Zápis z jednání rady obce

konané 29.ledna 2014 v Přáslavicích

Přítomní členové: Alena Cvrčková, Renata Kukeňová,  Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková     nepřítomen : Petr Šafář ml.

1/ Správa CHKO Český ráj zasílá :
    - pro Krajskou správu silnic zahájení správního řízení ve věci zrušení ochrany památného stromu – lípy v aleji k Lázním Sedmihorky, kdy kmen má zničený kořenový systém dřevokaznou houbou (celkem budou pokáceny 4 stromy)
    - pro Ředitelství silnic a dálnic ČR zahájení správního řízení ve věci ošetření památných stromů v aleji Sedmihorky - Turnov

2/ Pan Štefan Maier, Radvánovice zasílá výpověď nájmu obecního bytu v čp. 100 Radvánovice. Jedná se o byt domovnický a bude volný od 1.4.2014. Obec prozatím nemá zájemce o tento byt. Vyjde inzerát 5.2.

3/ Městský úřad Turnov odbor životního prostředí zasílá :
    - pro Obec Karlovice a pana Jaromíra Kvapila, Chvaletice rozhodnutí v pochybnostech, kdy vše se týká ppč. 655 a 653/6 v k.ú. Karlovice = narovnání vlastnických vztahů – bude následovat směnná smlouva, která podléhá schválení ZO
    - pro Zdeňka a Ilonu Šálkovy, Turnov oznámení o zahájení vodoprávního řízení na odkanalizování a zásobování pitnou vodou pro budoucí novostavbu rodinného domu na Vystrkálově, kdy tomuto oznámení předcházelo územní rozhodnutí vydané stavebním úřadem MěÚ Turnov

4/ Městský úřad Turnov, stavební úřad zasílá :
    - pro ČEZ Distribuce, Děčín kolaudační souhlas na kabelovou přípojku pro budoucí novostavbu rodinného domu, manželé Šálkovi, Turnov a pana Mencla, také rodinný dům (Vystrkálov)
    - pro Tomovy parky, Radvánovice výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce, kolaudace staveb : výrobní hala, expediční hala, sociální zařízení, kotelna, vodovodní přípojka, komunikace a zpevněné plochy, kabelová přípojka a veřejné osvětlení, stožárová TS, oplocení. Stále není kolaudace na ČOV + přepad, tudíž obec nebude souhlasit s vydáním kol. rozhodnutí na sociální zařízení
    - pro ČEZ Distribuce, Děčín  výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce, kabelová přípojka NN pro rodinný domek Mgr. Zýky Sedmihorky (Vystrkálov).

5/ Policie ČR Semily žádá o podání zprávy z místa bydliště na občana ………

6/ Policie ČR Turnov zasílá zprávu o stavu a úrovni veřejného pořádku na území obce za rok 2013, kdy došlo ke snížení počtu trestných činů (17), přestupky jsou na stejné úrovni (26), jako v roce 2012.

7/ Liberecký kraj zasílá sdělení k poskytnutí dotace na výkon státní správy pro obec na rok 2014 ve výši Kč 134.600,-.

8/ Ministerstvo dopravy  Praha oznamuje zahájení správního řízení veřejnou vyhláškou, které se týká stanovení kategorie železniční tratě č. 041 Hradec Králové – Jičín – Turnov. Nyní je tato trať zařazena v celostátní síti a je navrženo zařazení do kategorie „dráha regionální“. Současná dráha není elektrifikovaná, svým rozsahem, délkou a parametry zaujímá charakter regionální dráhy. Stavební délka tratě je 71,191 km.

9/ Krajská správa silnice Libereckého kraje žádá obec o vydání o povolení pokácení dvou lip a dvou kaštanů (jírovec maďal) v aleji k Lázním Sedmihorky. Stromy byly odborně posouzeny, je na ně vydáno rozhodnutí CHKO, tudíž bude vydáno i povolení obce.

10/ Katastrální úřad Semily v souvislosti s plynofikací osady Roudný 2.etapa provedl opravu údajů v katastru nemovitostí, kdy vše se týkalo chybně vedených hranic mezi parcelami, chybné výměry u ppč. 476/15, 476/16, 476/26 a 476/27, kdy jde o majetek obce.

11/ Nájemci nebytových prostor v čp. 80 Sedmihorky (bowling, restaurace) žádají o ponechání stanoveného nájemného v roce 2013 i na rok 2014. Měsíční nájemné za pronajaté prostory je Kč 50.000,-/měsíc. Rada žádost bere na vědomí, rozhodnutí podléhá schválení ZO

12/ MUDr. Otto Kadlec a paní Gerda Kroupová, Jablonec nad Nisou žádají o pronájem bytu v DPS Radvánovice – žádost bude evidována.
Dále o byt žádá Martin Opočenský z Turnova, i tato žádost bude evidována.

13/ Valná hromada Honebního společenstva Karlovice se koná 7.2.2014 v 16.00 hodin na myslivecké chatě v Karlovicích – týká se majitelů pozemků, které užívá Honební společenstvo

14/ Polesí Hrubá Skála předalo soupis obnovních těžeb v roce 2014, které se také týká k.ú. Karlovice a území za Lázněmi Sedmihorky, na Sahaře, křižovatky u Pilského rybníka atd.

15/ Spolek Luneta Praha žádá o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“

16/ Firma AQUA Turnov předala vyúčtování, tj. skutečnost příjmů a výdajů roku 2013, které vznikají při provozování obecních vodovodů. Zisk z provozování je 181.044, kdy tento zisk bude zaslán na účet obce.

17/ V souvislosti s plynofikací osady Roudný byla projevena nespokojenost s cenou výkopových prací v 1.etapě a dále s vyčíslením délky přípojky ve 2.etapě. Podklady k vyúčtování nákladů předaly dodavatelské firmy, vše dle cen z výběrových řízení. Dalším podkladem k délkám jsou geometrické plány skutečného provedení staveb a zaměření jednotlivých přípojek.

18/ S Úřadem práce je řešeno opětovné obsazení tří pracovních míst na veřejně prospěšné práce

19/ Pod restaurací v ATC Sedmihorky se nachází stavební pozemek obce. Rada navrhuje prodej tohoto pozemku majiteli ATC. Vše podléhá schválení ZO.

20/ Po dohodě z firmou ZEA Sedmihorky vznikne travnatá pěšina (pěší, cyklisté) za příkopem ve směru od Zelené cesty do Sedmihorek. Dané porosty, především jabloně již nešlo zmladit ořezem. Ředitelství silnic a dálnic ČR provedlo vykácení a obec zajistí vysázení nového stromořadí. Jaký druh stromků bude vysázen, není rozhodnuto.

