Zápis z jednání rady obce

konané 28.ledna 2015 v Přáslavicích

Přítomní členové: Václav Richter, Jiří Drahoňovský,  Mgr. Ondřej Havrda, Petr Šafář ml., Vlasta Špačková

1) Horolezecký oddíl TJ Český ráj, Hrubá Skála žádá o příspěvek na činnost v roce 2015 – v rozpočtu obce bude vyčleněno 20.000,- Kč.

2) Hana Klickaničková, Sedmihorky žádá o přidělení bytu v DPS Radvánovice – žádost bude evidována.

3) Nájemci nebytových prostor v čp. 80 Sedmihorky žádají o zachování výše nájemného za pronájem ve stejné výši jako v roce 2013, 2014 (bowling, restaurace) – projedná zastupitelstvo obce.

4) Ladislav Koucký, Liberec (Karlovice) nabízí darem obci pozemek v Janově koutě – komunikace v budoucí zástavbě rodinných domků, výměra 964 m2 – po vybudování komunikace ji obec bude moci převzít do vlastnictví.

5) Krajský úřad Libereckého kraje vydal rozhodnutí, kterým je schválena uzavřená veřejnoprávní smlouva mezi obcí a Městem Turnovem na vedení přestupkové agendy.

6) Lesy České republiky, Polesí Hrubá Skála předalo soupis obnovních těžeb na lesních pozemcích v roce 2015 (Sedmihorky u vodojemu, proti koupališti, proti Kořenského pramenu, za kempem, nad Pilským rybníkem a bezpečnostní kácení podél hřebenové turistické cesty).

7) Od společnosti MH-Protect, Jablonec n.N. je zpracována cenová nabídka na zřízení kamerového systému do DPS Radvánovice (společné prostory) pro zvýšení bezpečnosti zde žijících obyvatel. Obyvatelé DPS budou vyzváni k vyjádření se k tomuto záměru.

8) Společnosti zajišťující kabelové vedení nízkého napětí pro ČEZ Distiribuce Děčín zasílají smlouvy ke zřízení věcného břemene – musí schválit zastupitelstvo obce.

9) Ministerstvo práce a soc. věcí zasílá rozhodnutí, kterým je poskytnuta dotace v celkové výši 173.000,- Kč (původně 160.000,- Kč) na rok 2014 na mzdové prostředky vynakládané na pečovatelskou službu..

10) Honební společenstvo Karlovice zasílá pozvánku na valnou hromadu, která se uskuteční na myslivecké chatě v Karlovicích 13.2.2015 od 15 hodin. Valné hromady by se měli účastnit všichni vlastníci pozemků v dané honitbě.

11) Krajský úřad Libereckého kraje, odbor ŽP zasílá oznámení o zahájení správního řízení, které se týká jarní migrace obojživelníků a instalace záchytných zařízení podél silnice III. třídy u rybníku Cihlák a dále provádění záchranných transferů odchycených žab.

12) Český svaz včelařů Mladá Boleslav žádá o poskytnutí příspěvku na proléčení včelstev v jarních měsících – celoplošné ošetření. Rada nesouhlasí s poskytnutím příspěvku.

13) Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje zasílá upozornění na zákonné povinnosti při kácení dřevin, které jsou odstraňovány v souvislosti se zásahem hasičů.

14) Policie ČR předala na obecní úřad tašku s nápisem NIKE ve které je dámské i pánské oblečení. Taška byla nalezena v osadě Sedmihorky u silnice I/35. Majiteli bude vydána.

15) Městský úřad Turnov, stavební úřad zasílá výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce, kolaudace kabelového vedení nízkého napětí pro stavební parcely pana Ručka, Sedmihorky.

16) Firma AQUA Turnov předala vyúčtování vodného za rok 2014, skutečnost nákladů a příjmů. Zároveň byl předán seznam navržených opatření, které by bylo dobré na vodovodních zařízeních v průběhu doby provést, aby byl zajištěn spolehlivý provoz. Opravy a úpravy na vodovodních řádech musí být součástí rozpočtu obce.

17) Rada se zabývala problematikou ceny knih o obci ve vztahu k DPH, kdy DPH nebylo uplatňováno a z prodaných knih nebyl uplatněn odpočet DPH. Dále se rada zabývala inventarizací majetku obce.

18) Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha na žádost obce z roku 2013 předá obci bezúplatně ideální podíl ve výši 57/88 z ppč. 1487/1 v k.ú. Karlovice, což je příjezdová komunikace do autocampu Sedmihorky. Tuto komunikaci je třeba opravovat, ale bez vlastnictví to není možné. Se zbylými podílníky na této komunikaci bude dále jednáno.

19) Rada se zabývala problematikou bioodpadů a jejich likvidací. Bylo rozhodnuto, že nebude žádáno o dotaci a nákup čtyř velkoobjemových kontejnerů, pořízení bude uhrazeno z rozpočtu obce (problém spodní hranice dotace). Dále bylo jednáno o celkové opravě – rekonstrukci hasičské Tatry, dotace z Ministerstva vnitra + kraj + obec. Rada je informována o zahájení prací na zateplení budovy obecního úřadu, podané žádosti o dotaci na Státní fond dopravní infrastruktury na chodník podél I/35 Radvánovice – Sedmihorky. Dále bylo jednáno o přípravě projektu na prodloužení chodníku Radvánovice směrem na Hnanice (napojení u pomníku partyzána), úprava krajnice, kanál u čp. 35 (Hejdukovi).

29.1.2015                                                                                  zapsala: Špačková


Zápis z jednání rady obce

konané 11.března 2015 v Přáslavicích

Přítomní členové: Václav Richter,  Mgr. Ondřej Havrda, Petr Šafář ml., Vlasta Špačková       omluven : Jiří Drahoňovský

1/ Ředitelství silnic a dálnic ČR, Liberec bylo vydáno rozhodnutí – povolení k pokácení dvou kusů lip u silnice I/35, v aleji Sedmihorky – Turnov. U památných lip byla zrušena Správou CHKO Turnov ochrana.

2/ Na žádost obce vydalo ŘSD Liberec a DI Policie Semily souhlas s umístěním dopravně – bezpečnostního zrcadla na silnici I/35 v prostoru
křižovatky Zavadilka Radvánovice.

