Zápis z jednání rady obce

konané 10.února 2016 v Přáslavicích

Přítomní členové: Václav Richter, Mgr. Ondřej Havrda, Petr Šafář ml., Vlasta Špačková, Omluven : Jiří Drahoňovský

1) SČVK zasílá kalkulaci na cenu předávané vody pro osadu Roudný. Cena je stanovena na 23,66 Kč/m3 .

 2) Rada projednala žádosti paní Ivety Šírkové a Jana Špíny o přidělení obecního bytu a pana Vladimíra Šebesty o přidělení bytu v DPS. Vzhledem ke stávající obsazenosti bytů budou žádosti evidovány.

3) Rada je informována o podání vysvětlení občana k manipulaci s vodoměrem a k jeho poškození.

4) Manželé Bajerovi žádají o zachování sníženého nájmu z Restaurace Bowling z roku 2015 i v roce 2016. Rada rozhodla o projednání žádosti na zastupitelstvu obce a doporučuje nájemné ponechat se stávajícím snížením.

5) Agentura ochrany přírody zasílá
   - rozhodnutí o udělení souhlasu s cyklistickým závodem „Author 50 Český ráj“ pro společnost Klouček s.r.o.
   - oznámení o zahájení řízení o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů pro NaturaServis s.r.o.

6) Městský úřad Turnov = stavební úřad zasílá
   - rozhodnutí o umístění studny pro pana Jiřího Stasiaka
   - územní souhlas s umístěním stavby ČOV s přepadem do vsaku pro manžele Weisserovy
   = odbor životního prostředí zasílá
   - oznámení o zahájení vodoprávního řízení na „vrtanou studnu“ pro pana Jiřího Stasiaka
   - rozhodnutí o vydání povolení k nakládání s vodami pro pana Jiřího Stasiaka
   - oznámení o zahájení řízení o odlovu kormorána velkého na rybnících Cihlák, Križák, Nohavice pro Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a.s.
   - upozornění o možnosti nahlížet do spisu k řízení o odlovu kormorána velkého .

7) Krajský úřad Libereckého kraje zasílá
   - informaci o finanční částce 138 000,- Kč, která bude obci poskytnuta za vykonávání přenesené státní správy. Částka bude zahrnuta do rozpočtu obce.
   - informaci o neposkytnutí účelové dotace na projekt s názvem „ Prodejna Karlovice“.

8) Rada je informována o sdělení Státního pozemkového úřadu o jednoduché pozemkové úpravě na bývalé cestě Tupáčkovi – Roudný.  SPÚ akci zahájenou 3.5.2013 pozastavuje do ukončení digitalizace katastrálního území.

9) Krajská hygienická stanice zasílá informaci o novele zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví. Novelou je KHS odejmuta pravomoc řešit hluk z veřejné produkce hudby na venkovním prostranství. Tato pravomoc nově přechází na obec.

10) Exekutorský úřad Jablonec nad Nisou žádá vyjádření k exekuci na firmu ……. Firma má v současné době evidovaný zůstatek finančních prostředků ve výši 7 999,39 Kč a jsou na ni vedeny tři pravomocné exekuce v celkové výši 329 000.- Kč. Rada rozhodla o zastavení exekuce a navrhuje zastupitelstvu obce odepsat pohledávku.

11) Ministerstvo zemědělství zasílá opatření obecné povahy a vydává: Národní plán povodí Labe, Národní plán povodí Dunaje a Národní plán povodí Odry. Dokumenty jsou k dispozici na webových stránkách ministerstva.

12) Lesy ČR s.p. oznamují rozsah těžebních prací v roce 2016. V k.ú. Karlovice se jedná o začátek cesty Sedmihorky lázně – Hrubá Skála, u sv, Prokopa, u skály Osudová, u Krokodýla, cesta Pelešanská.

13) Spolek Lungta žádá o projednání připojení obce k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“. Rada navrhuje do akce se nezapojit.

14) Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí z.s. žádá o příspěvek na svůj provoz. Rada žádost zamítla.

15) Hejtman Libereckého kraje zasílá pozvánku na jednání o aktuální situaci k přeložce silnice I/35. Schůzky se zúčastní starosta a o výsledcích jednání bude informovat občany na zastupitelstvu dne 25.2.2016.

16) Paní Jitka Babincová žádá o snížení nájmu z pronajatých prostor. Rada doporučí zastupitelstvu nájemné snížit.

17) Firma Aqua ČR s.r.o. zasílá roční vyúčtování provozu vodovodů. Vzhledem ke ztrátě ve výši 200 000,- Kč způsobené vyšším počtem oprav v roce 2015 navrhuje rada zvýšit cenu vodného na rok 2016 o 2 Kč/m3.