3.2.2014                                                                                  zapsala: Špačková


Zápis z jednání rady obce

konané 10.března 2014 v Přáslavicích

Přítomní členové: Alena Cvrčková, Renata Kukeňová, Petr Šafář ml., Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková

1/ Sběr použitého textilu, tj. oblečení včetně látek, lůžkovin, je možné  Diakonii Bromouv darovat prostřednictvím obecního úřadu. Je možné také darovat malé funkční spotřebiče, tj. vysavače, žehličky, topinkovače, kulmy, holicí strojky, hodinky, váhy, mixery, kávovary, vrtačky, mikrovlnky, počítače. Všechny tyto věci budeme shromažďovat v tělocvičně obecního úřadu od 17. března do 24. března 2014. Vše od Vás převezmeme i v sobotu dne 22.3.2014 době od 18.00 do 19.00 hodin. Tento materiál pro sociálně slabé rodiny, azylové domy a pomoc do zahraničí je neustále potřeba a není jej dostatek. Pomoc je stále důležitá.

2/ Žádost o dotaci na opravu komunikace ve Zdolcích z POV Libereckého kraje nebyla kladně vyřízena.

3/ Správa CHKO Český ráj zasílá rozhodnutí a souhlas s ošetřením 26 památných stromů v aleji Sedmihorky – Turnov.

4/ Městský úřad Turnov, stavební úřad zasílá :
    - pro manžele Šálkovy, Turnov společný souhlas ke stavbě rodinného domu včetně zpevněné plochy a domovního kabelu NN (Vystrkálov) dále odbor ŽP vydal rozhodnutí pro odběr vody a vypouštění odpadních vod
    - pro manžele Panožkovy, Liberec územní souhlas na přestavbu garáže pro tři osobní automobily u rekr. objektu č.e. 11 Svatoňovice
    - pro manžele Římanovy, Praha sdělení a výzva k seznámení se s podklady rozhodnutí ve věci přístupové cesty k rekreačnímu objektu ev.č. 6 Karlovice
    - pro manžele Staňkovy, Turnov oznámení o zahájení územního řízení na prodloužení vodovodu a vodovodní přípojku vše pro budoucí novostavbu rodinného domu v Sedmihorkách

5/ Domovnický byt v DPS Radvánovice včetně provádění domovnických prací bude přidělen manželům Doškovým z Kokonína od 1.4.2014 (celkem 6 zájemců).

6/ Horolezecký oddíl TJ Český ráj Hrubá Skála žádá o poskytnutí finančního příspěvku na činnost v roce 2014 – příspěvek ve výši Kč 20.000,- je součástí rozpočtu obce a bude zaslán na účet TJ.

7/ Krajská správa silnic LK sděluje, že propustek nad potokem v Karlovicích, kdy se jedná o nerovnost komunikace – vše bude odstraněno v rámci běžné údržby v letošním roce. Komunikace do Lázní Sedmihorky je zařazena do plánu velkoplošných oprav v roce 2014-2015.

8/ Ministerstvo životního prostředí Praha zasílá protokol o schválení Plánu péče o Chráněnou krajinnou oblast Český ráj na období 2014 – 2023. Součástí je také vypořádání připomínek.

9/ Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí zasílá :
    - pro ČEZ a obec rozhodnutí o dodatečném trvalém omezení lesních pozemků pro stavbu „Kabel nízkého napětí pro rekreační objekt pana Vítězslava Brožka, Karlovice „.

10/ Ministerstvo životního prostředí Praha zasílá oznámení o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020“.

11/ Dne 11.3.2014 provede Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 – dokončení.

12/ Pan Josef Šorm, Praha žádá o snížení poplatku z vybraného vstupného za rok 2013 na 1%. Rada nesouhlasí se snížením poplatku za rok 2013. Požaduje vyrovnání poplatku za rok 2012 a následně se bude řešit rok 2013.

13/ Jsou obeslány tři firmy formou poptávky, zatrubnění příkopu od čp. 55 Radvánovice směrem na Hrobka. Pracuje se na Roudném na vodoteči, probíhá ozelenění okolo parkoviště v Radvánovicích.

14/ Občanská sdružení starající se o hendikepové občany žádají obec o příspěvky na tuto činnost, kterou provádějí také na území obce. Obec nebude přispívat na další sociální služby, které jsou prováděny na území obce, neboť zajišťujeme svoji pečovatelskou službu na území naší obce, která je z části hrazena z rozpočtu obce.

17.3.2014                                                                                  zapsala: Špačková


Zápis z jednání rady obce

konané 14.dubna 2014 v Přáslavicích

Přítomní členové: Alena Cvrčková, Renata Kukeňová, Petr Šafář ml., Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková

1/ Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí zasílá :
    - pro manžele Staňkovy, Turnov oznámení o zahájení vodoprávního řízení k povolení stavby rozšíření vodovodu pro novostavbu rodinného domku v Sedmihorkách (včetně rozhodnutí o umístění stavby)
    - pro společnost ZEA – Probio, s.r.o., Roudný oznámení o zahájení vodoprávního řízení k vydání povolení k nakládání s vodami, odběr povrchových vod z vodních toků k napájení hospodářských zvířat v době pastvy
    - pro společnost ZEA – LAND, s.r.o. oznámení o zahájení vodoprávního řízení k vydání povolení k nakládání s vodami, odběr vody z rybníka Roudný  - k oběma řízením ve věci odběru vody je vydáno také závazné stanovisko, rozhodnutí Správy CHKO Český ráj Turnov, včetně vydání rozhodnutí
    - pro Obec Karlovice rozhodnutí o vyjmutí poz.p. 36/17 o výměře 841 m2 z lesního půdního fondu (pozemek svým charakterem i způsobem využívání neodpovídá druhu pozemku les), jedná se o pozemek v lokalitě Drážka, Svatoňovice.

2/ Městský úřad Turnov, stavební úřad zasílá :
    - pro manžele Římanovy, Praha rozhodnutí, dodatečné povolení stavby, kdy se jedná o terénní úpravy, zřízení přístupové cesty k rekreačnímu objektu ev.č. 6 Karlovice
    - pro manžele Bernardovy, Radvánovice čp. 21 souhlas se změnou stavby před jejím dokončením, kdy se jedná o novostavbu rodinného domku a drobné změny
    - pro Jiřího Špínu, Roudný oznámení a zahájení řízení, dodatečné povolení přístavby skladu nářadí a dřeva k domu čp. 45
    - pro ČEZ Distribuce, Děčín oznámení o zahájení územního řízení na stavbu kabelového vedení nízkého napětí pro poz. p. 1217/1 – ing. Pekař, Turnov a dále vydává územní souhlas pro stavbu kabelového vedení nízkého napětí pro ppč. 705/6 – také ing. Pekař  - oba pozemky jsou v Radvánovicích
    - pro manžele Panožkovy, Liberec stavební povolení na opravu garáže pro tři osobní automobily u rekr. objektu  e.č. 11 Svatoňovice
    - pro Pavla Kučeru, Radvánovice územní souhlas na stavu kolny u domu čp. 48 Radvánovice
    - pro ing. Lukáše Peštu, Radvánovice výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce, kolaudace komunikace a inženýrských sítí pro tři rodinné domy v zástavbě rodinných domků v Radvánovicích

3/ Státní fond životního prostředí Praha zasílá pro Obec Karlovice akceptaci žádostí o dotaci na Revitalizaci vodoteče Roudný a Systém svozu bioodpadů. Revitalizace vodoteče je hotova s tím, že budou ještě navýšeny hrázky.