3/ Správa CHKO Český ráj Turnov zasílá :
    - sdělení pro  další účastníky  zahájeného správním řízení  a  vydání souhlasu s pořádáním Pohárového závodu lukostřelba 3D 2015 v blízkém okolí ATC Sedmihorky ve dnech 11.-12.4.2015, pořádá klub „Chimera“ Hradec Králové
    - zahájení správního řízení ve věci zrušení ochrany památných stromů v Arboretu Bukovina, kdy se jedná o jedli kavkazskou a jedli řeckou, které budou pokáceny
    - pro ŘSD Liberec zahájení správního řízení ve věci zrušení ochrany dvou památných lip v aleji Turnov – Sedmihorky, kdy lípy jsou z větší části suché a napadené houbou, následně je vydáno rozhodnutí, kterým je ochrana zrušena
    - informaci o zahájeném správním řízení k vydání souhlasu s pořádáním hromadné akce – Maraton Českým rájem dne 9.8.2015 (Rájmaraton)
    - oznámení o zahájení řízení ve věci udělení výjimky ze základních ochranných podmínek CHKO – vjezd vozidla pana Pavla Voničky, Liberec do všech částí CHKO Český ráj – jedná se o pracovníka Muzea Liberec, entomologa, vědeckého pracovníka
    - rozhodnutí, kterým je vyhlášeno památné stromořadí „Dubová alej u Bažantníku“ Sedmihorky, kdy se jedná o 32 stromů v majetku Lesů ČR

4/ Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství zasílá rozhodnutí, kterým je povoleno přenášení žab v prostoru rybníka Cihlák při jejich jarní migraci.

5/ Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí zasílá rozhodnutí, kterým je stanoven odvod ze zem. půdního fondu pro stavbu přístupové komunikace v Karlovicích k chatě manželů Římanových.

6/ Krajský úřad Liberec, odbor dopravy zasílá dopis k projektovým záměrům obce, kdy dojde k zásahu do komunikací III. třídy v majetku Krajského úřadu. V případě obce jde o komunikaci v Radvánovicích směrem na Rovensko, kde je uložen litinový vodovodní řád.

7/ S Technickými službami Turnov je podepsána smlouva na převzetí a odstranění biologicky rozložitelných odpadů.

8/ Jana Nýdrlová žádá o přidělení bytu v DPS Radvánovicích pro svoji matku Evu Routovou, Radvánovice. Dále o byt žádá Ladislava Streinerová, Žďár u Tanvaldu a Věra Tesařová, Hrubá Skála – všechny žádosti budou evidovány.

9/ Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Semily zasílá pokyny k odborné přípravě členů dobrovolných jednotek požární ochrany v roce 2015.

10/ Ochranný svaz autorský, Praha zasílá pokyny ve věci užívání hudebních děl při pořádání koncertů nebo při provozování děl ze záznamu pomocí TV či rozhlasového zařízení, jedná se o povinnosti pořadatelů.

11/ Policie ČR, obvodní oddělení Turnov zasílá zprávu o trestné činnosti a přestupcích, které byly spáchány na území obce v roce 2014. Bylo spácháno 15 trestných činů a 29 přestupků proti občanskému soužití (dopravní přestupky nejsou zde evidovány).

12/ Občanské sdružení FK Sedmihorky žádá o finanční příspěvek pro mládežnická družstva na rok 2015. Příspěvek je součástí schváleného rozpočtu obce na tento rok.

13/ ČEZ Distribuce Děčín žádá o schválení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene pro 4 m zásahu do obecního pozemku, PZE 1121. Jedná se kabelovou přípojku NN pro MUDr. Michaelu Vávrovou, Karlovice, vzhledem k tomu, že se jedná o budoucí smlouvu, tak je radou schválena.

14/ S Lesy ČR, ředitelství Liberec bylo jednáno o těžbách v Českém ráji v roce 2015 a letech následujících. Dále o hospodaření v lesích a informovanosti obci, o lesnické infrastruktuře (lesní cesty) a o drobné návštěvnické infrastruktuře (zastřešené sezení, lavičky).

15/ Městský úřad, stavební úřad Turnov zasílá :
    - pro Jana Mandyse, Semily společný souhlas pro novostavbu rodinného domu včetně přípojek, kdy dům bude postaven v osadě Radvánovice
    - pro Miroslava Štrojsu, Svatoňovice povolení k užívání domovního sjezdu ze silnice III. třídy k domu čp. 34
    - pro ČEZ Distribuce, Děčín kolaudační souhlas na kabelové zemní vedení NN pro budoucí stavbu rodinných domků, majitel pozemků pan Zdeněk Ruček
    - souhlas se změnou užívání čp. 33 pro Karolínu Heřmánkovou, Sedmihorky, vymezení nového účelu užívání stavby – rodinný dům.

16/ V územním plánu obce, který byl schválen ZO dne 15.7.2009 zcela chybí ustanovení o veřejně prospěšných stavbách, kdy se jedná o cesty, veřejná prostranství, případně inženýrské sítě. Z hlediska odboru územního plánování MěÚ Turnov by bylo dobré toto doplnit a v tomto rozsahu projednat doplnění ÚP s jasnou definicí. Rada tento postup schvaluje.

17/  Po odborném posouzení lípy u krajské silnice ve Svatoňovicích na ppč. 810/4 rada rozhodla, že bude podána žádost na odbor životního prostředí s tím, aby lípa byla zařazena do seznamu chráněných stromů.

18/ Ještě stále jsou vysoké nabídkové ceny na foukanou tepelnou izolaci na strop prodejny Karlovice, bude oslovena další firma a následně rozhodnuto o dodavateli.

19/ Rada schválila zadání projektových prací na rekonstrukci povrchu silnice III. u Roudného – 500 délkových metrů.

20/  Byl vybrán zhotovitel úplné rekonstrukce pomníku padlých v osadě Roudný, kdy bude požadováno, aby práce byly ukončeny do 30.7.2015.

Sběr železného šrotu ve všech osadách obce provedou členové Sboru dobrovolných hasičů Karlovice v sobotu dne 2. května 2015. Železný šrot připravte v tuto sobotu v ranních hodinách ke krajnici komunikací.