18) Zdravotní ústav nabídl obci bezplatné vypracování vzorků z využívaných pramenišť. Bylo doporučeno prameniště Žlábek a Hurtík pro odběry.

19) Rada je seznámena o jednání o těžbě v lokalitě Drážka v části nad Matějkovými.

17.2.2016                                                                                  zapsal: Mgr. Ondřej Havrda


Zápis z jednání rady obce

konané 14.března 2016 v Přáslavicích

Přítomní členové: Václav Richter, Mgr. Ondřej Havrda, Petr Šafář ml., Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský

1) Klub přátel železnic Českého ráje žádá o dar na provoz parních vláčků. Rada rozhodla o přidělení daru ve výši 5 000.- Kč.

2) Lesy České republiky zasílají žádost o souhlas se stavbou – oprava lesní cesty Prokopská. Souhlas byl vydán. Do opravy bude zahrnuta i nástupní část cesty u Lázní Sedmihorky, tato je ve vlastnictví obce.

3) Rada je informována o dopravní nehodě v osadě Roudný, při které došlo k poškození památné lípy. Informace o poškození lípy byla předána MěÚ Turnov, který zařídí sanaci poškození.

4) Byla vypovězena pojistná smlouva s Hasičskou pojišťovnou. Pojištění budov obchodu Karlovice a Radvánovice bude zahrnuto do jednotné pojistné smlouvy u České pojišťovny.

5) Severočeské komunální služby zasílají informaci o sběru nebezpečných složek komunálního odpadu, včetně pneumatik. Sběr proběhne dne 18. června 2016 dle stanoveného harmonogramu v jednotlivých osadách.  

6) Rada je informována o vypsání výběrového řízení na dodavatele webových stránek a projektu Mateřské školky Sedmihorky.

7) Horolezecký festival Český ráj žádá o dar na připravovaný další ročník festivalu konaného v termínu 17.-19.6.2016 v Lázních Sedmihorky a Zámku Hrubá Skála. Rada rozhodla o přidělení daru ve výši 5 000.- Kč

8) Liberecký kraj zasílá informaci o:
     - zahájení dílčího přezkoumání hospodaření obce Karlovice na rok 2015
     - zveřejnění koncepce „Plán odpadového hospodářství Libereckého kraje na období 2016-2025“. Koncepce je v elektronické podobě k nahlédnutí na webových stránkách Libereckého kraje.
     - oznámení o zahájení správního řízení pro manžele Koťátkovy o povolení sjezdu na pozemek ze silnice I/35.

9) Městský úřad Turnov zasílá:
     - zahájení územního řízení pro manžele Koťátkovy na umístění stavby ČOV s přepadem do vsakování
     - rozhodnutí pro Rybářství Chlumec nad Cidlinou, a. s., o povolení odlovu kormorána na rybníku Cihlák
     - kolaudační rozhodnutí pro paní Marii Černíkovou a Petru Havlíkovou k povolení užívání podkroví RD č.p. 29 Radvánovice

10) Agentura ochrany přírody a krajiny zasílá :
     - rozhodnutí o povolení pálení klestu pro Lesy České republiky v oblasti CHKO Český ráj.
     - oznámení o zahájení správního řízení pro Home a.s. ve věci kácení v ochranném pásmu přírodní rezervace Hruboskalsko ( Lázně Sedmihorky)
     - oznámení o zahájení správního řízení pro ŘSD ČR o zrušení ochrany památného stromu – lípa u silnice I/35

11) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zasílá aktualizovaný seznam nemovitých věcí s vyznačením nedostatečně identifikovaných vlastníků. Seznam je k nahlédnutí na OÚ Karlovice nebo na webových stránkách obce.

12) Policie ČR předala zprávu o stavu a úrovni veřejného pořádku v katastru obce za rok 2015 k 31.12.2015.  Počet trestných činů 10, objasněno 2, neobjasněno 8, počet přestupků 77. Nárůst počtu přestupků je zapříčiněn novou metodikou a započtením dopravních přestupků.

13) Rada obce byla informována o dlužných částkách za nájmy a odpady. Dlužníkům bude zaslána výzva k uhrazení dlužných částek s informací o možných postizích.

14) Rada obce rozhodla o pronajmutí části obecního pozemku p.č. 476/15 a p.č.480/3.

15) Rada obce doporučila nepovolovat individuální zásahy do vnějšího opláštění obecních budov.

15.3.2016                                                                                  zapsal: Mgr. Ondřej Havrda


Zápis z jednání rady obce

konané 4.května 2016 v Přáslavicích

Přítomní členové: Václav Richter, Mgr. Ondřej Havrda, Petr Šafář ml., Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský

1) Krajská hygienická stanice zasílá návrh opatření obecné povahy – Monitorovací kalendář pro koupací sezónu 2016.

