Rozpočet

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE KARLOVICE
K 31.12.2004

PŘÍJMY

Vlastní rozpočtové

 
Rozpočet
po změnách
Skutečnost
 Daně a poplatky
 pol.1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti
800 tis
947 292.-
 pol.1112 daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin.
800 tis
997 096.-
 pol.1113daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů
50 tis
62 652.-
 pol.1121 daň z příjmů práv.osob
900 tis
984 902.-
 pol.1122 daň z příjmů práv.osob za obce
226 tis
265 980.-
 pol.1211 daň z přidané hodnoty
1 200 tis
1 451 611.-
 pol.1334 odvody za odnětí půdy z půd.fondu
18 tis
17 533.-
 pol.1337 poplatek za likvidaci KO
260 tis
263 164.-
 pol.1341 poplatek ze psů
10 tis
8 100.-
 pol.1342 poplatek za rekr.pobyt
800 tis
732 863.-
 pol.1344 poplatek ze vstupného
7 tis
6 399.-
 pol.1345 poplatek z ubyt.kapacity
200 tis
219 911.-
 pol.1347 poplatek za provoz. hrací automat
50 tis
62 077.-
 pol.1348 poplatek za zhodnocení staveb. pozemku
70 tis
67 500.-
 pol.1351 odvod výtěžků z loterií
10 tis
10 860.-
 pol.1361 správní poplatky
50 tis
59 330.-
 pol.1511 daň z nemovitostí
539 098.-
569 341.-
 pol.4111 neinvest.přijaté dotace z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu
54 607.-
54 607.-
 pol.4112 neinvest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahů
14 902.-
14 902.-
 pol.4116 ostatní neinvest.přijaté dot. ze st. rozp.
84 493.-
102 429.-
 pol.4122 neinvestiční dotace od kraje
22 000.-
22 000.-
 pol.4122 investiční dotace od kraje
872 000.-
872 000.-
  schválený rozpočet - 5 838 000 . -
7 078 100.-
7 792 549.-


 
Rozpočet
po změnách
Skutečnost
 Ostatní nedaňové příjmy
 par.1032 podpora ostatních produkčních
100 tis
102 993.-
 par.2140 vnitřní obchod a cest.ruch
 
6 592.-
 par.2310 pitná voda
300 tis
194 430.-
 par.2321 stočné
140 tis
157 794.-

 par.2349 pronájem rybníka
 z prodeje ost.nemovitostí

197 tis
71 tis
 
 par.3392 pronájmy KD
40 tis
33 599.-
 par.3399 přijaté neinv.dary,záležitosti kul.
7 tis
7 000.-
 par.3419 tělovýchova - přijaté neinvest.dary
                příjmy z pronájmu nebytov.
21 tis
600 tis
21 000.-
416 200.-
 par.3612 nájemné -byty,služby
87 tis
92 752.-
 par.3632 pohřebnictví
3 tis 
2 560.-
 
 
 
 par.3639 pol.2111
příjmy z poskytování služeb a výrobků
90 tis
68 410.-
 par.3639 pol.2132
pronájmy nebyt.prostor (chatky,prodejny,)
363 tis
339 023.-
 par.3639 pol.2321
přijaté neinvest.dary
 
17 200.-
 par.3639 pol.2329
ostatní nedaňové příjmy
 
4 303.-
 par.3639 pol.3112
 příjmy z prodeje z ost.nemovit.
73 tis
 
 par.3639 komun.příjmy a územní rozvoj
526 tis
428 936.-
 par.3722 separovaný odpad
7 tis
8 150.-
 
 
 
 par.4314 sociální péče DPS
1 160 tis
1.259 442.-
 par.6171 regionální a místní správa
20 tis
37 779.-
 par.6310 úroky z účtů
20 tis
11 418.-
 
 
 
 
100 %
101,89 %
 Příjmy celkem v r.2004
   
schválený rozpočet - 7 928 000 . -
10 377 100.-
10 573 194.-

VÝDAJE

 
Rozpočet
upravený
Skutečnost
 par.1032 podpora ostatních produkčních
148 400.-
122 173.-
 par.2140 vnitřní obchod, služby a turismus
10 tis
10 000.-
 par.2212 silnice
70 tis
54 619.-
 par.2221 dopravní obslužnost
62 tis
62 010.-
 par.2310 pitná voda - vodovody
220 tis
166 700.-
 par.2321 odvádění a čištění odp.vod
100 tis
113 137.-
 par.2349 voda v zeměd.krajině
632 tis
652 111.-
 par.3113 transfery obcím neinv.náklady ZŠ
260 tis
239 384.-
 par.3314 činnost knihovnická
6 tis
5 524.-
 par.3319 ost.os.náklady - kronika apod.
15 tis
8 929.-
 par.3392 záležitosti kultury,provoz KD,…
60 tis
12 463.-
 par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem
30 tis
43 332.-
 par.3419 tělových. činnost- sport.areál Sedmihorky
22 762 tis
22 971 083.-
 par.3612 bytové hospodářství
20 tis
46 350.-
 par.3631 veřejné osvětlení
100 tis
72 005.-
 par.3632 pohřebnictví
5 tis
8 052.-
 par.3633 výstavba a údržba míst.inž. sítí
200 tis
233 561.-
 par.3639 komun.služby a územní rozvoj
510 tis
559 397.-
 par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů
300 tis
327 760.-
 par.3742 chráněné části přírody
22 tis
27 618.-
 par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň
53 tis
50 165.-
 par.4186 příspěvek na indiv. dopr.
6 tis
6 000.-
 par.4314 pečovatelská služba
1 426 093.-
1 222 097.-
 par.5512 požární ochrana
50 tis
47 307.-
 par.6112 místní zastupitelské orgány
741 tis
652 668.-
 par.6115 krajské volby
20 tis
10 577.-
 par.6117 volby do Evrop.parlamentu
34 607.-
14 891.-
 par.6171 činnost místní správy - provoz OÚ
715 tis
729 243.-
 par.6310 služby peněžních ústavů
90 tis
100 554.-
 par.6399 platby daní a poplatků
266 tis
265 980.-
 par.6402 finanční vypořádání minulých let
25 tis
25 072.-
 par.6409 ostatní činnosti jinde nezařazené
354 tis
 
     
 
 
17 786 439.-
 Celkem výdaje v r. 2004
   
schválený rozpočet - 11 869 000 . -
29 318 100.-
28 860 758.-

 

 Zůstatek hosp. z r.2003
 4 084 000.-Kč
 Příjmy r. 2004
 10 573 194.-Kč
 Úvěr
 15 000 000.-Kč
 Příjmy celkem
 29 657 194.-Kč
 
 
 Skutečné výdaje r. 2004
28 860 758.-Kč 
 Splátka dlouhodobých půjček
143 100.-Kč 
 Výdaje celkem
29 003 858.-Kč 
 Zůstatek hospodaření v r.2004
653 336.-Kč 

| Hlavní stránka |