12.3.2015                                                                                  zapsala: Špačková


Zápis z jednání rady obce

konané 13.dubna 2015 v Přáslavicích

Přítomní členové:  Václav Richter, Jiří Drahoňovský,  Mgr.Ondřej Havrda, Vlasta Špačková        omluven : Petr Šafář ml.

1/ Firma ZEA-LAND, Roudný zasílá k podpisu aktualizovanou pachtovní smlouvu na pronájem pozemků, dodatek bude podepsán.

2/ Mikroregion Český ráj zasílá žádost o poskytnutí finančních prostředků ve výši 6.000,- Kč na provoz turistických autobusů. Dotace bude poskytnuta, je součástí schváleného rozpočtu obce. Žádost byla zpracována v souladu se zákonem č. 24/2015 Sb.

3/ Vlivem větrného počasí byly způsobeny škody na lesních i nelesních porostech, ale i na nemovitostech. Přes Českou pojišťovnu z pojištění odpovědnosti obce za škodu je řešena pojistná událost na chatě ve Svatoňovicích, Drážkách.

4/ Obecně prospěšná společnost Snílek, Staré Splavy žádá o příspěvek na sociální službu Snílkova Domu na půl cesty –  příspěvek nebude poskytnutý.

5/ Okresní správa soc. zabezpečení Semily provede kontrolu obce z hlediska plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění …. termín 16.4.2015.

6/ Ministerstvo zemědělství Praha zasílá vyhlášku „Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek“, kdy se jedná o Národní plán povodí Labe. Vyhláška je vyvěšena na webu obce.

7/ Katastrální úřad Semily zasílá vyrozumění o provedených vkladech věcných břemen, kdy se jedná o kabelové zemní vedení nízkého napětí (schváleno ZO).

8/ Na žádost Lesů ČR Hořice, LS Hrubá Skála bylo vydáno povolení k pokácení dvou stromů rostoucích mimo les u čp. 61 Radvánovice – douglaska, akát.

9/ Krajský hygienická stanice Liberec zasílá k vyvěšení (na webu obce) monitorovací kalendář pro odebírání vzorků vody z přírodních koupališť, kdy se jedná o rybník Bažantník Sedmihorky.

10/ Městský úřad Turnov, odbor dopravní zasílá rozhodnutí, kterým je povolena objížďka po silnici III/2823, tj. v osadě Radvánovice směr Štěpánovice, kdy důvodem je výstavba kanalizace v Rovensku p. Tr. Je předpoklad, že zvýšená doprava v osadě Radvánovice bude do konce srpna 2015.

11/ Klub přátel železnic, Turnov žádá o příspěvek na jízdy parních vlaků v letním období – žádost není zpracována dle zákona č. 24/2015 Sb., není rozhodnuto o výši příspěvku.

12/ Eva Patočková, Sedmihorky žádá o přidělení bytu v DPS Radvánovice – žádost bude evidována.

13/ Městský úřad Turnov, stavební úřad zasílá :
      - výzvu k přidělení čísla popisného novostavbě rodinného domu na Roudném, majitel pan Pavel Smarž, nové čp. 55 Roudný – dům byl kolaudován
      - územní souhlas pro firmu ZEA Sedmihorky, Roudný, kdy se jedná o rozšíření skladových kapacit sila – bude postavena novostavba dalšího sila o objemu 1920 tun
      - územní souhlas pro Tomovy parky Radvánovice na dočasné oplocení pozemků (do 1.5.2020) – jedná se o pozemky nad poštou. Oplocení bude provedeno lesnickou oplocenkou (dřevěné sloupky+lesnické pletivo, výška 180 cm).

14/ Správa CHKO Český ráj Turnov zasílá závazné stanovisko a uděluje souhlas k umístění a postavení novostavby rodinného domu, studny a ČOV na ppč. 1213, majitelé manž. Koťátkovi (Radvánovice – Hrobka).
Dále je zasláno rozhodnutí, který je povoleno vjíždění do prostorů CHKO do 31.12.2019 pro pana Pavla Voničku, Liberec (odborný pracovník Muzea Liberec).
Rozhodnutí, kterým je udělen souhlas s pořádáním hromadné akce – Maraton Českým rájem dne 9.8.2015.

15/ Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou zasílá na vědomí exekuční příkaz na vymáhání pohledávky za nájemné z nebytových prostor pro oprávněnou Obec Karlovice.

14.4.2015                                                                                  zapsala: Špačková


Zápis z jednání rady obce

konané 18.května 2015 v Přáslavicích

Přítomní členové:  Václav Richter, Mgr. Ondřej Havrda, Petr Šafář ml., Vlasta Špačková  omluven : Jiří Drahoňovský

1/ Ohlášení škodní událost z pojištění odpovědnosti za škodu nebude Českou pojišťovnou kladně vyřízena pro extrémní klimatické podmínky v počátku měsíce dubna 2015. Jedná se o poškození střechy soukromé chaty ve Svatoňovicích – Drážkách. V této souvislosti manž. Matějkovi žádají o odstranění velkých větví v daném prostoru nad chatou. Vzhledem ke svažitému terénu nelze větve odstranit (změní se těžiště stromů). Bude posouzeno, zda stromy v daném prostoru nepokácet v této době, aby nedošlo k dalším škodám na majetku či zdraví osob (dohoda s majitelem sousedního pozemku).

2/ Správa CHKO Český ráj Turnov zasílá výzvu k provedení posečení travnatých ploch v majetku obce na území CHKO. Bude dán souhlas s provedením prací, vše zajistí CHKO.

3/ Obec je přihlášena do soutěže Vesnice roku 2015, hodnotitelská komise naši obec navštíví v úterý dne 23.6.2015. Celkem je přihlášeno 15 obcí z Libereckého kraje.

4/ Krajský úřad Libereckého kraje, hejtman zasílá dopis s informací České pošty s tím, že asi i v naší obci  v průběhu doby by byla pouze pobočka s názvem Pošt Partner a v rámci ČR bude pouze 691 vlastních provozoven České pošty.

5/ Manželé Kučerovi a Petr Prokopec ml., Radvánovice žádají o změnu katastrální hranice s tím, že část pozemků, které jsou určeny pro výstavbu ve spodních Radvánovicích a dosud spadají do katastrálního území Štěpánovice u Rovenska pod Troskami by byly součástí k.ú. Karlovice. Rada s touto změnou souhlasí, ale musí být schválena zastupitelstvem obce.

