Zápis z jednání rady obce

konané 11.ledna 2017 v Přáslavicích

Přítomní členové: Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský, Petr Šafář ml., Václav Richter

1) Žádosti o přidělení obecního bytu :
     - Štěpánka Kotrmanová, Roudný 5
     - Miloslava Dráfiová, Rovensko p.T.
Rada vzala žádost na vědomí. Vzhledem k plnému obsazení DPS bude žádost evidována v pořadníku.

2) Městský úřad Turnov zasílá:
     - výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – stavebník pan Michal Bernard
     - rozhodnutí povolení s nakládání s vodami ze studny - stavebník m. Koťátkovi
     - kolaudační souhlas s užíváním stavby přípojky nízkého napětí – stavebník p. Malý 
     - kolaudační souhlas s užíváním stavby přípojky nízkého napětí – stavebník p. Koucký
     - oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání, vrtaná studna – stavebník Jaromír Kysela
     - výzvu k přidělení čísla popisného – stavebník Michal Bernard ( přiděleno č.p. Radvánovice 130)
     - územní rozhodnutí o umístění MŠ Sedmihorky
     - informaci o předání spisu Libereckému kraji z důvodu odvolání pana Ing. Zdeňka Noska. Jedná se o vydaný kolaudační souhlas s užíváním stavby nízkého napětí – stavebník p. Malý.

3) Krajský úřad Libereckého kraje zasílá:
     - informaci k nové právní úpravě zdanění hazardních her a z ní vyplývajících informačních povinností pro obecní úřady.
     - vyhlášení Programu prevence kriminality na místní úrovni v roce 2017 ( obce se netýká, nemáme vyloučenou lokalitu).
     - oznámení stavebního řízení „ I/35 Radvánovice – Oprava propustku a komunikace“ jedná se o propustek u Hurtíku, plánovaná je i výstavba mostku pro pěší a propojení stávajících chodníků.
     - informace pro obce týkající se archeologických průzkumů a věcí spadajících do kategorie - archeologický nález. V případě, že občan nalezne věc, která by mohla mít historickou hodnotu, je povinen tuto skutečnost nahlásit  příslušnému Archeologickému ústavu Akademie věd ČR a to přímo a nebo prostřednictvím obce. 
     - informaci o nutnosti zaslat roční zprávu o výsledcích finančních kontrol
     - rozhodnutí o změně názvu autobusových zastávek v k.ú. Karlovice. Jedná se o zastávku „Karlovice, Sedmihorky, EVEN“, „Karlovice, Radvánovice, U hřiště“, „ Karlovice, Radvánovice, železniční stanice Hrubá Skála“.
     - informaci o nově vzniklé evidenci příspěvkových organizací
     - vyčíslenou částku státního rozpočtu, kterou získá obec za přenesený výkon státní správy. Jedná se o 146 200.- Kč

4) Pořadatelé kulturní akce „Sedmihorské léto“ zasílají vyúčtování poplatku ze vstupného za rok 2016 částka pro obecní rozpočet cca 90 000.- Kč

5) S firmou REZOMAL s.r.o. je podepsána smlouva o odstranění křoviska pod elektrickým vedením 400kV v k.ú Volavec.

6) „Snílkův dům na půl cesty“ informuje o možnosti využitý sociálních služeb v oblasti začleňování mladých lidí do společnosti a běžného života. 

7) Notářka paní Mgr. Martina Pokorná žádá pomoc při doprojednání dědického řízení.

8) Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje zasílá vyúčtování finančního daru poskytnutého v roce 2016.

9)  OUTDOOR Discovery zasílá zprávu o činnosti v roce 2016.

10) Obecně prospěšná společnost pro Český ráj zasílá žádost o navýšení příspěvku na svůj provoz, částka je ve výši 4Kč/osobu. Rada doporučuje částku zapracovat do rozpočtu.

11) Mikroregion Český ráj zasílá vyúčtování za provoz cyklobusů v roce 2016. Obec za provoz cyklobusů zaplatila dle stanoveného klíče  6000.- Kč.

12) JUDr. Zdeněk Zítka zasílá usnesení o exekuci na pana Petra Stiborka a vyhlášení elektronické dražby dne 18.1.2017.

13) Firma Severočeské komunální služby podává námitky proti zadávacím podmínkám v rámci výběrového řízení „ Komplexní nakládání s odpady“ Obec je pouze účastníkem, odbornou část řeší najatá firma.

14) Ministerstvo vnitra svolává schůzku obcí spadajících do působnosti Města Turnov. Bude jednáno o možnosti vzniku „okresu“ Turnov.