2) Mikroregion Český ráj žádá o příspěvek 6 000.- Kč na provoz letních turistických autobusů. Rada schvaluje příspěvek v požadované výši.

3) Dne 13.4.2016 proběhla schůzka zástupců samosprávy a Dopravního svazu zřizovaného Libereckým krajem. Základním výstupem je zachování dosavadní dopravní obslužnosti.

4) Liberecký kraj zasílá informaci o 
- výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice na rok 2015 a konstatuje nenalezení pochybení

5) Městský úřad Turnov zasílá:
- zahájení řízení předčasného užívání části budovy pro pana Popelku
- výzvu k dopnění údajů k ČOV s přepadem do vsakování a vrtanou studnu pro manžele Koťátkovy
- souhlas s odstraněním stavby kravína K 98 pro  ZEA Sedminorky s.r.o.
- výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce pro manžele Šálkovy
- udělení souhlasu s ČOV pro pana Lukáše Fajtu
- územní rozhodnutí o umístění vrtané studny pro manžele Vaníčkovy

6) Agentura ochrany přírody a krajiny zasílá
-  rozhodnutí a souhlas s pokácením 20 ks dřevin pro Medea Home a.s. ( Lázně Sedmihorky)
- uvědomění dalších účastníků o zahájeném správním řízení – prodloužení souhlasu s pořádáním „Líšenských pochodů Českým rájem“
- rozhodnutí o povolení výjimky pro NaturaServic s.r.o. k přesunu obojživelníků během jejich tahu k rybníkům
- oznámení o zahájení správního řízení o vydání stanoviska k záměru rekonstrukce stavby „SV Pelešanská“

7) AQUA ČR s.r.o. zasílá vyúčtování provozování vodovodu 2015

8) Soudní exekutor JUDr. Ondřej Mareš zasílá usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání ( elektronická dražba) na Václava Randáka, Vyskeř 50. Dražba proběhne 1.6.2016 od 13:30.

 9) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zasílá informaci o nezařazení projektového záměru výstavby MŠ Sedmihorky do hodnocení o získání dotace. Byl zaslán dopis s nesouhlasným stanoviskem k danému postupu MŠMT.

10) Lesy ČR informují o provedeném místním šetření v lokalitě Drážka. V místě byly identifikovány pozemky se stromy napadenými kůrovcem. Majitelé byli vyrozuměni.

11) Povodí Labe s.p. provede v roce 2016 úpravu koryta potoka na p.č. 630/7 k.ú. Karlovice. Jedná se o část potoka v Radvánovicích za bytovkou.

12) Rada obce je informována o řešení kácení v lokalitě Drážka, kde chatky sousedí s pásem pozemku ve vlastnictví Obce Karlovice.

13) RWE informuje o provedení rekonstrukce části vysokotlakého vedení plynu u sila Roudný. Bylo vydáno souhlasné stanovisko s apelem na nepoškození opravené komunikace a uvedení okolí ( pozemek v okolí regulační stanice) do původního stavu umožňující údržbu.

14) Katastr nemovitostí zapsal dne 15.4.2016 změnu vlastnictví pro Obec Karlovice. Jedná se o podíly na cestách odkoupených od paní Andrey Novotné.

15) Finanční úřad zasílá žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky týkající se Daně z nemovitostí na rok 2016. Dokument je na webových stránkách a na úřední desce.

16) Exekutorský úřad Zlín zasílá usnesení o elektronické dražbě na nemovitosti pana Zdeňka Šantrocha. Dražba proběhne dne 15.6.2016 od 9:00.

17) Rada je informována o podaných nabídkách na tvorbu nových webových stránek obce. Rada jmenuje výběrovou komisi, na základě jejího doporučení bude vybrán vítěz soutěže.

18) Rada projednala možnosti navýšení nájemného v KD Přáslavice. Bude vypracován nový ceník.

19) Krajské ředitelství Policie Libereckého kraje zasílá souhlasné  stanovisko s napojením p.p.č. 1213 (Hrobka) na silnici I /35. Důležitou informací je, že z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu nebude podobné kladné stanovisko vydáváno pro případné další sjezdy v extravilánu mezi osadami Sedmihorky a Radvánovice.   

20) Úřad práce vyhověl žádost Obce Karlovice a uvolnil finanční příspěvek na vytvoření dvou pracovních pozic VPP (veřejně prospěšných prací). Do dnešního dne se nepodařilo vybrat uchazeče za podmínek stanovených Úřadem práce.

21) Rada je informována o kontrole Krajské hygienické stanice Libereckého kraje v provozovně Motorest Zavadilka. Pochybení, na která kontrola narazila, vycházejí z dožívajícího technického vybavení motorestu. Rada navrhuje předložit obecnímu zastupitelstvu návrh na navýšení rozpočtu v položce údržba motorestu.