6/ Veřejné zasedání Mikroregionu Český ráj se uskuteční 11.6.2015 od 16,30 hodin v Libošovicích, v penzionu DoNi.

7/ Ministerstvo vnitra ČR zasílá sdělní o posouzení nově vydaných obecně závazných vyhlášek obce č. 1/2015 a č.2/2015 s tím, že vyhlášky jsou zpracovány a schváleny v souladu se zákonem.

8/ Pan Jiří Novotný, Železný Brod (Karlovice) žádá o odkoupení obecního pozemku č. 294/1 o výměře 615 m2 v k.ú. Karlovice. Prodej musí schválit zastupitelstvo obce, rada doporučuje směnu pozemku za pozemek u hasičské zbrojnice (výměru za výměru).

9/  Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí zasílá rozhodnutí, kterým je stanoven odvod ze zemědělského půdního fondu za pozemek zastavěný přístřeškem a skladem u rodinného domu pana Jana Mandyse, Radvánovice.

10/ Firma Rydval-elektro, s.r.o., Lomnice nad Popelkou zasílá k podpisu smlouvu o zřízení věcného břemene na kabelovou přípojku nízkého napětí pro rodinný domek manž. Zýkových, Sedmihorky – musí schválit zastupitelstvo obce.

11/ Okresní správa sociálního zabezpečení Semily provedla kontrolu dokladů v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění, odvody pojistného atd. na období od 1.8.2012 do 31.3.2015 – nebyla zjištěna pochybení.

12/ Pan Petr Moc, Sedmihorky žádá o přidělení bytu v DPS Radvánovice – žádost bude evidována.

13/ Sběr nebezpečných odpadů  (léky, kapalné i tuhé chemikálie, zbytky barev, olejů, akumulátory, olejové filtry, televizory, ledničky, mrazáky, drobné elektrozařízení, zářivky, přípravky na ochranu rostlin, škůdců, ale také pneumatiky z osobních aut bez disků) bude proveden v sobotu 20. června 2015 – Sedmihorky  v 8.00 hodin, Sedmihorky u obchodu v 8.15 hodin, Svatoňovice v 8.30 hodin, Roudný v 8.45 hodin a Radvánovice v 9.00 hodin.

14/ Rada je seznámena s ukončeným výběrovým řízení, které bere na vědomí :
     - Oprava komunikace III/ 2824 u Roudného – stavbu bude provádět firma M-SILNICE a.s., Pardubice
     - Chodník při silnici I/35, k.ú. Karlovice (od Dědků k Zelené cestě Radvánovice) – stavbu bude provádět firma SaM silnice a mosty, a.s. Česká Lípa

15/ Občanské sdružení Babybox pro odložené děti, Praha žádá o příspěvek také na babybox, který bude umístěný v Panochově nemocnici v Turnově  - příspěvek může být poskytnutý dle nových pravidel, projedná zastupitelstvo obce.

16/ Městský úřad, stavební úřad Turnov zasílá :
     - pro firmu ZEA Sedmihorky, Roudný stavební povolení na rozšíření skladových kapacit sila Roudný  pro 1920 tun obilí, kdy u stávajících tří obilných sil z pozinkovaného plechu bude postavena stavba čtvrtého sila, výška 22,72 m.
     - pro Miladu Karešovou Sedmihorky je vydán území souhlas pro doplňkové stavby k rodinnému domu čp. 25 Roudný, kdy se jedná o dva dřevníky a garážové stání.

17/ Technické služby Turnov zasílají cenovou nabídku na opravu vjezdů a chodníku v Radvánovicích. Oprava komunikace do Janova kouta a částečně Zdolce bude provedena prostřednictvím Silnic LK v červnu.

18/ V souvislosti s budoucí výstavbou mateřské školy bylo požádáno Biskupství Litoměřice o odprodej pozemků za obecním úřadem do vlastnictví obce. Biskupství navrhlo a souhlasí se směnou pozemků. Byl tedy nabídnutý pozemek obce, který je kvalitou srovnatelný a s tímto záměrem souhlasí i firma ZEA, která oba pozemky obhospodařuje. Rada je o této záležitosti informována, vše podléhá schválení zastupitelstvu obce.

19/ Rada je seznámena se závěrečným účtem obce za rok 2014, který následně projedná zastupitelstvo obce.

20/ S Úřadem práce ČR, Praha je podepsána dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací na tři pracovní místa od 12.5.2015 do 30.4.2016.

21/ Rada je informována o vývoji zadávacího řízení na rekonstrukci požárního vozidla Tatra a hlavně financování celé akce, kdy o příspěvek z Libereckého kraje musí být znovu požádáno. Dále je rada informována o zpracování podkladů k vypsání výběrového řízení na architektonickou studii novostavby mateřské školy.

19.5.2015                                                                                  zapsala: Špačková


Zápis z jednání rady obce

konané 24.června 2015 v Přáslavicích

Přítomní členové: Václav Richter,  Mgr. Ondřej Havrda, Petr Šafář ml., Vlasta Špačková   nepřítomen : Jiří Drahoňovský

1/ Na komunikaci Roudný – Svatoňovice a Roudný do osady byly umístěny dopravní značky omezující tonáž vozidel. Komunikace nejsou stavěné na provoz těžkých nákladních aut (viz. projednání v ZO).

2/ Ministerstvo kultury, Praha zahájilo řízení ve věci prohlášení kamenného kříže v k.ú. Karlovice lokalita Kvítkovice za kulturní památku.

3/ Liberecký kraj zasílá dopis k dotaci na opravu silnice III/2824 v délce 498 m, kdy potřebné finanční prostředky ve výši 1,557 mil.Kč budou uvolněny na daný účel. Krajský úřad i přes nesouhlas obce stále požaduje převzetí opraveného úseku do vlastnictví obce. Bude dále jednáno o tomto požadavku, neboť obec v daném místě nemůže zajišťovat údržbu dané komunikace po které je krajem schválena autobus.linka základní dopravní obslužnosti.

4/ Společnost ELIPROM, Liberec zasílá smlouvu na zřízení věcného břemene pro kabelové vedení NN, přípojka k budoucímu rodinnému domu v Radvánovicích na Hrobkách.Projedná zastupitelstvo obce.