15) Honební společenstvo Karlovice zasílá pozvánku na zasedání Valné hromady dne 10. února 2017 od 15.00 v chatě Mysliveckého spolku, Karlovice č.p. 26.

16) Rada obce projednala a schvaluje s platností od 1.1.2017 provozní dokumenty terénní pečovatelské služby zajišťované Obcí Karlovice. Jedná se o „ Vnitřní pravidla poskytování pečovatelských služeb“, „Úhrady za pečovatelské služby“, „ Pravidla pro podávání stížností“, „Smlouva o poskytování pečovatelských služeb“ , „Žádost o poskytnutí pečovatelské služby“.

17) Pan Ing. Pavel Špulák předkládá nabídku na aktualizaci pasportu místních komunikací. Rada nabídku schvaluje a pověřuje starostu pracovat na dokončení aktualizace pasportu.

18) Obec podala podnět Ředitelství silnic a dálnic ČR na řešení situace křižovatky I/35 s místní komunikací „ Zelená cesta“.

19) Dne 20.12.2016 proběhlo na OÚ Hrubá Skála jednání k výstavbě nového chodníku v osadě Hrubá Skála a Doubravice. Rada obce rozhodla o zadání vypracování projektové dokumentace k propojení tohoto nově vznikajícího chodníku se stávajícím na křižovatce v Radvánovicích.

20) Starosta obce jmenuje k 30.12.2016 inventarizační komisi a stanovuje plán inventarizací. Rada bere na vědomí. Všichni zúčastění budou proškoleni a bude provedena inventarizace.

21) Rada obce na základě usnesení Zastupitelstva obce ze dne 15.12.2016 doplňuje a schvaluje rozpočtové změny viz. příloha.

22) Rada je informována o medializaci problému stáčené vody Sedmihorka. Na danou problematiku bylo již poukazováno, a to dopisem ze dne 21.11.2015 adresovaným firmě Kofola ČeskoSlovensko a.s. Firma má zájem o jednání v dané problematice. Rada obce pověřuje starostu zastupováním obce v dané problematice.

23) Rada obce s platností od 12.1.2017 schvaluje Plán zimní údržby obce Karlovice. Plán je vyvěšen na úřední desce.

24) Firma DAS nabízí obci právní poradenství. Rada obce nabídku zamítla.

17.1.2017                                                                               zapsal: Mgr. Ondřej Havrda


 

Zápis z jednání rady obce

konané 26.ledna 2017 v Přáslavicích

Přítomní členové: Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský, Petr Šafář ml., Václav Richter

1) Rada vybrala z předložených nabídek na vymalování společných prostor v č.p. 100 Radvánovice firmu: Šmída Jaroslav IČ 65193725.

26.1.2017                                                                               zapsal: Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis z jednání rady obce

konané 8.února 2017 v Přáslavicích

Přítomní členové: Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský, Petr Šafář ml., Václav Richter

1) Rada schválila z předložených nabídek výběr nájemce na nebytové prostory č.p. 52 Sedmihorky ( obchod Karlovice) paní Ludmilu Švedovovou. S paní Švedovovou bude podepsána smlouva o pronájmu objektu č.p. 52 Sedmihorky od 1.3.2017.

9.2.2017                                                                               zapsal: Mgr. Ondřej Havrda

 

Zápis z jednání rady obce

konané15.února 2017 v Přáslavicích

Přítomní členové: Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský, Petr Šafář ml., Václav Richter

1) Žádosti o přidělení obecního bytu :
     - Eva Šonská, Radvánovice 36
     -
Libuše Neshybová, Rovensko pod Troskami
     -
Zbyněk Kratochvil, Praha
     - Chmeliková Jana

Rada vzala žádosti na vědomí. Vzhledem k plnému obsazení DPS bude žádost evidována v pořadníku.

2) Městský úřad Turnov zasílá:
     - společný souhlas na novostavbu rodinného domu – stavebník Petr Prokopec
     -
rozhodnutí o umístění stavby – chodník Doubravice – stavebník Obec Hrubá Skála
     -
zastavení řízení – vrtaná studna – stavebník Jaromír Kysela
     -
výzvu k doplnění – účelová komunikace Janův Kout – stavebník Obec Karlovice
     -
výzva k doplnění – Mateřská škola Sedmihorky – stavebník Obec Karlovice

3) Krajský úřad Libereckého kraje zasílá
     -
oznámení o zahájení dílčího přezkoumání hospodaření obce za rok 2016. Kontrola bude provedena 8.3.2017. Prosíme občany, aby svoji případnou návštěvu obecního úřadu odložili na jiný den. Děkujeme.
     - žádost o informaci týkající se hrobů vysídleného německého obyvatelstva. (V k.ú. Karlovice se takovýto typ hrobů nenachází.)
     -
stavební povolení na stavbu „ I/35 Radvánovice – propustek“ stavebník ŘSD
     -
změnu autobusové linky 540 370 Liberec – Brno. Dojde k novému zastavení autobusu v zastávkách Sedmihorky a Radvánovice od 5.3.2017.