22) Rada se zaobírala žádostí FK Sedmihorky o příspěvek na provoz, týká se především údržby hřiště. Rada rozhodla, s přihlédnutím k výši částky, o projednání na obecním zastupitelstvu.

23) Na žádost pořadatelů dětského fotbalového klání „ Abeceda fotbalu“ rada zvážila požadavek na nákup cen a rozhodla o  uvolnění částky 5000.- Kč ,za kterou budou pořízeny ceny pro účastníky soutěže.

5.5.2016                                                                                  zapsal: Mgr. Ondřej Havrda

| Hlavní stránka | Úvod |


Zápis z jednání rady obce

konané 10.srpna 2016 v Přáslavicích

Přítomní členové: :  Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský, Václav Richter, Petr Šafář ml.

1) Žádosti o přidělení bytu v DPS Radvánovice:
- Alena Koudelková, Loukov
- Božena Ničová, Jablonec nad Nisou
- Hedvika Fischerová a Václav Horčička, Jablonec nad Nisou
Rada vzala žádosti na vědomí. Vzhledem k plnému obsazení DPS budou žádosti evidovány v pořadníku.

2) JAP projekt s.r.o. žádá vyjádření k opravě a rekonstrukci propustku na silnici I/35 ( u Hurtíku) . Je vydáno souhlasné stanovisko s opravou propustku a jeho rozšíření pro chodník.

3) Hasičský záchranný sbor LK zasílá metodický pokyn k fotodokumentaci a odstraňování stromů. Předáno vedení SDH Karlovice.

4) Severočeské komunální služby informují o sběru nebezpečných složek komunálního odpadu dne 5.listopadu 2016. Občané budou informováni formou SMS.

5) MVDr. Václav Švihel provede pravidelné očkování psů proti vzteklině. Očkování proběhne 12.8.2016. Občané budou informováni formou SMS.

6) Dne 1.8.2016 byl proveden odběr vody ve vodovodu Radvánovice za účelem stanovené hodnoty draslíku. Obsah draslíku je 3,4 mg/l, pro obsah draslíku ve vodě není  stanoven doporučený limit, lze vycházet tedy pouze z hodnot pro minerální vody, kde se obsah pohybuje od 1 mg/l – 5 mg/l. Z tohoto pohledu je obsah draslíku ve vodě dostačující.

7) Organizátoři „Horolezeckého festivalu“ zasílají děkovný dopis a žádají obec o spolupráci při konání dalšího ročníku. Obec, v mezích svých možností, festival podpoří.

8) Městský úřad Turnov zasílá:
    -
souhlas s odstraněním stavby pro pana Josefa Panožku, Karlovice
    -
rozhodnutí o umístění stavby kNN pro ČEZ Distribuce a.s. ( pan Malý, p.č. 1122/1)
    -
oznámení zahájení stavebního řízení LC Prokopská pro Lesy ČR s.p.
    -
oznámení zahájení řízení pro pana Patrika Cyrana, Roudný
    - kolaudační souhlas s užíváním stavby pro pana Ondřeje Staňka a paní Kateřinu Staňkovou, Sedmihorky
    - rozhodnutí o udělené souhlasu s ošetřením památného stromu „ Lípa srdčitá - Svatoňovická lípa“
    - oznámení o zahájení stavebního řízení SV Pelešanská pro Lesy ČR s.p.

Agentura ochrany přírody a krajiny zasílá:
     - uvědomění účastníků o zahájeném správním řízení souhlasu s provozováním horolezecké činnosti v CHKO Český ráj pro Český horolezecký svaz
     -  souhlasné stanovisko k obnově panelů NS Hruboskalsko

10) Liberecký kraj odbor dopravy zasílá návrh na změnu systému hrazení příspěvu obcí na zajištění dopravní obslužnosti. Změna se týká doby na kterou je smlouva uzavřena, ze současného každoročního uzavírání na dobu 3 let.
Cena příspěvku 90 Kč/obyvatele  zůstává zachována. Rada obce se změnou souhlasí. 

11) Soudní exekutor JUDr. Zdeněk Zítka zasílá exekuční příkaz na majetek pana ……. Nemovitosti dotyčného se nachází v katastru Obce Karlovice.

12)   V rámci oprav tenisového kurtu ve sportovním areálu Sedmihorky rada obce projednala možnost zajištění výměny sítí u fotbalového hřiště. Výměnu sítí rada podpořila.

13)  Rada obce  se zaobírala možností výměny stávající ventilace v kuchyni Motorestu Zavadilka. Vzhledem k výši nákladů bude požadavek přednesen zastupitelstvu obce ke schválení.

14)  Rada je seznámena s výpovědí z nájmu paní Babincovou. Bude vypsáno nové výběrové řízení na provozovatele obchodu Radvánovice.