5/ Správa CHKO Český ráj vyzývá vlastníky pozemků v přírodní rezervaci Bažantník a okolí k posečení a uklizení travních porostů, vše pomocí malé mechanizace.

6/ Firmě Tomovy parky, s.r.o. byla opakovaně zaslána výzva ke zlepšení stavu vypouštěných odpadních vod (údajně přečištěných) přes obecní kanalizaci do potoka v Radvánovicích.

7/ Správa CHKO Český ráj vydala stanovisko ke konání Horolezeckého festivalu ve dnech 19.-21.6.2015. Festival se bude v následujícím roce opakovat, musí zde však být dané podmínky ze strany obce – hlavně omezení hluku hudebních produkcí.

8/ Společnost Rydval-elektro, Lomnice n.P. žádá o schválení a podpis smlouvy na zřízení věcného břemene, kabel. vedení nízkého napětí vše pro novostavbu rodinného domu, manž. Hájkovi, Radvánovice – podléhá schválení zastupitelstvu obce.

9/ Panu Jiřímu Stasikovi, Radvánovice byl dán souhlas s provedením vrtané studny, vše na ppč. 719/1 v k.ú. Karlovice (zajišťovala firma PVK projekt, Turnov).

10/ Firma Vodohospodářský rozvoj a výstavba, Praha sděluje, že pro velmi problematické majetkoprávní vztahy v lokalitě Libuňka, nebude realizován záměr úpravy koryta stávajícího toku (vrácení toku na pozemky před rokem 1960-staré koryto toku).

11/ Dne 23.6.2015 navštívila obec hodnotitelská komise Vesnice roku 2015. Soutěží celkem pouze 15 obcí z Libereckého kraje.

12/ Městský úřad Turnov, stavební úřad zasílá :
      - pro ČEZ Distribuce, Děčín výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce, kabelová přípojka NN pro MUDr. Vávrovou, Karlovice
      - pro manžele Hájkovy, Radvánovice – výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce novostavby rodinného domu v Radvánovicích, kterému bylo přiděleno čp. 128

13/ Manželé Mohauptovi, Besedice a paní Hana Pěničková, Radvánovice žádají o přidělení obecního bytu – žádosti budou evidovány.

14/ Manželé Kabeláčovi, Sedmihorky (zastoupení firmou TopDesign) žádají o vyjádření k novostavbě krytého stání a klubovny na pozemku u domu – kladné vyjádření bude zasláno.

15/ Jsou podepsány smlouvy s dodavateli stavebních prací na povrch komunikace Roudný a chodník podél I/35 v Radvánovicích.

16/ Bude zadáno zpracování projektových dokumentací na rekonstrukci povrchů místních komunikací = cyklotras na území obce (od rybníka Roudný spodní cesta do osady Roudný, komunikace vlastní osadou Roudný, cesta Zdolcemi, spojka Janův kout). Dále by měla být zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci vodovodního řádu v Radvánovicích od Ženíšků k poště, neboť musí být příprava pro budoucí nový povrch komunikace, kdy nový řád by měl být položen. Mohl by být zpracován projekt na rekonstrukci částí starých povrchů chodníků v Sedmihorkách, podél I/35.

17/ Rada rozhodla o zrušení výběrového řízení na rekonstrukci požárního vozidla Tatra s tím, že bude vypsáno nové řízení (byla podána pouze jedna nabídka) a podklady budou zaslány dalším zájemcům. Bude také jednáno s GŘ HZS Praha o posunutí termínu dokončení rekonstrukce vozidla.

18/ Pro stavbu školky bude požádán ČEZ o zřízení elektrické přípojky pro budoucí stavbu, ale také se bude pracovat na dalších pokladech vůči Libereckému kraji.

25.6.2015                                                                                  zapsala: Špačková


 

Zápis z jednání rady obce

konané 27.července 2015 v Přáslavicích

Přítomní členové:  Václav Richter, Jiří Drahoňovský,  Mgr. Ondřej Havrda, Petr Šafář ml., Vlasta Špačková

1/ Ministerstvo kultury ČR, Praha zasílá rozhodnutí, kterým je kamenný kříž na ppč. 805 z roku 1855 prohlášený za kulturní památku obce. Kříž se nachází nad Svatoňovicemi u Černého háje. Kříž nechal zřídil pan František Pařík ze Svatoňovic čp. 10 (dům Šťastných, Kozice).

2/ Dosud není s Českou pojišťovnou vyřešena škodní událost z dubna 2015, pád stromu na nemovitost manž. Matějkových, Svatoňovice.

3/ ČEZ Distribuce zasílá k podpisu smlouvu na připojení budoucí novostavby mateřské školy v Karlovicích – smlouva bude podepsána  a poplatek ve výši 6.250,- Kč uhrazen (50% nákladů).

4/ Ministerstvo vnitra ČR, generální ředitelství HZS Praha zasílá sdělení, ve kterém je konstatováno, že použití dotačních prostředků na rekonstrukci vozidla Tatra lze použít až do 30.6.2016. Tímto opatřením bude možné využít dotaci MV + Libereckého kraje bez časové tísně. Bude provedeno opakované výběrové řízení, které zajistí obec.

5/ Ministerstvo životního prostředí ČR zasílá vyhlášku k programu zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05 (zveřejněno na webu obce).

6/ Náměstek ministra financí reaguje na dopis obce ve věci dotací na cyklotrasy a cyklostezky, tj. aby byly dotace obcím poskytovány také na cyklotrasy. Ministerstvo financí odkazuje na zvýšený podíl inkasa kraje na DPH a tím i možnost financovat dotační formou místní komunikace = cyklotrasy. Řešení financování místních komunikací je v kompetenci Ministerstva dopravy a je doporučeno podat návrh na úpravu příslušné legislativy, kdy této možnosti bude využito

7/ Městský úřad Turnov, stavební úřad zasílá oznámení o zahájení územního řízení na novostavbu místní komunikace Karlovice, osada Sedmihorky – lokalita budoucí nové zástavby – termín jednání 21.8.2015.

8/ Správa CHKO Český ráj Turnov zasílá oznámení některým vlastníkům pozemků u toku říčky Libuňky a vše souvisí s likvidací bolševníku velkolepého – nežádoucí šíření této rostliny v krajině.