 

pracovní dny a sobota

neděle

sobota

neděle

Liberec

9:30

13:35

14:35

17:55

Turnov Terminál

9:55

14:00

14:10

17:30

Sedmihorky

10:00

14:05

13:56

17:16

Radvánovice

10:02

14:07

13:54

17:14

Hradec Králové

11:20

15:25

12:40

16:00

      - rozhodnutí ve věci napadení územního rozhodnutí elektrické přípojky stavebník p. Malý. Územní rozhodnutí napadl pan Ing. Nosek. Odvolací orgán ( Krajský úřad LK ) námitku zamítl.
     -
žádost o aktualizaci sítě vodárenských zařízení a plánované výstavby

4) Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí z.s. žádá příspěvek na provoz. O případné výši příspěvku rozhodne rada po schválení rozpočtu na rok 2017.

5) Horolezecký festival Český ráj žádá příspěvek na uskutečnění festivalu v roce 2017. O případné výši příspěvku rozhodne rada po schválení rozpočtu na rok 2017.

6) Lesy ČR informují o plánu těžby na k.ú. Karlovice a o plánovaných akcích. Bude provedena rekonstrukce cesty Pelešanská ( za autocampem Sedmihorky) v období jaro 2017 a cesty Prokopská ( Lázně Sedmihorky – Osudová) podzim 2017. S těmito rekonstrukcemi je spojena těžba kolem těchto komunikací. Významně bude také káceno v areálu Arboreta Bukovina. Těžba je vyžádána havarijním stavem stromů. Bude provedena celková obnova areálu s výsadbou nových stromů.

7) Euroregion Nisa zasílá informaci o členském příspěvku na rok 2017 ve výši 3830.-Kč.

8) Ministerstvo vnitra ČR posuzuje zákonnost vyhlášky č.2/2016 ( o rušení nočního klidu) obce Karlovice. Zatím nebylo vydáno stanovisko.

9) Firma ELMOS Liberec s.r.o. žádá vyjádření k výměně úsekového vypínače v lokalitě Sedmihorky u Motelu Even a Roudný u sila. Je vydáno souhlasné stanovisko.

10) Ředitelství silnic a dálnic ČR zasílá informaci o možnosti úpravy křižovatky I/35 – Zelená cesta. Případná úprava musí vzejít z podnětu Libereckého kraje. ŘSD je pouze správce majetku. V dané věci bude dále jednáno.

11) Finanční úřad pro Liberecký kraj ÚzP v Turnově informuje o rozšíření pracovní doby v období 27.3. – 3.4.2017 viz vývěsky. Občané mají možnost zažádat o údaje k zaplacení daně z nemovitých věcí prostřednictvím emailu viz. nástěnka.

12) Ministerstvo vnitra uspořádalo dne 15.2.2017 jednání se zástupci obcí ORP Turnov. Byly předloženy návrhy na uspořádání státního uspořádání v lokalitě Turnov ( vznik okresu Turnov). Bližší informace budou podány na jednání zastupitelstva obce dne 2.3.2017.

13) Firma Aqua ČR předkládá vyúčtování nákladů za správu vodovodů v k.ú. Karlovice. Celkový výsledek je ztráta 99 473.- Kč. Rada doporučí zastupitelstvu obce ponechání stávající ceny pro tento rok a zvážení navýšení ceny od 1.1.2018.

14) Státní veterinární správa vyhlašuje v k.ú. Karlovice pásmo dozoru s ohledem na výskyt ptačí chřipky v obci Mašov. Veškeré informace jsou zveřejněny na vývěskách a webu obce.

15) Rada obce projednala návrh rozpočtu na rok 2017. O rozpočtu rozhodne zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 2.3.2017.

16) Rada obce dle § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako zástupce zřizovatele Mateřské školy Sedmihorky příspěvkové organizace, rozhodla o vyhlášení konkurzu na ředitele (ku) Mateřské školy Sedmihorky příspěvkové organizace.

17) Spolek Lungta žádá o připojení k mezinárodní kampani „ Vlajka pro Tibet“ Rada dlouhodobě zastává názor, že obec nemá zasahovat do mezinárodní politiky. Toto je výsadou Vlády ČR. Občané se mohou samostatně připojit k této akci a projevit svoji vůli.