4/ MěÚ Turnov zasílá přehled o přestupcích v osadě Radvánovice, kdy se jedná o údaje z úsekových měřičů rychlosti : prosinec 288, leden 241, únor 349, březen 439 přestupků v obou směrech.

5/ Pan František Kupec, Doubravice žádá o pronájem obecního bytu – žádost bude evidována.

6/ Ministerstvo práce a soc. věcí zasílá rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 160.000,- na poskytovanou pečovatelskou službu v obci.

7/ Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vyzývá potomky vlastníků, kteří nejsou v katastru nemovitostí dostatečně určitě označeni, aby uplatnili své vlastnické právo vůči pozemkům (termín je do 31.12.2023). V naší obci jde převážně o podíly na pozemcích, na bývalých polních cestách a dalších pozemcích, které byly opomenuty při vyřizování dědictví před více jak 30-60 roky. Seznam neprojednaných dědictví, dřívějších vlastníků je k dispozici na obecním úřadě.

8/ Obec Karlovice obdržela předvolání k soudnímu jednání ve věci dlužného nájemného
za pronajaté nebytové prostory – dlužné nájemné vůči obci je z roku 2009.

9/ S Úřadem práce v Semilech bude podepsána na šest měsíců smlouva na obsazení tří pracovních místa na veřejně prospěšné práce (dva muži, jedna žena).

10/ Finanční prostředky na plynofikaci Roudný stále Státní fond životního prostředí nezaslal, dle elektronického sledování dokladů, které byly k plynofikacím 1. a 2. etapa zaslány dochází k posunu, tj. je předpoklad proplacení dotačních podílů. Celkem se jedná o 5,1 mil. Kč, které jsou potvrzeny a měla by je obec od SFŽP obdržet.

11/ S firmou EKO-KOM, a.s. Praha bude podepsána smlouva na zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, kdy se jedná o úpravu smlouvy v souladu s novým občanským zákoníkem. Ceny za zpětný odběr se nemění.

12/ Katastrální úřad Semily provádí stále revizi katastrálního operátu, tj. zkoumá nesrovnalosti v pozemcích, stavbách. Mělo by být v zájmu každého uvést své věci do pořádku, tj. aby fyzický stav odpovídal zápisům v katastru nemovitostí. Stále jsou špatně uvedeny čísla stavebních parcel pod domy i dalších parcel, nesouhlasí výměry.

13/ Dne 9.4.2014 proběhla v Rovensku p. Tr. „Prezentace podkladů k prověření koridoru silnice I/35“. Aktuální je severní varianta, tj. koridor i přes území naší obce, nová trasa nebude silnicí na intenzivní tranzit, asi to bude střídavý třípruh  S 14,75 případně S 20,75. Vše musí být zapracováno do rozvojových a územních plánů, projednáno, tudíž řešení je tedy stále v nedohlednu.

14/ Rada se opět zabývala dluhy vůči obci, kdy se jedná o nedoplatek dluhu za pronájem bytu, dále stávající dluh za pronájem bytu a dluh za pronajaté nebytové prostory. Dlužníkům bude zalána kvalifikovaná výzva s daným termínem k úhradě včetně možné výpovědi nájmu.

15/ Rada se zabývala programem a přípravami oslav výročí obce, které se uskuteční 5.a 6.7.2014. Je stanoven termín 15.5.2014, kdy se bude  konat veřejné zasedání zastupitelstva obce.

15.4.2014                                                                                 zapsala: Špačková


Zápis z jednání rady obce

konané 19.května 2014 v Přáslavicích

Přítomní členové: Alena Cvrčková, Renata Kukeňová, Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková     omluven : Petr Šafář ml.

1/ Státní pozemkový úřad Liberec žádá o poskytnutí informace nutné k posouzení možnosti vydat pozemek církvi, kdy se jedná o pozemek vedený způsobem zjednodušené evidence PK 301/1 o výměře 210 m2 v osadě Sedmihorky.

2/ Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí zasílá :
    - pro paní Martinu Jurenkovou, Turnov rozhodnutí, oznámení o pokračování řízení pro stavbu inženýrských sítí pro dvě novostavby rodinných domů v Radvánovicích
    - pro firmu ZEA-Probio s r.o. Roudný rozhodnutí a povolení k odběru povrchových vod z vodních toků pro napájení dobytka během pastvy
    - pro Pavla Kučeru, Radvánovice souhlas s odnětím půdy ze zem. půdního fondu za úplatu
    - pro Obec Karlovice rozhodnutí a prodloužení povolení k vypouštění přečištěných odpadních vod ze sportovního areálu , platnost do 30.4.2024

3/ Městský úřad Turnov, stavební úřad zasílá :
    - pro ČEZ Distribuce, Děčín zahájení územního řízení, kdy se jedná o novou kabelovou přípojku pro novostavbu rodinného domu, manželé Staňkovi
    - usnesení, zastavení řízení o odstranění stavby, kdy se jedná o zahájené terénní úpravy bez souhlasu stavebního úřadu, přístupová cesta Karlovice, Římanovi
    - pro Jiřího Špínu, Roudný rozhodnutí a dodatečné povolení stavby – přístavba skladu nářadí a dřeva u domu čp. 45
    - pro Libora Buchara, Sedmihorky výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce novostavby rodinného domu (u Zelené cesty), kterému bylo přiděleno čp. 90 Sedmihorky
    - pro manžele Cermanovy, Roudný souhlas s odstraněním stavby kolny u rodinného domu
    - pro ČEZ Distribuce, Děčín rozhodnutí o umístění stavy kabelové přípojky nízkého napětí na ppč. 1217/1 pro budoucí novostavbu RD.

4/ Rada schvaluje smlouvu o zřízení věčného břemene pro kabelové vedení nízkého napětí pro rodinný domek, manželé Šálkovi, Turnov (Janův kout).

5/ Manželé Jiroušovi, Doubravice žádají o přidělení bytu v DPS Radvánovice- žádost bude evidována.

6/ IKP Consulting Engineers Praha zasílá žádost o vyjádření vlastníka k revitalizaci trati Hradec Králové – Jičín – Turnov, kdy se jedná o část ppč. 750/2 (přednádraží prostor u žel. stanice Hrubá Skála).

7/ Správa CHKO Český ráj Turnov sděluje, že v letošním roce bude prováděna mechanická likvidace bolševníku velkolepého podél vodního toku Libuňka.

8/ Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy oznamuje zahájení stavebního řízení za účelem vydání stavebního povolení na stavbu : Bezpečné přechody pro chodce na silnici I/35 v Radvánovicích.