11.8.2016                                                                                  zapsal: Mgr. Ondřej Havrda

| Hlavní stránka | Úvod |


 

Zápis z jednání rady obce

konané 14.září 2016 v Přáslavicích

Přítomní členové: Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková, Václav Richter
Omluveni: Jiří Drahoňovský , Petr Šafář ml.

1) Společnost BabyBox žádá příspěvek na výměnu starého babyboxu v Liberecké nemocnici. Rada obce s příspěvkem nesouhlasí.

2) Žádosti o přidělení bytu v DPS Radvánovice:
    - Josef Minařík, Turnov
    - Vladimír Tesař a Eliška Nováková, Jesenné
    - Jiří Müller, Liberec
Rada vzala žádosti na vědomí. Vzhledem k plnému obsazení DPS budou žádosti evidovány v pořadníku.

3) Městský úřad Turnov zasílá:
   - dodatečné povolení stavby, stavebník pana Patrika Cyrany
   - společný souhlas s částečnou demolicí a následnou dostavbou rekreačního objektu, stavebník Josef Panožka
   - územní souhlas s výstavbou ČOV, stavebník Soňa Erbanová
   - výzvu k závěrečné kontrolní prohlídce „Chodník Radvánovice“, stavebník Obec Karlovice
   - oznámení o společném jednání o Návrhu Změny č.1 Územního plánu Turnov, 27.9.2016 proběhne jednání o návrhu
   - územní souhlas s ČOV, stavebník Petr Prokopec
   - oznámení o změně návrhu v územním řízení, stavebník manželé Koťátkovi
   - rozhodnutí o předčasném užívání, stavebník Jan Popelka
   - kolaudační souhlas s užíváním stavby Chodník Radvánovice – Šťastná země, stavebník Obec Karlovice
   - územní souhlas na plot, stavebník Bohuslav Mencl

4) Katastrální úřad pro Liberecký kraj zasílá vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí na:
    - pozemek p.č. 743/2 –chodník Radvánovice - p. Kreysa, pí Hradiská
    - pozemky p.č. 5/9, 1029/8, 1029/10 – cesta Janův Kout – manželé Koucký

5) SŽDC zasílá informaci o provedené opravě propadlé šachty u nádraží Karlovice

6) Povodí Labe, s.p. informuje o provedení odtěžení zeminy a prohloubení koryta potoka v Radvánovicích - u bytovky. Odtěžení bylo provedeno.

7) Ministerstvo zemědělství přichází s projektem zvýhodněných vstupných pro vícečlenné rodiny. Bude předáno organizátorům akcí pro rodiny.

8) Firma KAHORO nabízí odkup pozemků ve vlastnictví obce. V současné době nemá obec ve svém vlastnictví pozemky, které by chtěla prodat mimo podané žádosti občanů. Rada výrazný prodej pozemků nedoporučuje.

9) ČEZ Distribuční služby, s.r.o. zasílá informaci o nutnosti odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů v dosahu distribuční sítě. Informace je vyvěšena na obecních vývěskách a na webových stránkách obce.

10) Pan Jiří Jereš žádá o odprodej obecního pozemku p.p.č. 1416/2 pro výstavbu golfového hřiště. Rada nesouhlasí s odprodejem. Věc bude ještě předána k projednání zastupitelstvu obce.

11) Firma eztraty.cz nabízí spolupráci a zapojení obce do národní databáze nálezů. Rada se zapojením souhlasí.

12) Státní pozemkový úřad pořádá v září setkání se starosty. Bude vznesen dotaz týkající se možných pozemkových úprav v obci ( cesta Tupáček – Posvátnice)

13) Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje zasílá vypovězení smlouvy z roku 2008. Smlouva nemá v současné době smysl, neboť je koncipována na jednotku JPO V a jednotka SDH Karlovice je v současné době zařazena jako JPO III.

14) Státní pozemkový úřad zveřejnil zamýšlený převod majetku podle § 20 zák.č. 503/2012. Jedná se o situaci, kdy stát ( SPÚ ) vlastní majetek, ke kterému nemá písemné doklady o jeho nabytí. Záměr s výpisem pozemků, kterých se dotčený převod týká, je zveřejněn na obecní vývěsce. Občané mají možnost, naleznou-li pozemek, na který mají písemný doklad o jeho nabytí, o tento pozemek do tří měsíců požádat.

15) Liberecký kraj zasílá termín kontroly hospodaření obce za první pololetí 2016. Kontrola proběhne 3.10.2016. Prosíme občany, aby případnou návštěvu obecního úřadu odložili na jiný termín. Děkujeme.

16) Policie ČR informuje vlastníky pozemních komunikací o změně významu dopravní značky B4 „Zákaz vjezdu nákladních automobilů“. Podle novely zákona se dopravní značka vztahuje na všechny nákladní automobily s označením kategorie N.