18) Česká pošta s.p. zasílá informativní dopis o plánech na vytvoření Pošty Partner v naší obci. Očekáváme zahájení jednání o případné angažování obce v projektu.

19) Hasičský záchranný sbor LB provedl kontrolu krizového řízení obce. Nebyly shledány závady.

 20) Obec Karlovice a Město Semily společně vyvolaly jednání s Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy. Jedná se o dotace na mateřské školy.   

21) Agentura ochrany přírody zasílá rozhodnutí o:
     -
zahájení řízení o udělení výjimky a umožnění ošetření a obnovu stromořadí v CHKO Český ráj, jedná se o dubovou alej podél cesty Pelešanská
     -
zahájení řízení o zrušení ochrany 21 ks památných stromů v Arboretu Bukovina, stromy jsou v havarijním stavu.

16.2.2017                                                                               zapsal: Mgr. Ondřej Havrda

Zápis z jednání rady obce

konané 5.dubna 2017 v Přáslavicích

Přítomní členové: Mgr. Ondřej Havrda, Vlasta Špačková, Jiří Drahoňovský, Petr Šafář ml., Václav Richter

1) Žádosti o přidělení obecního bytu :
      - Andrea Maierová, Hnanice
      - Ladislava Pavlasová, Turnov
Rada vzala žádosti na vědomí. Vzhledem k plnému obsazení DPS bude žádost evidována v pořadníku.

2) Městský úřad Turnov zasílá:
     - závazné stanovisko se souhlasem s vyjmutím zemědělské půdy ze ZPF pro stavebníka – Obec Karlovice
     - oznámení o zahájení územního řízení stavba „ Cyklostezka Radvánovice – Borek, Etapa – stavebník Obec Hrubá Skála
     - výzvu k účasti na závěrečné kontrolní prohlídce – stavebník Tomovy parky s.r.o.
     - oznámení zahájení řízení a pozvání k ústnímu jednání „Účelová komunikace Janův Kout“ – stavebník Obec Karlovice

3) Krajský úřad Libereckého kraje zasílá:
     - jmenování svého zástupce do konkurzní komise na ředitele MŠ
     - informaci o vypsání dotačního titulu Podpora ochrany přírody a krajiny. Více informací na www.dotace.kraj-lbc.cz

4) Investor Jiří Tykva žádá o vyjádření ke stavbě RD p.p.č. 639/30 k.ú. Karlovice. Souhlas je vydán, stavba se nachází v zastavěném území obce.

5) Belontis Design s.r.o. ( pořadatel Sedmihorského léta) žádá o přidělení dotace na propagaci akce. Rada rozhodla o přidělení dotace ve výši 25 000,- Kč.

6) Česká školní inspekce jmenuje svého zástupce do konkurzní komise na ředitele MŠ.

7) Krajská veterinární správa zasílá nařízení rušící opatření mající zabránit šíření ptačí chřipky kolem ohniska v Kacanovech.

8) Dne 1.3.2017 proběhlo jednání se zástupci České pošty s.p., obec dostala nabídku převzít pobočku pošty v Radvánovicích ve formě Pošty partner. Obec by v současné situaci jen velmi obtížně zajišťovala personální obsazení pobočky. Je preferováno zachování současného stavu, případně při personálních změnách na obecním úřadě je možné zvažovat začlenění pobočky do organizační struktury obecního úřadu.

9) Tělovýchovná jednota Český ráj žádá o přidělení dotace na zajištění provozních nákladů při úklidu Skalního města. Rada rozhodla o přidělení dotace ve výši 10000,-Kč

10) Dne 28.4.2017 proběhlo jednání všech zainteresovaných k problematice plánované rekonstrukce propustku na I/35 lokalita Hurtík. Vznikla komplikovaná situace s možnými objízdnými trasami, částečným nebo úplným uzavřením silnice I/35. Obec bude preferovat zkrácení času, po který bude osada Radvánovice stavebními pracemi a uzavírkami dotčena.

11) SaM silnice a mosty a.s.žádá vyjádření k plánované objížďce způsobené opravou mostu v Rovensku p.T. ( Podtýn). Objízdná trasa je plánována po silnici I/35 na Turnov. Obec Karlovice upozornila na plánovanou rekonstrukci propustku na I/35 lokalita Hurtík.

12) Firma NEOGENIA nabízí spolupráci v oblasti mobilního rozhlasu. Dle Rady nebyla předložena nabídka, která by byla finančně zajímavější než stávající stav.