9/ Obecní úřad Hrubá Skála předává vyúčtování nákladů na jednoho žáka v ZŠ Hrubá Skála v roce 2013. I když došlo k úpravám v rámci rozpočtového určení daní, daňové příjmy jsou menší než je potřeba. Obec Karlovice nebude na vyčíslený rozdíl přispívat.

10/  Sběr nebezpečných odpadů proběhne na území obce v obvyklých časech a místech v sobotu dne 21.června 2014. Budou sbírány také pneumatiky z osobních aut.

11/  Městský úřad Turnov, odbor dopravní vydává rozhodnutí, kterým je povolena úplná uzavírka Města Rovensko pod Tr. z důvodu budování kanalizace. Vzhledem k budování kanalizace a chodníku podél silnice III. třídy v Radvánovicích nebude naše obec zatížena objízdnou trasou. MěÚ připomínky obce akceptoval a přes Radvánovice by neměla být vedena veškerá doprava z Rovenska.

12/ Český svaz včelařů, o.s. Turnov žádá o poskytnutí příspěvku na včelařskou činnost (nákup léčiv, obnova zařízení na ošetření včelstev). V letošním roce obec na činnost nepřispěje.

13/ Na žádost obce ve věci restitučního řízení pana Aehrenthala (řeší se od r.1990 !!) Nejvyšší správní soud Brno sděluje, že soudní senát ve věci rozhodne pravděpodobně v polovině září.

21.5.2014                                                                                 zapsala: Špačková


Zápis z jednání rady obce

konané 2.července 2014 v Přáslavicích

Přítomní členové: Alena Cvrčková, Renata Kukeňová, Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková, Petr Šafář ml.

1/ Městský úřad Turnov, stavební úřad zasílá :
    - pro Jana Popelku st., Turnov výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce, kdy se jedná o přístavbu rekreační chaty u Evenu
    - pro manžele Padrůňkovy, Radvánovice výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce novostavby rodinného domu v osadě Sedmihorky, kterému bylo přiděleno čp. 91
    - pro Lukáše Málka a Hanu Kupcovou, Jesenný územní souhlas na oplocení stavebního pozemku včetně umístění stavební buňky (budoucí novostavba RD v Janově koutě)
    - pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín územní rozhodnutí na umístění stavby kabelového zemního vedení pro novostavbu rodinného domku manželů  Staňkových v Sedmihorkách
    - pro manžele Mihálikovy, Praha oznámení o zahájení stavebního řízení na stavební úpravy rodinného domu čp. 27 Roudný
    - pro manžele Staňkovy, Turnov oznámení o zahájení společného řízení vše pro novostavbu rodinného domu v Sedmihorkách včetně domovní odpadní jímky, příjezdu a venkovních úprav, prodloužení plynovodu a vybudování plynovodní přípojky
    - pro Jiřího Špínu, Roudný usnesení o zastavení řízení o odstranění stavby  - přístavba skladu a nářadí, skladu dřeva u domu čp. 45

2/ RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem zasílá k podpisu smlouvu o pronájmu plynárenského zařízení, kdy se jedná plynovodní řád a přípojku ke sportovnímu areálu Sedmihorky. Podpis smlouvy odložen, vzhledem k tomu, že smlouva došla 1.7. a je nutné smlouvu zkontrolovat.

3/ Společnost EKO-KOM, a.s. zasílá přehled o množství vytříděných odpadů v roce 2013. Celkem bylo v obci vytříděno 50,367 tuny odpadu a obec za to obdržela odměnu ve výši 127.303,- Kč.

4/ SFŽP Praha zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace na řešení bioodpadu v obci. Vzhledem k tomu, že je dotace pro obec nevýhodná (pouze 25% dotace) bude odmítnuta.

5/ Nadace B.J.Horáčka poskytla nadační příspěvek na opravu křížku před kostelem, kdy na obnovu této památky poskytl finanční dar také pan Josef Panožka.

6/ Pod kostelem Přáslavice byly vytýčeny pozemky ve vlastnictví Lesů ČR o které v rámci restituce požádala Římskokatolická církev. Pozemky budou vydány pouze částečně, neboť je po nich také vedena obecní komunikace, tj. stavba.

7/ Vzhledem k tomu, že na chodník v Radvánovicích nebyla poskytnuta státní dotace z SFDI (ve čtyřech místech zúžení na 90 cm) byl napsán dopis na Ministerstvo financí o přímou podporu z prostředků MF.

8/ Pan Miroslav Krejčí, Hrubá Skála žádá o přidělení bytu – žádost bude evidována.

9/ Pan Luboš Hruška, jednatel společnosti PEAR AG, s.r.o., která pořádá Sedmihorské hudební a divadelní léto žádá o snížení poplatku ze vstupného – rada nesouhlasí se snížením poplatku. Zastupitelstvo schválilo novou vyhlášku o poplatku se sníženou sazbou o 50% tak, aby pořadatelé akcí měli lepší podmínky, tudíž není důvod k dalšímu snížení poplatku.

10/ Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí zasílá :
    - pro Martinu Jurenkovou, Turnov oznámení o pokračování správního řízení na prodloužení vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace pro dva rodinné domy v osadě Radvánovice – byly odstraněny nedostatky

11/ Státní fond životního prostředí zasílá informace k dalšímu postupu po obdržení rozhodnutí ministra – vše se týká úpravy koryta vodoteče na Roudném.

12/ Policie ČR, Semily žádá o podání zprávy z místa bydliště na občana …….

13/ Manželé Machačných Sedmihorky žádají o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou v Radvánovicích – žádost bude evidována

14/ Manželé Kouckých, Sekerkovy Loučky majitelé chaty ev.č. 32 Roudný žádají o prodej či pronájem obecního pozemku, který navazuje na pozemky v jejich vlastnictví – obecní pozemky je možné využívat bez pronájmu. Prodej rada neschválila.

15/ Ministerstvo kultury ČR Praha zasílá rozhodnutí, kterým je rozcestník před železničním přejezdem do Lázní Sedmihorky prohlášen za kulturní památku (jedná se o majetek obce).

16/ Paní Helena Šafářová, Radvánovice 107 žádá o povolení provozovny v obecním bytě. Jedná se o podnikání v administrativních činnostech. Rada souhlasí a bere na vědomí umístění této provozovny v bytě obce.

17/ Dnes bylo urgováno u Krajské správy silnic LK osazení dopravních značek ve zúženém prostoru u čp. 22 Karlovice – značky budou osazeny v nejbližším možném termínu.

18/ IKP Consulting Engineers, s.r.o. Praha žádá obec o vyjádření k přípravné dokumentaci na revitalizaci železniční trati č. 041. Jedná se o rekonstrukci železniční stanice Hrubá Skála s novou konfigurací kolejiště, novými nástupišti, zabezpečovacím a sdělovacím zařízením, rekonstrukcí přilehlého silničního přejezdu a zavedením dálkového ovládání ze stanice Turnov. V traťových úsecích se stavebně jedná pouze o pokládku zabezpečovacího kabelu v omezené části úseku Rovensko – Hrubá Skála a nového traťového kabelu v úseku Hrubá Skála – Turnov.

