Rozpočet

Schválený rozpočet na r. 2002

Schváleno na zasedání obecního zastupitelstva 1.března 2002

Příjmy v r.2002 :

Vlastní rozpočtové

  vodné  
250 tis
  stočné  
30 tis
  pronájmy KD  
20 tis
  pronájmy nebyt.prostor  
    chatky,prodejny,rybník  
360 tis
  nájemné - byty  
40 tis
    služby  
60 tis
  hřbit.pronájem  
2 tis
  nájemné DPS  
270 tis
    služby  
400 tis
  úroky  
50 tis
  přijaté dary na investice  
5.000 tis
     
6.482 tis
     

Daně a poplatky

  daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnost  
700 tis
  daň z příjmů fyz.osob ze sam.v.  
500 tis
  daň z příjmů fyz.osob z kapit.  
50 tis
  daň z příjmů práv.osob  
700 tis
  daň z příjmů práv.osob za obec  
200 tis
  daň z přidané hodnoty  
900 tis
  daň z nemovitostí  
500 tis
  správní poplatky  
30 tis
     
3.580 tis
     

Místní poplatky a ost.příjmy

  poplatek za rekr.pobyt  
800 tis
  poplatek z ubyt.kapacity  
100 tis
  poplatek ze psů  
9.760
  poplatek za provoz. hrací automat  
20 tis
  poplatek za komun. odpad  
260 tis
  neinvest.přijaté dotace ze st.rozp.  
8.240
  ostatní invest.přijaté dotace  
1.710 tis
     
2.908 tis
CELKEM PŘÍJMY V R.2002
12 970 000.- Kč
     

Výdaje v r. 2002

   
Výdaje
par.2140 vnitřní obchod, služby a turismus  
60 tis
   
par.2212 silnice  
160 tis
údržba MK
100 tis
zimní údržba
60 tis
   
par.2221 dopravní obslužnost  
85 tis
   
par.2310 pitná voda - vodovody  
150 tis
vodné
60 tis
údržba a opravy
30 tis
mzdy,odvody pojist., OON
40 tis
cestovné
10 tis
nákup služeb (rozbory)
10 tis
   
par.2321 odvádění a čištění odp.vod  
80 tis
   
par.2349 voda v zeměd.krajině  
rybník Bažantník nerozpočtováno  
   
par.3113 transfery obcím neinv.náklady ZŠ  
250 tis
   
par.3314 činnost knihovnická  
provoz míst.knihovny  
5 tis
   
3319 ost.os.náklady  
kronika,materiál  
12 tis
 
par.3392 záležitosti kultury
30 tis
 
par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem
22 tis
 
par.3419 tělových. činnost- příspěvek fotbal- nájem
34 tis
 
par.3612 bytové hospodářství
65 tis
opravy a údržba /par. 3639/
20 tis
palivo,vodné, odvoz odpadu
45 tis
 
par.3631 veřejné osvětlení
125 tis
materiál - výbojky atd.
5 tis
el.energie
70 tis
služby - plošina
10 tis
ost.os.náklady
10 tis
opravy a údržba
30 tis
 
par.3632 pohřebnictví
20 tis
vodné
2 tis
ost.os.náklady
10 tis
služby
8 tis
 
par.3633 plynofikace -Sedmihorky,Karlovice (dokončení)
2.470 tis
 
par.3639 komun.služby a územní rozvoj
360 tis
služby, provoz budov čp.47,10,99
30 tis
nákup paliv a energie, voda
70 tis
čp.47,plyn.topení
250 tis
služby peněžních ústavů
10 tis
 
par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů
260 tis
 
par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň
43 tis
 
par.4179 sociální péče
10 tis
příspěvek starým občanům
 
par.4314 pečovatelská služba
6.225 tis
investice - II.etapa DPS
5.000 tis
drobný hmotný invest.a neinvest.
20 tis
provoz DPS - plyn
350 tis
el.energie,voda
70 tis
telefony
20 tis
materiál
15 tis
poh.hmoty
10 tis
pojištění
30 tis
nákup služeb,ostatní nákupy
220 tis
opravy a údržba
20 tis
mzdy , odvody pojist. OON
470 tis
 
par.5512 požární ochrana
107 tis
 
par.6112 místní zastupitelské orgány
612 tis
ost.os.výdaje - starosta,zástupce,Rada,členové OZ
460 tis
platby za provedenou práci
10 tis
odvody zdrav. a soc.pojištění
112 tis
cestovné
30 tis
 
par.6171 činnost místní správy
1.023 tis
opravy budovy a údržba
50 tis
materiál, drobný majetek
30 tis
plyn
80 tis
služby pošt
10 tis
služby telekomunikací
40 tis
předplatné, tiskopisy
15 tis
el.energie
10 tis
voda
1 tis
poradenské a práv.služby
15 tis
nákup služeb j.n - zn.posudky,geom.pl.
50 tis
školení a vzdělávání
5 tis
pohoštění a dary
2 tis
programové vybavení
10 tis
služby PC
15 tis
služby peněž.ústavů, i pojistné
30 tis
mzdy zaměstnanců
240 tis
odvody zdrav. a soc.poj.
82 tis
ost.os.výdaje
20 tis
nákup materiálu j.n.
20 tis
cestovné
2 tis
pojistné zaměstnanců OU
5 tis
ostatní nákupy j.n. civilní služba, převod do s.f.-2%z mezd
61 tis
platby daní a poplatků
200 tis
neinvest. dotace neziskovým organ.
10 tis
neinvest.transfer veřejný (přís.mikroregion)
20 tis
 
dlouhodobé financovánísplátka půjčky na kanalizaci Radvánovice
143 tis

celkem výdaje v r. 2002

12 351 100.-Kč
 
 
 Přebytek hosp. r.2001
1 290 000.-Kč 
 Příjmy r. 2002
12 970 000.-Kč 
 Příjmy celkem
14 260 000.-Kč 
 
  
 Plánované výdaje r. 2002
12 351 100.-Kč 
 Nespecifikované rezervy
1 908 900.-Kč 
 Výdaje celkem
14 260 000.-Kč 

| Hlavní stránka |