22.9.2016                                                                                  zapsal: Mgr. Ondřej Havrda


 

Zápis z jednání rady obce

konané 19.října 2016 v Přáslavicích

Přítomní členové: Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková, Václav Richter
Omluveni: Jiří Drahoňovský , Petr Šafář ml.

1) Výběr nejvhodnějšího kandidáta na nájemce prodejny „ Zavadilka „ Radvánovice č.p. 10. Rada rozhodla, po vyhodnocení došlých nabídek, o pronajmutí obchodu „ Zavadilka“ Radvánovice č.p. 10 panu Romanu Vaňkovi, Tatobity 11, 512 53 Turnov.

20.10.2016                                                                                  zapsal: Mgr. Ondřej Havrda


Zápis z jednání rady obce

konané 26.října 2016 v Přáslavicích

Přítomní členové: Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský
Omluveni: Petr Šafář ml., Václav Richter

1) Žádosti o přidělení bytu v DPS Radvánovice:
     - Irena Charousková, Sukorady
     - Pavel Vavřich a Bohunka Vavřichová, Frýdštejn
     - Jitka Kaplanová, Želejov
Rada vzala žádosti na vědomí. Vzhledem k plnému obsazení DPS budou žádosti evidovány v pořadníku.

2) Městský úřad Turnov zasílá:
     - oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti rozhodnutí o umístění stavby, stavebník paní Jurenková
     -
územní rozhodnutí o umístění ČOV a vrtané studny, stavebník manželé Koťátkovi
     - zastavení řízení o odstranění stavby, stavebník pan Cyrany
     - kolaudační souhlas s užíváním stavby – „Vodohospodářské úpravy, potok Roudný“, stavebník Obec Karlovice
     - souhlas se stavbou ČOV, stavebník paní Erbanová
     - územní souhlas s instalací 16 informačních panelů „naučná stezka Hruboskalsko“ stavebník ZO ČSOP Bukovina
     - stavební povolení na stavbu LC ( lesní cesta) Prokopská, stavebník Lesy ČR, s.p.
     - územní souhlas se stavbou přístřešku pro auto, stavebník paní Cirkovská
     - rozhodnutí o prodloužení územního rozhodnutí na stavbu elektrické přípojky, stavebník paní Jurenková
     -
stavební povolení na LC ( lesní cesta) Pelešanská, stavebník Lesy ČR s.p.

3) Agentura ochrany přírody zasílá:
     - závazné stanovisko k realizaci stavby křižovatka Mašov I/35 s III/2835

4) Krajský úřad Libereckého kraje zasílá
     -
souhlasné stanovisko  k umístění odrazového zrcadla u křižovatky I/35 s III/2823 osada Radvánovice
     - oznámení o zaslání finančních prostředků na konání voleb do zastupitelstev krajů
     - zápis o dílčím přezkoumání hospodaření Obce Karlovice. Dne 3.10.2016 proběhla na OÚ  kontrola KÚ zaměřená na hospodaření obce za první pololetí roku 2016. Závěry kontroly konstatují, že hospodaření obce je bez pochybení.
     - protokol o kontrole účelové dotace z LK. Dne 6.10.2016 pro proběhla na OÚ  kontrola KÚ zaměřená na účelovou dotaci získanou z rozpočtu LK na pečovatelskou službu. Závěry kontroly konstatují, že dotace byla vynaložena účelně a nedošlo k pochybení při jejím administrování.
     - informace o zimní údržbě na silnicích ve správě LK, schéma údržby lze nalézt na http://doprava.kraj-lbc.cz
     - rozhodnutí i vyhovění žádosti Obce Karlovice a zápisu nově vznikající Mateřské školy do rejstříku škol a školských zařízení. Tímto dokumentem můžeme MŠ provozovat a čerpat část financí na její provoz z rozpočtu LK.

5) MŠMT informuje o NEPŘIDĚLENÍ dotace na rekonstrukci tenisového kurtu ve sportovním areálu Sedmihorky.( bez uvedení důvodů)

6) Firma „ Telefonní seznam České republiky a Slovenska“ nabízí umístění telefonních čísle obecního úřadu do svého katalogu. Cena služby 2904,- Kč. Nabídka je odmítnuta. Obec bude v dnešní době upřednostňovat webovou prezentaci.

7) Zaměstnanecká pojišťovna Škoda informuje o změně bankovního spojení.

8) Diakonie Broumov zasílá zprávu o činnosti za rok 2015 a žádá příspěvek na svůj provoz, případně uspořádání sbírky ošacení. Rada obce rozhodla o nepřidělení příspěvku. Sbírka ošacení se uskuteční tradičně v jarních měsících.

