Rozpočet

Schválený rozpočet na r. 2003

Schváleno na zasedání obecního zastupitelstva 28.února 2003

PŘÍJMY v r.2003
         vlastní rozpočtové

 Vodné
303 tis
 Stočné
60 tis
 Pronájem rybník "Bažantník"
20 tis
 Pronájmy KD
30 tis
 Pronájmy nebyt.prostor (chatky,prodejny,rybník,…)
400 tis
 Nájemné -byty
                -služby
40 tis
50 tis
 Hřbit.pronájem
2 tis
 Nájemné - DPS
                - služby
460 tis
540 tis
 Úroky
50 tis
 Činnost místní správy- ostatní nedaňové
60 tis
 
 
2 015 tis

       daně

 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnost
800 tis
 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v.
500 tis
 Daň z příjmů fyz.osob z kapit.
30 tis
 Daň z příjmů práv.osob
800 tis
 Daň z příjmů práv.osob za obec
100 tis
 Daň z přidané hodnoty
1 100 tis
 Daň z nemovitostí
520 tis
 Správní poplatky
20 tis
 
3 870 tis

    místní poplatky a ost.příjmy

 Poplatek za rekr.pobyt
750 tis
 Poplatek z ubyt.kapacity
91 722
 Poplatek ze psů
10 tis
 Poplatek za provoz. hrací automat
20 tis
 Poplatek za komun. odpad
250 tis
 Neinvest.přijaté dotace ze st.rozp.
8 278
 Ostatní neinvest.přijaté dotace
500 tis
 
1 630 tis
   
 CELKEM PŘÍJMY V R.2003
7 515 000.- Kč


VÝDAJE v r.2003

   
Výdaje
 par.2140 vnitřní obchod, služby a turismus
 
50 tis
 par.2212 silnice
 
500 tis
 par.2221 dopravní obslužnost
 
80 tis
 par.2310 pitná voda - vodovody
 
350 tis
    vodné
50 tis
 
    údržba a opravy
50 tis
 
    mzdy,odvody pojist., OON
40 tis
 
    cestovné
10 tis
 
    nové stavby
200 tis
 
 par.2321 odvádění a čištění odp.vod
 
380 tis
 par.2349 voda v zeměd.krajině
 
 
    rybník Bažantník
 
1 000 tis
 par.3113 transfery obcím neinv.náklady ZŠ
 
279 tis
 par.3314 činnost knihovnická
 
 
    provoz míst.knihovny
 
5 tis
 3319 ost.os.náklady
 
 
    kronika,materiál
 
15 tis
 par.3392 zájmová činnost v kultuře
 
40 tis
 par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem
 
25 tis
 par.3419 tělových. činnost
 
240 tis
    příspěvek fotbalistům (nájem šaten)
40 tis
 
    projektová dokumentace víceúčelová sport.bud.
200 tis
 
 par.3612 bytové hospodářství
 
45 tis
 par.3631 veřejné osvětlení
 
100 tis
    materiál - výbojky atd.
5 tis
 
    el.energie
70 tis
 
    služby - plošina
10 tis
 
    ost.os.náklady
10 tis
 
    opravy a údržba
5 tis
 
 par.3632 pohřebnictví
 
15 tis
 par.3639 komun.služby a územní rozvoj
 
1 220tis
    služby, provoz budov čp.47,10,99
 
 
    nákup paliv a energie, voda
100 tis
 
    čp.47, rekonstrukce - plyn.topení
780 tis
 
    čp.52 prodejna Karlovice - plyn topení
40 tis
 
    čp.10 prodejna Radvánovice -úprava prostran.
300 tis
 
 par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů
 
280 tis
 par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň
 
50 tis
 par.4314 pečovatelská služba
 
1 400 tis
    drobný hmotný invest.a neinvest.
50 tis
 
    provoz DPS - plyn
500 tis
 
    el.energie,voda
120 tis
 
    telefony
20 tis
 
    poh.hmoty
10 tis
 
    pojištění
45 tis
 
    nákup služeb,ostatní nákupy
50 tis
 
    opravy a údržba
30 tis
 
    ostatní nákup, jinde nezařazené
15 tis
 
    mzdy , odvody pojist. OON
560 tis
 
 par.5512 požární ochrana
 
50 tis
 par.6112 místní zastupitelské orgány 6
 
640 tis
    ost.os.výdaje - starosta,zástupce,Rada,členové OZ
500 tis
 
    platby za provedenou práci
10 tis
 
    odvody zdrav. a soc.pojištění
100 tis
 
    cestovné
30 tis
 
 par.6171 činnost místní správy
 
845 tis
    opravy budovy a údržba
20 tis
 
    materiál, drobný majetek
30 tis
 
    plyn
90 tis
 
    služby pošt
10 tis
 
    služby telekomunikací
40 tis
 
    předplatné, tiskopisy
15 tis
 
    el.energie
20 tis
 
    voda
1 tis
 
    nákup ostatních služeb
35 tis
 
    poradenské a práv.služby
15 tis
 
    nákup služeb j.n - zn.posudky,geom.pl.
10 tis
 
    školení a vzdělávání
5 tis
 
    pohoštění a dary
2 tis
 
    programové vybavení
10 tis
 
    služby zpracování dat
15 tis
 
    služby peněž.ústavů, i pojistné
30 tis
 
    mzdy zaměstnanců
260 tis
 
    odvody zdrav. a soc.poj.
110 tis
 
    ost.os.výdaje
5 tis
 
    nákup materiálu j.n.
40 tis
 
    cestovné
2 tis
 
    náležitosti osob.vyk.zákl.
6 tis
 
    ostatní nákupy j.n. civilní služba, převod do s.f.-3%z mezd
44 tis
 
    neinvest. dotace neziskovým organ.
10 tis
 
    neinvest.transfer veřejný (přís.mikroregion)
20 tis
 
 par.6399 ostatní finanční operace
 
110 tis
    dlouhodobé financování splátka půjčky na kanalizaci Radvánovice
 
143 tis
 Celkem výdaje v r. 2003
7 862 000.-Kč

 

 Přebytek hosp. r.2002
2 435 000.-Kč
 Příjmy r. 2003
7 515 000.-Kč
 Příjmy celkem
9 950 000.-Kč
 
 Plánované výdaje r. 2003
7 862 000.-Kč
 Nespecifikované rezervy
2 088 000.-Kč
 Výdaje celkem
9 950 000.-Kč

| Hlavní stránka |