Rozpočet

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE KARLOVICE
K 31.12.2005

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2005
                    Vlastní rozpočtové
 

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Výsledek
od začátku roku

pol.1111
daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti

900 tis

1 037 tis

1 037 233.-

pol.1112
daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin.

1 000 tis

1 800 tis

1 804 925.-

pol.1113
daň z příjmů fyz.osob  z kapit.výnosů

60 tis

60 tis

53 320.-

pol.1121 daň z příjmů práv.osob

1 000 tis

1 000 tis

1 101 280.-

pol.1122 daň z příjmů práv.osob za obce

200 tis

300 tis

303 240.-

pol.1211 daň z přidané hodnoty

1 400 tis

1 730 tis

1 731 136.-

pol.1334 odvody za odnětí půdy z půd.fondu

10 tis

44 tis

34 822.-

pol.1337 poplatek za likvidaci KO

350 tis

350 tis

301 076.5

pol.1341 poplatek ze psů

10 tis

10 tis

9 225.-

pol.1342 poplatek za rekr.pobyt

700 tis

700 tis

697 534.-

pol.1344 poplatek ze vstupného

    5 449.-

    9 449.- 

9 700.-

pol.1345 poplatek z ubyt.kapacity

   200 tis

   200 tis

182 168.-

pol.1347 poplatek za provoz. hrací automat

30 tis

30 tis

24 778.-

pol.1348 poplatek za zhodnocení staveb. pozemku

   

935.-

pol.1351 odvod výtěžků z loterií

 

    30 tis

29 140.-

pol.1361 správní poplatky

30 tis

30 tis

33 010.-

pol.1511 daň z nemovitostí

550 tis

550 tis

586 281.-

Daňové příjmy celkem

6 445 449.-

7 880 449.-

7 939 804.-

pol.4112 neinvest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahů

9 551.-

9 551.-

9 551.-

pol.4116 neinvest.přijaté dot. ze st. rozp.

180 tis

208 tis

208 367.-

pol.4121 neinvestiční dotace od obcí

 

13 tis

13 000.-

pol.4122 neinvestiční dotace od kraje

 

24 tis

24 000.-

pol.4134 převody z rozpočtových účtů

   

1 860 050.-

pol.4139 ostatní převody  z vlastních fondů

   

78 428.-

pol.4213 invest.dotace ze  státních fondů

 

301 500.-

301 500.-

pol.4222 invest. dotace od krajů

 

1 355 900.-

1 355 900.-

Přijaté dotace celkem

   

3 850 796.-

Celkem

6 635 000.-

9 792 400.-

11 790 599.5

       

par.1032 podpora ostatních produkčních

  ---

   

par.2140 vnitřní obchod a cest.ruch

  ---

 

6 680.-

par.2310 pitná voda

50 tis

90 tis

89 072.5

par.2321 stočné

70 tis

70 tis

67 764.-

par.2349 pronájem rybníka,
z prodeje ost.nemovitostí

394 tis
302 tis

394 tis
302 tis   

394 086.-
262 666.-

par.3392 pronájmy KD,

30 tis

30 tis

32 244.-

par.3399 přijaté neinv.dary,záležitosti kul.

 

10 tis

10 000.-

par.3419 tělovýchova - přijaté neinvest.dary

  ---

   

par.3612 bytové hospodářství
nájemné,služby

125 tis

125 tis

123 662.-

par.3613 nebytové hospodářství
nájemné, služby

1 820 tis

1 820 tis

1 354 969.-

par.3632 pohřebnictví

3 tis

3 tis

120.-

par.3722 separovaný odpad

10 tis

16 tis

16 281.-

par.3745 ochrana přírody a krajina

 

64 tis

64 032.-

par.4314 sociální péče,pečovatelská služ DPS

1 413 tis

1 413 tis

1 269 653.-

par.5512 požární ochrana

 

