Rozpočet

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE KARLOVICE
K 31.12.2002

PŘÍJMY

Vlastní rozpočtové

 
Upravený rozpočet
Skutečnost
 vodné
250 tis   
248 078.-   
 stočné
70 tis   
66 164.-   
 pronájmy KD
30 tis   
33 736.-   
 pronájmy nebyt.prostor (chatky,prodejny,)
360 tis   
445 317.-   
 pronájem rybníka
20 tis   
20 000.-   
 nájemné -byty,služby
100 tis   
96 149.-   
 hřbit.pronájem
2 tis   
40.-   

 pečovatelská služba DPS -nájemné, služby

1 020 tis   
1 091 185.-   
 úroky z účtů
50 tis   
53 350.-   
 přijaté neinvestiční dary
386 tis   
385 985.-   
 invest.dary DPS II.etapa
5 486 tis   
5 485 682.-   
 ostatní nedaňové příjmy
330 tis   
331 100.-   
 ostatní nedaňové příjmy j.n.
 
52 888.-   
 požární ochrana - prodej auta
20 tis   
20 000.-   
 ostatní nedaňové příjmy -silnice
464 tis   
463 538.-   
 ostatní příjmy
 
2 340.-   
  celkem
8 588 tis   
8 795 552.-   

Daně a poplatky

 daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnost
700 tis   
766 849.-   
 daň z příjmů fyz.osob ze sam.v.
500 tis   
550 773.-   
 daň z příjmů fyz.osob z kapit.
50 tis   
53 980.-   
 daň z příjmů práv.osob
700 tis   
851 279.-   
 daň z příjmů práv.osob za obec
200 tis   
97 088.-   
 daň z přidané hodnoty
1 100 tis   
1 183 930.-   
 daň z nemovitostí
500 tis   
537 175.-   
 příjmy z prodeje akcií
 
32 900.-   
 poplatky za odnětí půdy ze zem.půd. fondu
 
7 072.-   
 správní poplatky
30 tis   
29 150.-   
  celkem
3 780 tis   
4 110 196.-   

Místní poplatky a ost.příjmy

 poplatek za likvidaci kom.odpadu
260 tis   
239 766.-   
 poplatek za rekr.pobyt
800 tis   
766 559.-   
 poplatek z ubyt.kapacity
100 tis   
93 801.-   
 poplatek ze psů
9 760,-  
10 095.-   
 poplatek za provoz. hrací automatů
20 tis   
15 000.-   
 poplatek ze vstupného
   
150.-   
 neinvest.přijaté dotace z všeho
8 412,-  
28 412.-   
 neinvest.přijaté dotace ze st.rozp.
8 240,-  
8 241.-   
 neinvest.přijaté dotace další
   
4 200.-   
 invest.přijaté dotace ze st.rozp.
1 498 tis   
1 498 600.-   
 
2 704 412,-  
2 664 824.-   
    celkem příjmy v r.2002
15 072 412,-   
15 570 572,-   


VÝDAJE V R.2002

 
Rozpočet
Skutečnost
 par.2140 vnitřní obchod, služby a turismus
60 tis   
64 055.-   
 par.2212 silnice
160 tis   
122 105.-   
 par.2221 dopravní obslužnost
85 tis   
83 172.-   
 par.2310 pitná voda - vodovody
150 tis   
151 112.-   
 par.2321 odvádění a čištění odp.vod
80 tis   
96 108.-   
 par.3113 transfery obcím neinv.náklady ZŠ
   380 tis   
384 337.-   
 par.3314 činnost knihovnická
5 tis   
3 600.-   
 par.3319 ost.os.náklady - kronika apod.
12 tis   
15 703.-   
 par.3392 záležitosti kultury,provoz KD,…
30 tis   
51 886.-   
 par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem
22 tis   
22 195.-   
 par.3419 tělových. činnost- příspěvek fotbal-   nájem, projekt sport.areál
195 tis   
213 838.-   
 par.3612 bytové hospodářství
65 tis   
33 710.-   
 par.3631 veřejné osvětlení
125 tis   
103 006.-   
 par.3632 pohřebnictví
20 tis   
10 118.-   
 par.3633 výstavba a údržba míst.inžen.sítí   plynofikace -Sedmihorky,Karlovice
2 538 tis   
2 951 970.-   
 par.3639 komun.služby a územní rozvoj
360 tis   
215 567.-   
 par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů
260 tis   
257 978.-   
 par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň
173 tis   
166 728.-   
 par.4179 sociál.dávky
10 tis   
 
 par.4314 pečovatelská služba
1 300 tis   
1 389 116.-   
 investice - II.etapa DPS
5 560 tis   
5 560 683.-   
 nákup ostatních služeb
300 tis   
399 795.-   
 par. 12 neinvestiční dotace obcím
 
50 374.-   
 par.5512 požární ochrana
107 tis   
113 602.-   
 par.6112 místní zastupitelské orgány
612 tis   
621 247.-   
 par.6114 volby do parlamentu
8 412.-  
8 412.-   
 par.6115 volby komunální volby
 
10 989.-   
 par.6171 činnost místní správy - provoz OÚ
1 213 tis   
1 078 608.-   
 par.6310 služby peněžních ústavů
 
4 018.-   
 par.6399 platby daní a poplatků
 
97 088.-   
 celkem výdaje
13 830 412.-  
14 281 703.-   
Celkem výdaje v r. 2002
14 281 703.- Kč

Zpráva o výsledku hospodaření obce v r. 2002 byla schválena na zasedání OZ 28.února 2003.

| Hlavní stránka |