13) Firma ViktoriaPlay zasílá povinné vyúčtování z provozování výherního hracího automatu. Tržba za rok 2016 z VHP byly 264377.- Kč.

14) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zasílá seznam pozemků v k.ú. Karlovice, které nemají řádně identifikované majitele. Seznam je k nahlédnutí na OÚ nebo http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/

15) Agentura ochrany přírody zasílá:
     - rozhodutí o zrušení ochrany 21 ks památných stromů v Arboretu Bukovina
     - rozhodnutí o povolení výjimky ochrany stromořadí v CHKO Český ráj, jedná se o údržbu některých stromořadí sousedících se rekonstruovanými lesními cestami, výjimka se uděluje Lesům ČR.
     - oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o Přírodní rezervaci Bažantník

16) Centrum pro zdravotně postižené LK žádá o příspěvek na provoz. Organizace zajišťuje péči pro občany obce Karlovice.  Rada rozhodla o přidělení dotace ve výši 12000,-Kč.

17) Rada obce dle § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako zástupce zřizovatele Mateřské školy Sedmihorky příspěvkové organizace, rozhodla o vyhlášení konkurzu na ředitele (ku) Mateřské školy Sedmihorky příspěvkové organizace.

18) Pozice ředitele (ky) MŠ Sedmihorky nebyla obsazena, neboť do konkurzu konaného v dubnu 2017 se nepřihlásil jediný uchazeč. Bude vyhlášen další konkurz viz bod 17. Žádáme všechny občany mající tip na možné adepty na tuto pozici, aby předali informaci na obecní úřad.

19) FK Sedmihorky z.s., požádal o změnu nájemní smlouvy na sportovní areál Sedmihorky. Změnu smlouvy si vyžadují dotační podmínky MŠMT. Rada žádost projednala a schvaluje změnu ve smyslu prodloužení nájemní smlouvy o dalších15 let a úpravu podmínek pro vypovězení smlouvy.

20) Horolezecký festival Český ráj žádá příspěvek na uskutečnění festivalu v roce 2017. Rada rozhodla o přidělení dotace ve výši 5000,- Kč

21) Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí z.s. žádá příspěvek na provoz. Rada rozhodla o přidělení dotace ve výši 5000,-Kč

22) Firma Eliprom s.r.o. žádá o vyjádření k přípojce kNN na parcele p.č.639/30 k.ú. Karlovice. Bylo vydáno souhlasné stanovisko.

23) Firma BIMONT s.r.o. žádá o vyjádření k přípojce kNN na parcele p.č 1095/1. k.ú. Karlovice. Bylo vydáno souhlasné stanovisko.

24) Rada obce schvaluje smlouvu o právu stavebníka provést stavbu. Stavba bude provedena na p. p.č. 1121 investor Ing. Jan Pozdníček, Sedmihorky 28.

25) Klub přátel železnic Českého ráje žádá o příspěvek na provoz parních vláčků v Českém ráji. Rada rozhodla o přidělení dotace ve výši 5000,- Kč

26) Ministerstvo vnitra zasílá posouzení zákonnosti obecně závazné vyhlášky 2/2016. Vyhláška byla přepracována a schválena na zasedání zastupitelstva obce 2/2017.

27) VZP ČR zasílá zprávu z kontroly plateb pojistného na veřejném zdravotním pojištění. Je konstatováno, že ke dni 1.3.2017 není evidován nedoplatek.

28)  Mikroregion Český ráj žádá příspěvek na provoz cyklobusů v turistické sezoně 2017. Rada rozhodla o přidělení dotace ve výši 6000,-Kč

29)  Krajská hygienická stanice LK zasílá návrh Monitorovacího kalendáře pro koupací sezónu 2017, týká se rybníku Bažantník

30) Ministerstvu vnitra je zasláno vyjádření týkající se skladebnosti správní struktury státu v ORP Turnov ( otázka vzniku nového okresu Turnov ???, přičlenění Turnovska k Liberci ???, přičlenění Turnovska k Semilům???). Obec Karlovice má platné usnesené Zastupitelstva obce Karlovic ze dne 23.6.2016, ve kterém podporuje vznik okresu Turnov. Město Semily zasílá své stanovisko k danému problému, podporuje vyšší samostatnost města Turnov a přičlenění celého ORP Turnov do okresu Semily.

31) Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy zasílá dopis, ve kterém vyjadřuje podporu a spolupráci v tlaku na Ministerstvo pro místní rozvoj s cílem znovu podporovat dotačním titulem vznik a obnovu mateřských škol.

10.4.2017                                                                               zapsal: Mgr. Ondřej Havrda


| Hlavní stránka | Úvod |