Rozpočet

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE KARLOVICE
K 31.12.2006

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2006

Příjmy v r.2006

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Plnění

pol.1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti

900 tis

980 tis

980 061.-

pol.1112 daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin.

1 500 tis

240 tis

242 162.5

pol.1113daň z příjmů fyz.osob  z kapit.výnosů

50 tis

50 tis

61 430.-

pol.1121 daň z příjmů práv.osob

1 000 tis

1 040 tis

1 137 093.-

pol.1122 daň z příjmů práv.osob za obce

500 tis

500 tis

539 500.-

pol.1211 daň z přidané hodnoty

1 500 tis

1 830 tis

1 835 591.5

pol.1334 odvody za odnětí půdy z půd.fondu

40 tis

40 tis

41 173.-

pol.1337 poplatek za likvidaci KO

320 tis

320 tis

293 269.5

pol.1341 poplatek ze psů

10 tis

10 tis

9 750.-

pol.1342 poplatek za rekr.pobyt

700 tis

700 tis

698 230.-

pol.1344 poplatek ze vstupného

    5 490.-

   205 490.- 

201 431.5

pol.1345 poplatek z ubyt.kapacity

   180 tis

   180 tis

168 486.-

pol.1347 poplatek za provoz. hrací automat

10 tis

15 tis

14 729.-

pol.1348 poplatek za zhodnocení staveb. pozemku

 

 

 

pol.1351 odvod výtěžků z loterií

 10 tis  

    10 tis

11 799.-

pol.1361 správní poplatky

15 tis

15 tis

21 640.-

pol.1511 daň z nemovitostí

550 tis

250 tis

241 058.5

Daňové příjmy celkem

7 290 490.-

6 385 490.-

6 497 404.5

pol.4111 neinvest.přijaté transfery z všeob.pokl. správy stát.

 

    50 tis

50 000.-

pol.4112 neinvest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahů

10 510.-

10 510.-

10 510.-

pol.4116 neinvest.přijaté dot. ze st. rozp.

50 tis

278 tis

282 015.-

pol.4121 neinvestiční dotace od obcí

 

 

 

pol.4122 neinvestiční dotace od kraje

 

95 tis

95 000.-

Pol.4129 ostatní neinvest.trans.od rozpočtů územní úrovně

 

9 tis

9 000.-

pol.4134 převody z rozpočtových účtů

 

 

2 909 000.-

pol.4139 ostatní převody  z vlastních fondů

 

 

57 751.-

pol.4213 invest.dotace ze  státních fondů

 

 

80.-

pol.4221 invest. dotace od obcí

 

5 tis

5 000.-

pol.4222 invest. dotace od krajů

 

273 800.-

273 800.-

  

  

   

3 692 156.-

Celkem

7 351 000.-

7 106 800.-

10 189 561.5

 

 

 

 

par.1032 podpora ostatních produkčních

  ---

 

 

par.2140 vnitřní obchod a cest.ruch

  ---

 

4 356.-

par.2310 pitná voda

50 tis

 

30.-

par.2321 stočné

82 tis

 

79 732.-

par.2349 pronájem rybníka, z prodeje ost.nemovitostí

374 tis

 

374 376.-

par.3314 činnost knihovnická

 

 

819.-

par.3392 pronájmy KD,

30 tis

35 tis

37 257.-

par.3399 přijaté neinv.dary,záležitosti kul.

  

 

950.-

par.3419 tělovýchova - přijaté neinvest.dary

  ---

 

 

par.3612 bytové hospodářství
nájemné,služby

121 tis

 

123 145.-

par.3613 nebytové hospodářství
nájemné, služby

1 960 tis

 

1 918 826.-

par.3632 pohřebnictví

15 tis

 

640.-

par.3639 komunální služby a územní rozvoj

 

70 tis

70 000.-

par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů

 

20 tis

20 238.-

par.3725 využívání a zneškod.komun.odpadů

10 tis

50 tis

49 194.-

par.3745 ochrana přírody a krajina

 

 

21 625.-

par.4314 sociální péče,pečovatelská služba

1 496 tis

1 556 tis

1 551 480.-

par.5512 požární ochrana

 

  

 

par.6171 regionální a místní správa

17 tis

 

20 692.-

par.6310 úroky z účtů

5 tis

 

840.-

Nedaňové a kapitálové příjmy celkem

 

  

4 274 200.-

Příjmy celkem v r.2006

11 511 000.-

11 411 800.-

11 497 011.-

II. ROZPOČTOVÉ  VÝDAJE 2006

Výdaje v r. 2006

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Výsledek
od začátku roku

par.1032 podpora ostatních produkčních

10 tis

10 tis

0.-

par.2140 vnitřní obchod, služby a turismus

10 tis

10 tis

11 300.-

par.2212 silnice

610 tis

1 005 tis

1 049 990.-

par.2219 ostatní záležitosti pozem.komunik.

