Rozpočet

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KARLOVICE
NA ROK 2007

PŘÍJMY

Vlastní rozpočtové

Příjmy v r.2007

Navržený rozpočet

Schválený rozpočet

Skutečnost r.2006

pol.1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti

900 tis

 

980 061.-

pol.1112 daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin.

 500 tis

 

242 162.5

pol.1113daň z příjmů fyz.osob  z kapit.výnosů

50 tis

 

61 430.-

pol.1121 daň z příjmů práv.osob

1 000 tis

 

1 137 093.-

pol.1122 daň z příjmů práv.osob za obce

500 tis

 

539 500.-

pol.1211 daň z přidané hodnoty

1 800 tis

 

1 835 591.5

pol.1334 odvody za odnětí půdy z půd.fondu

40 tis

 

41 173.-

pol.1337 poplatek za likvidaci KO

320 tis

 

293 269.5

pol.1341 poplatek ze psů

10 tis

 

9 750.-

pol.1342 poplatek za rekr.pobyt

700 tis

 

698 230.-

pol.1344 poplatek ze vstupného

60 tis

 

201 431.5

pol.1345 poplatek z ubyt.kapacity

170 tis

 

168 486.-

pol.1347 poplatek za provoz. hrací automat

20 tis

 

14 729.-

pol.1348 poplatek za zhodnocení staveb. pozemku

 

 

 

pol.1351 odvod výtěžků z loterií

 7 832.-  

 

11 799.-

pol.1361 správní poplatky

20 tis

 

21 640.-

pol.1511 daň z nemovitostí

550 tis

 

241 058.5

Daňové příjmy celkem

6 647 832.-

     

6 497 404.5

pol.4111 neinvest.přijaté transfery z všeob.pokl. správy stát.

 

 

50 000.-

pol.4112 neinvest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahů

16 168.-

 

10 510.-

pol.4116 neinvest.přijaté dot. ze st. rozp.

80 tis

 

282 015.-

pol.4122 neinvestiční dotace od kraje

79 tis

 

95 000.-

Pol.4129 ostatní neinvest.trans.od rozpočtů územní úrovně

 

 

9 000.-

pol.4134 převody z rozpočtových účtů

 

 

2 909 000.-

pol.4139 ostatní převody  z vlastních fondů

 

 

57 751.-

pol.4213 invest.dotace ze  státních fondů

 

 

80.-

pol.4221 invest. dotace od obcí

 

 

5 000.-

pol.4222 invest. dotace od krajů

 

 

273 800.-

  

  

   

3 692 156.-

Celkem

6 823 000.-

  

10 189 561.5

 

 

 

 

par.1032 podpora ostatních produkčních

  ---

 

 

par.2140 vnitřní obchod a cest.ruch

  ---

 

4 356.-

par.2310 pitná voda

20 tis

 

30.-

par.2321 stočné

90 tis

 

79 732.-

par.2349 pronájem rybníka, z prodeje ost.nemovitostí

332 tis

 

374 376.-

par.3314 činnost knihovnická

 

 

819.-

par.3392 pronájmy KD,

35 tis

 

37 257.-

par.3399 přijaté neinv.dary,záležitosti kul.

  

 

950.-

par.3419 tělovýchova - přijaté neinvest.dary

  ---

 

 

par.3612 bytové hospodářství nájemné,služby

121 tis

 

123 145.-

par.3613 nebytové hospodářstvínájemné, služby

1 357 tis

 

1 918 826.-

par.3632 pohřebnictví

20 tis

 

640.-

par.3639 komunální služby a územní rozvoj

 

 

70 000.-

par.3722 sběr a svoz komunálních odpadů

20 tis

 

20 238.-

par.3725 využívání a zneškod.komun.odpadů

50 tis

 

49 194.-

par.3745 ochrana přírody a krajina

 

 

21 625.-

 

 

 

par.4351 sociální péče,pečovatelská služba

1 535 tis

 

1 551 480.-

par.5512 požární ochrana

 

 

 

par.6171 regionální a místní správa

17 tis

 

20 692.-

par.6310 úroky z účtů

5 tis

 

840.-

Nedaňové a kapitálové příjmy celkem

   

  

4 274 200.-

Příjmy celkem v r.2007

10 425 000.-

  

11 497 011.-

II. ROZPOČTOVÉ  VÝDAJE 2007

Výdaje v r. 2007

Navržený rozpočet

Schválený rozpočet

Skutečnost r.2006

par.1032 podpora ostatních produkčních

10 tis

 

0.-

par.2140 vnitřní obchod, služby a turismus

 

 

11 300.-

par.2212 silnice

420 tis

 

1 049 990.-

par.2219 ostatní záležitosti pozem.komunik.

 

 

288 575.-

par.2221 dopravní obslužnost     

63 tis

 

63 000.-

par.2310 pitná voda - vodovody   

120 tis

  

207 158.-

par.2321 odvádění a čištění odp.vod

112 tis

 

89 491.-

par.3113 transfery obcím neinv.náklady ZŠ

250 tis

 

325 860.5

par.3314 činnost knihovnická

9 tis

 

15 962.-

par.3319 ost.os.náklady - kronika apod.

13 tis

 

19 406.-

par.3392 záležitosti kultury,provoz KD,…

30 tis

 

26 299.-

par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem                            

45 tis

 

64 622.5

par.3419 tělových. činnost - sport.areál Sedmihorky

3 335 tis

 

2 484 010.-

par.3612 bytové hospodářství     

27 tis

 

73 657.-

par.3613 nebytové hospodářství

666 tis

 

2 065 370.-

par.3631 veřejné osvětlení       

80 tis

 

101 330.5

par.3632 pohřebnictví            

10 tis

 

620.-

par.3633 výstavba a údržba míst.inž. sítí

 

 

3 000.-

par.3635 územní plánování

200 tis

 

133 428.-

par.3639 komun.služby a územní rozvoj

10 tis

 

269 315.-

par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů

400 tis

 

436 557.-

par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň

75 tis

 

153 192.5

par.4314 pečovatelská služba

1 270 000.-

 

1 535 743.-

par.5512 požární ochrana         

96 tis

 

234 913.-

par.6112 místní zastupitelské orgány

820 tis

 

779 032.-

par.6114 volby do Parlamentu ČR

 

 

12 710.5

par.6115 volby do zastupitelstev území

 

 

20 744.-

par.6171 činnost místní správy -provoz OU                        

820 tis

 

1 150 817.-

par.6310 služby peněžních ústavů

10 tis

 

16 703.-

par.6399 platby daní a poplatků

500 tis

 

539 500.-

par.6402 fin.vypořád.min.let mezi krajem a obcemi

30 tis

 

30 297.-

par.6409 ostatní činnosti jinde nezařazené

337 tis

 

0.-

Výdaje v r. 2007

9 758 000.-

  

12 172 306.-

REKAPITULACE  PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE r.2007

PŘÍJMY v r.2007

Daňové příjmy

6 647 832.-

Nedaňové a kapitálové příjmy

3 777 168.-

Příjmy v r. 2007

10 425 000.-

Ostatní převody z vlastních fondů (zůstatek r.2006)

586 000.-

Celkem příjmy 2007

11 011 000.-

 

VÝDAJE v r.2007

Výdaje v r. 2007

9 758 000.-

Splátka dlouhodobých půjček

1 253 000.-

Celkem výdaje obce 2007

11 011 000.-

| Hlavní stránka | Úvod |