Závěrečný účet za rok 2008

1.  Stavy a obraty na bankovních účtech
     Počáteční stav  na běžných účtech k 1.1.2008  celkem     1 014 262,80  Kč
                                                                                KomB    377 392,43 Kč
                                                                                RaiffB    636 870,37 Kč

                  Konečný stav k 31.12.2008   celkem    1 523 912,92 Kč     KomB    396 427,25 Kč
                                                                                                               RaiffB 1 127 485,67 Kč

2.  Tvorba a čerpání sociálního fondu
               Sociální fond  je účtován v rámci běžn.účtu 231 16 u  KB. Stav k 1.1.2008 byl Kč 31 580.96,  tvorba 3% hrubých mezd  35 170,- Kč, čerpání na příspěvek na obědy a dovolenou  celkem  26 055,- Kč.  Konečný zůstatek  40 695,96 Kč

3.  Plnění rozpočtu příjmů a výdajů a financování
                                                                            /po konsolidaci/
               Příjmy  celkem             skutečnost      rozpočet schválený     upravený            %
                                           14 036 985,69          11 390 000,-     14 229 225,-       98,65
             z toho daňové          7 951 421,98             7 426 600,-      8 041 600,-       98,88          
                       nedaňové      3 795  363,11            3 660 000,-       3 901 520,-       97,28
                        kapitálové        239 776,00                210 000,-         236 000,-     101,60
                      dotace            2 050 424,60                 93 400,-       2 050 105,-     100,01

      Výdaje   celkem            12 274 235,57          10 137 000,-   13 476 225,-        91,08
            z toho běžné             9 742 119,56            9 187 000,-   10 997 725,-        88,58
                       kapitálové      2 532 116,01               950 000,-     2 478 500,-      102,16

Financování -  splátky úvěrů a půjček a zapojení zůstatku min.roku
celkem          -  1 762 750,12          - 1 253 000,-     -  753 000,-      234,10

Podrobné členění plnění  příjmů a výdajů na jednotlivé položky a paragrafy je v přílohách k závěrečnému účtu  - výkaz Fin 2-12  / k nahlédnutí na OÚ Karlovice/

 4. Vyúčtování fin.vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
             
           neinv. dotace od obcí -   pol.4121       Kč        5 000,-      Mě  Turnov – na dět.hřiště
                                     krajů -       4122             1 155 970,60  
                                                               z toho   1 000 000,-      na opravu míst.komunikací
                                                                                71 230,-      na vybavení a školení  HS
                                                                                58 250,-      volný čas mládeže – míče,síť
                                                                                26 490,60   doplatek z r.2007        

             invest. dotace od krajů         4222                 320 000,-      na rekonstrukci míst.komun.
              neinvest.transfery obcím      5321                 353 977,70   neinv.náklady škol
                                         krajům    5323                   64 080,-     dopr.obslužnost     
            ost.neinv.transfery                5329                   29 000,-      mikroregion
            ost.invest.transfery               6349                 161 707,-      mikroregion – na okna sál
     výdaje fin.vypořádání s obcemi   5367                   12 952,-      vyúčtování škol

převody mezi běžnými účty a převody soc.fondu   pol. 4134 a 5345    1 566 750,-  Kč     

5.  Vyúčtování fin.vztahů k stát.rozpočtu, stát.fondům
          neinvestiční dotace 
                                                                                       poskytnuto             použito
UZ 13101   4116   aktiv.politika zaměstnanosti                78 924,- Kč       147 998,-
      13305   4116   na pečov.službu                                   70 000,-             70 000,-
      14006   4116   na czeichpoint                                      40 512,-             42 032,80
      15091   4116   péče o krajinu – rybníčky                  127 393,-           127  392,50
      98193   4111   výdaje voleb                                       11 725,-              12 249,-

investiční dotace

      UZ  17720  4216  na hrací prvky                              224 000,-           341 194,-
            
6.   Majetek – stavy dle rozvahy, inventarizace
          stavy a pohyby majetku v r. 2008
                                                                    k 1.1.2008                  obrat              k 31.12.2008  
nehmotný majetek
     018 – drobný nehm.majetek                     31 500,-                     35 700,-            67 200,-
     019 -  ost. dlouh.nehm.majetek                98 954,80                                           98 854,80 
hmotný majetek
    021 -  stavby                                    129 142 848,75       -25 303 808,26    103 839 040,49
   022- samost.movité věci a soubory        1 905 197,-                 303 708,-          2 208 905,-
   028- drobný dlouh.hmot.majetek           2 148 071,80              161 260,05       2 309 331,88
   031- pozemky                                      1 755 600,24              215 535,11       1 971 135,35
   032- umělecká díla a předměty                249 259,00                                         249 259,-

 

           nedokončený a pořizovaný dlouh.majetek
   041 – pořízení dlouh. nehmot.majetku    132 090,-             178 500,-           310 590,-
   042 – pořízení dlouh. hmotn.majetku      324 921,-             287 133,-           612 054,- 

Dlouhodobý hmotný majetek    c e l k e m                                                    111 189 725,72

Zásoby
   112 – materiál na opravy VO                                                                           16 584,-
   132 – zboží  pohledy, obraz.publikace                                                               3 840,-
   263 – ceniny                                                                                                          997,-

Pohledávky
   314 – zálohy na energie                                                                                 566 970,-
   315 -  pohledávky                                                                                          276 327,-

Návratné fin.výpomoci – půjčky   -  doplaceno                    -                                

Ostatn í dlouhodobé závazky -  kauce  DPS                                                      480 817,-

Krátkodobé závazky  -  mzdy a odvody 12/2008                                               171 801,-

Dlouhodobé bank. úvěry                                                                               10 560 000,-

/po dobu splácení úvěru je u Katast.úřadu veden majetek v zástavě -  účtován na podrozvahových účtech/        

K 31.12.2008 provedla jmenovaná invet.komise   inventarizaci majetku i dokladů.
Zápisy o stavech a pohybech majetku jsou uloženy na OU a byly také předmětem kontroly a přezkoumání hospodaření.
/K 30.6.2008 byla provedena mimořádná inventarizace hmotného majetku za účelem vyřazení hlavně drobného hmotného majetku. O vyřazení a likvidaci byly též provedeny veškeré zápisy./                    

7.   Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
          Zpráva o přezkoumání je přílohou závěrečného účtu. Závěr je s výhradou, méně závažný nedostatek,  zaokrouhlení odměny.   /zpráva je k nahlédnutí na  OÚ/         

8.   Komentář, ostatní doplňující údaje

Karlovice   29.5.2009                             Vlasta  Špačková
                                                                          starostka
Zapsala:  Segečová Jana, účetní 

Závěrečný účet vyvěšen na úřední desce dne  :  1. 6. 2009

| Hlavní stránka | Úvod |