9) Paní Jana Horáková podává výpověď z nájmu nebytových prostor – „Prodejna Sedmihorky“ ke dni 28.2.2017. Rada bere na vědomí a doporučí zastupitelstvu obce postupovat v obsazování volných prostor obdobně, jako v případě obchodu Radvánovice.

10) Obec Karlovice je zaregistrována v projektu  eztraty.cz .Jedná se o celostátní databázi ztrát a nálezů. V případě nálezu předmětu doporučujeme kontaktovat se s obecním úřadem, v případě ztráty můžete nahlédnout do databáze na webových stránkách www.eztraty.cz

11) Firma TPweb.cz nabízí nový komunikační nástroj „hlášenírozhlasu.cz“ zahrnující kombinaci zasílání SMS zpráv, mailů, …

12) Dne 20.10.2016 se uskutečnila schůze Sdružení místních samospráv LK. Byly podány informace týkající se např. veřejně prospěšných prací, vyhlášky o hluku, dotacích Ministerstva zemědělství, …

13) Produkční společnost Frmol s.r.o. informuje o natáčení pořadu „Národní klenoty II“. Část pořadu se bude natáčet na k.ú. Karlovice.

14) Okresní soud v Semilech informuje o přesunu jednání ve věci zrušení spoluvlastnictví Obec Karlovice vs. Ing. Nosek. Jednání je odročeno na 21.11.2016.

15) Policie ČR informuje o odložení nahlášeného přestupku ( poškození dětských kol společné prostory č.p. 107). Případ je odložen. V případě zjištění nových okolností bude doprošetřen.

16) Společnost AB one, s.r.o.  zastupující společnost CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura) informuje o výkopových pracích, které proběhnou na stávajících trasách telekomunikačních kabelů v lokalitě Hořensko a Karlovice. Práce probíhají z důvodu modernizace telekomunikační sítě.

17) Pan Lukáš Malý v zastoupení projekční kanceláře PVK Projekt žádá o vyjádření ke stavbě rodinného domu v osadě Sedmihorky.

18) Pan Jaromír Kysela žádá o vyjádření k využití vrtané studny. Vyjádření bude vydáno po doplnění znaleckého hydrogeologického posudku, který zohlední existenci okolních studní.

19) Exekutor Mgr. Alan Havlice zasílá exekuční příkaz k provední exekuce prodejem nemovitých věcí.  Jedná se o pozemky v k.ú. Karlovice.

20) Ministerstvo vnitra zasílá vyrozumění o narovnání územní anomálie Karlovice vs. Radostná pod Kozákovem. Jednalo se o uzavření akce předání části k.ú. Karlovic obci Radostná pod Kozákovem.

21) Firma TOREX zasílá nabídku na zabezpečení kostela Přáslavice a kamerového systému do obecního domu č.p. 107. Rada rozhodla o investici do zabezpečení kostela Přáslavice. O kamerovém systému v č.p. 107 bude jednáno s nájemníky.  

22) Zimní údržba komunikací bude prováděna ve stejných intencích jako v loňském roce.

23) Rada obce rozhodla o úpravě nájmu za podlahovou plochu v bytě správce v domě s pečovatelskou službou Radvánovice.  Úpravu si vyžádal nový způsob vyúčtování energií dle vyhlášky 372/2001 Sb. v aktuálním znění .

24) Na žádost pana Petra Bajare a paní Bajerové projednala rada obce úpravu nájemních smluv na restauraci „Bowling Sedmihorky“ a provozování bowlingu ve sportovním areálu Sedmihorky. Z důvodu zavedení EET žádají nájemci sloučení smluv pod jediného nájemce pana Petra Bajera. Rada souhlasí.

20.10.2016                                                                                  zapsal: Mgr. Ondřej Havrda


Zápis z jednání rady obce

konané 23.listopadu 2016 v Přáslavicích

Přítomní členové: Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský, Petr Šafář ml., Václav Richter

1) Žádosti o přidělení bytu v DPS Radvánovice:
     - Johana Balátová, Křečovice
Rada vzala žádost na vědomí. Vzhledem k plnému obsazení DPS bude žádost evidována v pořadníku.

2) Městský úřad Turnov zasílá:
     - oznámení o zahájení vodoprávního řízení – stavebník pan Luboš Koťátko a paní Veronika Koťátková
     - oznámení o zahájení územního řízení pro výstavbu Mateřské školy Sedmihorky
     - oznámení o zahájení projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Hrubé Skály
     - výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce kabel nízkého napětí – stavebník pan Malý
     - výzva k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce kabel nízkého napětí – stavebník pan Koucký
     - oznámení o zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání , výstavba chodníku Hrubá Skála – stavebník Obec Hrubá Skála

3) Agentura ochrany přírody zasílá:
     - rozhodnutí o udělení souhlasu s provozováním horolezecké činnosti na území CHKO Český ráj. Povolení uděleno do 31.12.2021.

