Rozpočet

NÁVRH ROZPOČTU OBCE KARLOVICE
NA ROK 2009

PŘÍJMY

Vlastní rozpočtové

 

Skutečnost
r.2008

Rozpočet
r.2009

Daně a poplatky

pol.1111 daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti

1.150.000

1.000.000

pol.1112 daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin.

    414.000

400.000

pol.1113daň z příjmů fyz.osob  z kapit.výnosů

     93.000

60.000

pol.1121 daň z příjmů práv.osob

1.621.000

1.400.000

pol.1122 daň z příjmů práv.osob za obce

420.000

400.000

pol.1211 daň z přidané hodnoty

2.194.000

2.000.000

pol.1334 odvody za odnětí půdy z půd.fondu

7.000

10.000

pol.1337 poplatek za likvidaci KO

325.000

350.000

pol.1341 poplatek ze psů

10.000

10.000

pol.1342 poplatek za rekr.pobyt

797.000

800.000

pol.1344 poplatek ze vstupného

90.000

70.000

pol.1345 poplatek z ubyt.kapacity

192.000

200.000

pol.1347 poplatek za provoz. hrací automat

8.000

10.000

pol.1348 poplatek za zhodnocení staveb. pozemku

   

pol.1351 odvod výtěžků z loterií

18.000

10.700

pol.1361 správní poplatky

7.000

15.000

pol.1511 daň z nemovitostí

600.000

700.000

pol.4111 neinvest.přijaté dotace z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu

12.000

 

pol.4112 neinvest.přijaté dotace ze stát.rozpočtu v rámci souhr.dotač.vztahů

17.000

17.300

pol.4116 ostatní neinvest.přijaté dot. ze st. rozp. Včetně úřadu práce

317.000

50.000

pol.4122 neinvestiční dotace od krajů

1.156.000

 

pol.4134 převody z rozpočtových účtů

1.566.000

36.000

pol.4139 ostatní převody z vlastních fondů

   

pol.4213 invest.dotace ze státních fondů

   

pol.4222 invest.dotace od krajů
pol.4121 neinvest.dotace od obcí
pol.4216 ostatní invest.dotace ze stát.rozpočtu

320.000
5.000
224.000

50.000

     

Ostatní nedaňové příjmy

 

Skutečnost r. 2008

Rozpočet
r. 2009

par.2143 cest.ruch

3.000

5.000

par.2212 pozemní komunikace

156.000

 

par.2310 pitná voda

   

par.2321 stočné-odvádění a čišť.odp.vod

95.000

80.000

par.2349 pronájem rybníka,voda v zem.krajině

340.000

270.000

par.3392 pronájmy KD

39.000

35.000

     

par.3612 nájemné -byty,služby

131.000

136.000

par.3613 nájemné –nebytové prostory

1.433.000

1.451.000

par.3631 veřejné osvětlení

   

par.3632 pohřebnictví

 

 3.000

par.3633 příjmy z prodeje nemovitostí, jejich částí

   

par.3639 pol.2111příjmy z poskytování služeb a výrobků

   

par.3639 pol.2132pronájmy nebyt.prostor (chatky,prodejny,)

   

par.3639 pol.2321přijaté neinvest.dary

   

par.3639 pol.2329ostatní nedaňové příjmy

   

par.3639 pol.3111příjmy z prodeje pozemků a pronájmu

32.000

22.000

par.3639 komun.příjmy a územní rozvoj jinde nezařazené

93.000

 

par.3639 komunální služby a územní rozvoj

   

par.3722 sběr a svoz KO – za pytle

29.000

25.000

par.3745 ochrana přírody a krajiny,zeleň

44.000

 

par.4314 sociální péče DPS

1.552.000

1.682.000

par.6171 regionální a místní správa

26.000

19.000

par.6310 úroky z účtů

1.000

2.000

par.3725 využívání a zneškodňování komunálního odpadu

57.000

50.000

     
     

Financování      8115 zůstatek 2008

    -509.000

500.000

     

Příjmy celkem v r.2009

15.085.000

11.969.000

VÝDAJE

 

Skutečnost
r. 2008

Rozpočet
r.2009

par.2140 vnitřní obchod, služby a turismus

18.000

10.000

par.2212 silnice

3.313.000

1.880.000

par.2221 dopravní obslužnost + čekárny                                    

326.000

65.000

par.2223 bezpečnost silničního provozu

 

200.000

par.2310 pitná voda - vodovody     

216.000

60.000

par.2321 odvádění a čištění odp.vod

117.000

155.000

par.1032 lesní hospodářství

1.000

10.000

par.2349 voda v zeměd.krajině

127.000

 

par.3113 transfery obcím neinv.náklady ZŠ

362.000

350.000

par.3314 činnost knihovnická

10.000

10.000

par.3319 ost.os.náklady - kronika apod.

4.000

10.000

par.3392 záležitosti kultury,provoz KD,…

145.000

60.000

par.3399 činnost SPOZ, vkl.knížky dětem  

58.000

51.000

par.3412 sportovní zařízení v majetku obce

740.000

715.000

par.3421 využití volného času mládeže

447.000

80.000

par.3612 bytové hospodářství            

126.000

37.000

par.3613 nebytové hospodářství

354.000

724.000

par.3631 veřejné osvětlení            

76.000

110.000

par.3632 pohřebnictví                  

23.000

10.000

par.3635 územní plánování

178.000

200.000

par.3639 komun.služby a územní rozvoj,veřejně prospěšné práce + pozemky

490.000

230.000

par.3722 sběr a svoz komunál.odpadů

512.000

550.000

par.3745 péče o vzhled obce a veř.zeleň

149.000

445.000

par.4314 pečovatelská služba

1.811.000

1.677.000

par.5512 požární ochrana               

217.000

134.000

par.6112 místní zastupitelské orgány

967.000

1.029.000

par.6114 volby do parl.,senátu apod.

     12.000

 

par.6171 činnost místní správy -provoz OU                                       

1.036.000

808.000

par.6310 služby peněžních ústavů

17.000

13.000

par.6330 převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně

1.567.000

36.000

par.6399 platby daní a poplatků

420.000

400.000

par.6402 finanční vypořádání minulých let

   

par.6409 ost.činnost-nespecifikované rezervy

 

800.000

par.8124 financování-splátky dlouh.půjček

1.243.000

1.110.000

     

Celkem výdaje v r. 2009

15.082.000

11.969.000

NÁVRH ROZPOČTU NA  ROK 2009

Zůstatek na účtech r.2008

500 000 ,-

Daňové příjmy r. 2009

7 435 700,-

Nedaňové příjmy

3 916 000,-

Dotace

117 300,-

Příjmy celkem r.2009

11 969 000,-

   

Plánované výdaje r. 2009

10 859 000,-

Splátka úvěru = financování

1 110 000,-

Výdaje celkem včetně financování

11 969 000,-

| Hlavní stránka | Úvod |