288 tis

288 tis

288 575.-

par.2221 dopravní obslužnost     

63 tis

63 tis

63 000.-

par.2310 pitná voda - vodovody   

230 tis

230 tis

207 158.-

par.2321 odvádění a čištění odp.vod

100 tis

100 tis

89 491.-

par.3113 transfery obcím neinv.náklady ZŠ

250 tis

270 tis

325 860.5

par.3314 činnost knihovnická

14 tis

14 tis

15 962.-

par.3319 ost.os.náklady - kronika apod.

15 tis

25 tis

19 406.-

par.3392 záležitosti kultury,provoz KD,…

35 tis

35 tis

26 299.-

par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem                            

45 tis

65 tis

64 622.5

par.3419 tělových. činnost - sport.areál Sedmihorky

3 825 tis

2 902 800.-

2 484 010.-

par.3612 bytové hospodářství     

17 tis

67 tis

73 657.-

par.3613 nebytové hospodářství

1 873 tis

2 023 tis

2 065 370.-

par.3631 veřejné osvětlení       

100 tis

135 tis

101 330.5

par.3632 pohřebnictví            

20 tis

20 tis

620.-

par.3633 výstavba a údržba míst.inž. sítí

 

 

3 000.-

par.3635 územní plánování

300 tis

130 tis

133 428.-

par.3639 komun.služby a územní rozvoj

20 tis

245 tis

269 315.-

par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů

350 tis

400 tis

436 557.-

par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň

115 tis

135 tis

153 192.5

par.4314 pečovatelská služba

1 331 000.-

1 481 000.-

1 535 743.-

par.5512 požární ochrana         

291 tis

291 tis

234 913.-

par.6112 místní zastupitelské orgány

785 tis

785 tis

779 032.-

par.6114 volby do Parlamentu ČR

 

20 tis

12 710.5

par.6115 volby do zastupitelstev území

 

30 tis

20 744.-

par.6171 činnost místní správy -provoz OU                        

956 tis

1 074 tis

1 150 817.-

par.6310 služby peněžních ústavů

20 tis

20 tis

16 703.-

par.6399 platby daní a poplatků

500 tis

500 tis

539 500.-

par.6402 fin.vypořád.min.let mezi krajem a obcemi

 

31 tis

30 297.-

par.6409 ostatní činnosti jinde nezařazené

600 tis

300 tis

0.-

Celkem výdaje v r. 2006

12 773 000.-

12 673 800.-

12 172 306.-

REKAPITULACE  PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE
r.2006

PŘÍJMY v r.2006

Daňové příjmy

6 497 404.5

Nedaňové a kapitálové příjmy

4 274 200.-

Přijaté dotace

725 405.-

Příjmy v r. 2006

11 497 009.5

Ostatní převody z vlastních fondů

2 966 751.-

Celkem příjmy 2006

14 463 760.5

  

VÝDAJE v r.2006

Výdaje v r. 2006

12 172 306.-

Převody vlastním rozpočtovým účtům  a vlastním fondům

2 966 751.-

Celkem

15 139 057.-

Saldo příjmů a výdajů

- 675 296.5 

Splátka dlouhodobých půjček

1 253 100.-

Celkem výdaje obce 2006

16 392 157.-


Základní běžný účet      Stav k 1.1.2006

2 515 295.- Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji v r.2006

-1 928 395.- Kč

Základní běžné účty      Stav k 31.12.2006

586 900.- Kč

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY K 31.12.2006

Pohledávky : 134 373 .- Kč

Závazky:
1) dodavatelský úvěr  BAK     - 2 291 753.- Kč  (7.1.2007 zaplaceno 500 000.- Kč)
                        k 7.1.2007            1 791 753.- Kč
2) úvěr banka                          - 12 780 000.- Kč

3) leasing                                        480 516.- Kč


Celkem závazky                        15 552 269.- Kč

| Hlavní stránka | Úvod |