Rozpočet

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KARLOVICE
NA ROK 2008

PŘÍJMY

Vlastní rozpočtové

Daně a poplatky

Rozpočet
2008

Skutečnost
31.12.2007 v tis.Kč

pol.1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti

1 175

  1 175,9

pol.1112 daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin.

      500

   470,9

pol.1113daň z příjmů fyz.osob  z kapit.výnosů

       70

    71,5

pol.1121 daň z příjmů práv.osob

     1 270

  1 297,5

pol.1122 daň z příjmů práv.osob za obce

       400

   415,9

pol.1211 daň z přidané hodnoty

      1 955

  1 965,5

pol.1334 odvody za odnětí půdy z půd.fondu

       10

    13,5

pol.1337 poplatek za likvidaci KO

      320

   313,9

pol.1341 poplatek ze psů

      10

    10,1

pol.1342 poplatek za rekr.pobyt

     800

   863,6

pol.1344 poplatek ze vstupného

     70

   106,6

pol.1345 poplatek z ubyt.kapacity

     200

   216,6

pol.1347 poplatek za provoz. hrací automat

      10

    28,3

pol.1348 poplatek za zhodnocení staveb. pozemku

 

 

pol.1351 odvod výtěžků z loterií

11,6

    17,4

pol.1361 správní poplatky

      25

    39,5

pol.1511 daň z nemovitostí

     600

   615,4

pol.4111 neinvest.přijaté dotace z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu

 

 

pol.4112 neinvest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahů

16,9

    16,1

pol.4116 ostatní neinvest.přijaté dot. ze st. rozp.

       50

   126

pol.4122 neinvestiční dotace od krajů

26,5

   383,7

pol.4134 převody z rozpočtových účtů+soc.fond

    35

  1895

pol.4139 ostatní převody z vlastních fondů

 

 

pol.4213 invest.dotace ze státních fondů

 

 

Pol.4121 neinvestiční transfer od obcí

 

 

Pol.4222 investiční dotace od krajů

 

  175,3

Pol.4216 investiční transfery ze stát.rozp.

 

  116

 

Ostatní nedaňové příjmy

Rozpočet
2008

Skutečnost
31.12.2007

par.1031 pěstební činnost

 

 

par.2143 cest.ruch

  5

   4,7

par.2212 pozemní komunikace

 

 

par.2310 pitná voda

 

 

par.2321 stočné

     80

  77,3

par.2349 pronájem rybníka

    332

 330,3

par.3392  pronájmy KD,přijaté neinv.dary

     35

  42,1

par.3419 tělovýchova - přijaté neinvest.dary

 

 

par.3612 nájemné -byty,služby

    124

 127,1

par.3631 veřejné osvětlení

 

 

par.3632 pohřebnictví

  

  

par.3633 místní inženýrské sítě

 

 

par.3639 pol.2111příjmy z poskytování služeb a výrobků

 

 

par.3613 pol.2132pronájmy nebyt.prostor (chatky,prodejny,bowling)

   1 557

1 095,7

par.3639 pol.2321přijaté neinvest.dary

 

 

par.3632 pol.111pohřebnictví

 3

  21,3

par.3639 pol.3111příjmy z prodeje pozemků

 

 

par.3639 komun.příjmy a územní rozvoj jinde nezařazené

 

 

par.3639 komunální služby a územní rozvoj

 

 

par.3722 nakládání s odpady

20

  21,9

par.3745 ochrana přírody a krajiny-dary

30

  52

par.4351 sociální péče DPS

  1 610

1 380

par.6171 regionální a místní správa

    22

  85,1

par.6310 úroky z účtů

     2

   1,6

par.3725 využívání odpadů

    50

  40,3

 

 

 

Příjmy celkem

11 425

13 626

 

II. ROZPOČTOVÉ  VÝDAJE 2008

Výdaje v r. 2008

Rozpočet
2008

Skutečnost
31.12.2007

par.1031 pěstební činnost

     10

8,3

par.2143 vnitřní obchod, služby a turismus

      6

     7

par.2212 silnice

   1 440

166

par.2221 dopravní obslužnost + autobus.čekárny                     

    563

63

par.2310 pitná voda - vodovody     

    160

108

par.2321 odvádění a čištění odp.vod

    133

177

par.3421 volný čas děti

  

167,4

par.2349 voda v zeměd.krajině

 

  

par.3113 transfery obcím neinv.náklady ZŠ

    350

   333

par.3314 činnost knihovnická

      9

     9

par.3319 ost.os.náklady - kronika apod.

     13

    15

par.3392 záležitosti kultury,provoz KD,…

     30

    64,8

par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem 

     51

    44,6

par.3412 tělových. zařízení obce

    808

  3595

par.3612 bytové hospodářství            

    127

    27

par.3631 veřejné osvětlení            

    115

   141

par.3632 pohřebnictví                  

     15

    12,9

par.3613 komun.služby a územní rozvoj

    221

   803

par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů

    470

   458

par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň

    165

   167

par.3635 územní plán

    300

 

par.374* ochrana přírody a krajiny

 

 

par.3639 pozemky,úřad práce,projekty

    190

58,7

par.4351 pečovatelská služba

   1 661

  1 377,8

par.5512 požární ochrana               

    131

   129,4

par.6112 místní zastupitelské orgány

    913

   795

par.6114 volby do parl.,senátu apod.

 

 

par.6171 činnost místní správy -provoz OÚ

   1 173

   862,9

par.6310 služby peněžních ústavů

     13

    16

par.6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

     35

  1895

par.6399 platby daní a poplatků

    400

   415

par.6402 finanční vypořádání minulých let

 

    19

par.6409 rezerva

    670

 

 

 

  

Celkem výdaje

  10 172

 11 946

NÁVRH ROZPOČTU NA  ROK 2008

Zůstatek na účtech r.2007

1 014 000,-

  

  

Daňové příjmy r. 2008

7 555 000,-

Nedaňové příjmy

3 870 000,-

Neinvest.dotace ze st.rozp.

 

Příjmy celkem r.2008

11 425 000,-

  

  

Plánované výdaje r. 2008

10 172 000,-

Splátka ČOV do st.rozp
Splátka úvěru = financování

143 000,-
1 110 000,-

Výdaje celkem včetně financování r.2008

11 425 000,-

| Hlavní stránka | Úvod |