19/ Rada je informována o problémech na vodovodním řádu Sedmihorky včetně vodojemu a zvýšenými náklady na opravy. Dále pak o malování a stavební opravy v čp. 47 Radvánovice – společné prostory.

3.7.2014                                                                                 zapsala: Špačková


Zápis z jednání rady obce

konané 12.srpnaa 2014 v Přáslavicích

Přítomní členové: Alena Cvrčková, Renata Kukeňová, Vlasta Špačková, Petr Šafář, omluven : Mgr. Ondřej Havrda

1/ Správa CHKO Český ráj Turnov zasílá zprávu o zahájeném správním řízení ve věci vyhrazení místa, rozdělávání ohně, vjíždění a stání motorových aut na ppč. 1584 a 1585 v k.ú. Karlovice, tj. na louku u ATC proti rybníku Bažantník – jedná se o sezónní záležitost.
Dále zasílá rozhodnutí, kterým je udělen souhlas s pořádáním hromadné akce, tj. 4. ročník Maratonu Českým rájem dne 10.8.2014, kdy trasa povede také v k.ú. Karlovice.

2/ Státní pozemkový úřad Semily zasílá příkaz ministra zemědělství, kdy je uloženo obecnímu úřadu ve spolupráci se Státním pozemkovým úřadem monitorovat erozi zemědělské půdy na území obce. Po posledním dešti se jedná o likalitu Drážka, Líšník , Zdolce.

3/ Lesy ČR mají vyřídit církevní restituci, která se týká lesní parcely Skalička v Karlovicích. Částečně po tomto pozemku je vedena obecní místní komunikace. Z tohoto důvodu je jednáno s Lesy ČR o nevydání části tohoto majetku, kdy komunikace bude geodeticky zaměřena.

4/ Firma Ekoplan Pěnčín, která vyřizuje záležitosti majetku RWE, by měla zájem zřídit věcné břemeno za úplatu dle znaleckého posudku na stavební pozemek, který je zastavěný regulační stanicí plynu na Roudném.

5/ Firmě Tomovy parky Radvánovice byl zaslán dopis ve věci vypouštění přečištěných odpadních vod z areálu. Zatím bez reakce.

6/ MěÚ Turnov, odbor životního prostředí oznamuje, že bude provedeno ošetření památných stromů na území obce – lípa na Roudném, duby a jírovec na hřbitově v Přáslavicích. Dále oznamuje pokračování ve správním řízení, kdy se jedná o stavbu inženýrských sítí pro dva rodinné domy v Radvánovicích.

7/ Společnost ČEZ Distribuce byla požádána o zřízení dvou elektrických přípojek ke stavbám v Sedmihorkách (jímací zařízení vody a vodojem).

8/ Ministerstvo vnitra ČR Praha zasílá dopis, ve kterém je sděleno, že obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2014 a 2/2014 jsou v souladu se zákonem. MV zasílá také právní rozbory daných vyhlášek.

9/ Ministerstvo životního prostředí Praha vydává stanovisko k návrhu koncepce „Program rozvoje Libereckého kraje 2014-2020“.

10/ Manželé Tokarskich, Liberec žádají o změnu územního plánu obce a zařazení svých pozemků jako pozemky stavební na stavbu rodinných domů – žádost bude evidována vzhledem k tomu, že o změně územního plánu se prozatím neuvažuje.

11/ Obec se účastnila soutěže Vesnice roku 2014, kdy na slavnostním vyhlášení obdržíme diplom za podporu turistického ruchu.

12/ SDH Pelešany byl zaslán děkovný dopis za zhotovení a umístění dvou nových zastávek u silnice I/35 ve Valdštejnsku a Kyselovsku (i když se jedná o území Turnova).

13/ Městský úřad Turnov, stavební úřad zasílá :
     - pro manžele Staňkovy, Turnov stavební povolení na stavbu rodinného domu v lokalitě Přáslavice (včetně všech inženýrských sítí)
     - pro ing. Petru Lukešovou Sedmihorky, souhlas s prodloužením lhůty výstavby rodinného domu do 31.7.2016
     - pro manžele Mihálikovy, Praha dodatečné povolení stavby – stavební úpravy domu čp. 27 Roudný
     - pro manžele Zýkovi, Modřišice výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce stavby rodinného domu, kterému bylo přiděleno čp. 89 Sedmihorky (Janův kout)
     - pro manžele Kouckých, Sekerkovy Loučky územní souhlas s umístěním stavby kolny u chaty na Roudném
     - pro ing. Lukáše Peštu, Radvánovice kolaudační souhlas na stavbu komunikace a inženýrské sítě pro tři rodinné domy v Radvánovicích
     - pro manžele Panožkovy, Liberec výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – garáže pro tři osobní automobily ve Svatoňovicích
     - pro Jiřího Špínu, Roudný výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – přístavba skladu nářadí a dřeva u domu čp. 45 Roudný
     - pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, kdy se jedná o kabelovou přípojku nízkého napětí pro dva rodinné domy v Radvánovicích, kabelovou přípojku NN pro novostavbu rodinného domu Miroslava Grulyi, Sedmihorky  a dále kabelovou přípojku NN pro dva budoucí rodinné domy v Radvánovicích pro manžele Šichovy.

14/ Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí zasílá rozhodnutí, kterým se povoluje stavba inženýrských sítí pro dva rodinné domy v Radvánovicích (p. Jurenková, Brožková).

15/ Rada je informována o stavu finančních prostředků na účtech obce, o probíhajících stavbách a nutných opravách propadlých kanálů na území obce. Dále bylo jednáno o problémech s jímacím zařízením vody Sedmihorky a poruchách na vodovodu, je jednáno o akcích, které je třeba dokončit (oprava zdí v suterénu čp. 47 Radvánovice včetně malování schodiště, oprava střešních oken v bytovce, DPS a sportovním areálu). Byl řešen domovnický byt v čp. 100, prodejna Radvánovice, jednání s Lesy ČR, Lázně Sedmihorky.

12.8.2014                                                                                 zapsala: Špačková


Zápis z jednání rady obce

konané 6.října 2014 v Přáslavicích

Přítomní členové: Alena Cvrčková, Renata Kukeňová, Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková, Petr Šafář ml.

1/ Kralovéhradeckému kraji byla zaslána připomínka k autobusovému jízdnímu řádu na rok 2014-2015, k lince 540350 Liberec – Turnov – Jičín. Na této lince nebudou prozatím redukovány spoje na území sousedního kraje.