9/ Státní fond dopravní infrastruktury zasílá podepsanou smlouvu na spolufinancování chodníku pro pěší podél silnice I/35 v osadě Radvánovice. Dotace je přiznána ve výši 3.380.000,- obec doplatí 1.446.887,60 Kč.

10/ S Římskokatolickou farností – děkanstvím Turnov bude podepsána vyhotovená směnná smlouva na pozemky ve vlastnictví farnosti a obce. Obec získá pozemky za budovou obecního úřadu, tj. prostor pro zahradu pro mateřské školy.

11/ Obec vstoupí do společného projektu meziobecní spolupráce ve věci řešení komunálních odpadů, kdy bude vypsána elektronická aukce na vyhledání firmy na svoz odpadů.

12/ Rada je informována o probíhajících pracích na prodloužení zatrubnění pod čp. 8 Roudný (Brodský), je prováděna úprava nástupního ostrůvku a prostoru u autobus. čekárny Roudný (výšková úprava pro finální asfaltový povrch). Je prakticky dokončeno zateplení budovy OÚ, bude podána 2.žádost o proplacení dotace a akce bude vůči SFŽP vyúčtována (termín je 09/2016). Po čtyřech měsících čekání na odborný posudek z AOPK Liberec je podáno vyúčtování a podána žádost o proplacení dotace na revitalizaci potoka Roudný (dotace z roku 2012). Je dokončena rekonstrukce pomníku padlých na Roudném.

13/ Bude napsána žádost na Povodí Labe ve věci úpravy koryta vodoteče Hnanického potoka za bytovkou v Radvánovicích, kdy koryto je zcela zaneseno.

14/ Na žádost obce ve věci úpravy dopravního značení na silnici I/35 v osadě Radvánovice (na Hrobkách) vydala Policie ČR, dopravní inspektorát Semily kladné stanovisko. Bude tedy posunut začátek a konec označení osady směrem k Turnovu, budou nově osazeny značky „Zákaz předjíždění“, bude provedeno nové vodorovné dopravní značení. ŘSD musí zajistit také kladné vyjádření krajského úřadu Liberec k daným úpravám. Horizont na silnici u čp. 46 (Pelcovi) je velmi nebezpečné místo, na kterém se velmi často předjíždí. Budoucí provedené úpravy by měly zvýšit bezpečnost daného prostoru.

28.7.2015                                                                                  zapsala: Špačková


Zápis z jednání rady obce

konané 16.září 2015 v Přáslavicích

Přítomní členové:  Václav Richter, Mgr. Ondřej Havrda, Petr Šafář ml., omluveni: Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský

1/ Liberecký kraj zasílá žádost o pomoc při aktualizaci Databáze brouwnfields LK. Rada neeviduje žádnou budovu určenou k zapsání do databáze chátrajících objektů

2/ Městský úřad Turnov zasílá kolaudační souhlas s užíváním stavby „Replika hradu Trosky s rozhlednou v Radvánovicích“

3/ Rozhodnutím hejtmana LK byla vyhlášena doba zvýšeného nebezpečí vzniku požáru. Období zvýšeného nebezpečí ukončeno ke dni 19. srpna 2015,

4/ Žádost o přidělení bytu v DPS manželé Trakalovi, Zuzana Dlouhá - žádosti budou evidovány

5/ Na žádost povoleno vedení objízdné trasy v osadě Radvánovice z důvodu uzavírky v Rovensku pod Troskami do 30.9.2015

6/ Městský úřad Turnov zasílá rozhodnutí o vyhlášení lípy srdčité v osadě Svatoňovice za památný strom s označením „Svatoňovická lípa“.

7/ Městský úřad Turnov zasílá oznámení o zahájení územního řízení - místní komunikace Karlovice, osada Sedmihorky. Územní řízení je následně přerušeno s ohledem k trvalému vynětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu.

8/ Diakonie Broumov zasílá poděkování za uspořádání sbírky ošacení a dalšího charitativního materiálu.

9/ Policie ČR žádá pracovní hodnocení na občana ................

10/ Rada projednala ukončení činnosti a výpověď nájemní smlouvy Motorest Zvadilka k 30.11.2015. Bude vypsáno nové výběrové řízení.

11/ Liberecký  kraj informuje o podání žádosti s názvem „Kotlíkové dotace v Libereckém kraji“. V případě schválení projektu budou mít občané možnost o dotaci na kotel požádat. Předpokládaná alokovaná částka je 140 mil. Kč.

12/ Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zasílá aktualizovaný seznam nemovitého majetku s nedostatečně identifikovatelným majitelem. Seznam je vyvěšen na úřední desce a na webu obce.

13/ Okresní státní zastupitelství v Semílech žádá o posudek na osobu .............

14/ ČEZ distribuce zasílá informaci „ Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů „ informace vyvěšena na úřední desce a na webu obce.

15/ Severočeské  komunální služby informují o sběru komunálního dopadu, který proběhne 7.listopadu 2015. Harmonogram svozu bude upřesněn.

16/ Rada schválila podpis smlouvy o poskytnutí účelové dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje - Podpora jednotek požární ochrany obcí Libereckého kraje.

17/ Rada obce byla informována o průběhu výběrového řízení na poskytovatele elektronické aukce - výběr dodavatele svozu komunálního odpadu.

18/ Vzhledem  ke změnám v cenách pojištění budov a možnostem získání lepších podmínek pojistných smluv rada rozhodla o využití služeb České pojišťovny

19/ Rada schválila uvolnění finančních rezerv obce na uhrazení faktur/ č.4/2015 vystavené na práce související s úpravu vodoteče v osadě Roudný.

20/ Byla zadána studie na umístění mateřské školy v lokalitě Přáslavice

21/ Rada schválila prodloužení nájemní smlouvy s firmou Česká telekomunikační infrastruktura a.s. na pronájem nebytových prostor v domě č.p. 47 Radvánovice.

22/ Rada neschválila spoluúčast na prodloužení vodovodu a kanalizace pro stavbu rodinných domů, žádost manželé Bínovi. Z hlediska majetkových vztahů ( absence obecních pozemků v dané lokalitě) je zpětné získání vynaložených prostředků vysoce rizikové.

23/ Policie ČR informuje o možnosti využití telefonního čísla 481 322 333 jedná se o přímou linku na oddělení v Turnově. V případě podezření na páchání trestné činnosti mohou občané tuto linku využít.

