňkovi, Radvánovice výzvu k závěrečné kontrolní prohlídce na novostavbu rodinného domu v Sedmihorkách (Vystrkálov)
    - pro Obec Karlovice výzvu k závěrečné kontrolní prohlídce na stavbu rozšíření veřejného osvětlení v Radvánovicích (k čp. 107, zadní vchod DPS)
    - pro Jiřího Pařízka, Roudný rozhodnutí a povolení změny dokončení stavby – přístavba skladu ke stávající dílně u domu
    - pro Obec Karlovice výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce, plynofikace osady Roudný 1. i 2. etapa, termín 5.12.2013. Po kolaudaci bude provedeno propojení plynovodů a následně bude do potrubí vpuštěn plyn

4/ Úřad práce Liberec provedl na OÚ kontrolu z hlediska poskytnutého přípěvku na vytvoření veřejně prospěšných prací a dále na skutečně vyplacené mzdové náklady včetně odvodů pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění – bez závad.

5/ Společnost VČE-montáže Pardubice sdělují, že budou provádět výkopy kabelového vedení pro dvě novostavby rodinných domků v Sedmihorkách, Mgr. Zýka, p. Mencl.

6/ Paní Irena Zajíčková, Horní Nová Ves, L.Bělohrad a Květa Havlíková, Rovensko p. Tr. žádají o přidělení bytu v DPS. Žádosti budou evidovány.

7/ Myslivecké sdružení bažantnice Sedmihorky žádá o slevu poplatku ze vstupného z Hubertské zábavy – vybráno 4.720,- poplatek je stanoven na Kč 100,-.

8/ Manželům Šálkovým Turnov, je vydáno vyjádření k novostavbě rodinného domu v Sedmihorkách  (Vystrkálov).

9/ Státní zemědělský intervenční fond, H.Králové zasílá zvací dopis k podpisu dohody o poskytnutí dotace z Programu obnovy venkova na rekonstrukci sochy sv. Františka (u rybníka Cihlák). Dotace pravděpodobně nebude moci být využita,vzhledem k dotaci na plynofikaci a podmínkám čerpání evropských finančních prostředků.

10/ Se Státním fondem životního prostředí Praha musí být jednáno o urychlení dotačního řízení na plynofikaci osady Roudný a vyjasnění si podílu dotace v režimu de minimis. S tím souvisí přijetí i dalších dotací na řešení bioodpadů a zateplení budovy obecního úřadu.

11/ Firma AQUA Turnov, provozovatel vodovodních řádů předává kalkulaci ceny vodného na rok 2014 a žádá o jednotné stanovení ceny vodného v celé obci pro rok 2014. O stanovení jednotné ceny rozhodne zastupitelstvo obce.

12/ Je vypracován geometrický plán na pozemky ve spodních Radvánovicích, přístup k domu čp. 39 Roudný , kdy Město Turnov bude požádáno o vydání rozhodnutí a vypořádání fyzického stavu se stavem v katastru nemovitostí.

13/ Je projednáno jmenování inventarizační komise a provedení inventur majetku obce.

14/ V jarních měsících bude uvolněn domovnický byt v Domě s peč. službou v Radvánovicích. Jedná se o byt o větší podlahové ploše a bydlení je spojeno s polovičním úvazkem na zajištění provozu DPS. Obecní úřad tedy hledá zájemce o byt a práci.

15/  V pátek dne 6.prosince 2013 byl vpuštěn plyn do nově vybudovaných plynovodních řádů v osadě Roudný. Plynofikaci v celém rozsahu i na základě výsledku kolaudačního řízení je možné používat, tj. mohou být zahájeny práce na domovních přípojkách jednotlivých vlastníků nemovitostí.

6.12.2013                                                                                  zapsala: Špačková


Zápis z jednání rady obce

konané 30.prosince 2013 v Přáslavicích

Přítomní členové:  Alena Cvrčková, Petr Šafář ml., Vlasta Špačková
omluveni : Renata Kukeňová, Mgr. Ondřej Havrda

1/ Paní Daniela Kavalírová, Liberec žádá o přidělení bytu v DPS Radvánovice – žádost bude evidována.

2/ Pan Josef Panožka, Liberec žádá o vyjádření a souhlas s opravou garáží ve Svatoňovicích proti chatám v Drážkách, vše pro stavební povolení – telefonicky budou projednány vlastnické vztahy k jednotlivým stávajícím garážím.

3/ V lednu 2014 proběhne setkání na krajském úřadě s generálními sekretáři Rady pro fondy EU, jedná se o programové období 2014-2020 a tím i možnosti získání finančních prostředků pro obce. Setkání se zúčastní starostka s poradkyní Mikroregionu Český ráj.

4/ Ministerstvo vnitra ČR sděluje, že záležitost státního občanství pana Johanna Aehrenthala řeší od 17.10.2013 Nejvyšší správní soud v Brně. Rozhodnutí tohoto orgánu je důležité pro posouzení restitučních nároků podaných dne 25.12.1992 !!