2/ Městský úřad Turnov, stavební úřad zasílá :
     - výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce novostavby rodinného domu, stavebník paní Jarmila Rudová, Sedmihorky. Novostavbě bude přiděleno čp. 93 Sedmihorky.
     - výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce kabelové přípojky nízkého napětí ke stavební parcele č. 705/6 ing. Pekař – vše pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín.
     - výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce novostavby rodinného domu , stavebník pan Mencl a paní Kovačičinová. Novostavbě bude přiděleno čp. 92 Sedmihorky (lokalita Janův kout).
     - oznámení o zahájení územního řízení na vrtanou studnu, biologický septik – vše včetně přípojek k budoucí novostavbě rodinného domu v Janově koutě – stavebníci pan Málek a paní Kupcová.
     - oznámení o zahájení společného řízení a pozvání k ústnímu jednání na stavbu : replika hradu Trosky s rozhlednou v Radvánovicích v areálu Šťastná země (na současném „kopci“) pro EG capital, s.r.o., Litvínov.
     - územní rozhodnutí na kabelovou přípojku nízkého napětí pro budoucí dva rodinné domy v Radvánovicích (pí. Jurenková).
     - územní souhlas na kabelovou přípojku nízkého napětí pro novostavbu rodinného domu, p. Málek, p. Kupcová – vše pro ČEZ Distribuce, a.s.

3/ Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy zasílá oznámení o zahájení stavebního řízení pro stavbu : I/35 Turnov – Sedmihorky, svodidlo. Podél lipové aleje z Turnova do Sedmihorek v délce 2,2 km by mělo být v celé délce nainstalováno silniční svodidlo pro zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu. Rada se domnívá, že dojde ke zhoršení stavu, pro pěší a cyklisty nebude možnost úniku !!

4/ Ministerstvo obrany Praha sděluje, že nebude obci poskytnuta dotace na rekonstrukci válečného hrobu z 1.světové války na Roudném (žádost o dotaci je z r.2013). Vzhledem ke složitosti dotačního řízení a poskytnutí další dotace až v roce 2016 z MO, budou potřebné finanční prostředky vyčleněny v rozpočtu obce na rok 2015, tak aby oprava mohla být provedena.

5/ Sběr nebezpečných odpadů, který je pravidelně prováděn se uskuteční v sobotu dne 15. listopadu 2014 v jednotlivých osadách obce v ranních hodinách.

6/ Paní Lenka Štichauerová, Semínova Lhota žádá o přidělení bytu v DPS pro své rodiče, žádost bude evidována.

7/ Na základě žádosti obce o připojení k elektrické síti pro vodojem a jímací zařízení vody Sedmihorky bylo společností ČEZ Distribuce sděleno, že napojení je možné od trafostanice Sedmihorky, tj. náklady na kabelové zemní vedení by nesla obec. Přípojky nebudou realizovány v současné době, ale až s případnou rekonstrukcí vodovodního řádu.

8/ Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí vydává rozhodnutí, kterým je povoleno provedení ošetření památných stromů na území obce (lípa na Roudném, jírovec před hřbitovem a dva duby na hřbitově v Přáslavicích).
Dále zasílá souhlas k odstranění dřevin, které rostou pod energetickými zařízeními distribuční soustavy a jejích ochranných pásmech – práce bude provádět firma „Šindelář“, Chuderov.

9/ Povodí Labe, s.p. Hradec Králové byl zaslán dopis - urgence týkající se narovnání vlastnických vztahů a potoka Sedmihorky. Do všeho vstupují církevní restituce, tudíž do doby vrácení či nevrácení nepatrné výměry pozemku nelze v dané věci pokračovat.

10/ Okresní soud Semily činí dotaz na trvalé bydliště občana ……, který pravděpodobně nepřebírá korespondenci i když v místě trvalého bydliště skutečně žije.

11/ Liberecký kraj poskytne dotaci na podporu jednotky požární ochrany, kdy se jedná o úpravu sirénového přijímače v hasičárně v Karlovicích.

12/ Národní památkový ústav Praha sděluje, že rozcestník před železničním přejezdem Sedmihorky byl zapsán do Ústředního seznamu kulturních památek ČR.

13/ Od nádraží Sedmihorky směrem k Libuňce, v délce 975 metrů byl pročištěn kanál, slepé rameno Libuňky. Tímto zásahem o který bylo usilováno několik roků dojde ke zlepšení odtokových poměrů v území a zlepší se i odtok z okolních pozemků. Vše zajišťoval Státní pozemkový úřad.

14/ Panu Tomáši Kolouškovi, Sedmihorky bylo vydáno souhlasné stanovisko ke stavbě přístřešku na pozemku u domu.

15/ Dne 11. a 12.10. by v Rovensku pod Troskami mělo dojít k překopání komunikací III. tříd. Jedinou možností objížďky a přístupu je silnice přes Sedmihorky a Svatoňovice. Vzhledem k nemožnosti jiného řešení dává obec souhlas s objížďkou.

16/ V současné době je prováděna úprava projektu pro chodník pro pěší Radvánovice od Dědků směrem do Sedmihorek tak, aby v celém rozsahu mohla být podána žádost o dotaci. Pro výběrové řízení zateplení objektu obecního úřadu a s tím souvisejících činností bude „použita“ firma, tak aby nedošlo k pochybení vůči poskytovateli dotace. Před hasičárnou Roudný bude upraveno prostranství u vchodu i pod kontejnery na separovaný sběr. Připravuje se oprava střechy na hasičárně Svatoňovice.
S Krajskou správou silnic LK bylo jednáno o provedení doasfaltování rozšířené komunikace III. třídy podél chodníku ke Šťastné zemi. Liberecký kraj – Silnice LK provedou doasfaltování s omezenými finančními prostředky.
Jsou prováděny dokončovací práce na chodníku v Radvánovicích, blíží se dokončení bezpečných přechodů v Radvánovicích i Sedmihorkách (chodníky budou asfaltové).

17/ Rada odkládá rozhodnutí o rozpočtových změnách dle přílohy : jedná o příjem dotace na volby, výdaje : prodloužení vodovodu v Sedmihorkách, navýšení na kanalizaci v Radvánovicích (bezpečnostní přepady a prodloužení kanalizace, překop nad poštou, který zčásti také financovala firma Tomovy parky) zde bude možné použít prostředky z rezervy rozpočtu.

18/ S Úřadem práce bude podepsána smlouva – dodatek na zřízení tří pracovních míst pro výkon veřejně prospěšných prací, kdy platnost smlouvy je do 30.4.2015.

19/ Rada je seznámena se stavem finančních prostředků na účtech obce. Bylo dojednáno nepatrné snížení ceny elektřiny, která je dodávána do obecních objektů. Cena plynu bude nižší také, zde je cena příznivější. Platnost od 1.1.2015.

20/  Obec se umístila na 6. místě v rámci Libereckého kraje v třídění odpadů v kategorii obec. V třídění odpadů jsme stabilně dobří !!