21.9.2015                                                                                  zapsal: Mgr. Ondřej Havrda


 

Zápis z jednání rady obce

konané 21.října 2015 v Přáslavicích

Přítomní členové: Václav Richter,  Mgr. Ondřej Havrda, Petr Šafář ml., Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský

1/ Správa CHKO ČESKÝ RÁJ informuje i zahájení správního řízení s DP FILM s.r.o. o souhlas s natáčením dílčích scén filmu „Tenkrát v Ráji“ na k.ú. Karlovice.

2/ Dne 15.10.2015 proběhlo společné setkání starostů a poskytovatelů sociálních služeb. Občanům v tíživé sociální situaci nabízí služby celá řada poskytovatelů. Jednotlivé poskytovatele lze zjistit z katalogu, který naleznete na www.katalogsocialnichsluzeb.cz nebo je k nahlédnutí na OÚ,  případně na odboru sociálních věcí města Turnov.

3/ Občanské sdružení FK Sedmihorky žádá o poskytnutí individuální dotace. Rada obce přidělila dotaci ve výši 45 000 Kč.

4/ Povodí Labe na žádost obce provedlo místní šetření týkající se koryta potoku v Radvánovicích. Vyčištění části zanešeného koryta bude zahrnuto do plánu provozní údržby na rok 2016.

5/ Správa CHKO ČESKÝ RÁJ   informuje o zahájení správního řízení s Klouček s.r.o. o konání cyklistického závod „AUTHOR 50 Český ráj“. Závod je veden částečně po k.ú. Karlovice.

6/ Rada je informována o uvolněných bytech v č.p. 107 Radvánovice a dle pořadníku a aktuální situaci žadatelů přidělila volné byty novým nájemcům.

7/ Na žádost kronikáře obce byl vyzván Státní oblastní archiv Semily k provedení digitalizace kronik obce Karlovice.

8/ Městský úřad Turnov – stavební úřad zasílá:
- územní souhlas s umístěním dvou maringotek – zázemí pro Lesní mateřskou školku Střediska ekologické výchovy Český Ráj na pozemku 1489/1 k.ú. Karlovice
- oznámení zahájení společného řízení pro Ing. Terezu Kabeláčovou na stavbu krytého přístřešku na parc.č.1124
- oznámení  o zahájení stavebního řízení pro AUTOCAMP - Sedmihorky na stavbu víceúčelového objektu na parc.č.1489/1
- souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru pro manžele Špínovy na rekonstrukci domu č.p. 11 Roudný
- výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce  sila Roudný v rámci akce rozšíření skladových kapacit

9/ Národní památkový ústav zasílá vyrozumění o zápisu do Ústředního seznamu kulturních památek České republiky kamenný kříž na p.p.č. 805 – Černý háj

10/ Rada je informována o plánované rekonstrukci lesní cesty „Pelešanská“

11/ Rada je informována o probíhajících výběrových řízeních na nájemce nebytových prostor „Motorest Zavadilka“ a „Vedoucí DPS Radvánovice „ a rozhodla o jmenování výběrové komise z členů zastupitelů obce.

12/ Rada rozhodla o vrácení všech dotací souvisejících s rekonstrukcí vozu TATRA jednotky sboru dobrovolných hasičů a neuskutečnění plánované akce v letech 2015 a 2016.

13/ Byly předloženy nabídky na
- informační značení firmou Ornamento  - rada nabídku zamítla
- elektronickou akci firma A-tender – rada nabídku zamítla.

14/ Rada byla informována o probíhajících pracích na studii MŠ Sedmihorky a podpořila podání žádosti o dotaci na MŠMT. Podání žádosti musí schválit zastupitelstvo obce.

15/ Dne 14.10.2015 proběhla panelová diskuze na téma odpadového hospodářství. Problematika odpadů bude tématem jednání zastupitelstva obce.

16/ Rada projednala možnost zavedení vyhlášky týkající se výlepních ploch v obci. Vyhláška bude projednána na jednání zastupitelstva obce.

17/ Liberecký kraj připravuje „kotlíkovou dotaci“ viz. přiložený leták.

23.10.2015                                                                                  zapsal: Mgr. Ondřej Havrda


 

Zápis z jednání rady obce

konané 23.listopadu 2015 v Přáslavicích

Přítomní členové: Václav Richter, Mgr. Ondřej Havrda, Petr Šafář ml., Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský

1) Pořadatelé akce „Sedmihorské léto 2015“ zasílají vyúčtování prodeje lístků s 5% částkou pro odvod do rozpočtu obce.

2) Městský úřad Turnov odbor životního prostředí uděluje souhlas manželům Staňkovým k domovní ČOV se vsakováním.

3) Městský úřad Turnov stavební úřad vydává stavební povolení pro Ing. Terezu Kabeláčovou a Barboru Kabeláčovou na novostavbu klubovny a krytého přístřešku.

4) Volejbalový oddíl TJ Turnov žádá o příspěvek na provoz, rada rozhodla o neudělní příspěvku vzhledem k příspěvku pro místní FK Sedmihorky.

5) Dne 19.11.215 proběhlo veřejní zasedání Mikroregionu Český ráj.

6) Dne 26.10.2015 proběhlo otvírání obálek výběrového řízení na pronájem Motorestu Zavadilka. Hodnotící komise vybrala za nového nájemce pana Petra Kodeše.

7) Dne 2.11.2015 proběhlo otvírání obálek vývěrového řízení na vedoucí DPS Radvánovice. Hodnotící komise vybrala paní Pavlu Šmídovou.

8) V termínu 12. – 18.11 proběhlo dokončení sanace lip u silnice I/35.

9) Agentura ochrany přírody – Správa CHKO Český ráj zasílá :
     - výzvu pro Lesy ČR k výstavbě lesnických drátěných oplocenek
     - oznámení o zahájení řízení vydání výjimky na zkoumání netopýra v CHKO

10) Krajský úřad Libereckého kraje zasílá informaci o novele zákona č. 13/1997 Sb. Dochází ke změně působnosti silničního správního úřadu, pravomoc se přesouvá z obecních úřadů na obecní úřady obcí s rozšířenou působností ( Turnov).