5/ Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy nabízí darování stavby pozemní komunikace včetně pozemků, kdy se jedná o komunikaci III/2824 Radvánovice směr Roudný. Obec nemůže tento dar přijmout. Důvodem je zajištění zimní údržby této komunikace a také to, že toto komunikace svými parametry odpovídá charakteru silnice III. třídy (šířkové parametry, zatáčky) a je po ní vedena autobusová linka základní dopravní obslužnosti.
Tento odbor dále zasílá aktuální informaci ve věci zpracování studie proveditelnosti silnice R 35 v úseku Turnov – Úlibice v koridoru severní varianty. Termín ke zpracování je šest měsíců. Všechny obce na trase budou se studií seznámeny.

6/ Je podaná žádost o dotaci na svoz bioodpadů vznikajících na území obce, tj. z obecních pozemků i od občanů.

7/ Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí uložil čtyři pokuty podnikajícím subjektům za neplnění povinností vyplývajících ze zákona o odpadech, tj. nepodání hlášení o druzích, množství a způsobu nakládání s nimi.

8/ Firma Viktoriaplay Liberec žádá o povolení provozu výherního hracího automatu na 11 měsíců v roce 2014, který je umístěný v Motelu Even v Sedmihorkách – rozhodnutí bude vydáno.

9/ Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje, Semily žádá o finanční příspěvek z rozpočtu obce ve výši Kč 9.000,- kdy jednomu občanu z obce je poskytována asistenční služba. Příspěvek bude součástí rozpočtu obce na rok 2014.

10/ Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových oznamuje, že po 1.1.2014 bude řešit nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni v katastru dostatečně či určitě. Na území naší obce je takových zápisů hodně a dohledávání vlastníků bude složité a zdlouhavé.

11/ Městský úřad Turnov, stavební úřad zasílá :
     - pro manžele Šálkovy, Turnov zahájení územního řízení na stavbu vrtané studny, biologického septiku s půdním filtrem a přepadem do štěrkového vsaku vše v Sedmihorkách (Vystrkálov)
     - pro Obec Karlovice kolaudační souhlas na rozšířené veřejné osvětlení v Radvánovicích za DPS
     - pro ČEZ Distribuce, Děčín výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce na kabelové vedení nízkého napětí k pozemku pana Vítězslava Brožka, Karlovice, pana Bohuslava Mencla, Sedmihorky – přípojka k rodinnému domu, pro Zdeňka Šálka, Sedmihorky také přípojka NN k rodinnému domu dále územní rozhodnutí na kabelovou přípojku pro rodinný domek pro Mgr. Zýku, Sedmihorky.

12/ Na  žádost jednatele Autocampu Sedmihorky byl vydán souhlas obce se změnou užívání stavby čp. 72 Sedmihorky, kde je provozována mateřská škola. Souhlas byl následně vydán také MěÚ Turnov, stavebním úřadem.

13/ V rámci obce jsou rozmístěny podpisové petiční archy k zachování provozovny České pošty v osadě Radvánovice.

14/ Ministerstvo vnitra ČR zasílá informaci včetně metodického doporučení k vládnímu nařízení v oblasti odměňování členů zastupitelstva obce, které je platné od ledna 2014. Odměny zastupitelů schvaluje zastupitelstvo obce mimo odměny starostky, která je dána zákonem.

15/ Do 7.1.2014 bude podána žádost o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury na chodník ke Šťastné zemi.

16/ Severočeské vodovody a kanalizace Teplice zasílají kalkulaci předané vody na rok 2014 pro osadu Roudný (vodní zdroj Václaví). Cena bude navýšena o 0,40 Kč, tj. cena včetně DPH 22,78 Kč.

17/ Krajský úřad Libereckého kraje vydává rozhodnutí a uděluje výjimku Mgr. Janu Špačkovi, Hradec Králové, který bude pro Povodí Labe provádět monitoring ekologického stavu povrchových vod, také odchytávat zvířata a sbírat rostliny.

18/ Ministerstvo vnitra ČR sděluje, že obecně závazné vyhlášky obce 1/2012 a 2/2012, které byly obcí vyhotoveny a schváleny ZO jsou v souladu se zákony ČR.

19/ Socha sv. Františka nad rybníkem Cihlák včetně podstavců je již po rekonstrukci zpátky na místě. Na celou akci nemohla být využita schválená dotace ze SZIF, neboť by byla přečerpána podpora EU (systém de minimis).Celé dílo stálo 155.000,- Kč a aby nebyl příliš zatížen rozpočet obce byly a budou osloveny firmy k poskytnutí daru (již nyní darováno 25.000,-).

20/ Je projednána žádost SDH Karlovice o snížení poplatku ze vstupného na Mikulášské zábavě, kterou navštívilo pouze 35 platících osob. Poplatek je stanoven na Kč 100,-.

21/ V prosinci byly vyúčtovány náklady na pořízení plynovodních přípojek v osadě Roudný, I. (12x) a II. (6x) etapa, které nebyly součástí dotace. Majitelům nemovitostí nebyly účtovány náklady na geodetické zaměření, tlakovou zkoušku, revizi.

22/ V I. čtvrtletí roku 2014 bude uvolněn domovnický byt v Domě s pečovatelskou službou v Radvánovicích. Obec hledá pro tento byt nájemníka s tím, že je požadováno domovnictví, tj. péče o kotelny, drobné opravy v bytech a domech, údržba pozemků atd.

23/ Rada projednala rozpočtové změny – drobné úpravy v položkách tak, aby byl vyrovnaný rozpočet obce.

2.1.2014                                                                                  zapsala: Špačková


| Hlavní stránka | Úvod |