21/ Pořadatelé Sedmihorského hudebního a divadelního léta 2014 podali přiznání k poplatku ze vstupného. Bude zaslána výzva k podání také Tomovým parkům – areál Šťastná země - uskutečněné akce. Sazba dle novelizované vyhlášky je 5% z vybraného vstupného.

6.10.2014                                                                                 zapsala: Špačková


Zápis z jednání rady obce

konané 22.října 2014 v Přáslavicích

Přítomní členové: Alena Cvrčková, Renata Kukeňová, Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková     omluven : Petr Šafář ml.

1/ Ministerstvo vnitra ČR zasílá posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky č. 3/2014, kdy se jedná o zrušení poplatku za užívání veřejného prostranství – vše je v souladu se zákonem.

2/ Firma AQUA Turnov, s.r.o., provozovatel obecních vodovodů zasílá podnět k otázkám provozování vodovodů a hlavně ceny vody pro rok 2015. Nejsou známy výsledky hospodaření za letošní rok, nicméně cena vody by pro rok 2015 měla být stejná jako v letošním roce.

3/ Dne 17.10.2014 byla na obecním úřadě zahájena Finančním úřadem daňová kontrola, daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků za zdaňovací období roku 2011 a 2012 včetně ročního zúčtování za rok 2012.

4/ Ministerstvo vnitra ČR, gennerální ředitelství Hasičského záchranného sboru Praha sděluje, že bude poskytnuta účelová dotace vybraným obcím na reprodukci požární techniky v roce 2015 – tj. na Tatru 815.

5/ Správa CHKO Český ráj Turnov zasílá výzvy k provedení zásahu ke zlepšení stavu dubové aleje na hrázi rybníka Bažantník  a 22 památných stromů v aleji v Sedmihorkách – vše pro vlastníky těchto porostů, tj. Lesy ČR a Krajskou správu silnic LK.

6/ Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy byly zaslány vyjádření obce k žádosti dopravců autobusových linek :
670 353 Turnov – Troskovice, 670 358 Turnov – Rovensko pod Troskami (přes Roudný) a 540 900 Liberec – Hradec Králové – Svitavy – Olomouc – Přerov – Zlín – Luhačovice, zde dochází ke změně v tom, že tento autobus bude od 14.12.2014 stavět v Sedmihorkách a v Radvánovicích, ale pouze nedělní noční spoj. Krajský úřad LK a dopravce bude požádán, aby autobus stavěl se všemi spoji v Radvánovicích (největší osada obce + občané z Hrubé Skály).

7/ Paní Eva Neklanová, Broumov zasílá obci nabídku podílů na pozemcích v k.ú. Karlovice, které pro ni jako vlastníka nemají žádný význam – o přijetí daru rozhodne ZO.

8/ Exekutorským úřadem Zlín byla doručena vyhláška o elektronické dražbě 1 domu čp. 27 Radvánovice – vyhláška je zveřejněna na webových stránkách obce či je k dispozici na obecním úřadě.

9/ Městský úřad Turnov, stavební úřad zasílá :
    - pro EG capital, s.r.o. Litvínov rozhodnutí o umístění stavby repliku hradu Trosky v areálu Šťastná země v Radvánovicích
    - pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce včetně kolaudačního souhlasu na stavbu kabelového vedení NN pro rodinný domek pí. Kupcová, p. Málek – Janův kout
    - pro Lukáše Málka a Hanu Kupcovou územní rozhodnutí na umístění stavby vrtané studny, biologického septiku a dalších zařízení vše pro novostavbu rodinného domu v Janově koutě
    - pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín kolaudační souhlas na stavbu přípojky NN k poz. parcele č. 705/6 Radvánovice – ing. Pekař

10/ Rada schvaluje rozpočtové změny dle přílohy č. 4/2014.

11/ Opakovaně připomínáme, že sběr nebezpečných odpadů se v obci uskuteční v sobotu dne 15. listopadu 2014 v ranních hodinách !!

 

Ustavující zasedání zastupitelstva obce, když  Krajský soud potvrdí, že volby v obci jsou platné se uskuteční v pátek dne 7. listopadu 2014 od 18.00 hodin v klubovně obecního úřadu.

V sobotu 22. listopadu a v neděli 23. listopadu 2014 v prostorách obecního úřadu proběhne již tradiční předvánoční prodejní výstava ručních prací. Přijďte se podívat na nové výrobky  našich žen.

Na sobotu dne 6. prosince 2014 připravuje Sbor dobrovolných hasičů Karlovice Mikulášskou nadílku. Dětské divadelní představení bude také na programu. Začátek ve 14.00 hodin. Občerstvení SDH zcela jistě zajistí.

A před Vánočními svátky, v neděli dne 14. prosince 2014 tak jako každý rok proběhne koncert dětského pěveckého sboru Carmina z Turnova. Začátek bude v 17.00 hodin. Přijďte se nadechnout vánoční atmosféry.

27.10.2014                                                                                 zapsala: Špačková


Zápis z jednání rady obce

konané 25.listopadu 2014 v Přáslavicích

Přítomní členové: Václav Richter, Jiří Drahoňovský, Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková, Petr Šafář ml.

1) Severočeské komunální služby Jablonec n.N. zasílají ceník na odvoz komunálních odpadů v roce 2015. K danému tématu je svolána SKS porada na 2.12. Cena nebude zvýšena pro rok 2015.

2) Severočeské vodovody a kanalizace, Teplice zasílají kalkulaci předávané vody na rok 2015 pro osadu Roudný – Kč 23,05 včetně DPH. Tj. konečná cena pro všechny odběratele v obci zůstane ve stejné cenové relaci pro rok 2015 jako v roce 2014, Kč 25,- + DPH.

3) Krajský úřad Královéhradeckého kraje Hradec Králové zasílá podklady k zahájenému zjišťovacímu řízení záměru „Revitalizace trati ČD Hradec Králové – Jičín – Turnov“. Obsáhlý materiál k celému záměru je k dispozici na OÚ.

4) Spokojený domov o.p.s. Mnichovo Hradiště žádá o příspěvek na péči, která je poskytována na území obce dvěma občanům – příspěvek nebude poskytnut.

5) Paní Nela Jelínková, Doubravice žádá o přidělení obecního bytu – žádost bude evidována.

6) S Městem Turnov je podepsána smlouva na příspěvek ve výši Kč 1.500,- na tvorbu účelové katastrální mapy (je zpracováváno pro všechny obce ORP Turnov). Obec bude požadovat výstupy na CD.

7) Na žádost obce byl soudem zaslán rozsudek Nejvyššího správního soudu Brno, ve věci restituce Johanna Aehrenthala. Rozsudek má 27 stran a výsledkem je, že se zrušuje rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení. Stále se jedná o restituci a určení občanství v rozhodné době.

8) Krajský úřad Libereckého kraje, odbor kontroly zasílá zápis z dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2014, bez výhrad.

9) V souvislosti s nařízením vlády ČR č. 224/2014 Sb. budou od 1.11.2014 upraveny mzdy.