19 tis

19 072.-

par.6171 regionální a místní správa

10 tis

104 tis

103 700.5

par.6310 úroky z účtů

5 tis

5 tis

1 721.-

Nedaňové a kapitálové příjmy celkem

   

3 815 723.-

Příjmy celkem v r.2005

10 867 000.-

14 257 400.-

15 606 323.-

ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2005

Výdaje v r. 2005

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Výsledek
od začátku roku

par.1032 podpora ostatních produkčních

30 tis

30 tis

3 660.-

       

par.2140 vnitřní obchod, služby a turismus

10 tis

10 tis

8 000.-

       

par.2212 silnice

100 tis

185 tis

183 557.-

       

par.2221 dopravní obslužnost    

62 tis

62 tis

62 460.-

par.2223 silniční doprava(dopravní značení)

 

45 tis

46 568.-

       

par.2310 pitná voda - vodovody  

100 tis

1 663 tis

1 668 217.-

       

par.2321 odvádění a čištění odp.vod

150 tis

170 tis

153 138.-

       

par.3113 transfery obcím neinv.náklady ZŠ

300 tis

245 tis

239 977.-

       

par.3314 činnost knihovnická

15 tis

15 tis

8 078.-

       

par.3319 ost.os.náklady - kronika apod.

15 tis

15 tis

9 619.-

       

par.3392 záležitosti kultury,provoz KD,…

35 tis

35 tis

6 649.-

       

par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem                

45 tis

45 tis

39 436.-

       

par.3419 tělových. činnost - sport.areál Sedmihorky

3 830 tis

3 870 tis

2 821 649.-

       

par.3612 bytové hospodářství    

17 tis

17 tis

15 131.-

       

par.3613 nebytové hospodářství

1 040 tis

1 275 tis

1 345 723.-

       

par.3631 veřejné osvětlení      

100 tis

100 tis

117 865.-

       

par.3632 pohřebnictví           

10 tis

20 tis

16 216.-

       

par.3633 výstavba a údržba míst.inž. sítí

 

7 tis

7 021.-

       

par.3639 komun.služby a územní rozvoj

10 tis

21 tis

24 050.-

       

par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů

380 tis

380 tis

339 295.-

       

par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň

50 tis

90 tis

90 114.-

       

par.4314 pečovatelská služba

1 280 000.-

1 281 000.-

1 306 750.-

       

par.5512 požární ochrana        

50 tis

115 tis

112 390.-

       

par.6112 místní zastupitelské orgány

743 tis

743 tis

705 108.-

       

par.6171 činnost místní správy -provoz OU                       

795 tis

824 tis

869 833.-

       

par.6310 služby peněžních ústavů

10 tis

20 tis

19 250.-

       

par.6399 platby daní a poplatků

200 tis

300 tis

303 240.-

       

par.6402 fin.vypořád.min.let mezi krajem a obcemi

 

31 tis

30 297.-

       

par.6409 ostatní činnosti jinde nezařazené

890 tis

2 043 400.-

 

Celkem výdaje v r. 2005

10 267 000.-

13 657 400.-

12 491 766.-

 

REKAPITULACE  PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
r.2005

Daňové příjmy

7 939 804.-

Nedaňové a kapitálové příjmy

3 815 723.-

Přijaté dotace

1 912 319.-

Ostatní převody z vlastních fondů

1 938 477.-

Příjmy v r. 2005 celkem

15 606 323.-

 

Výdaje v r. 2005 celkem

12 491 766.-

Splátka dlouhodobých půjček

143 000.-

Splátka dlouhodobých půjček

1 110 000.-

Celkem výdaje obce

13 744 766.-

Rozdíl mezi příjmy a výdaji

  +1 861 557.-


Základní běžný účet Stav k 1.1.2005

653 838.- Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji v r.2005

+1 861 557.- Kč

Základní běžný účet Stav k 31.12.2005

2 515 395.- Kč

| Hlavní stránka | Úvod |