4) Krajský úřad Libereckého kraje zasílá:
     - informaci o novém zákonu č. 370/2016 Sb. kterým se mění zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.
     - oznámení o převodu finančních prostředků – dotace pro SDH Karlovice 9 962,- Kč

5) Ing. Jaroslav Hanzl – geodet žádá o součinnost při vytyčení hranic pozemku v lokalitě Janův Kout – Vystrkálov. Dohoda u určení hranice bude domluvena na místním šetření.

6) Rada je informována o prováděných opravách na domě č.p. 100 Radvánovice. – DPS. Oprava se týká 4 balkonů, především jejich dlažby a oplechování.

7) SčVK zasílá kalkulaci ceny na předávanou vodu na rok 2017 pro osada Roudný. Cena je zvýšena z 23,66 Kč/m2 s DPH na  23,90 Kč/m2 s DPH. Navýšení nebude rozporováno.

8) Paní Ing. Hana Lajtkepová žádá o prodej pozemku p.č. 810/6 k.ú. Karlovice. Rada schválila záměr prodeje. Prodej pozemku bude projednán na zasedání Zastupitelstva obce Karlovice.

9) Pan Petr Bajer žádá o snížení nájmu z nebytových prostor č.p. 80 Sedmihorky ( bowling + restaurace). O žádosti rozhodne Zastupitelstvo obce Karlovice, Rada doporučuje dodatkem ke smlouvě snížit cenu trvale.

10)  Firma GasNet, s.r.o. nechala vypracovat geometrický plán na zaměření regulační stanice plynu v osadě Roudný ( u sila). Nově vzniklá parcela p.č. st. 654 k.ú. Karlovice zůstává ve vlastnictví obce s věcným břemenem užívání pro GasNet s.r.o.

11) Pan Vladimír Římsa žádá o prodej ideální poloviny  pozemků p.č. 479, 485/7, 485/10 vše v k.ú. Štěpánovice.  Rada schválila záměr prodeje. Prodej pozemku bude projednán na zasedání Zastupitelstva obce Karlovice.

12) Okresní soud v Semilech informuje o odročení řízení s panem Ing. Zdeňkem Noskem o zrušení podílového spoluvlastnicví na 5.12.2016.

13) Odborová zdravotní pojišťovna informuje o novém bankovním účtu pro hrazení veřejného zdravotního pojištění 2070101041/0710.

14) Státní fond životního prostředí ČR zasílá protokol o veřejné kontrole – Revitalizace vodoteče Roudný. Konstatování kontroly – smluvní podmínky podpory jsou plněny.

15) Autocamp Sedmihorky v.o.s. žádá o prodej pozemku p.č. st. 416/1 k.ú. Karlovice. Rada schválila záměr prodeje. Prodej pozemku bude projednán na zasedání Zastupitelstva obce Karlovice.

16) Ministerstvo vnitra zasílá informaci o uveřejnění smlouvy na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje v registru smluv.

17) Exekutorský úřad Litoměřice žádá o vyvěšení informace, o nařízení dražebního jednání proti povinnému panu Václavu Randákovi, na úřední desce.

18) VZP zasílá informaci o změně čísla účtu pro odvod veřejného zdravotního pojištění.

19) Město Turnov zasílá „Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku na tvorbu účelové katastrální mapy“. Výše příspěvku je 3200.- Kč. Rada smlouvu schválila, mapa bude využita i pro nově vytvářený pasport místních komunikací Obce Karlovice.  

20) Kácení dubů v autokempu Sedmihorky. Na žádost provozovatele autokempu byl posouzen stav dvou dubů u pláže. Odborná firma posoudila jejich stav a konstatovala napadení houbovým onemocněním. Obec Karlovice požádala o závazné stanovisko Agenturu ochrany přírody k povolení kácení těchto stromů.

21) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zasílá návrh dodatku č.2 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí ze dne 31.12.2009. Jedná se o pronájem pozemků pod objekty chatiček v autokempu Sedmihorky. Chatičky vlastní obec, pozemek Česká republika. Dodatkem se především prodlužuje nájemní smlouva do 31.12.2017. Rada obce dodatek schvaluje.

22) Rada projednala a schválila umístění reklamy pro paní Jaroslavu Rudovou ( cukrárna Sedmihorky)  na pozemek p. p.č. 1096/1 k.ú Karlovice .

23) Paní Pavlína Vaníčková žádá o úpravu územního plánu a jeho změnu ohledně parcel p.č. 971/5 a parcela p.č. 971/6 v k. ú. Karlovice. Rada rozhodla o předložení žádosti Zastupitelstvu obce s negativním doporučením.

6.12.2016                                                                                  zapsal: Mgr. Ondřej Havrda

| Hlavní stránka | Úvod |