10) Panu Janu Mandysovi, Semily bylo vydáno stanovisko k novostavbě rodinného domu včetně přípojek k inženýrským sítím na ppč. 696/17 v osadě Radvánovice.
Dále bylo vydáno stanovisko ČEZu  ke kabelové přípojce nízkého napětí pro žadatelku MUDr. Michaelu Vávrovou – pozemek v Karlovicích.

11) Obecní byt v čp. 107 (Hájkovi) bude uvolněn k 31.12.2014 a bude přidělen panu Miroslava Krejčímu z Hrubé Skály.

12) Správa CHKO Český ráj Turnov zahajuje řízení ve věci záměru vyhlášení památného stromořadí „Dubová alej u Bažantníku“, kdy se jedná o 34 stromů, které jsou majetkem Lesů ČR.

13) MěÚ Turnov, odbor životního prostředí zasílá oznámení o zahájení vodoprávního řízení k žádosti o povolení k nakládání s vodami – studna, biolog. septik, vsakovací studna, kanalizační potrubí vše pro novostavbu rodinného domu v Sedmihorkách- Janově koutě, p.Kupcová, p. Málek vše včetně vydaného povolení.
Dále pro Ředitelství silnic a dálnic ČR je zasláno rozhodnutí, kterým je stanoven finanční odvod ze zem. půdního fondu pro stavbu chodníku v Sedmihorkách.

14) Městský úřad Turnov, stavební úřad zasílá :
- pro Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, Praha, územní souhlas na umístění informačního panelu na ppč. 1470 v k.ú. Karlovice
-  pro Zdeňka Tulacha, Sedmihorky oznámení o zahájení kolaudačního řízení na stavbu garáže u domu
- pro Jiřího Pařízka, Roudný rozhodnutí, změna stavby před dokončením, kdy se jedná o přístavbu skladu ke stávající dílně, lhůta výstavby je stanovena do 31.12.2015
- pro Tomáše Kylouška, Sedmihorky územní souhlas na stavbu přístřešku u rodinného domu na ppč. 1057/4
- pro ČEZ Distribuce, a.s. Děčín kolaudační souhlasy se stavbami zemního kabelového vedení pro : Ondřeje Staňka, Sedmihorky – přípojka k RD, pro ing. Pekaře Radvánovice – přípojka ke stavebnímu pozemku, pro manžele Šichovi ml., Radvánovice – přípojka ke dvěma stavebním parcelám, pro pana Miroslava Grulyu, Sedmihorky – přípojka ke stavební parcele.

15) Okresní soud Semily zasílá žádost o vypracování zprávy o pověsti na občana … v souvislosti s omezením právní způsobilosti.

16) Rada se zabývala přípravou rozpočtu na rok 2015 a obecně závaznými vyhláškami, které budou změněny – novelizovány. Zasedání zastupitelstva obce se uskuteční ve čtvrtek dne 11.12.2014 od 18.00 v klubovně OÚ.

26.11.2014                                                                                 zapsala: Špačková


Zápis z jednání rady obce

konané 29.prosince 2014 v Přáslavicích

Přítomní členové:  Václav Richter, Jiří Drahoňovský,  Mgr. Ondřej Havrda,  Vlasta Špačková,  Petr Šafář ml.

1) Rada projednala rozpočtové změny dle přílohy. Je podána informace o zůstatcích na účtech obce k dnešnímu dni.

2) Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí zasílá :
- pro spol. EG capital, s.r.o., Horní Litvínov rozhodnutí a stanovení odvodů za dočasné odnětí zemědělské půdy – vše souvisí se stavbou repliky hradu Trosky v areálu Šťastná země
- pro Tomáše Kylouška, Sedmihorky rozhodnutí a stanovení odvodů za trvalé odnětí zemědělské půdy pro stavbu přístřešku na pozemku u rodinného domu.

3) Krajský úřad Královéhradeckého kraje předává závěr zjišťovacího řízení k záměru „Revitalizace trati Hradec Králové – Jičín – Turnov. Dokumentace je k dispozici na OÚ.

4) Je podepsána smlouva na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2015, tj. na vlakové a autobusové linky. Obec uhradí Kč 90,- na obyvatele, tj. 66.420,- Kč za rok.

5) Společnost Viktroriaplay a.s. Liberec žádá o vydání povolení na provozování výherního hracího automatu, který je umístěný v Motelu Even, na období od 1.2. do 31.12.2015. Rozhodnutí bude vydáno.

6) Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy zasílá rozhodnutí, stavební povolení na stavbu „I/35 Turnov – Sedmihorky, svodidlo“.  Z Turnova od Benziny do Sedmihorek podél lipové aleje bude osazeno silniční svodidlo pro zajištění zvýšení bezpečnosti účastníků silničního provozu.

7) Městský úřad Turnov, stavební úřad zasílá společný souhlas pro stavbu rodinného domu, včetně stavby zpevněné plochy a domovního kabelu nízkého napětí. Vše pro stavebníky : Lukáš Málek, Hana Kupcová – Sedmihorky, Janův kout.
Dále stavební úřad zasílá pro Zdeňka Tulacha, Sedmihorky kolaudační rozhodnutí na stavbu garáže u domu a Dobroslavu Kobzaňovou Roudný, územní souhlas na stavbu vodovodní přípojky pro dům čp. 24 Roudný.

8) Byly zaslány upomínky na nezaplacené pohledávky vůči obci.

9) K datu 31.12.2014 bude provedena inventarizace majetku obce. Je jmenována inventarizační komise pro jednotlivé objekty obce.

10) 5.1.2015 bude podána žádost o dotaci na SFDI na chodník podél I/35, Radvánovice od Dědků směrem k Zelené cestě, celková délka 756 metrů. MěÚ Turnov vydal na žádost obce rozhodnutí, změnu stavby před dokončením.

11) Měřiče tepla, které budou po dodání naistalovány na radiátory v bytech v čp. 100 a 107 Radvánovice jsou objednány u firmy VIPA CZ s.r.o., Liberec.

12) Na byt v čp. 12 Karlovice, tak jako i na další obecní byty byla požadována kauce ve výši Kč 30.000,-. Nájemník žádá o snížení této kauce. Rada vyslovuje nesouhlas.

13) Výběrové řízení na zateplení budovy obecního úřadu proběhne v úterý 6.1.2015, obesláno bylo devět firem.

14) O dotace z různých programů a zdrojů bude požádáno na rok 2015 zatím takto :
- na činnost fotbalové mládeže a Abecedu fotbalu bude žádat FK Sedmihorky – dotace Libereckého kraje
- na úpravu podkroví bowlingu bude žádat obec Ministerstvo pro místní rozvoj – jedná se jednoduchou úpravu pro spaní dětí na letním soustředění oddílů
- na výměnu střešní krytiny včetně oplechování a zateplení půdy prodejny Karlovice požádá obec – dotace Libereckého kraje.

30.12.2014                                                                                 zapsala: Špačková


| Hlavní stránka | Úvod |