11) Krajský úřad Libereckého kraje odbor dopravy zasílá žádost o vyjádření ke změně na autobusové lince 540 370 Liberec – Brno. Je žádáno o doplnění autobusové zastávky v osadě Radvánovice ve směru Jičín v jízdním řádu od prosince 2015. Ve vyjádření je vysloven požadavek rozšířit změnu i na zastávku Radvánovice ve směru Turnov. 

12) Dne 2.11.2015 proběhla na obecním úřadě dílčí kontrola hospodaření obce za rok 2015. Kontrola neshledala pochybení.

13) Mikroregion Český ráj zasílá vyúčtování projektu „Cyklobusy v Českém ráji“.

14) Krajský úřad Libereckého kraje odd. krizového řízení zasílá informaci o poskytnutí dotace na opravu vozu Tatra. Vzhledem k zrušení akce ze strany obce bude dotace vrácena v plné výši.

15) Krajský úřad Libereckého kraje odbor školství zasílá rozhodnutí o registraci Mateřské školy Sedmihorky – příspěvkové organizace do rejstříku škol a školských zařízení.

16) Rada obce projednala návrh manželů Bartošových o stažení výpovědi z obecního bytu. Žádosti bylo vyhověno.

17) Ministerstvo pro místní rozvoj zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Klubovna dětí“.

18) Ministerstvo vnitra zasílá informaci o odstávce systému pro nabírání žádostí na předávání občanských průkazů a cestovních dokladů od 24.12.2015 do 31.12.2015 viz leták.

19) Finanční správa zasílá informaci o nové povinnosti pro plátce DPH o zasílání kontrolních hlášení viz leták.

28.11.2015                                                                                  zapsal: Mgr. Ondřej Havrda


 

Zápis z jednání rady obce

konané 30.prosince 2015 v Přáslavicích

Přítomní členové: Václav Richter, Mgr. Ondřej Havrda, Petr Šafář ml., Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský

1) Městský úřad Turnov zasílá smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na tvorbu katastrální mapy. Je jednáno o zapojení obecních pasportů do aplikace GIS.

2) Smlouva o smlouvě budoucí věcné břemeno Karlovice p.č. 1122/1 Malý kNN.

3) Městský úřad Turnov – stavební úřad zasílá:
    - kolaudační souhlas s užitím stavby – rozšířených kapacit sila Karlovice Roudný pro ZEA Sedmihorky s.r.o.
    - stavební povolení na víceúčelový objekt – Autocamp Sedmihorky
    - souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru úprava objektu ev.č. 25 manželé Weisserovi
    - výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce chodníku při silnici I/35 v osadě Radvánovice dne 8.1.2016
    - rozhodnutí změny stavby před jejím dokončením pro pana Jiřího Pařízka Roudný č.p.40

4) Státní pozemkový úřad zasílá zápis z místního šetření. Jednání s p. Svatým, Obec Karlovice a Státní pozemkový úřad pozemky v osadě Roudný p.č. 460/10 k.ú. Karlovice a p.č. 778 k.ú. Karlovice

5) Liberecký kraj zasílá informaci o možnosti nahlédnout na technickou studii připojení nové silnice I/35 na silnici II/283 ( možné varianty pro sjezd z plánované nové I/35 sjezd Volavec nebo Žernov“ http://doprava.kraj-lbc.cz/page254/prelozka-silnice-ii283-napojeni-na-silnici-i35-technicka-studie

6) Rada je informována o průběhu akce úpravy krajnice vozovky křižovatka Radvánovice u č.p. 35.

7) Mikroregion Český ráj zasílá zprávu o finanční činnosti v roce 2015.

8) Povodí Labe s.p. zasílá informaci o prošetření koryta toku Karlovického potoka u pozemku č. 298/1 k.ú. Karlovice (Erbanovi)

9) Severočeské vodovody a kanalizace a.s. zasílají kalkulaci vody předané pro osadu Roudný na rok 2016. Cena předávané vody je stanovena na 23,66 Kč/m 3 s DPH. O ceně vody na rok 2016 bude jednat Zastupitelstvo obce Karlovice.

10) Česká telekomunikační infrastruktura zasílá informaci o možnosti vyjádření o existenci sítí pro stavebníky pomocí webové aplikace http://cetin.cz/web/guest/dokumentace_site    viz leták.

11) Technické služby Turnov s.r.o. zasílají dodatek ke smlouvě o odstranění odpadu. Je stanovena jednotná cena za biologicky rozložitelný odpad 460 Kč/t.

12) Liberecký kraj zasílá smlouvu o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje. Obec zaplatí stejnou částku jako v letošním roce 68310 Kč, kde se jedná o příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti.

13) Rada je informována o nařízení vlády o změně odměn za výkon funkce členů zastupitelstev.

14) Outdoor Discovery zasílá informaci o brigádě v CHKO Český ráj.

15) Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje zasílá žádost o příspěvek z rozpočtu Obce Karlovice rada souhlasí s přidělením 75% požadované částky tedy 8 200.- Kč

16) Rada obce je informována o jednání s panem ………… s ohledem na porušení smlouvy o dodávkách pitné vody (porušená plomba).

17) Agentura ochrany přírody zasílá:
      - rozhodnutí o povolení výjimky pro spolek ZO ČSOP pro průzkum jeskyních prostor.
      - oznámení o zahájení správního řízení s Lesy ČR o povolení výjimky ze zákazu rozdělávání ohňů ve zvláště chráněném území

18) Rada projednala žádost manželů Šourkových a Mohauptových  o umístění v DPS Radvánovice.

19) Rada je informována o podnětu Mikroregionu Český ráj směřovaném na krajské úřady ke stavu silnic III tříd a jejich oprav. V k.ú. Karlovice se jedná o silnice – průjezd Sedmihorky, Sedmihorky Lázně, Radvánovice směr Štěpánovice a Svatoňovice směr Volavec.

20) Městský úřad Turnov odbor životního prostředí zasílá závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku – Kvítkovický potok ( odstranění a okleštění dřevin rostoucích v ochranném pásmu  distribučních soustav.

21) Rada schválila rozpočtové změny č.5.

22) Rada byla informována o jmenování inventarizační komise a o plánu inventur za rok 2015.

15.1.2016                                                                                  zapsal: Mgr. Ondřej Havrda


| Hlavní stránka | Úvod |